Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-02-2018
Nasz Dziennik - Marian Pika: Hipokryzja

Czyje interesy realizuje PiS pod hasem ”obrony zwierzt”?

Ulica i zagranica to podstawowy zarzut, jaki partia rzdzca stawia opozycji uywajcej instytucji unijnych do forsowania swoich postulatw w polityce polskiej. I trudno odmwi racji obozowi rzdzcemu. Uciekanie si do obcych si w celu rozstrzygania sporw politycznych ma w Polsce dug i niechlubn tradycj. Jej symbolem jest konfederacja targowicka, ktra wezwaa armi rosyjsk do obalenia Konstytucji 3 maja i w rezultacie doprowadzia do likwidacji I Rzeczypospolitej.

We wspczesnej Polsce zwyczaj odwoywania si do si zewntrznych jest pozostaoci mentalnoci komunistycznej, uksztatowanej w ramach pastwa zalenego, w ktrym naczeln instancj decydujc o polskiej polityce by Zwizek Sowiecki. To homo sovieticus traktowa odwoywanie si do zewntrznych si w ksztatowaniu rzeczywistoci polskiej jako przejaw akceptowalnej praktyki politycznej. Przezwycienie pozostaoci postkomunistycznych, mentalna dekomunizacja powinna obj take tego typu praktyk polityczn.

Lewicowy projekt

W krajach Europy Zachodniej siganie po siy zewntrzne w ksztatowaniu wewntrznej polityki jest praktyk kompromitujc i wykluczajc z ycia politycznego. Take w Polsce tego typu zachowania powinny eliminowa politykw z ycia politycznego. Niestety, tak nie jest.

Przykadem jest cay cig zachowa, jakie partie opozycyjne podejmuj w ostatnich dwu latach, zarwno w instytucjach unijnych, jak te w zagranicznych mediach. Tacy politycy powinni by wykluczani z ycia publicznego, bowiem swoimi dziaaniami nie tylko szkodz pastwu polskiemu, jego wizerunkowi i pozycji, ale przede wszystkim osabiaj pastwo, czynic polityk polsk przedmiotem gry si zewntrznych. To s zachowania niedopuszczalne i kompromitujce, powinny by publicznie pitnowane.

Dlatego z wielkim zdziwieniem naley przyj pomys europarlamentarzystw Prawa i Sprawiedliwoci, ktrzy w Parlamencie Europejskim zorganizowali wystaw „Make Fur History” – Niech futra przejd do historii. Akcja formalnie jest wymierzona w bran futerkow w caej Unii Europejskiej, ale jej istota jest zupenie inna.

Ot parlamentarzyci PiS, ze zdecydowanym poparciem Jarosawa Kaczyskiego, przygotowali projekt ustawy o likwidacji tej brany w Polsce pod hasem „ochrony zwierzt”. To przejaw hipokryzji, bo w przypadku likwidacji tej dziedziny gospodarki produkcja zostaaby przeniesiona do Rosji, Ukrainy czy Chin, gdzie warunki hodowli zwierzt s znacznie gorsze. Poza tym projekt uderza w prnie rozwijajc si bran, w 93 procentach w posiadaniu rodzimych wacicieli, utrzymujcej, razem z kooperantami, do 50 tys. pracownikw. Pomys PiS to w pewnym sensie kontynuacja polityki z lat 90., gdy likwidowano poszczeglne brane ze wzgldu na interesy zagranicznej konkurencji.

Projekt spotka si ze zdecydowanym sprzeciwem nie tylko wacicieli i pracownikw ferm futrzarskich, ale take prawicowej opinii publicznej zaniepokojonej forsowaniem jednego z istotnych elementw lewicowej agendy politycznej, jakim jest likwidacja ferm futrzarskich, przez parti uwaajc si za prawic. Bowiem „ochrona zwierzt” zmierza w kierunku zakwestionowania nadrzdnej pozycji czowieka w porzdku bytowym na rzecz „zrwnania wszystkich istot yjcych”, co miaoby kolosalne konsekwencje cywilizacyjne. Dlatego obok ideologii gender animalizm jest zasadniczym elementem lewicowej destrukcji cywilizacji europejskiej.

Unijny parawan

Bardzo wyrany i gony sprzeciw wobec lewicowego projektu, bdcego przejawem szalestwa nie tylko ideologicznego, ale take gospodarczego, spowodowa zmian taktyki partii rzdzcej. W obawie przed utrat przynajmniej czci wasnego elektoratu PiS postanowio walk z futrzarsk produkcj przenie na poziom unijny. Jest to tym bardziej zaskakujce, e oznacza uycie instytucji zewntrznych do ksztatowania polityki polskiej, co Prawo i Sprawiedliwo tak zdecydowanie zarzucao obecnej opozycji.

Co prawda ju w 2014 roku PiS stworzyo precedens, wykorzystujc Parlament Europejski do kwestionowania wyniku wyborw samorzdowych, ale wydawao si, e jest to „wypadek przy pracy”, ktry wicej nie zostanie powtrzony. Tym bardziej e to wanie opozycja w ostatnich dwu latach z gorliwoci neofity zacza wykorzystywa Uni Europejsk do walki politycznej w Polsce.

Przeniesienie na poziom unijny kwestii likwidacji brany futrzarskiej jest spowodowane zasadniczym oporem wobec tego projektu w Polsce, co moe by bardzo kosztowne politycznie dla PiS. Aby unikn strat w elektoracie, zamknicie dochodowej brany ma si dokona przy uyciu instytucji unijnych. Tym samym PiS bdzie mogo wystpi wobec polskiej opinii publicznej jedynie w roli wykonawcy standardw unijnych.

Obowizkiem polskiego rzdu jest obrona polskiej gospodarki, a nie szukanie pretekstu, jak zlikwidowa bez strat elektoratu wietnie prosperujcy dzia gospodarki, ktry jest konkurencyjny na midzynarodowych rynkach. Przeciwstawienie si tym zamysom partii rzdzcej na forum unijnym bdzie jednym z testw na patriotyzm gospodarczy polityki premiera Mateusza Morawieckiego. Ta decyzja PiS nie ma adnego usprawiedliwienia. Odwoanie si do instytucji unijnych ujawnia skrywan sabo partii rzdzcej. Bo cho dominuje w mediach, to boi si rzeczywistej debaty publicznej odsaniajcej wszelkie uwarunkowania gospodarcze i ideologiczne tego projektu.

Dwuznaczna polityka

Prba rozstrzygnicia sporu wok samego istnienia brany futrzarskiej w Polsce poprzez zewntrzne instytucje pokazuje, e nadal ywa jest w dominujcych partiach politycznych postkomunistyczna mentalno odwoywania si do zewntrznych si w sporach wewntrznych. To nie tylko uprzedmiotowienie pastwa polskiego na arenie midzynarodowej, to take praktyczne kwestionowanie jego suwerennoci. Haso o „powstawaniu z kolan” staje si ofiar, gdy chodzi o partyjny interes. To nie dobro pastwa, nie jego pozycja midzynarodowa, ale ideologicznie motywowany egoizm partyjny uderzajcy w polsk gospodark okazuje si gwnym motywem rzdzcej partii. Ten przykad pokazuje skrywane podobiestwo nie tylko metody politycznej partii rzdzcej i opozycji, ale i sposb patrzenia na suwerenno Polski, pokrewny myleniu i dziaaniu tych wszystkich, ktrzy nad dobro Rzeczypospolitej przekadali egoizm partyjny, bez wzgldu, czy to byli targowiczanie czy komunici.

Dobro Polski wymaga, aby ten sposb mylenia i praktyki politycznej odesa na mietnik historii, a politykw, ktrzy s przywizani do wykorzystywania instytucji zewntrznych do ksztatowania polityki polskiej, wyeliminowa z polskiego ycia politycznego.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]