Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-04-2018
Nasz Dziennik - Marian Pika: Kruszenie suwerennoci

Polska powinna sprzeciwi si zakusom poszerzania wadzy brukselskiej biurokracji.

W Unii Europejskiej ju od duszego czasu debatuje si zarwno nad wprowadzeniem tzw. podatku unijnego, jak te nad harmonizacj prawa podatkowego. Pojawiaj si rne propozycje odnonie do koncepcji tego prawa. Mwi si o moliwoci wprowadzenia podatku od korporacji wiadczcych usugi cyfrowe czy szczeglnie gronego dla naszego kraju podatku ekologicznego naliczanego od zuycia energii czy zanieczyszczenia rodowiska. Jednak najbardziej dyskutowana jest koncepcja podatku od transakcji finansowych, czyli daniny najatwiejszej do wdroenia. Jej zwolennikiem jest prezydent Francji Emmanuel Macron.

Oglnie rzecz biorc, polski rzd opowiada si za zwikszeniem finansowania Unii Europejskiej przez pastwa czonkowskie. Moe to oznacza zarwno wzrost skadki wnoszonej przez poszczeglne pastwa, jak i wprowadzenie cakowicie nowej metody finansowania Unii wanie poprzez podatek europejski.

Bezporedni przyczyn debaty o zwikszeniu finansowania jest opuszczenie Unii przez Wielk Brytani. Jej wkad do unijnego budetu jest oceniany na blisko 10 proc. I wanie ten ubytek ma by uzupeniony zwikszon danin pozostaych pastw. Ale kwestia Brexitu jest tylko pretekstem do zwikszenia finansowania. Zasadniczym powodem jest bowiem dalsza federalizacja Unii i poszerzanie jej kompetencji.

Nowy haracz

Wszystko wskazuje na to, i pomimo zwikszenia take polskiej skadki nasz udzia w korzystaniu z unijnego finansowania w przyszej perspektywie budetowej ulegnie znaczcemu zmniejszeniu. Komisarz Gnther Oettinger mwi wprost, e na polityk spjnoci, z ktrej korzysta m.in. Polska, bdzie o 10 proc. mniej rodkw, natomiast na nowe wyzwania dotyczce bezpieczestwa i obronnoci trzeba bdzie przeznaczy okoo 10 mld euro. A zatem deklarowane zwikszenie naszej skadki nie ma na celu utrzymania dotychczasowego poziomu finansowania polskich inwestycji przez Uni, ale finansowanie nowych zada, takich jak polityka migracyjna, polityka obronna czy walka z terroryzmem. To wszystko oznacza przyjmowanie przez Uni kolejnych kompetencji i ograniczanie w tym zakresie suwerennoci pastw narodowych.

W niektrych aspektach ten rozrost kompetencji wsplnotowych moe mie potencjalnie bardzo negatywne konsekwencje dla Polski. Chodzi tu przede wszystkim o budowanie podstaw pod polityk obronn prowadzc w dalszej perspektywie do stworzenia europejskiej armii. W tym kontekcie pojawiaj si propozycje zwikszenia finansowania Unii, mwi si o zwikszeniu o 10-20 proc. I powstaje pytanie, jaki charakter ma mie to zwikszenie. Do tej pory Unia bya przede wszystkim finansowana ze skadki paconej przez pastwa czonkowskie oraz w pewnej czci z ce i niewielkiej czci podatku VAT. Polski rzd deklaruje konieczno zwikszenia tego finansowania, pomimo e cz pastw, jak np. Holandia czy pastwa skandynawskie, jest tej propozycji przeciwna.

W stron superpastwa

Rozmowy na temat przyszej perspektywy finansowej na lata 2020-2027 s dla Komisji Europejskiej okazj nie tylko do wymuszenia na pastwach czonkowskich zwikszenia finansowania i tym samym zwikszenia jej kompetencji kosztem pastw narodowych, ale take zmiany charakteru finansowania Unii. Do tej pory bowiem mechanizm budetowy jest w peni kontrolowany przez pastwa czonkowskie. To mechanizm midzyrzdowy dajcy pastwom prawo ustalania charakteru wydatkw i ich wysokoci. Wprowadzenie podatku europejskiego zmienioby ten tryb.

Komisja Europejska, wprowadzajc bezporednie podatkowe zasilanie Unii, w znacznej mierze uniezaleniaby si od decyzji pastw czonkowskich i wydatnie zwikszyaby swoje kompetencje decyzyjne. To zmiana nie tylko techniczna czy ilociowa, ale ustrojowa, o zasadniczych konsekwencjach dla funkcjonowania samej Unii. Jest to kolejny krok w kierunku przeksztacania Unii jako instytucji midzypastwowej w federalne superpastwo, w ktrym kompetencje dotyczce finansw s przesuwane z uzgodnie midzyrzdowych na poziom Komisji emancypujcej si spod wpywu uzgodnie midzyrzdowych.

Trzeba take przypomnie, e Komisja Europejska, ktra dziki takim decyzjom wyranie zwikszyaby swoje kompetencje, jest waciwie organem pozademokratycznym, ktry tylko formalnie jest kontrolowany przez Parlament Europejski czy Rad Europejsk. Wprowadzenie podatku europejskiego oznaczaoby, e rzdy pastw czonkowskich praktycznie trac kontrol nad tymi funduszami, zgadzajc si te porednio na dalszy rozrost brukselskiej biurokracji.

Sprawa ma zasadnicze znaczenie ustrojowe. W polskiej tradycji parlamentaryzm rozwin si jako metoda decydowania o wielkoci danin publicznych, jak rwnie kontroli nad ich wydatkowaniem. Podobna jest tradycja anglosaska. Stany Zjednoczone powstay bowiem w celu urzeczywistnienia zasady „no taxation without representation” (adnych podatkw bez zgody parlamentu). Kwestia kontroli podatkowej jest bowiem fundamentem wolnoci i obywatelskich, i narodowych. Natomiast wprowadzenie bezporedniego podatku europejskiego byoby pogwaceniem tej fundamentalnej zasady i krokiem w kierunku antydemokratycznego, bo niekontrolowanego w procesie demokratycznym, autorytaryzmu unijnego.

Wprowadzenie podatku na poziomie unijnym otwiera take kwesti tzw. harmonizacji podatkowej, od lat podnoszonej przede wszystkim przez Francj, ale majcej take zrozumienie w Niemczech, zaniepokojonych wyranie wyszym wzrostem gospodarczym w pastwach naszej czci UE ni w „starej” Unii.

Stop dla federalizmu

Polska powinna w sposb zasadniczy sprzeciwi si zwikszaniu wadzy brukselskiej biurokracji. I ten sprzeciw ma podwjne uzasadnienie. Pierwsze: nie naley wadzy, ktra prowadzi szkodliw polityk, w sposb faszywy odpowiadajc na europejskie wyzwania, dawa wicej wadzy i wicej pienidzy. Drugie: sprzeciw wobec federalizacji Unii. Bo tylko pastwo narodowe moe by skutecznym gwarantem narodowej i obywatelskiej wolnoci, a dalsze przekazywanie kompetencji brukselskiej biurokracji prowadzi do jawnego bd ukrytego autorytaryzmu ograniczajcego wolno Polakw. Pogbienie federalizacji prowadzi bowiem do naraenia Polski na skutki kulturowej i moralnej dekadencji dominujcej w krajach Europy Zachodniej oraz wpywa na ograniczanie naszych moliwoci rozwojowych. Gdy w zachodniej Europie budzi si sprzeciw wobec federalizacji, to rzd polski za parawanem patriotycznej retoryki prowadzi polityk poparcia dla federalizacyjnych zmian ustrojowych.

Rzd PO uprawia satelick polityk wysugiwania si Niemcom i reprezentujcej ich interesy Komisji Europejskiej, natomiast rzd Zjednoczonej Prawicy w celu poprawy swojej reputacji wrd brukselskiej i berliskiej biurokracji godzi si na zmian regu ustrojowych pogarszajcych pozycj Polski w strukturach Unii Europejskiej. atwiej jest odwrci niekorzystn dla Polski polityk wobec Unii ni zmian jej ustroju. I to jest zagroenie, ktremu musimy si skutecznie przeciwstawi.

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]