Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-11-2018
Nasz Dziennik - Kawcki: Armia dla superpastwa

Europejska armia byaby zwycistwem federalistycznej wizji integracji Europy.

Ofensywa dyplomatyczna przywdcw Niemiec i Francji – kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Emmanuela Macrona – to wstp do kampanii przed zbliajcymi si wyborami do Parlamentu Europejskiego. To rwnie prba narzucenia kierunkw programowych dla innych pastw czonkowskich UE i caej klasy politycznej w procesie integracji europejskiej. W ich centrum znajduje si postulat utworzenia armii europejskiej. Wpisuje si to w ponadnarodow koncepcj Europy jako superpastwa.

Idea utworzenia Europejskiej Wsplnoty Obronnej pojawia si w zaoeniach architektw powojennej integracji: Roberta Schumana i Konrada Adenauera. Ich zdaniem, Europejska Wsplnota Obronna miaa doprowadzi do przezwycienia dotychczasowego mylenia w kategoriach armii narodowych. Integracja militarna miaa by poprzedzona integracj polityczn i gospodarcz. Ostatnie wypowiedzi Angeli Merkel o potrzebie stworzenia europejskich formacji wojskowych, ktre w przyszoci przeksztac si w prawdziw, europejsk armi, s przypomnieniem niezrealizowanego od poowy lat 50. ubiegego wieku postulatu. Europejska Partia Ludowa, w ktrej najwiksz rol odgrywaj niemieckie CDU – Unia Chrzecijasko-Demokratyczna, i CSU – Unia Chrzecijasko-Spoeczna, razem z Europejsk Grup Socjalistw realizuje federalistyczny model Unii Europejskiej ze wsplnym rzdem, armi, walut, prawem chronicym „unijne wartoci”, Uni, w ktrej nie ma miejsca dla suwerennoci pastwowej.

Inicjatywa stworzenia europejskich si zbrojnych jest wsplnym dzieem chrzecijaskich demokratw i socjalistw. Wizje Merkel i Macrona z entuzjazmem wspieraj Jean-Claude Juncker, przewodniczcy frakcji socjalistycznej, i Guy Verhofstadt, lider frakcji liberaw w PE, znany z oszczerczych wypowiedzi pod adresem Polski.

Francja chce, aby pierwszym krokiem na drodze do armii europejskiej byo utworzenie oddziaw interwencyjnych zoonych z si zbrojnych kilku pastw czonkowskich oraz wojsk brytyjskich i spoza UE gotowych do dziaa w przypadku kryzysu np. w Afryce. Natomiast Niemcy uwaaj, e w procesie ksztatowania armii europejskiej powinny bra udzia jedynie pastwa czonkowskie UE. Merkel i Macron w swoich planach odwouj si do zapisw Traktatu Lizboskiego, ktry wprowadzi klauzul wzajemnej koordynacji polityki zagranicznej oraz bezpieczestwa Unii Europejskiej.

Zwolennikiem wsplnej polityki unijnej w zakresie obronnoci jest Manfred Weber z bawarskiej Unii Chrzecijasko-Spoecznej (CSU), przewodniczcy Europejskiej Partii Ludowej – najwikszej frakcji w Parlamencie Europejskim. Weber, kandydat EPL na nowego przewodniczcego Komisji Europejskiej, wyrazi przekonanie: „Jeli stworzymy europejsk armi, nie bdziemy ju tylko gigantem ludnociowym, staniemy si te gigantem politycznym”. Pytanie, czy Manfred Weber mia na myli Uni Europejsk czy Niemcy. Przecie w debacie w PE kanclerz Merkel przypomniaa, e jej kraj liczy 80 milionw mieszkacw i Niemcy maj w UE swoje interesy.

Widmo federacji


W krgach unijnej klasy politycznej pojawiaj si trzy warianty wsppracy obronnej w ramach Unii Europejskiej. Pierwszy zakada wspprac europejskich struktur wojskowych z armiami narodowymi. Drugi miaby polega na poczeniu rodkw finansowych i operacyjnych pastw czonkowskich UE w celu optymalizacji wsppracy w zakresie walki z terroryzmem, cyberobrony i ochrony granic. Trzeci scenariusz to model zinstytucjonalizowanej wsppracy w ramach europejskiej armii. Niezalenie od doranej realizacji jednego ze scenariuszy celem jest utworzenie ponadnarodowej armii europejskiej. Przywdcy unijni deklaruj, e ma ona wspdziaa z NATO i USA. Jednak w jednym z wywiadw prezydent Francji mwi o potrzebie budowania europejskiej armii, aby chroni kontynent przed Chinami, Rosj, a nawet Stanami Zjednoczonymi. Z wypowiedzi Macrona jasno wynika, e projekt ten ma na celu osabienie obecnoci USA w Europie. Ze wzgldu na potencja gospodarczy i ludnociowy wiodc rol w armii europejskiej odgrywayby Bundeswehra i francuskie siy zbrojne.

Od 2021 roku w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego maj zosta uruchomione rodki finansowe w wysokoci 5 mld euro rocznie, z czego 1 mld bdzie pochodzi z budetu europejskiego, a 4 mld z udziau wasnego pastw czonkowskich UE.

Wypowiedzi przywdcw Prawa i Sprawiedliwoci zmierzaj w kierunku akceptacji dla armii europejskiej, o ile bdzie ona cile wsppracowaa z NATO. Prezes PiS Jarosaw Kaczyski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” (27.06.2016) opowiedzia si za wprowadzeniem armii europejskiej. Uzna, e UE powinna by podmiotem polityki midzynarodowej z wasn armi wsppracujc z NATO. W tej konstrukcji pastwa mogyby posiada wasne armie, ale zobowizane byyby do wydawania 2 proc. PKB na armi unijn. Zdaniem lidera PiS, Unia powinna mie prezydenta wyposaonego w uprawnienia prowadzenia polityki zagranicznej UE. 14 lutego tego roku premier Mateusz Morawiecki podczas Konferencji Bezpieczestwa w Monachium powiedzia, e yczyby sobie silnej, europejskiej armii w NATO.

W kontekcie prowadzonej polityki federalistycznej potrzebna jest ze strony wadz Rzeczypospolitej – w imi zachowania suwerennoci – jasna deklaracja na rzecz utrzymania wasnej armii narodowej jako najlepszego gwaranta bezpieczestwa kraju i zachowania polskiej waluty.

Dr Krzysztof Kawcki

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]