Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-08-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Starcie cywilizacji

Polska zatrzymaa marsz komunizmu na Zachd.

Wojna polsko-bolszewicka nie bya jedynie konfliktem militarnym. To bya wojna o charakterze cywilizacyjnym. Komunizm i imperializm Zwizku Sowieckiego stanowi zagroenie dla Europy i cywilizacji zachodniej. Nie rozumiay tego rzdy pastw zachodnich. Rewolucja bolszewicka nie bya „rosyjsk”, lecz „wiatow rewolucj” zrealizowan w Rosji. Kolejn ofiar bolszewizmu miaa by Polska. Przywdcy sowieccy zdawali sobie spraw, e nie zrealizuj swoich imperialnych celw bez jej unicestwienia.

Pacyfistyczne pogldy politykw europejskich i fascynacja komunizmem sowieckim w licznych krgach inteligencji lewicowej pozwoliy na rozprzestrzenianie si ideologii komunistycznej. Wspieray je dziaania kierowanej przez Moskw Midzynarodwki Komunistycznej – Kominternu. W zasadzie w okresie midzywojennym tylko kraje Europy rodkowej zdaway sobie spraw z zagroenia, jakie niesie komunizm. Polska i inne pastwa tej czci kontynentu europejskiego – przy biernoci Zachodu – stay si w 1939 roku ponownie ofiar bolszewickiego imperializmu.

Bolszewicki plan ,,Wisa”

Wojna odrodzonej po I wojnie wiatowej Polski z Rosj sowieck rozpocza si w pocztkach 1919 roku od agresji Armii Czerwonej na dawne ziemie pastwa polskiego.

Kapitulacja Niemiec w listopadzie 1918 roku zmusia niemieckie oddziay wojskowe do wycofywania si z historycznych ziem Rzeczypospolitej: Miszczyzny, Wileszczyzny, Nowogrdczyzny, Grodzieszczyzny i Ziemi Lidzkiej. Na opuszczane terytoria wkraczaa, utworzona w tym celu przez wadze bolszewickie, Armia Zachodnia. Natrafia jednak na opr utworzonych przez miejscow ludno polsk oddziaw Samoobrony Litwy i Biaorusi. Dowdztwo nad liczc kilka tysicy Samoobron obj genera Wadysaw Wejtko. Wkrtce jej jednostki zostay wczone w skad Wojska Polskiego.

W grudniu 1918 roku bolszewicy zajli Misk, a 5 stycznia 1919 roku Wilno. Walki oddziaw Samoobrony z Armi Czerwon byy zwiastunem wojny z bolszewikami.

Przyczyny agresji Armii Czerwonej tkwiy w ideologicznych zaoeniach bolszewickiego imperializmu, ktry dy do wywoania rewolucji w krajach Europy Zachodniej. 29 listopada Lenin wyda dyrektyw, w ktrej nakazywa przenie idee rewolucji komunistycznej na Zachd, tak aby „zatopi bagnet Armii Czerwonej w Europie”.

12 stycznia 1919 roku dowdcy wojsk bolszewickich, Lew Trocki i Siergiej Kamieniew, wydali rozkaz realizacji planu pod kryptonimem „Wisa”. Armia Czerwona miaa zdoby tereny od Niemna po Bug, a nastpnie przej przez Polsk do Niemiec, gdzie rozpocznie si rewolucja komunistyczna. Cel operacji „Wisa” nakreli Lenin: „Sprawdzimy za pomoc bagnetw, czy w Polsce nie dojrzaa ju proletariacka rewolucja socjalistyczna […] rozbijajc armi polsk, rozbijemy pokj europejski”.

14 lutego 1919 roku rozpocza si wojna polsko-bolszewicka. Tego dnia pod Mostami nad Niemnem i pod Maniewiczami na Woyniu oddziay Armii Czerwonej stary si z Wojskiem Polskim. 17 kwietnia Polacy zdobyli Lid, a nastpnie Nowogrdek i Baranowicze. 19 kwietnia kawaleria polska pod wodz pukownika Wadysawa Beliny-Pramowskiego w wyniku brawurowej akcji odbia Wilno. Na pocztku sierpnia zdobyty zosta rwnie Misk. Do 21 wrzenia 1919 roku wojska polskie doszy do Poocka, osigajc lini rzeki Dwiny, a na poudniu rzeki Zbrucz. W lutym 1920 roku Lenin poleci Rewolucyjnej Radzie Wojennej Republiki Rosyjskiej zwikszy liczebno na froncie zachodnim. W efekcie Armia Czerwona osigna stan ponad 2,5 miliona onierzy. Wiosn 1920 roku rozpocza si ofensywa wojsk polskich wspieranych przez oddziay ukraiskie atamana Symona Petlury, zakoczona zajciem Kijowa i proklamowaniem Ukraiskiej Republiki Ludowej.

Radykalna zmiana sytuacji zwizana z dziaaniami na froncie poudniowym przez Armi Konn Siemiona Budionnego i ofensywa sowiecka poprowadzona przez marszaka Michaia Tuchaczewskiego doprowadzia do odwrotu wojsk polskich. Nad Polsk pojawia si groba utraty niepodlegoci i sowietyzacji kraju. Inwazj bolszewick zagroona zostaa Europa, w pierwszej kolejnoci Niemcy. Tuchaczewski w rozkazie z 2 lipca 1920 roku napisa: „Armia spod Czerwonego Sztandaru i armia upieczego Biaego Ora staj twarz w twarz w miertelnym pojedynku. Po trupie biaej Polski janieje droga do wszechwiatowej poogi. Na naszych bagnetach przyniesiemy wolno wyzyskiwanej w mozole ludzkoci. Na zachd! Wybia godzina ataku! Do Wilna, Miska, Warszawy! Naprzd marsz!”.

Amunicja z Wgier

Najdalej idc pomoc dla Polski w wojnie z bolszewikami okazay Wgry dowiadczone rzdami komunistw w okresie Wgierskiej Republiki Rad od marca do sierpnia 1919 roku. Zwyciskie pastwa narzuciy Wgrom dyktat w postaci traktatu w Trianon, na mocy ktrego kraj ten utraci 75 procent ziem Korony witego Stefana.

Ju w marcu 1919 roku Wgry zawary z Polsk umow dotyczc transportu materiaw wojskowych. Plany wsparcia wojsk polskich przez 30-tysiczne zgrupowanie kawalerii nie zostay zrealizowane z powodu odmowy wadz czechosowackich przepuszczenia wojsk wgierskich przez swe terytorium. Rzd czechosowacki zablokowa take transport sprztu wojskowego z Wgier i Francji. Praga prbowaa nawet zatrzyma udajc si do Warszawy francusko-brytyjsk misj wojskow. Wojska czechosowackie, wykorzystujc trudn sytuacj Polski, zajy w latach 1919-1920 Zaolzie zamieszkae przez polsk wikszo.

Wgierskie dostawy mogy dotrze dziki przychylnoci Rumunii, przez ktre to terytorium Wgry dostarczyy Wojsku Polskiemu w latach 1919-1921 – 75 milionw nabojw. W decydujcym momencie wojny, w przeddzie Bitwy Warszawskiej, dotar transport z ponad 20 milionami sztuk wgierskiej amunicji. Pomoc ze strony Wgier miaa bardzo due znaczenie. Podkreli to szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego genera Tadeusz Rozwadowski, ktry w rozmowie z przedstawicielem wgierskiego Sztabu Generalnego w Warszawie powiedzia: „Zapamitaj sobie, e my nigdy nie zapomnimy Wgrom tego szlachetnego zamiaru, z jakim chcieli suy nam szczer pomoc w najciszych dla nas chwilach. […] Moe przyj czas, kiedy si Wam zrewanujemy. […] Bylicie jedynym narodem, ktry naprawd chcia nam pomc, wsparcie Francuzw nadeszo dopiero po wielkich naciskach, a nawet wtedy jakie to byo wsparcie? Anglicy ukadali si przeciwko Polsce z Litwinami i Niemcami, ci ostatni z kolei zmawiali si z Czechami”.

Zdrada Zachodu

Mimo do krytycznej oceny postawy Francji przez generaa Rozwadowskiego, kraj ten udzieli Polsce realnego wsparcia. W armii polskiej w charakterze doradcw znalazo si dwa tysice oficerw francuskich. W Polsce przebywaa francuska Misja Wojskowa, ktra zajmowaa si sprawami szkolenia i zaopatrzenia wojska, ktr kierowa szef Sztabu Generalnego Maxime Weygand.

Do Polski dotary z Francji tysice wagonw z broni, samoloty, samochody i sprzt artyleryjski. Rzd francuski na czele z premierem Alexandre Millerandem realistycznie ocenia, e zwycistwo bolszewikw spowoduje bezporednie zagroenie dla caej Europy. Z kolei na du skal pomocy humanitarnej udzieliy Polsce Stany Zjednoczone, a eskadra skadajca si z kilkunastu lotnikw amerykaskich (ochotnikw) podja walk z bolszewikami.

Od samego pocztku wojny wrcz niechtne stanowisko wobec Polski zajmowaa Wielka Brytania i osobicie premier David Lloyd George, ktry popar ultimatum sowieckie wobec Polski oznaczajce kapitulacj Warszawy i zajcie kraju przez Sowietw. Projekt, ktry mia zacz obowizywa od 10 sierpnia 1920 roku, ustanawia dziesiciodniowy rozejm w celu rozpoczcia negocjacji polsko-sowieckich w Misku. Dyplomacja brytyjska namawiaa Francj do wstrzymania w okresie rozejmu pomocy militarnej dla Polski. Plany premiera Wielkiej Brytanii upady, gdy Polacy nie zamierzali pertraktowa z Leninem, a bolszewicy – pewni zwycistwa – ruszyli na Warszaw.

Przychylno wobec Sowietw wykazywa rwnie rzd niemiecki, mimo e ogosi neutralno w wojnie polsko-bolszewickiej. Niemcy, podobnie jak Austria, zakazay przewozu i wywozu do Polski materiaw wojennych. Niemieccy mieszkacy Gdaska – kolejarze i dokerzy blokowali dostawy broni dla polskiego wojska i odmawiali rozadunku statkw z broni, a nawet z materiaami sanitarnymi Czerwonego Krzya.

Szturm do Nieba

W najciszych dla Polski chwilach, 12 lipca 1920 roku, zawarty zosta litewsko-sowiecki traktat pokojowy wymierzony w Polsk. Na jego mocy bolszewicy oddali Litwie Wilno, Grodno, Lid i Bracaw, miasta, w ktrych ludno litewska prawie nie wystpowaa. W tajnym protokole zaczonym do traktatu rzd litewski wyrazi zgod na przejcie Armii Czerwonej przez przyznane Litwie terytorium. Tym samym pastwo to zamao neutralno w toczcej si wojnie polsko-bolszewickiej. Wojska litewskie wraz z oddziaami Armii Czerwonej atakoway cofajc si Armi Polsk. Wykorzystujc sytuacj militarn, Litwini zajli Suwaki i Sejny.

23 lipca 1920 roku bolszewicy ustanowili w Smolesku Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. W jego skad weszli Julian Marchlewski, przewodniczcy Komitetu, Feliks Dzieryski, Feliks Kon, Edward Prchniak i Jzef Unszlicht. Po zajciu przez Armi Czerwon Biaegostoku TKRP 30 lipca wyda odezw o „pozbawieniu wadzy dotychczasowy rzd szlachecko-buruazyjny i utworzeniu Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Zapowiadano nacjonalizacj ziemi i wprowadzenie rozdziau Kocioa i pastwa.

W cigu nastpnych kilku dni Armia Czerwona dotara do okolic Warszawy. Lenin by pewien zwycistwa. Zdobycie Warszawy i pokonanie Polski miao otworzy drog do rewolucji komunistycznej w Niemczech, a nastpnie zajcia Francji i Anglii.

27 lipca na Jasnej Grze polscy biskupi zebrani na Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, pod przewodnictwem kardynaw Aleksandra Kakowskiego i Edmunda Dalbora, dokonali powicenia Polski Najwitszemu Sercu Jezusa i ponownie obrali Najwitsz Maryj Pann na Krlow Polski. Wezwali Polakw do wstpowania w szeregi armii.

Genera Maxime Weygand w swoich pamitnikach wspomina: „Nigdy nie widziaem ludzi tak modlcych si jak w Warszawie. […] Ulicami przechodziy procesje. Ludzie klkali na chodnikach przed Najwitszym Sakramentem. Kapelani suchali spowiedzi na peronach kolejowych i placach, gdzie zbierali si onierze i modzi ochotnicy przed udaniem si na front. Genera Jzef Haller, dowdca Frontu Pnocno-Wschodniego, przyblionego ju wtedy na kilkanacie kilometrw od Warszawy, codziennie rano uczestniczy we Mszy i przyjmowa Komuni w. Modlia si Jasna Gra, gdzie trwaa nieustanna nowenna, ktrej zakoczenie zaplanowano na dzie 15 sierpnia. Trwaa w Polsce modlitwa powszechna, kto nie mg walczy na froncie, szturmowa Niebo na kolanach. […] Przywizanie Polakw do ich religii jest znane; jeli nie s oni wzorem cnt, to s (jednak) gorcymi katolikami”.Cud nad Wis

13 sierpnia rozpocza si Bitwa Warszawska, nazwana pniej Cudem nad Wis. 14 sierpnia 1920 roku na amach „Rzeczpospolitej” polityk i publicysta Narodowej Demokracji Stanisaw Stroski, nawizujc do francuskiego cudu nad Marn z 1914 roku, wyraa nadziej w „cud nad Wis”. Pisa: „I gdy w jutrzejsz niedziel zbior si miliony ludnoci polskiej w kocioach i kocikach naszych, ze wszystkich serc popynie modlitwa: Przed Twe otarze zanosim baganie, Ojczyzn, Wolno, zachowaj nam Panie. Bogosawiony t modlitw ojcw, matek, sistr i maej dziatwy o ziszczenie si cudu Wisy, onierz polski pjdzie naprzd z tym przewiadczeniem, e oto przypado mu w jednej z najciszych chwil w naszych tysicletnich dziejach by obroc Ojczyzny”.

Genera Jzef Haller, w wydanych w 1964 roku w Londynie „Pamitnikach”, wspomina: „W roku 1920, kiedy 14 sierpnia rozpoczynaa si bitwa pod Warszaw, modlilimy si gorco w caym kraju, zwaszcza w Warszawie, gdzie w kociele Zbawiciela odprawiana nowenna do Wniebowzitej Bogarodzicy po codziennej Mszy w. przy otarzu Matki Boskiej Czstochowskiej ubagaa nam zwycistwo”.

W okresie miertelnego zagroenia utrat odzyskanej wanie niepodlegoci do armii zgosio si sto tysicy ochotnikw. W dniach 13 i 14 sierpnia cofajcy si do tej pory Polacy odnieli pierwsze zwycistwo w bitwie z Armi Czerwon pod Ossowem, w ktrej zgin ksidz Ignacy Skorupka, symbol Bitwy Warszawskiej.

14 sierpnia genera Wadysaw Sikorski poprowadzi tzw. natarcie znad Wkry. Jednym z przeomowych momentw bitwy sta si atak batalionu porucznika Stefana Pogonowskiego pod Wlk Radzymisk z 14 na 15 sierpnia na tyy wojsk sowieckich. Przeom przynis 15 sierpnia – wito Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny. Bitwa rozegrana zostaa zgodnie z planem operacyjnym opracowanym przez szefa sztabu generaa Tadeusza Rozwadowskiego. 16 sierpnia rozpocz si polski kontratak znad Wieprza przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Jzefa Pisudskiego.

Zwycistwo w Bitwie Warszawskiej nie byoby moliwe bez skutecznych dziaa polskiego wywiadu i osigni kryptologw na czele z porucznikiem Janem Kowalewskim, ktrzy zdoali zama szyfry Armii Czerwonej.

Szacuje si, e po stronie bolszewikw byo okoo 25 tysicy zabitych, rannych i zaginionych, okoo 60 tysicy zostao wzitych do niewoli, a 45 tysicy internowanych przez Niemcw. Straty polskie to 4,5 tysica zabitych, 22 tysice rannych i okoo 10 tysicy zaginionych.

Dr Krzysztof Kawcki

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]