Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-05-2008
"Wyborczy test na Podkarpaciu" - artyku Mariana Piki w "Naszym Dzienniku"

Uzupeniajce wybory do Senatu nigdy nie cieszyy si wielkim zainteresowaniem. W najlepszym razie frekwencja wynosia kilka procent, uznawano bowiem, e pojedyncze zmiany w izbie wyszej nie zmieniaj sytuacji politycznej. Take i dzi wybory te nie wpyn w istotny sposb na ukad si w Senacie. A jednak zbliajce si gosowanie na Podkarpaciu bdzie inne od wszystkich poprzednich. Po raz pierwszy bowiem lokalne wybory uzupeniajce nabieraj rangi oglnokrajowej. Nie tylko dlatego, e uczestnicz w nich znani politycy, ani te dlatego, e bardziej ni poprzednio interesuj si nimi media oglnokrajowe. S waniejsze, bo Polska znalaza si na historycznym zakrcie i te wybory mog oznacza wybr nie tylko konkretnego senatora, ale wyznaczenie drogi, jak moe pj nasz kraj ju w niedalekiej przyszoci.

Po ratyfikacji traktatu lizboskiego, ktry usankcjonowa prawnie laicki charakter Unii Europejskiej, Polska bdzie poddawana systematycznej presji przeciw obecnoci wszelkich wartoci i zasad chrzecijaskich w yciu publicznym. Sam traktat z jego koncepcj "wartoci podstawowych" i konceptem "orientacji seksualnych" - wraz z rosncym znaczeniem orzecze Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci przy stanowieniu i stosowaniu prawa - bdzie krok po kroku demontowa w polskim prawie, a w konsekwencji w polskiej kulturze politycznej, wszelkie przejawy cywilizacji chrzecijaskiej, a zwaszcza bdzie oddziaywa na destrukcj rodziny i moralnoci publicznej. Oparcie si tym naciskom wymaga woli zmian, ale nie tylko ustawodawczych (bo o ich wanoci bdzie decydowa Europejski Trybuna Sprawiedliwoci), ale zasadniczych zmian konstytucyjnych. Tylko bowiem Konstytucja moe konkurowa zarwno z prawem unijnym, jak te z orzecznictwem ETS.

Jak pokazuje przykad Europy Zachodniej, proces moralnej i spoecznej destrukcji zosta zainicjowany i przeprowadzony przez partie lewicowe. Ale wynik tego procesu by moliwy tylko dziki partiom centroprawicowym, a zwaszcza chadeckim, dla ktrych sukces wyborczy by waniejszy od obrony adu moralnego wasnych narodw. Gdy partie lewicowe dokonyway "reform" niszczcych rodziny i wychowanie modych pokole, gdy legalizoway zabijanie dzieci nienarodzonych, gdy akceptoway pornografi i wprowadzay przywileje dla homoseksualistw, gdy - jak w krajach Beneluksu - legalizoway dobijanie ludzi starych i chorych, partie chadeckie, owszem, protestoway, ale odzyskujc wadz, nigdy nie prboway przywraca adu chrzecijaskiego i nie wprowadzay jego postulatw do agendy wasnej akcji politycznej. W imi spokoju i wadzy (elegancko okrelanej jako poparcie pluralistycznego spoeczestwa) faktycznie akceptoway dechrystianizacj. To wykolejenie centroprawicy byo moliwe tylko dziki brakowi jakiejkolwiek konkurencji po prawej stronie, co uatwiao szanta moralny wobec katolikw: jak nie my, to radykalny liberalizm. I w ten sposb kadencja po kadencji, dekada po dekadzie - niegdy chrzecijaski Zachd porzuca swoj cywilizacj.

Dzi, po ratyfikacji traktatu lizboskiego, Polska stoi przed podobnym zagroeniem. Systematyczna i dugotrwaa presja na nasz kraj moe doprowadzi do podobnego stanu moralnego polskie spoeczestwo. Dlatego ju dzi trzeba budowa skuteczny szaniec wobec tego zgubnego procesu. Nie s go w stanie stworzy dominujce partie polityczne. S one bowiem swego rodzaju "przedsibiorstwami wyborczymi" ze wszystkimi moralnymi i spoecznymi konsekwencjami tego faktu, wic w przypadku trwaego nacisku bd krok po kroku ustpowa. W obronie chrzecijaskiego adu moralnego nie mona w adnym razie liczy na Platform Obywatelsk, wprost przeciwnie, w jej szeregach dominuje liberalny indyferentyzm moralny. Ale take Prawo i Sprawiedliwo, partia, ktra niegdy deklarowaa swe zaangaowanie na rzecz cywilizacji ycia i chtnie si dzi pokazuje na licznych uroczystociach religijnych, jak pokazuje dwuletni okres jej rzdw, oportunistycznie akceptuje proces dechrystianizacji Europy i laicyzacji Polski. To nie tylko znany powszechnie fakt storpedowania przez Jarosawa Kaczyskiego poprawek konstytucyjnych chronicych ycie ludzkie od momentu poczcia, ale take zablokowanie projektu ustawy ograniczajcej pornografi, to zgodne gosowanie caego PiS przeciw wolnej od pracy w handlu niedzieli, to dyscyplina partyjna w gosowaniu przeciwko zobowizaniu polskiej delegacji do zabiegania o wartoci chrzecijaskie w traktacie lizboskim, to zdyscyplinowane gosowanie przeciwko poprawce o duej uldze podatkowej na dzieci (mimo nadwyki przychodw budetowych) i niepodjcie realnej polityki prorodzinnej w poprzedniej kadencji. To wreszcie pokrtna postawa wadz PiS w sprawie moratorium na dokonywanie zabjstw na dzieciach pocztych. To take oswajanie opinii publicznej z moliw zgod na refundacj zapodnie in vitro. Nie ma w tym wszystkim nic dziwnego, skoro Jarosaw Kaczyski jako zasady dziaania swojej partii przyj: "doktryn 30 procent" (partia chcca mie masowe - ponad 30-procentowe poparcie, wedug Kaczyskiego nie moe jednoznacznie angaowa si na rzecz prawa do ycia) oraz jeszcze gorsz (bo niszczc sumienia poszczeglnych ludzi) "doktryn jednakowo dobrych" - w sprawach, w ktrych dyscyplinowano posw, politycy PiS nie mog w wikszym stopniu kierowa si zasadami katolickiej etyki spoecznej ni tego ycz sobie politycy PiS o nastawieniu laickim ("nie bdziemy si dzieli na lepszych i gorszych katolikw").
To wszystko pokazuje, e PiS weszo na drog zachodnich chadecji, ktra wiele z tych partii doprowadzia do akceptacji aborcyjnego ustawodawstwa. W PiS jest wielu przekonanych katolikw, ale ze wzgldu na wodzowski charakter tej partii nie maj adnego wpywu na wyznaczanie jej polityki, a kierujc si "skutecznoci" - pokornie si z tym godz. Co gorsza, przyjmujc wyznaczon im przez prezesa partii rol uwiarygodniania PiS w oczach katolickiej opinii publicznej, rozadowuj niezbdny nacisk polityczny.

Czy mona przeciwstawi si tej sytuacji? Czy przeciwnie - katolicka opinia publiczna musi pogodzi si z tym, e podejmowanie jej zobowiza bdzie cenzurowane przez populistycznych liderw politycznych w imi skutecznoci wyborczej i "chrzecijastwa bez przesady"?

Faktem pozytywnym jest rosnca wiadomo kryzysu i zwyrodnienia dominujcych partii politycznych. Uzdrowienie polskiej polityki wymaga zdecydowanych zmian systemowych - przede wszystkim wprowadzenia wyborw wikszociowych (w ktrych to wyborcy, a nie partie, prezentuj kandydatw) oraz zniesienia oligarchicznego systemu finansowania partii politycznych. Zmiany te nie gwarantuj przywrcenia w polskiej polityce wartoci, przekona i odwagi cywilnej - ale otwieraj im pole. A polityk trzeba uzdrowi, bo decyduje ona o przyszoci Narodu.
Takich nadziei nie speni dominujce partie polityczne, dla ktrych najwaniejsza jest wadza i prowadzcy do niej populizm wyborczy. Wybory podkarpackie wic to szansa, by Polacy opowiedzieli si za cywilizacj ycia, samodzielnoci polityki polskiej, honorem w polityce. Wadza polityczna nie moe by celem samym w sobie, a spoeczestwo - przedmiotem medialnych manipulacji. Wadza musi by sub - prawdzie i Narodowi. Przypomnie o tym mog podkarpaccy wyborcy. A to moe wyznaczy zwrot w polskim yciu publicznym. Chodzi jednak nie tylko o sposb uprawiania polityki, ale przede wszystkim - o jej efekty: dla cywilizacji ycia, dla praw rodziny, dla znaczenia Polski i opinii chrzecijaskiej w Europie. W tych wyborach Podkarpacie nie tylko wybiera senatora, ale mwi do Polski i w imieniu Polski.
Marian Pika

Autor jest byym wiceprzewodniczcym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP i wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej.

rdo: "Nasz Dziennik", 8 maja 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]