Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-08-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Ostatnie takie wybory

Gosowanie na europartie ma zastpi krajowe ordynacje wyborcze do Parlamentu Europejskiego.

W strategicznych planach architektw federalistycznego modelu Unii Europejskiej wiodc rol maj odgrywa transnarodowe partie polityczne, tzw. europartie. To klasa polityczna krajw unijnych ma stanowi awangard ksztatowania europejskiej wiadomoci przekraczajcej normy narodowe. Dlatego w procesie integracji europejskiej wzmacniane bd kompetencje Parlamentu Europejskiego. Ksztatowanie oczekiwanego przez brukselskich decydentw jego oblicza ideowego zwizane jest z tzw. harmonizacj ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Nowelizacja ordynacji wyborczej do PE z 1976 roku okrelaa wsplne zasady przeprowadzania wyborw w krajach czonkowskich. Wybory do PE byy organizowane wedug krajowych ordynacji wyborczych z zachowaniem unijnej zasady proporcjonalnoci. Decyzj Rady Unii Europejskiej z 2002 roku wprowadzono obowizek stosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kadym pastwie czonkowskim ordynacji proporcjonalnej i wprowadzenie progu wyborczego nie wyszego ni 5 procent. Wkrtce jednak w krgach federalistycznych pojawi si pomys utworzenia tzw. listy europejskiej, czyli wyodrbnienia oglnoeuropejskiego okrgu, z ktrego obywatele wszystkich pastw UE wybieraliby okrelon liczb posw do PE. W 2011 roku koncepcja ta bya przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim. Zakadaa ona, e kady wyborca miaby dwa gosy – jeden byby oddawany na list krajow, drugi na eurolist, z ktrej wybieranych byoby 25 deputowanych.

Proponowane rozwizania miay na celu zwikszenie zaangaowania europartii w kampani wyborcz i powstanie transnarodowego systemu partyjnego. Postulaty te zostay wwczas odrzucone przez najwiksze frakcje – chadekw i socjalistw, zapewne nie z powodw merytorycznych, ale z uwagi na fakt, e jest to proces moliwy do realizacji w duszej perspektywie. Zmiana prawa wyborczego wymagaaby rewizji unijnego traktatu. Kwestia utworzenia paneuropejskich list wyborczych pojawia si jednak od kilkunastu lat.

Ponad pastwami

Przeomowe znaczenie w procesie powstawania ponadnarodowych list wyborczych ma traktat z Maastricht. Artyku 138a traktatu definiuje cele europartii: integracj w ramach UE, ksztatowanie wiadomoci europejskiej i wyraanie woli politycznej obywateli Unii.

Politycy najwikszych frakcji od samego pocztku przypisywali partiom europejskim wan rol w procesie ksztatowania federacyjnej unii. Dlatego kryteria przynalenoci posw w Parlamencie Europejskim s wyznaczane wedug przynalenoci partyjnej, a nie wedug kryterium przynalenoci pastwowej. Chrzecijascy demokraci przy wsparciu socjalistw w Parlamencie Europejskim okrelili ramy prawne dziaalnoci europartii, sposb finansowania, zasady organizacyjne. Rozporzdzenie Rady Unii Europejskiej z 4 wrzenia 2003 roku przewiduje wsparcie finansowe z budetu Unii frakcji partyjnych w Parlamencie Europejskim pochodzcych z rnych krajw czonkowskich.

Zasady dotyczce statusu europartii obejmuj dziaalno co najmniej w jednej czwartej pastw czonkowskich, posiadanie przedstawicielstwa w Parlamencie Europejskim, parlamentach krajowych i regionalnych. Alternatywne rozwizanie uprawnia do finansowania europartii, jeli uzyskaa ona w wyborach do PE przynajmniej 3 procent gosw w jednej czwartej pastw partnerskich Unii. Rozporzdzenie Rady UE nakada jednoczenie na europartie wymg „respektowania, szczeglnie w swym programie i w swych dziaaniach zasad, na ktrych UE jest zbudowana, a w szczeglnoci zasady wolnoci, demokracji, szacunku dla praw czowieka i fundamentalnej wolnoci oraz rzdw prawa”. Inne rozporzdzenie Rady Unii Europejskiej z 4 listopada 2003 roku okrela, e europartie powinny respektowa zasady, „na ktrych zbudowana jest UE, tak jak zostay one zapisane w traktatach i uznane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej”.

Wyznaczone kryteria zmierzaj do eliminacji partii, ktre s opozycyjne wobec norm politycznych i etycznych wyznaczanych przez unijn klas polityczn.

Nowe uprawnienia dla Parlamentu Europejskiego
Kolejnym krokiem w kierunku wzmacniania transnarodowych partii byo wejcie w ycie przepisw traktatu z Lizbony, ktre wprowadziy zasad wybierania (a nie jak wczeniej zatwierdzania) przez PE kandydata Rady Europejskiej na przewodniczcego Unii Europejskiej. Zgodnie z tym zaoeniem najwiksza frakcja polityczna PE powinna mie prawo desygnowania przewodniczcego KE.

W wyborach w 2014 roku pi partii europejskich przedstawio swoich kandydatw na szefa Komisji. Po wyborach po raz pierwszy w historii Parlament Europejski wybra, a nie tylko zaakceptowa kandydata na przewodniczcego Komisji Europejskiej. Zosta nim, wskazany przez zwycisk Europejsk Parti Ludow Jean-Claude Juncker.

W sprawozdaniu przyjtym 7 lutego 2018 roku Parlament Europejski wyrazi poparcie dla procedury wprowadzonej w tym zakresie w 2014 roku. Wzmocni jednak t zasad, zgodnie z ktr europejskie partie polityczne musz wskaza, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, gwnych kandydatw na przewodniczcego Komisji Europejskiej. Ma to doprowadzi do zwikszenia zainteresowania wyborami poprzez ich personalizacj i ustanowi zwizek midzy wyborem przewodniczcego Komisji a wynikiem wyborw europejskich. W rzeczywistoci poprzez rzekomy mandat demokratyczny ma wzmacnia wadz Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad parlamentami i rzdami pastw czonkowskich UE.

Nowa ordynacja unijna

7 czerwca 2018 roku Rada Europejska zatwierdzia projekt zmian do ordynacji wyborczej PE z 1976 roku. Okrelaj one wsplne zasady przeprowadzenia wyborw.

Rada proponuje wprowadzenie obowizkowego progu wyborczego w granicach 2-5 procent w okrgach obejmujcych ponad 35 mandatw. Przepisy te miayby zastosowanie take do pastw czonkowskich, ktrych obszar stanowi jeden okrg wyborczy. Tak zwana harmonizacja ordynacji wyborczej dotyczy kwestii technicznych, m.in. rezygnacji z list zamknitych na rzecz preferencyjnego (otwartego) modelu gosowania. Wariant otwarty oznacza gosowanie przez wyborc na konkretnego kandydata z listy partyjnej. W wariancie zamknitym wyborca zaznacza na karcie do gosowania parti, na ktr oddaje swj gos.

W ramach tzw. harmonizacji ordynacji wyborczej do PE pojawi si te postulat podporzdkowania partii krajowych europartii. Zalecenie dotyczy umieszczenia nazwy lub logo europartii na krajowych kartach do gosowania.

Projekt zmian do ordynacji wyborczej trafi teraz do Parlamentu Europejskiego. Pastwa czonkowskie musz zastosowa si do tych rozwiza najpniej przed wyborami do PE w 2024 roku.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w krajach czonkowskich UE bd jeszcze obowizyway zrnicowane ordynacje wyborcze. W 2024 roku mog ju obowizywa rozwizania paneuropejskie. Dlatego tak istotne bd wyniki przyszorocznych wyborw do Parlamentu Europejskiego. Tylko silna reprezentacja europejskiej opinii konserwatywno-narodowej jest w stanie walczy w obronie cywilizacji chrzecijaskiej.

Dr Krzysztof Kawcki

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]