Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-08-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Wstp do multi-kulti

Zamiast ochrony polskiego rynku pracy przed tani si robocz ze strony obcokrajowcw rzd forsuje polityk otwarcia na imigrantw.

Wbrew deklaracjom o sprzeciwie wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej rzd realizuje program proimigracyjny, otwierajc polski rynek pracy ju nie tylko na obywateli Ukrainy, ale te z krajw spoza Unii Europejskiej, w tym arabskich i azjatyckich. Argumentem za otwarciem na imigracj ekonomiczn ma by brak rk do pracy w wielu sektorach gospodarki. Polska, otwierajc si na imigrantw ekonomicznych, zaczyna poda t sam zgubn drog, ktr 40-50 lat temu przebyy kraje Europy Zachodniej.

Republika Federalna Niemiec ju w latach 60. XX wieku, na podstawie umw dwustronnych z innymi pastwami, w pierwszej kolejnoci z Wochami, Turcj i Jugosawi, sprowadzia na swj rynek pracy cudzoziemcw. Wkrtce rzd niemiecki podj dziaania umoliwiajce imigrantom ekonomicznym czenie rodzin. W ten sposb pracownicy kontraktowi zwani „gastarbeiterami” i ich potomkowie z imigracji czasowej stali si staymi mieszkacami tego kraju. Polityka otwartoci na imigracj ekonomiczn doprowadzia w krajach Europy Zachodniej do niekontrolowanego napywu imigrantw. Stymulowana przez rzdy imigracja ekonomiczna bya pierwszym etapem na drodze do spoeczestwa wielokulturowego.

Kuszcy socjal

Niestety Polska powiela scenariusz realizowany wczeniej w Europie Zachodniej. W maju tego roku przybya do Polski delegacja rzdowa Uzbekistanu. Efektem spotkania byo podpisanie porozumienia, na mocy ktrego przybdzie do naszego kraju trzy tysice uzbeckich imigrantw, majcych dosta u nas zatrudnienie. Ju w ubiegym roku obywatele Uzbekistanu otrzymali 1200 wiz pracowniczych w Polsce. Uzbekistan to kraj w Azji rodkowej, w ktrym okoo 97 procent ludnoci stanowi wyznawcy islamu.

Podobne porozumienia jak z Uzbekistanem maj zosta zawarte przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z kilkoma innymi krajami azjatyckimi, w pierwszej kolejnoci z Filipinami, Nepalem, Wietnamem. Rzd jest na etapie wstpnych rozmw z ministerstwem Filipin w sprawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu pracownikw. Filipiski rzd podkreli, e zaley mu na tym, aby osoby, ktre przyjechayby do Polski, miay zagwarantowan nie tylko prac, ale i mieszkanie. Wedug rzdowych zaoe Filipiczycy i Wietnamczycy bd otrzymywali kart pobytu na czas nieokrelony. Pozostali obywatele innych pastw – a na pi lat. Dzisiaj z uproszczonej procedury dostpu do rynku pracy w Polsce korzystaj obywatele Armenii, Biaorusi, Ukrainy, Rosji, Grecji i Modawii. Ju w tym roku Polska przyja ponad 3 tysice imigrantw z takich krajw jak: Afganistan, Algieria, Irak, Iran, Maroko, Tunezja, Turcja, Egipt, Bangladesz, Syria, Libia. Wikszo z nich dostaa zezwolenie na pobyt czasowy.

Zaoenia rzdowe doprowadz do przyjcia zasady, ktra pozwoli imigrantom na pobieranie wszystkich wiadcze socjalnych, cznie z programem „Rodzina 500+”. Prawo to przysuguje cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, jeli maj dostp do polskiego rynku pracy i mieszkaj z rodzinami, oraz osobom, ktre uzyskay status uchodcy. Ustawa wprowadzajca te zapisy pozwala na przyznanie 500 zotych miesicznie na dziecko rodzinom, ktre posiadaj kart pobytu czasowego oraz zamieszkuj na terenie Polski. Wniosek o przyznanie wiadczenia musi zawiera deklaracj o zamieszkaniu na terenie naszego kraju. Nie ma jednak narzdzi, ktre zweryfikowayby te informacje. Wystarczy, e imigranci ekonomiczni sprowadz do Polski rodziny, a uzyskaj wiadczenia socjalne.

Przez pierwsze trzy miesice 2017 roku rzd polski z programu „Rodzina 500+” wypaci obcokrajowcom ponad 12 milionw zotych, z tego 4,8 miliona zotych trafio do obywateli Ukrainy. W cigu pierwszego procza 2017 roku wypacono obcokrajowcom okoo 25 milionw zotych.

W Polsce brakuje rk do pracy – alarmuj najwiksze firmy biznesowe, ktre opowiadaj si za nieograniczonym otwarciem granic dla pracownikw z innych krajw, w tym z krajw arabskich. Nie chc one przyzna, e brakuje rk do pracy za pienidze, ktre oferuj przesibiorcy w Polsce. Wielu przedsibiorcw nie jest zainteresowanych inwestowaniem w technologi i organizacj produkcji, gdy wystarcza im tania sia robocza z Ukrainy i innych krajw. Imigracja ekonomiczna jest w ich interesie, gdy wpywa na zanianie wynagrodze. Ten stan rzeczy osabia skonno do inwestycji, ktrych brak stanowi gwny problem polskiej gospodarki.

Polacy „za drodzy”

Ekonomista dr Cezary Mech przypomina, e zwikszenie poday na rynku zmniejsza jego cen. Dotyczy to rwnie wysokoci wynagrodze w przypadku zwikszenia poday pracownikw w postaci imigrantw z Ukrainy. Instytucje gospodarcze w Polsce, w znacznej czci kontrolowane przez zagraniczne podmioty, d do maksymalizacji zysku przez redukowanie wynagrodze i zastpowanie „drogich” Polakw taszymi imigrantami. Tymczasem wkrtce moe si okaza, e ukraiski imigranci oka si zbyt drodzy. Tym bardziej e ich pensje rosn szybciej ni przecitne wynagrodzenie w przedsibiorstwach. Czy wwczas pracodawcy nie bd zainteresowani zastpowaniem obywateli Ukrainy taszymi imigrantami z krajw pozaeuropejskich? Taki proces moe by kontynuowany latami.

Rok temu wicepremier Jarosaw Gowin stwierdzi, e Polska powinna otworzy si na imigrantw ze Wschodu, gwnie z Ukrainy, wcznie z uatwianiem im otrzymania polskiego obywatelstwa. Polityka pastwa polskiego otwarcia na imigracj ekonomiczn, wsparcia jej wiadczeniami socjalnymi i uatwieniami w uzyskaniu obywatelstwa i staego pobytu w naszym kraju pozbawia modych Polakw perspektyw. Zrealizoway si ju postulaty niektrych publicystw apelujce, aby uproci dla obywateli Ukrainy procedury otrzymywania karty staego pobytu i polskiego obywatelstwa. Pojawiy si take wypowiedzi sugerujce wprowadzenie systemu pastwowych stypendiw dla ukraiskich studentw, zniesienie dla nich opat za studia, a nawet otworzenie polskiej armii na Ukraicw, aby w ten sposb przyspieszy uzyskanie obywatelstwa polskiego pastwa. Wydaje si, e proimigracyjna polityka wobec obywateli Ukrainy ukierunkowana jest bardziej racjami politycznymi ni ekonomicznymi.

Zasadniczym wyzwaniem polskiej polityki gospodarczej powinno by wspieranie wzrostu wynagrodze. W Polsce wynagrodzenia s trzy-, czterokrotnie nisze ni w krajach Europy Zachodniej. Jedynie wzrost wynagrodze stworzy perspektywy dla modego pokolenia Polakw i moe sta si istotnym czynnikiem skaniajcym emigrantw ekonomicznych z Wielkiej Brytanii i innych krajw do powrotu do Ojczyzny. Aby ten stan rzeczy osign, naley relacje midzy popytem a poda w tym zakresie pozostawi wolnemu rynkowi. Oznacza to, e rzd powinien przynajmniej wycofa si z ingerencji w t sfer gospodarki. Polityka wsparcia imigracji ze Wschodu zakca mechanizmy rynkowe.

Rzdowa polityka konkurowania nisk pac prowadzi do ekstensywnego modelu polskiej gospodarki. Imigracja ekonomiczna hamuje wzrost pac. Konkurowanie nisk pac stanowio jeden z zasadniczych elementw „planu Balcerowicza”, realizowanego w latach 90. ubiegego wieku. Zamraanie wzrostu wynagrodze eliminuje z rynku pracy polskich pracownikw na rzecz cudzoziemcw i prowadzi do wypywu pienidza z Polski. Ukraicy wysyaj do swoich rodzin coraz wicej pienidzy. Wedug danych Narodowego Banku Polskiego, w 2017 roku przekazali oni na Ukrain 11,7 miliarda zotych.

Polska z twarz imigranta

W Polsce dziaa co najmniej kilkaset wyspecjalizowanych agencji, ktre zajmuj si legalizowaniem pobytu imigrantw. Tworz one fikcyjne firmy, ktre deklaruj zapotrzebowanie na pracownikw z zagranicy. Dziki temu do Polski przybywaj imigranci, rzekomo do pracy. Teraz – wedug zaoe rzdowych – bd otrzymywali pozwolenie a na pi lat pracy. Tymczasem instytucje rzdowe nie s w stanie oszacowa liczby przebywajcych imigrantw ekonomicznych.

Jeli nie nastpi zmiana polskiej polityki migracyjnej, to mog speni si szacunki Orodka Bada nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, ktre przewiduj, e w 2050 roku w Polsce bdzie mieszka prawie 4 miliony cudzoziemcw, przede wszystkim z Azji. Zdaniem Orodka, dziesi lat pniej cudzoziemcy stanowi bd w naszym kraju 12-14 procent populacji. Jeli te prognozy si potwierdz, Polska stanie si krajem imigracyjnym, niernicym si w tym zakresie od innych pastw zachodnich.

Po 2004 roku z Polski wyjechao ponad 2 miliony osb, w znakomitej wikszoci modych, przedsibiorczych ludzi. Szacuje si, e tyle samo obcokrajowcw moe przebywa w naszym kraju. Wedug danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, w Polsce pracuje okoo 1,5 miliona obywateli pastw trzecich. Niektre dane mwi, e w naszym kraju moe przebywa nawet 2 miliony obcokrajowcw.

Rzd, zamiast zwrci si do polskich emigrantw ekonomicznych, tworzy „zachty” dla imigranckich gastarbeiterw. Terenowa administracja rzdowa (wojewodowie) masowo przyznaje zezwolenie na prac obcokrajowcom. Niestety rzd, zamiast ochrony polskiego rynku pracy przed tani si robocz ze strony obcokrajowcw, prowadzi polityk otwarcia na imigracj ekonomiczn.

Dr Krzysztof Kawcki

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]