Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-05-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Modych Polakw zastpi migranci

Na pocztku 2017 roku rozpoczy si prace nad rzdowym projektem nowej polityki migracyjnej prowadzone przez przedstawicieli resortw rozwoju, rodziny, pracy i polityki spoecznej oraz spraw wewntrznych i administracji. W marcu tego roku Bank wiatowy opublikowa raport „Lekcje z Polski. Wnioski dla Polski”. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciski powiedzia wwczas, e Bank wiatowy sugerowa zwikszenie wkadu imigrantw w polsk gospodark i przyzna, e wnioski i zalecenia Banku wiatowego s w duym stopniu zbiene z tym, co polski rzd zaprezentowa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W dokumencie tym polityka migracyjna jest jednym ze 185 tzw. projektw strategicznych.

Pod wytyczne Business Centre Club

W listopadzie ubiegego roku na prob Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Business Centre Club przekaza list zawodw, w ktrych – jego zdaniem – naleaoby wprowadzi uatwienia w dostpie do rynku pracy. BCC przekazao ministerstwu list 24 zawodw oraz stanowisk dla pracownikw spoza Unii Europejskiej, ktre powinny znale si w przygotowanej przez resort regulacji. Z danych Europejskiego Urzdu Statystycznego (Eurostatu) wynika, e w 2016 roku w Polsce przyznano 3460 obywatelstw dla osb spoza Unii Europejskiej. Liczba zezwole na prac dla cudzoziemcw z pastw spoza UE wzrosa w ubiegym roku o prawie 100 procent w porwnaniu z 2016 rokiem, za owiadcze o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom – o prawie 40 procent. Z roku na rok w naszym kraju wzrasta przede wszystkim liczba obywateli Ukrainy. Od pocztku tego roku obowizuj nowe przepisy uatwiajce zatrudnienie obcokrajowcw z krajw niewchodzcych w skad Unii Europejskiej. Dotyczy to obywateli Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii, Modawii i Bugarii. Zgodnie z nowelizacj, obok zezwole na prac, ktre mog zosta wydane przez wojewod na okres do trzech lat, wprowadzone zostao zezwolenie na prac sezonow, wydane przez starost na okres dziewiciu miesicy w roku. W 2017 roku najwicej zezwole na prac wydano dla obywateli Ukrainy (85 procent), w dalszej kolejnoci dla obywateli Biaorusi, Modawii, Indii, Nepalu, Turcji, Armenii, Chin i Wietnamu. W minionym roku wydano 235 tysicy zezwole na prac dla cudzoziemcw (w tym 192,5 dla Ukraicw), a na tzw. owiadczenie pracodawcw przyjechao 1,8 miliona osb (w tym 1,7 miliona Ukraicw). Oznacza to wzrost o 57 procent na przestrzeni czterech lat. W zwizku ze zmianami, jakie zaczy obowizywa w zakresie zatrudniania cudzoziemcw, w urzdach wojewdzkich powstanie 300 nowych etatw do obsugi wydawania zezwole.

W trosce o Ukraicw

Oferta nowej polityki migracyjnej skierowana jest przede wszystkim do Ukraicw. Rzd przygotowuje pakiet rozwiza, ktre maj sprawi, e zarwno zatrudnienie Ukraicw w Polsce, jak i zaoenie przez nich firmy w naszym kraju bdzie prostsze. Zapewni o tym minister inwestycji i rozwoju podczas Forum Europa – Ukraina w podrzeszowskiej Jasionce. Przyjedajcy do Polski Ukraicy atwiej znajd prac i szybciej uzyskaj zezwolenie na pobyt stay. Priorytetem s osoby mode, do 35. roku ycia. Wedug danych Urzdu do Spraw Cudzoziemcw z marca 2018 roku, liczba obywateli Ukrainy posiadajcych wane zezwolenie na pobyt w Polsce (m.in. czasowy lub stay) przekroczya 153 tysice. Od 2015 roku liczba obywateli Ukrainy wzrosa trzykrotnie. Najwicej z nich – 115 tysicy – posiada zezwolenia na pobyt czasowy, tj. maksymalnie do trzech lat. Dane nie uwzgldniaj osb przebywajcych w Polsce na podstawie wiz. Ukraicy zatrudnieni s w co dziesitej polskiej firmie, najwicej w produkcji oraz usugach. Z danych ukraiskiego Instytutu Demografii wynika, e w Polsce legalnie pracuje 800 tysicy obywateli Ukrainy. Dane te s zanione. Eksperci Narodowego Banku Polskiego podaj, e w Polsce pracuje okoo miliona obywateli Ukrainy. Wedug tych prognoz, do koca 2020 roku na polski rynek pracy bdzie napywao 200-300 tysicy Ukraicw rocznie. Ilu zatrudnionych jest nielegalnie – nie wiadomo. Jednak niektre szacunki mwi, e do koca 2018 roku Ukraicw w Polsce bdzie 3 miliony. Imigranci zarobkowi mog stanowi do 5 procent na polskim rynku pracy. Systematycznie ronie liczba cudzoziemcw zgoszonych do ubezpiecze spoecznych w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych.

Nowa strategia polityki migracyjnej Polski

W kocu marca 2018 roku rzd przyj zaoenia programu „Priorytety spoeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”. Ma ona wynika z wyzwa demograficznych oraz potrzeb rynku pracy. Nowa strategia w zakresie polityki migracyjnej dla Polski bdzie ogoszona w czerwcu 2018 roku. Jej zaoenia wynikaj z zapisw w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dotychczasowy polski system zatrudniania cudzoziemcw promowa podejmowanie pracy w charakterze tymczasowych zezwole. Teraz ulegnie to zmianie. Pracodawca nie bdzie musia dowodzi, e na naszym rynku pracy nie ma bezrobotnych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada powstanie systemu integracji imigrantw. W tym celu nastpi wiksze otwarcie si polskich uczelni na studentw z zagranicy. Suy temu ma projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wspfinansowanej przez UE. Rzd planuje, e poczy now polityk migracyjn z zaoeniami unijnej polityki w tym zakresie, co pozwoli sfinansowa cz programu z unijnych funduszy. – Zamierzamy stworzy system zacht do osiedlania si obcokrajowcw w naszym kraju na stae – podkrela Jerzy Kwieciski, minister inwestycji i rozwoju. Zapowiedzia on, e w 2030 roku na polskim rynku pracy bdzie brakowa 1,5 miliona osb, wic migracja musi rosn. Wedug prognoz rzdowych, absorbcja pracownikw z Ukrainy zatrzyma si na poziomie 3milionw. Z jego wypowiedzi mona wnioskowa, e nastpi otwarcie polskiego rynku pracy na imigrantw, take spoza krajw europejskich. Tymczasem wedug prognoz proimigracyjnych orodkw, Polska powinna przyj w cigu najbliszych kilku dekad przynajmniej 5 milionw imigrantw. Pozostae 2miliony maj wypeni przybysze spoza Europy, w tym z krajw arabskich. Business Centre Club, instytucja, ktra wsppracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, apeluje do rzdu o otwarcie polskiego rynku pracy na imigrantw i przyjcie ustawy otwierajcej drzwi nie tylko Ukraicom, lecz take imigrantom z krajw arabskich.

Migranci zatroszcz si o chorych

W prezentowanym przez przedstawicieli rzdu projekcie ustawy migracyjnej znalazy si oferty rzdowe skierowane do imigrantw dotyczce 20 grup pracownikw, tj. w praktyce a 200 zawodw, m.in. kierowcw, inynierw, informatykw, lekarzy, pielgniarek. Od pewnego czasu trwaj prace dotyczce uzupenienia brakw w subie zdrowia cudzoziemcami przede wszystkim ze Wschodu – Ukrainy i Biaorusi. O takich planach mwi w padzierniku 2017 roku byy minister zdrowia Konstanty Radziwi w trakcie strajku lekarzy rezydentw. Chocia minister powiedzia, e plany te nie s zwizane z protestami w subie zdrowia, to rzd – jak si wydaje – chce wprowadzi uproszczenia w zatrudnianiu lekarzy ze Wschodu, nie tylko z powodu brakw kadrowych, ale aby osabi oczekiwania pacowe w subie zdrowia. Fakt, e w Polsce w szpitalach brakuje lekarzy, a na tysic mieszkacw przypada pi pielgniarek (jedna z najniszych statystyk w Europie), wynika ze skandalicznie niskich zarobkw. Dotyczy to w pierwszym rzdzie pielgniarek. Z tego powodu nie ma chtnych do podejmowania tego zawodu, a wiele pielgniarek zmuszonych zostao do wyjazdu do krajw zachodnich. Problemem nie jest brak chtnych do pracy w subie zdrowia, ale drastycznie niskie zarobki. Zastpienie polskich pielgniarek obywatelami Ukrainy spowoduje nieodwracalne skutki spoeczne. Wymaga to rwnie przeznaczenia okrelonych pienidzy na uzupenienie ich kwalifikacji, gdy system ksztacenia pielgniarek na Ukrainie nie spenia unijnych wymogw. Zgodnie z aktualnymi przepisami lekarz spoza UE, zanim zacznie pracowa w Polsce, musi nostryfikowa dyplom i uzupeni rnice w wyksztaceniu oraz zda egzamin uprawniajcy do wykonywania zawodu. Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego zapowiadaj wprowadzenie uproszcze w zatrudnianiu lekarzy ze Wschodu.

Skazywanie modych Polakw na emigracj

Jak trafnie diagnozuje byy wiceminister finansw w rzdach PiS dr Cezary Mech, Polska powinna zatrzyma masow imigracj zarobkow Ukraicw do naszego kraju. Naley zweryfikowa polityk gospodarcz opart na obnianiu wynagrodze przez sprowadzanie milionw Ukraicw. Wydaje si jednak, e reorientacja polityki gospodarczej PiS w tym obszarze jest mao prawdopodobna, gdy wynika z przyczyn politycznych, a nie ekonomicznych. Najbardziej drastycznym skutkiem tej polityki jest skazywanie modych Polakw, w tym lekarzy i pielgniarki, na emigracj. Wyjedajcych do Niemiec czy Anglii modych Polakw maj zastpowa przybysze ze Wschodu. Minister inwestycji i rozwoju powiedzia, e „nowa polityka migracyjna” adresowana jest zarwno do cudzoziemcw, jak i do Polakw mieszkajcych za granic, w tym repatriantw. Niestety, polityka ta jest adresowana jedynie do cudzoziemcw. Mimo deklaracji wyborczych PiS nie zosta stworzony program z ofert dla Polonii i emigracji zarobkowej. Natomiast repatrianci oczekuj nie „nowej polityki migracyjnej”, ale zrealizowania wreszcie ustawy repatriacyjnej, ktra umoliwi powrt do Ojczyzny potomkw polskich zesacw z Kazachstanu. Zaoenia programu PiS z pocztku 2014 roku zawieray 15 gwnych punktw. Wrd nich znalaza si zapowied „utworzenia 1,5 miliona miejsc pracy dla modych”. Tymczasem rzd tworzy „system zacht” dla imigrantw ekonomicznych ze Wschodu i krajw spoza UE, ktrzy bd mieli wicej praw i przywilejw ni Polacy. Dlaczego nie przygotowano oferty dla polskich emigrantw? Z rzdowego raportu demograficznego, opublikowanego na pocztku tego roku, wynika, e spord 3 milionw emigrantw, ktrzy po 2004 roku wyjechali z Polski, blisko poowa chce wrci do kraju. Wielu z nich to ludzie wyksztaceni, z duym potencjaem dowiadcze zawodowych, ktre zdobyli na brytyjskim czy niemieckim rynku pracy. W latach 60. XX wieku liczne kraje europejskie prowadziy polityk otwartoci na imigrantw ekonomicznych. Mieli oni wypeni braki w sile roboczej. W wikszoci zostawali na stae. Kolejni przybysze nie byli zainteresowani aktywnoci na rynku pracy, a rzdy pastw zachodnich nie potrafiy poradzi sobie z problemem asymilacji. Emigracja zarobkowa staa si pierwszym etapem na drodze do spoeczestwa wielokulturowego – fundamentu zachodnich demokracji liberalnych.

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]