Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-02-2018
Nasz Dziennik - dr Kawcki: Prezydent spyta o euro

Referendum konstytucyjne moe otworzy drog do wprowadzenia euro.

W ubiegym roku podczas uroczystoci z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Andrzej Duda ogosi inicjatyw przeprowadzenia referendum w sprawie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej. Zaznaczy, e nie bdzie to „referendum konstytucyjne”, ale „referendum konsultacyjne”, ktre okreli, w jakim kierunku powinny zmierza zapisy Ustawy Zasadniczej. Prezydent zapowiedzia, e referendum odbdzie si w roku 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci, najlepiej w dniach 10-11 listopada 2018 roku. Jego przedmiotem bd kwestie odnoszce si do systemu politycznego, w tym relacji midzy prezydentem a premierem i sprawy spoeczne.

Nie ulega jednak wtpliwoci, e niezalenie od zasadnoci i wagi pyta, ktre zostan przedstawione w referendum, najwaniejszym zagadnieniem moe by sprawa stworzenia moliwoci wejcia Polski do strefy euro. Wymagaoby to zmiany artykuu 227 obecnej Konstytucji RP, ktry stwierdza, e centralnym bankiem w Polsce jest Narodowy Bank Polski, ktremu przysuguje wyczne prawo emisji pienidza oraz ustalania i realizowania polityki pieninej.

Prezydent Andrzej Duda 15 maja 2017 roku na konferencji prasowej z udziaem prezydenta otwy w odpowiedzi na pytanie, czy ze strony Francji i Niemiec s oczekiwania dotyczce poszerzenia strefy euro, przyzna, e kwestia przyjcia euro moe si znale wrd pyta referendalnych. Doda, e jest to temat wany: „Pytanie w sprawie waluty euro sprowadza si do tego, czy powinnimy mie walut ’polski zoty’ okrelon w Konstytucji jako polska waluta, czy te nie”.

Kilka dni pniej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski potwierdzi, e kwestia wprowadzenia w Polsce waluty euro jest jednym z moliwych pyta w sprawie zmian w Konstytucji. Jak jednak zaznaczy, pytanie nie powinno dotyczy wejcia do strefy euro, ale tego, czy Konstytucja ma gwarantowa moliwe wejcie do strefy euro, czy znie konstytucyjne gwarancje dla polskiego zotego: „Co nie oznacza, e wejdziemy do strefy euro, tylko czy Konstytucja ma to gwarantowa”.

Co przynios konsultacje?

Minister Szczerski wymieni trzy bloki tematw, ktre zostan przedstawione Polakom w referendum: ustrojowy, spoeczno-gospodarczy, relacje z Uni Europejsk i NATO oraz wiatem zewntrznym. W tym ostatnim przypadku chodzi o kwesti przystpienia do strefy euro. Mona zatem uzna, e przyjta przez prezydenta taktyka ma na celu otworzenie drogi do wprowadzenia Polski do strefy euro.

23 maja 2017 roku prezydent Andrzej Duda powoa ministra Pawa Much, zastpc szefa Kancelarii Prezydenta RP, na stanowisko penomocnika do spraw referendum konsultacyjnego. Z wypowiedzi penomocnika wynika, e w referendum konsultacyjnym pojawi si okoo 10 pyta. Pierwsze: „Czy jeste za utrzymaniem Konstytucji z 1997 roku? Czy jeste za jej zmian? Czy przyjciem nowej?”. Kolejne pytania mog dotyczy wyboru modelu ustrojowo-parlamentarno-gabinetowego lub prezydenckiego, sposobu wyboru prezydenta, zakresu kompetencji gowy pastwa w relacji do premiera i obu izb parlamentu; kwestii relacji midzy prawem europejskim a krajowym, kompetencji samorzdw, spoecznej gospodarki rynkowej, zabezpieczenia w Ustawie Zasadniczej wieku emerytalnego oraz programw takich jak „Rodzina 500+”; moliwoci bezpatnej, powszechnej edukacji na kadym etapie (studia wysze) oraz finansowania systemu opieki zdrowotnej. Poza tym mog pojawi si kwestie dotyczce zasad funkcjonowania sdziw i dziaania samorzdu terytorialnego.

Do koca lutego we wszystkich wojewdztwach maj zosta zakoczone spotkania konsultacyjne z udziaem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie zmiany Konstytucji i proponowanych rozwiza. Penomocnik do spraw referendum konsultacyjnego poinformowa, e na podstawie korespondencji, ktra napywa do Kancelarii Prezydenta, oraz dyskusji z rnymi rodowiskami, w tym organizacjami pozarzdowymi, zostan sformuowane pytania referendalne. Zapewne zakres i ksztat tematw wyszczeglnionych w referendum bdzie wynikiem konsultacji prezydenta z premierem Mateuszem Morawieckim, a przede wszystkim z kierownictwem PiS. W tym kontekcie sprawa porzucenia konstytucyjnego zapisu chronicego walut narodow wydaje si przesdzona. W poprzednich latach rnice midzy PiS i PO oraz prezydentem Lechem Kaczyskim i premierem Donaldem Tuskiem w sprawie zastpienia waluty narodowej europejsk nie dotyczyy samej zasady, ale czasu realizacji. W 2008 roku premier Tusk w Krynicy zapowiedzia, e w cigu trzech lat zlikwiduje walut narodow, a Polska znajdzie si w strefie euro w 2011 roku. W tym celu powoa penomocnika rzdu do spraw wprowadzenia euro. Lech Kaczyski w 2008 roku opowiedzia si za wprowadzeniem euro, ale z dat pniejsz ni lata 2011-2012. Stwierdzi, e Polska moe dy do przystpienia do strefy walutowej, kiedy jej gospodarka bdzie duo silniejsza. Zastrzeenia prezydenta budzi fakt, e rzd Donalda Tuska mia prowadzi potajemne rozmowy w sprawie wejcia do strefy euro, bez uzgodnienia z nim i Narodowym Bankiem Polskim.

Euro w dekad

Warto rwnie przypomnie, e projekt Konstytucji PiS z 2010 roku likwidowa – „z powodw oszczdnoci” – Rad Polityki Pieninej, ktra ustala zaoenia polityki pieninej pastwa. Ostatnio prezes Prawa i Sprawiedliwoci Jarosaw Kaczyski prezentuje bardziej sceptyczny pogld w kwestii euro, ktry jednak – jak si wydaje – nie oznacza fundamentalnej zmiany stanowiska, ale podejcie mocno pragmatyczne. Zwraca uwag, e przyjcie euro oznaczaoby nowy wstrzs spoeczny, kolejne zmarnowane lata i trwa peryferyzacj Polski. Zmiana mylenia w tej kwestii moe nastpi w cigu 10-15 lat wtedy, kiedy Polska bdzie na poziomie gospodarczym takich krajw jak Niemcy, Belgia czy Holandia: „Moemy przyj wspln walut – mwi – jak bdziemy mieli 85 procent PKB Niemiec per capita”. Podobne stanowisko wyraa Mateusz Morawiecki. W padzierniku 2017 roku w czasie jednej z debat gospodarczych powiedzia, e nie jest przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce euro, ale trzeba zaczeka jeszcze 5-10 lat, gdy bdziemy na to przygotowani. Zaraz po desygnowaniu na premiera zadeklarowa: nie spieszymy si do strefy euro. Przed kilku dniami na wiatowym Forum Ekonomicznym w Davos Mateusz Morawiecki owiadczy, e warunkami wejcia Polski do strefy euro s silny wzrost gospodarczy w kolejnych latach, tak aby Polska osigna redni dochd w wysokoci 82-90 procent (dochodw) takich pastw jak Niemcy czy Holandia; „konwergencja systemw gospodarczych” i wiksza „swoboda wiadczenia usug”. W tym samym duchu wypowiedzia si prezydent Andrzej Duda: „Polska powinna wej do strefy euro wtedy, kiedy zarobki przecitnego Polaka mniej wicej zbli si do redniej unijnej”.

Uwzgldnienie w referendum dotyczcym zmiany Konstytucji pytania o moliwo przyjcia waluty euro oznacza otwarcie drzwi do unii fiskalnej, radykalnie ograniczajcej podmiotowo narodw i pastw europejskich i przystpienie do federalistycznego modelu UE. Potwierdzaj to sowa Romano Prodiego, byego przewodniczcego Unii Europejskiej, ktry mwi, e „dwoma filarami pastwa narodowego s miecz i waluta: wanie obalilimy jeden z tych filarw”. I przyzna, e wprowadzenie euro nie byo koncepcj gospodarcz, ale polityczn.

Wczenie Polski do unii walutowej, nawet w perspektywie kilkunastu lat, oznacza oddanie Brukseli – Europejskiemu Bankowi Centralnemu i Komisji Europejskiej – kontroli nad budetem i systemem podatkowym pastwa polskiego. Wadze Rzeczypospolitej powinny w imi ochrony fundamentw rozwoju Polski zoy deklaracj woli trwaego zachowania waluty narodowej i nietykalnoci art. 227 Konstytucji. W przeciwnym razie referendum przeprowadzone w roku 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci otworzy procedur wymiany waluty narodowej na europejsk i wejcia do eurolandu, co bdzie oznaczao likwidacj suwerennoci ekonomicznej i obywatelskiej wolnoci Polakw.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]