Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-03-2018
Nasz Dziennik - Boro: Szczepionka na manipulacje

Silne rodzinne wizi chroni przed podatnoci modych na medialn propagand

Piotr Boro


Mwic o problemach wspczesnej rodziny, a szczeglnie o jej rozpadzie, mamy najczciej na myli porzucenia i rozwody, czyli problemy wystpujce pomidzy rodzicami. Tymczasem problem separowania si od siebie caych pokole – dawniej dostrzegany wyranie – jakby mniej martwi wspczesnego czowieka. Owszem, wyprowadzenie si kogo z domu rodzinnego to zdarzenie na tyle spektakularne, e trudno przej nad nim do porzdku dziennego. Ale czy nie powinny nas w rwnym stopniu niepokoi zjawiska kompletnego odwarstwienia dzieci od swoich starszych pokole, mieszkajcych nawet pod jednym dachem? Na szczcie zostay ju zdemaskowane niektre metody inynierii spoecznej, dce do zawenia pojcia rodziny (e zilustruj to choby na przykadzie architektury blokowej z maym metraem mieszka i kuchniami bez okien). Niestety, przed nami kolejne wyzwania wspczesnego wiata, za ktrymi nie nadaj nawet ministerstwa, ktre w zakresie swoich obowizkw maj konstytucyjn ochron rodziny. Dociekliwszym zostawmy, czy i one nie przykadaj rki do separacji pokole… Problem tkwi choby czciowo w personalizacji urzdze do przesyu i odbioru informacji, ale take w treci, wynikajcej zwykle ze zych intencji nadawcw.

Bliej wiata

Postp techniczny w subie pikna, prawdy i dobra jest wspaniaym zjawiskiem: zblia ludzi, uatwia dostp do wiedzy, zwyczajnie uatwia codzienne ycie, a w szczeglnych przypadkach moe go ratowa! Media wydatnie uatwiaj spenianie powoania czowieka do kontaktowania si ze swoimi blinimi – daj mu przez to szczcie. Media mog odegra i czsto odgrywaj przemon rol w ewangelizacji. Docenia je Jan Pawe II, a egnajc si z Ojczyzn na lotnisku w Balicach, w ostatnim gecie kaza jeszcze kierowcy samochodu panoramicznego objecha dookoa podwyszenie, na ktrym toczyli si fotoreporterzy. Dziki temu realnie stali si pierwszymi ci, ktrzy nie dopchali si do pierwszych rzdw. Starzy wyjadacze, ktrzy niejedno w yciu widzieli, nie kryli wzruszenia.

Medium jest przekazem

Mia racj Marshall McLuhan, twierdzc, e media nie tylko przenosz informacje, ale same w sobie te s informacj, to znaczy, e ich przemiany techniczne wymuszaj nie tylko ewolucj sposobw komunikowania si, ale powoduj nawet zmiany w treci komunikatw.

yjemy w czasach wanego przeomu, wynikajcego z rwnoczesnego istnienia dawnych, tzw. mediw rozsiewczych, ktrych cech byo tylko wysyanie naokoo i do wielu odbiorcw bezzwrotnych informacji, i tzw. nowych mediw. Media rozsiewcze dominoway od pocztkw komunikacji medialnej, a moliwoci napisania listu lub dodzwonienia si do redakcji byy zjawiskiem marginalnym. Jako swoisty wentyl bezpieczestwa dla tego jednostronnego nadawania wymylono szpalty i minuty na antenie, gdzie umieszcza si wybrane opinie czytelnikw, suchaczy i telewidzw.

Ogromny przeom jakociowy w komunikacji midzyludzkiej przynis wynalazek mediw elektronicznych z internetem, co umoliwio nie tylko odpowied do nadawcy rozsiewczego, ale nawet komunikowanie si kadego z kadym, kto ma dostp do internetu.

Jeeli w tym miejscu kto ma skojarzenie nadawania „rozsiewczego” i komunikacji „poziomej” z ustrojami typu monarchicznego i demokratycznego, to wanie trafi w sedno. Warto moe jeszcze tylko doda do tego cigu historycznego zjawisko totalitaryzmw, ktre – po obaleniu monarchii – opary si niemal w caoci na monopolu nadawania poprzez media swojej propagandy. Co ciekawe, wszyscy „wielcy dyktatorzy totalitarni” XX wieku byli pierwotnie socjalistycznymi dziennikarzami (Mussolini – „Il Popolo”, Hitler – „Vlkischer Beobachter”, Stalin – „Kaukaska Gazeta Robotnicza” i in.).

Gbsze poziomy manipulacji

I chocia oficjalnie epoka totalitaryzmw zostaa zamknita, to smutnym dziedzictwem tamtych czasw jest – niestety wci – stan posiadania mediw przez rodowiska, ktre w tamtej epoce przez dziesiciolecia okrzepy finansowo i merytorycznie na caym wiecie.

Dla zdecydowanej wikszoci uytkownikw mediw najwaniejsza jest tre informacji, ktr otrzymuj lub mog wysa, ale powinnimy pamita, kto jest wacicielem mediw, z ktrych korzystamy, bo to ma znaczenie. Rezygnacji ze „starych mediw” i przechodzeniu do internetu towarzyszy sprytna transformacja skompromitowanych orodkw propagandowych, co nie wszyscy zauwaaj. Kiedy uywamy nowych portali – choby dla swojego konta e-mailowego – w rzeczywistoci sami moemy by wykorzystywani przez manipulatorw, przemycajcych ideologiczne i reklamowane treci, ktrych tytuy czsto nie odpowiadaj ju zawartoci artykuw.

Rewolucja autorytetw

Transformacje medialne wi si cile z przemianami spoecznymi. Poszed do lamusa etos siwobrodego mdrca, ktrego modsi pytaj o rad. Dzisiaj autorytetem sta si internet, a poniewa modzie lepiej ni starsi umie z niego technicznie korzysta, wic im czowiek modszy, tym bardziej wydaje si kompetentny w znajomoci wiata. W rnych epokach dominoway coraz to inne nauki, a sztandarowy dla naszych czasw internet naley do coraz modszych ludzi, ktrzy ju nie korzystaj z niego, ale zanurzaj si w nim jako swoim rodowisku naturalnym, jakim dla ryby jest woda. Pewien nastolatek wyrazi si nawet dobitnie: „Moja matka nie moe by dla mnie autorytetem, bo to ja lepiej znajduj info w sieci!”. Wyjanianie, e osobiste dowiadczenie to warto nie do przecenienia, cho suszne, jest w takim przypadku trudne. Coraz czciej nawet funkcj nauczyciela w szkole, a rodzica w domu przedstawia si jako przewodnika po internecie.

Rodzina chroni

Popularny generacj temu dowcip rysunkowy, na ktrym telewizor siedzi przy stole jak jeszcze jeden czonek rodziny (notabene najwaniejszy, bo to on narzuca temat rozmowy), to przeszo, za ktr mona nawet nieco zatskni, bo wwczas przynajmniej zasiadali przed telewizorem wszyscy razem… Dzisiaj nierzadka jest sytuacja, gdy w jednym mieszkaniu kady obsuguje wasne urzdzenie elektroniczne i nawet nie przejawia chci wymiany opinii z rodzin na temat ogldanej strony. Jest w tym niebezpieczestwo rozpadu rodziny, ktra ma coraz mniej osobistych powiza. Niedawno natknem si w sieci na dowcipne i jake trafne wyznania jakiego modego Wocha: „Wczoraj wyczono prd. Pad internet. Zauwayem, e obok mnie w domu mieszka jeszcze kilka osb. Cakiem mili”. Podzia biegnie gwnie pomidzy pokoleniami i cho zjawisko utosamiania si z rwienikami jest stare jak wiat, to w ostatnich czasach przybrao niebezpieczn posta manipulowania tym podziaem przez dysponentw mediw, ktre docieraj do wikszej liczby odbiorcw. Dla przecitnego modego czowieka korzystanie z nowoczesnych mediw ma charakter spontaniczny. To bd wynikajcy wanie z braku dowiadczenia yciowego. Tak zwany target wiekowy (jak i inne) jest obserwowany przez inynierw spoecznych. Pod ich zarzdem bywaj takie zjawiska jak fake newsy, ktrych celem jest negatywna dezinformacja – rzecz rozpracowana jeszcze w XIX wieku, a genialnie ujawniona w „Cyruliku sewilskim” (aria „La calunnia” Don Basilia). Cho wszyscy gosz walk z hejtem (wyraaniem nienawici w internecie), to przecie nawet on niejednokrotnie wykazuje znamiona zorganizowanych kampanii medialnych. Reklama posuguje si bodcem, na ktry mniej odporny wydaje si sabiej wyedukowany humanistycznie, cho biegy w „klikaniu” mody czowiek. Rozumienie tych zjawisk wymaga wikszego dowiadczenia yciowego i prowadzi do konkluzji, e tylko solidarno midzypokoleniowa w rodzinie moe osoni j przed negatywnymi zjawiskami, zagraajcymi wspczesnemu czowiekowi.

Porozmawiajmy!

Nie sposb wyliczy wszystkich zagroe, z ktrymi bdziemy si spotyka wobec rozwoju techniki, a nawet zych intencji dysponentw informacji. Naleaoby cho wspomnie o zjawiskach przestpczoci w mediach, niebezpieczestwach przejcia w stan „wirtualu” i oddalenia si od naszej zwykej rzeczywistoci czy choby niebezpieczestwach podprogowych.

A zatem – jakby na wzr klasycznego dramatu greckiego – gdy sytuacja wydaje si tak zagmatwana, e brak z niej wyjcia, sprbujmy przeprowadzi mae dowiadczenie w rodzinie czy w ogle wrd ludzi bliskich sobie, a dzi ulegajcych oddaleniu od siebie z powodu mediw. Podzielmy si treci choby jednego jedynego artykuu z niniejszego egzemplarza „Naszego Dziennika” z kim bliskim. Moe doj do dyskusji lub nawet wsplnej krytyki pewnych wtkw, ale zyska na tym konkretna wi z drugim czowiekiem.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]