Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-02-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Bezprawne dania

wiatowy Kongres ydw od lat domaga si od Polski 65 mld dolarw. Na tyle przywdcy tej organizacji szacuj warto mienia, ktre pozostao po polskich ydach. 19 kwietnia 1996 roku na wiatowym Kongresie ydw jego wczesny przewodniczcy Israel Singer wypowiedzia nastpujce sowa: „Wicej ni 3 miliony ydw zgino w Polsce i Polacy nie bd spadkobiercami polskich ydw. Nigdy na to nie zezwolimy. […] Jeeli Polska nie zaspokoi ydowskich da, bdzie publicznie poniana i atakowana na forum midzynarodowym”.

W 2003 roku Norman Finkelstein, amerykaski historyk ydowskiego pochodzenia i syn ofiar holokaustu, opublikowa ksik „Przedsibiorstwo Holocaust”. Jego zdaniem, w poowie lat 80. XX wieku rne wpywowe osoby i organizacje ydowskie na czele ze wiatowym Kongresem ydw podjy dziaania na rzecz wyudzenia pienidzy od takich krajw jak Polska, wykorzystujc holokaust do celw politycznych oraz wasnych korzyci majtkowych.

Niech Niemcy zapac

W latach 90. XX wieku wadze Izraela i rodowiska ydowskie z USA zaczy wystpowa do polskich wadz o zwrot mienia, zapominajc, e wymordowani przez niemieckiego okupanta ydzi byli obywatelami II Rzeczypospolitej. Tak jak i pozostali obywatele pastwa polskiego winni uzyska zadouczynienie ze strony Niemiec.

Tak stao si w przypadku ydw – obywateli pastwa Izrael. Na mocy traktatu z 1952 roku midzy Izraelem a Niemieck Republik Federaln pastwo niemieckie przekazao pastwu Izrael okoo 3,5 mld marek. Ponadto w ramach corocznej pomocy gospodarczej i finansowej Niemcy przekazali na rzecz Izraela prawie 60 mld marek. Natomiast restytucja mienia pozostawionego po wojnie w Polsce przez osoby, ktre wyjechay z kraju i otrzymay obywatelstwo amerykaskie, zostaa uregulowana przez ukad komunistycznego rzdu PRL ze Stanami Zjednoczonymi z 1960 roku. Na tej podstawie PRL przekazaa 50 mln dolarw dla ofiar holokaustu.

W 1997 roku Sejm przyj ustaw reprywatyzacyjn przygotowan przez Akcj Wyborcz Solidarno, ktra przewidywaa rekompensat w wysokoci 50 procent wartoci mienia. Ustawa zostaa jednak zawetowana przez prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego, poniewa ograniczaa rekompensaty tylko na rzecz obywateli polskich. W tym samym roku Sejm uchwali ustaw o zwrocie mienia komunalnego. Na jej podstawie do 2009 roku spoecznoci ydowskiej zwrcono ponad tysic obiektw komunalnych. Warto tych nieruchomoci przekroczya 205 milionw zotych. W ramach rekompensat i odszkodowa za mienie, ktrego nie udao si odda w naturze, przyznano dodatkowo ydowskim organizacjom wyznaniowym 82 miliony zotych.

W marcu 2007 roku Israel Singer, sekretarz generalny wiatowego Kongresu ydw, sta na czele delegacji dziaaczy ydowskich z caego wiata, ktra spotkaa si w Warszawie z przedstawicielami rzdu polskiego z premierem Jarosawem Kaczyskim na czele. Przewodniczcy wiatowego Kongresu ydw odrzuci propozycj rzdu polskiego wysokoci odszkodowa za mienie ydowskie na poziomie 15 procent jego wartoci, bezwzgldnie domagajc si zwrotu 100 procent wartoci przedwojennych majtkw.

Kilkanacie dni po spotkaniu w Warszawie Singer zosta wyrzucony ze wiatowego Kongresu ydw z powodu machinacji finansowych – zdefraudowania kilku milionw dolarw. Jednak od 2015 roku przewodniczy Zarzdowi wiatowej Restytucji Mienia ydowskiego.

Dla kogo mienie bezspadkowe

W marcu 2008 roku premier Donald Tusk spotka si w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z reprezentantami kilku midzynarodowych organizacji ydowskich, m.in. z przedstawicielami wiatowego Kongresu ydw, Anti-Defamation League i Conference on Jewish Material Claims Against Germany. W trakcie rozmowy Tusk mia prosi ich o wyrozumiao. Poinformowa, e ruszyy ju prace nad ustaw reprywatyzacyjn i okreli termin jej przyjcia do wrzenia 2008 roku. Wedug informacji przekazanych przez wiceprezesa wiatowego Kongresu ydw Kalmana Sultanika, szef polskiego rzdu zapewni, e ustaw zostan objci wszyscy ydzi, ktrzy byli obywatelami polskimi do 1939 roku. Miesic pniej, w czasie wizyty w Izraelu, Donald Tusk potwierdzi, e ustawa reprywatyzacyjna wejdzie w ycie w cigu kilku miesicy. Propozycja rzdu miaa uwzgldni zwrot 15 procent wartoci mienia.

W 2009 roku instytucje Unii Europejskiej we wsppracy z organizacjami spoecznoci ydowskiej zorganizoway w Pradze konferencj „Mienie okresu Holokaustu”. Jej efektem byo podpisanie w Terezinie 30 czerwca 2009 roku Deklaracji Tereziskiej. Polska znalaza si wrd 46 pastw sygnatariuszy deklaracji. Rzd Tuska zobowiza si tym samym do wspierania roszcze ydowskich dotyczcych restytucji mienia ydowskiego na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjt zasad byy majtek ydw – obywateli II Rzeczypospolitej, naley si innym ydom, nawet jeli nie byli spadkobiercami. W imieniu rzdu polskiego dokument podpisa Wadysaw Bartoszewski.

Pastwa sygnatariusze wezway, aby „zostay podjte wszelkie moliwe starania na rzecz restytucji byego ydowskiego wsplnotowego i religijnego majtku w drodze albo restytucji in rem albo rekompensaty, tak jak to bdzie waciwe”. Deklaracja poszerzya zakres roszcze ydowskich o zwrot mienia bezspadkowego: „Wiemy, e w niektrych pastwach majtek, dla ktrego nie ma spadkobiercw, mgby suy jako podstawa do spenienia potrzeb materialnych znajdujcych si w potrzebie (Shoah) i zapewnienia cigej edukacji o Holocaucie (Shoah), jego przyczynach i konsekwencjach”. W Deklaracji ani razu nie pada sowo „Niemcy”. W kontekcie zagady ludnoci ydowskiej mowa jest natomiast o „nazistach”.

Grupa HEART

Znamienne, e w tym samym roku pod patronatem premiera Izraela Beniamina Netanjahu powoana zostaa Grupa Zadaniowa do spraw Restytucji Mienia z okresu holokaustu (ang. HEART). To pierwsza, oficjalna inicjatywa pastwa Izrael majca na celu uzyskanie odszkodowa od krajw Europy Wschodniej za utracony majtek. W przypadku niespenienia da HEART zapowiada zoenie pozww wobec rzdw odmawiajcych wypaty odszkodowa. Rzecz dotyczy nieruchomoci, ktrych waciciele zostali zamordowani lub zmarli, nie zostawiajc spadkobiercw. Mienie to przeszoby na wasno organizacji ydowskich.

W grudniu 2017 roku Senat USA jednogonie uchwali ustaw 447, tzw. JUST. Przyznaje ona amerykaskiemu Departamentowi Stanu prawo do wspierania midzynarodowych organizacji zrzeszajcych ofiary holokaustu w staraniach o odzyskanie dawnych ydowskich majtkw. Dotyczy to mienia bezspadkowego, ktre miaoby przej w posiadanie organizacji dziaajcych na rzecz upamitnienia holokaustu. Projekt ustawy uzyska wsparcie m.in. wiatowej Organizacji Restytucji Mienia ydowskiego, Amerykaskiego Komitetu ydowskiego, organizacji J. Street (ktrej donatorem by m.in. George Soros), ydowskiej Federacji Ameryki Pnocnej, B`nai B`rith International, Hebrajskiego Stowarzyszenia Pomocy Imigrantom i wielu innych fundacji i stowarzysze.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]