Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-01-2018
Nasz Dziennik - dr Kawcki: Konwencja genderprzemocy

Dlaczego rzd PiS nie wypowiedzia dotd konwencji stambulskiej?

W maju 2011 roku Rada Europy przyja podpisan w Stambule Konwencj o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Zgodnie z zapisami konwencja wchodzi w ycie po podpisaniu przez dziesiciu sygnatariuszy, w tym co najmniej przez osiem pastw czonkowskich Rady Europy. Warunek ten zosta speniony 1 sierpnia 2014 roku po ratyfikacji przez wymagan liczb pastw.

Konwencja stambulska przewiduje, e pastwa, ktre j przyjm, zostan poddane kontroli, czy realizuj zapisy dokumentu m.in. przez grup ekspertw ds. przeciwdziaania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej GREVIO.

Polska w kleszczach gender

W grudniu 2012 roku rzd Platformy Obywatelskiej podpisa konwencj stambulsk. Trzy lata pniej Sejm przyj stosown ustaw, ktr poparli w wikszoci posowie koalicji rzdowej, SLD oraz skrajnej lewicy. Przeciwko ustawie gosowali politycy Prawa i Sprawiedliwoci. Wkrtce podpisa j prezydent Bronisaw Komorowski.

Wedug konwencji rda przemocy wobec kobiet tkwi w historii, religii, tradycji i kulturze, a strukturalny charakter przemocy jest uwarunkowany pci. Jzyk konwencji wprowadza pojcia: „pe kulturowo-spoeczna” (powszechnie funkcjonujce pod nazw gender identity) i „stereotypowy model roli kobiet i mczyzn”. Ma to na celu przekrelenie biologicznego faktu istnienia tylko dwch pci i rozszerzenia pojcia o nowe znaczenia, np. transseksualistw. Ochrona ycia przed narodzeniem jest uznawana przez konwencj za form przemocy wobec kobiet, a jednym z jej praw jest prawo do aborcji.

Artyku 14 zatytuowany „Edukacja” okrela: „Strony podejmuj dziaania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programw nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiaw szkoleniowych dostosowanych do zmieniajcych si moliwoci osb uczcych si, dotyczcych rwnouprawnienia kobiet i mczyzn, niestereotypowych rl przypisanych pciom”. Sygnatariusze konwencji maj uwzgldni wpyw przyjtych zapisw na programy i treci edukacyjne, np. do umieszczenia w podrcznikach zagadnienia dotyczcego niestereotypowych rl pciowych (m.in. zwizkw homoseksualnych) na wszystkich etapach edukacji.

9 stycznia 2012 roku Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwrcio uwag, e konwencja zbudowana na ideologicznych i niezgodnych z prawd zaoeniach stanowi niebezpieczn ingerencj w system wychowawczy. Biskupi zwracali uwag, e uznaje ona religi, tradycj i kultur za rda przemocy wobec kobiet. Podkrelili rwnie, e w myl tych zaoe pojcie mskoci i kobiecoci ma by usunite z jzyka prawnego, matka i ojciec maj zosta zastpieni rodzicem pierwszym i drugim.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zwraca uwag, e art. 12 ust. I konwencji zobowizuje pastwa do „podejmowania dziaa niezbdnych dla promowania zmiany spoecznych i kulturowych wzorcw zachowa kobiet i mczyzn w celu wykorzenienia uprzedze, zwyczajw, tradycji oraz innych praktyk opartych na stereotypowych rolach kobiet i mczyzn […] Natomiast zgodnie z art. 95 Raportu Wyjaniajcego prowadzenie edukacji w tym zakresie nie moe by pozostawione do decyzji poszczeglnych szk i nie moe mie charakteru incydentalnych zaj, musi mie ono charakter systemowy i obligatoryjny”.

Czcze obietnice PiS

Przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwo deklarowao, e konwencja antyprzemocowa zostanie wypowiedziana. Pose PiS Magorzata Sadurska w kwietniu 2015 roku, podczas konferencji w Sejmie, zapowiadaa, e PiS zaskary konwencj do Trybunau Konstytucyjnego, i zaprezentowaa stosowny wniosek przygotowany przez klub parlamentarny. „To dokument – podkrelaa – ktry narzuca pewien wiatopogld, prowadzi do redefinicji pci, ktry godzi w podstawow warto w naszym spoeczestwie, jak jest rodzina”. Podobnie krytycznie wypowiada si Zbigniew Ziobro: „W tej konwencji nie chodzi o walk z przemoc, ale o wprowadzenie ideologii homoseksualnej, ideologii feministycznej – tych zgniych prdw mylenia w UE, ktre chc rozbi nasz tradycj”. Lider Solidarnej Polski zwraca uwag, e konwencja antyprzemocowa jest sprzeczna z Konstytucj. Beata Kempa uznaa, e przyjta przez Sejm ustawa to „potworek legislacyjny, ktry nie walczy z przemoc, on spenia postulaty rodowiska LGBT, rodowisk homoseksualnych”.

Jednak po wyborach rzd kierowany przez premier Beat Szydo odrzuci przygotowany w kocu 2016 roku wniosek Ministerstwa Sprawiedliwoci o wypowiedzenie przez Polsk konwencji. Minister Adam Lipiski, penomocnik rzdu do spraw rwnego traktowania, oznajmi, e po przeprowadzeniu analizy i dyskusji „rzd postanowi nie wypowiada konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sprawa zostaa zakoczona”.

We wrzeniu 2017 roku Parlament Europejski przyj sprawozdanie okresowe, w ktrym wezwa pastwa czonkowskie, ktre nie ratyfikoway konwencji stambulskiej, do przyspieszenia dziaa w tym zakresie. Jeden z zapisw deklaracji zawiera postulat uznania ochrony prawnej dziecka przed narodzeniem (zakaz aborcji) za form przemocy wobec kobiet i dziewczt. Oznacza to, e instytucje unijne bd zwalczay dziaania na rzecz wprowadzenia ochrony prawnej dziecka przed narodzeniem. Jednoczenie PE popar przystpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przeciwko tej uchwale zagosowali europosowie PiS i PSL.

W padzierniku 2017 roku pose Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek zaapelowa do rzdu o wypowiedzenie antyrodzinnej genderowej konwencji stambulskiej i zaproponowa przyjcie w to miejsce Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

Premier Mateusz Morawiecki w Telewizji Trwam w audycji „Rozmowy niedokoczone” zadeklarowa budow pastwa, ktre zawiera w sobie uniwersalne wartoci chrzecijaskie. Bdziemy ich broni – mwi – na tle laicyzujcej si Europy pozbawiajcej si zasad i wartoci. Podkreli, e dla rozwoju pastwa oprcz sfery materialnej niezbdne s te wartoci duchowe, moralna sia Narodu. Wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez rzd Mateusza Morawieckiego i przedstawienie krajom Europy rodkowej przyjcia Karty Praw Rodziny byoby potwierdzeniem tych sw.

W sytuacji gdy wikszo pastw naszego regionu, m.in. Wgry, Chorwacja, Sowacja i Litwa, nie ratyfikowao tzw. konwencji antyprzemocowej, nie jest jeszcze za pno na obron cywilizacji chrzecijaskiej w tym zakresie.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]