Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-07-2018
Nasz Dziennik - Kawcki: Podkopywanie tosamoci lska

Od kilkunastu lat trwa pezajcy proces tworzenia narodowoci lskiej. Sprzyja temu zaskakujca inercja instytucji pastwowych odpowiedzialnych za bezpieczestwo i poszanowanie adu prawnego Rzeczypospolitej. Fundamentalne znaczenie w tym procesie miao stworzenie przez Gwny Urzd Statystyczny moliwoci zadeklarowania przez respondentw w spisie powszechnym narodowoci lskiej, mimo e pojcie „narodowo lska” prawnie nie istnieje. Moliwo wyboru narodowoci, nieujtej w polskim systemie prawnym, pojawia si ju podczas spisu w 2002 roku.

Zdumienie budzi podany w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku wariantowy model pozwalajcy na wybr jednej lub dwch narodowoci jednoczenie. Wedug danych GUS, w 2011 roku 809 tysicy osb zadeklarowao narodowo lsk. Jako jedyn poday j 362 tysice osb, a kolejne 415 tysicy poczyo j z narodowoci polsk. 418 tysicy osb wskazao lsk jako pierwsz.

Polskie sdy wykazyway niejednolite stanowisko w procesie rejestracji Stowarzyszenia Osb Narodowoci lskiej. W 2011 roku opolski sd rejonowy wyda postanowienie o wpisie tego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sdowego. Decyzj t utrzyma Sd Okrgowy w Opolu. Po skardze kasacyjnej opolskiej prokuratury Sd Najwyszy w grudniu 2014 roku uchyli te decyzje. SN zakwestionowa rejestracj Stowarzyszenia Osb Narodowoci lskiej z uwagi na to, e moe by ona drog do uznania mniejszoci narodowej. W zwizku z tym Sd Okrgowy w Opolu w marcu 2015 roku uchyli postanowienie sdu rejonowego i nakaza ponowne rozpatrzenie sprawy – przy uwzgldnieniu stanowiska SN.

Skarga do Strasburga

Mimo wezwania przez sd Stowarzyszenia Osb Narodowoci lskiej do zmiany nazwy i wykluczenia sformuowania „narodowo lska” wadze Stowarzyszenia zmian nie dokonay. W marcu 2017 roku SON zoyo skarg do Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w Strasburgu. Dziaacze Stowarzyszenia przywouj dla swoich racji fakt, e w Spisie Powszechnym z 2011 roku znaczca liczba osb zadeklarowaa narodowo lsk. Mimo braku rejestracji zarwno Stowarzyszenie Osb Narodowoci lskiej, jak i Zwizek Ludnoci Narodowoci lskiej nadal rozwijaj swoj dziaalno.

Pod koniec lutego 2018 roku Sd Okrgowy w Warszawie na wniosek dziaaczy mniejszoci niemieckiej zarejestrowa parti pod nazw Regionalna. Mniejszo z Wikszoci. Wrd zaoycieli partii niemieckiej jest wicemarszaek wojewdztwa opolskiego Roman Kolek.

Jednym z ostatnich przykadw usuwania polskoci z obszaru ycia publicznego jest zmiana napisu na pomniku Karolinki i Karliczka w Gogolinie. Przed kilkoma dniami propozycj tak, w zwizku z ustaw dekomunizacyjn, przedstawi radnym miejskim burmistrz Gogolina Joachim Wojtala z Komitetu Wyborczego Mniejszo Niemiecka.

Pomnik Karolinki i Karliczka zosta odsonity w 1967 roku z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Umieszczono na nim napis: „Pomnik ten ufundowa lud lski w 20-lecie Polski Ludowej jako symbol zwycistwa kultury, tradycji i pieni polskiej nad wielowiekow obc przemoc”.

Radni jednogonie zaakceptowali wniosek burmistrza dotyczcy nowej treci – wybrany na ten cel zosta cytat z niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethego. Tymczasem wystarczyoby zmodyfikowa wczeniejszy napis. W Radzie Miejskiej na pitnastu radnych a dziesiciu jest z Komitetu Wyborczego Wyborcw Mniejszo Niemiecka. Z tego Komitetu jest take zastpca burmistrza i przewodniczcy Rady.

Postacie Karolinki oraz Karliczka zostay uwiecznione w herbie gminy, a lska piosenka ludowa „Posza Karolinka do Gogolina” z repertuaru zespou „lsk” jest hymnem miasta.

Program RA

W ubiegym roku w krgu Ruchu Autonomii lska i Zwizku Grnolskiego pojawi si pomys powoania lskiej Partii Regionalnej. Jednak z powodu nieporozumie midzy tymi organizacjami z tworzenia partii wycofay si wadze Zwizku Grnolskiego. 16 kwietnia 2018 roku na konwencji lskiej Partii Regionalnej w Katowicach przyjty zosta postulat autonomii nie tylko dla lska. Profesor Zbigniew Kadubek podkrela, e jedn z zasad regionalistw lskich powinna by wiecko pastwa, dlatego PR musi wyj z „zakltego krgu kocielno-ambonowego”. lzacy musz zrealizowa swoje cele „bez arcybiskupw, bez mszy za lsk”.

lska Partia Regionalna jest polityczn emanacj RA, ktry ma nadal prowadzi swoj dziaalno w formule stowarzyszenia. Faktycznym liderem partii jest przewodniczcy Ruchu Autonomii lska Jerzy Gorzelik, dla ktrego wzorem dziaalnoci s nacjonalici kataloscy dcy do oderwania tego regionu od Krlestwa Hiszpanii i ogoszenia niepodlegoci pastwa kataloskiego. Jego zdaniem, „przypadek kataloski” jest pocztkiem wiosny europejskich regionw. Gorzelik uwaa, e Polska powinna sta si Rzeczpospolit Regionw, ktre bd posiaday samodzielno i niezaleno finansow. Autonomia dla wszystkich regionw pastwa polskiego to podstawowy postulat RA.

Klub RA w Sejmiku lskim zmieni nazw na Klub lskiej Partii Regionalnej. Tym samym teraz PR wsprzdzi wojewdztwem lskim w koalicji z Platform Obywatelsk, Polskim Stronnictwem Ludowym i Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a jeden z przywdcw tej partii jest czonkiem Zarzdu Wojewdztwa lskiego.

Wyborcze kalkulacje

Najbliszym celem dla PR jest uzyskanie jak najlepszego wyniku w zbliajcych si wyborach samorzdowych do Sejmiku Wojewdztwa lskiego. Celem jest podwojenie liczby radnych, zdobycie co najmniej omiu mandatw.

W Katowicach kandydatem na prezydenta miasta ma by Ilona Kanclerz, wiceprzewodniczca zarzdu partii. Kanclerz bya suchaczk lskiej Akademii Genderowej, a w 2007 roku jedn z zaoycielek „Inicjatywy Feministycznej”. W 2014 roku w wyborach samorzdowych kandydowaa z listy PSL. Rok pniej, w wyborach do Senatu, reprezentowaa ju Komitet Wyborczy „Nowoczesna Ryszarda Petru”.

W maju 2018 roku lska Partia Regionalna wpisana zostaa przez Sd Okrgowy w Warszawie do ewidencji partii politycznych. 21 czerwca tego roku zarejestrowana zostaa ju trzecia partia regionalna lonzoki Razem. Wsptwrca partii Leon Swaczyna to byy czonek zarzdu RA i dziaacz Stowarzyszenia Osb Narodowoci lskiej.

Zarwno Ruch Autonomii lska, jak i partie polityczne: lska Partia Regionalna, lonzoki Razem i Regionalna. Mniejszo z Wikszoci zmierzaj do przeksztacenia ustroju pastwa polskiego z unitarnego w regionalny. Wymienione partie polityczne nie gosz wprost hase separatystycznych (byoby to bowiem niezgodne z porzdkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej), czy je jednak odrzucenie narodowoci polskiej. Pierwsze dwie deklaruj: „Nie Polak, nie Niemiec, lzak!”. Zasadniczym celem tych ugrupowa bdzie zatem dziaanie na rzecz uznania lzakw za nard i przyznania im statusu mniejszoci narodowej.

Przed mistrzostwami wiata w pice nonej w Moskwie „lzak” Gorzelik w rozmowie z jedn z gazet na pytanie, komu kibicowaby w przypadku meczu Polski i Niemiec, odpowiedzia, e Niemcom. „W Polsce wyniki s okazj do erupcji prostego patriotyzmu” – powiedzia. Przy okazji zadeklarowa: „Polsce winni jestemy wycznie podatki i szacunek dla prawa […]. Szanujemy ich [Polakw – przyp. autora] narodowe symbole, co nie oznacza, e odczuwamy z nimi emocjonaln wi. Nasza wsplnota jest wsplnot interesu, nie pamici i ducha – chcemy, by pastwo, w ktrym yjemy, byo lepsze dla nich i dla nas”.

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]