Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-12-2018
UCHWAA RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ o kluczowych wyzwaniach stojcych przed Polsk

Warszawa, 1 grudnia RP 2018

UCHWAA
RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ
o kluczowych wyzwaniach stojcych przed Polsk

1.Prawica Rzeczypospolitej konsekwentnie stoi na stanowisku, e naley stwarza waciwe warunki dla rozwoju polskiej przedsibiorczoci i rynku pracy oraz dobre perspektywy dla Polakw, a nie uzupenia braki wywoane z polityk poprzez tani si robocz z zagranicy. Tymczasem, wbrew wczeniejszym deklaracjom o sprzeciwie wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej, obecna wadza realizuje program proimigracyjny, otwierajc polski rynek pracy ju nie tylko na obywateli Ukrainy, ale te z krajw muzumaskich. Polska, otwierajc si na imigracj ekonomiczn, zaczyna poda t sam zgubn drog, ktr 40-50 lat temu przebyy kraje Europy Zachodniej. Efekty tych dziaa w tamtych pastwach wszyscy maj okazj teraz zaobserwowa.

2.Potrzebne s dalsze dziaania w zakresie wzmocnienia polityki demograficznej pastwa. Ich fundamentem powinno by wsparcie dla rodzin rozwojowych - tych z co najmniej trjk dzieci, dlatego Prawica Rzeczypospolitej zoya w Sejmie projekt programu 1000+ na trzecie i kade nastpne dziecko (bdzie to kosztowa 2,6 mld z rocznie - podczas, gdy 500+ na pierwsze dzieci co roku pochania 11 mld z z budetu pastwa). Wprowadzenie tej koncepcji powinno si przyczyni do dalszego wzrostu urodze trzecich i nastpnych dzieci w rodzinach. Dziki temu zmniejszy si kryzys demograficzny. Z zadowoleniem witamy zapowied rzdu, wprowadzenia najniszej emerytury dla matek z czwrk dzieci. Uwaamy, e rwnoczenie naley wprowadzi take redni krajow emerytur dla matek wychowujcych picioro dzieci. Tego typu rozwizania postulujemy od lat, choby podczas Konwencji Gospodarczej Prawicy Rzeczypospolitej w Radomiu 16 kwietnia 2011 roku.

3.Wadze Rzeczypospolitej powinny niezwocznie wypowiedzie Konwencj Stambulsk. Ta umowa tylko w nazwie dotyczy zwalczania przemocy, ktr przecie potpia i zwalcza ustawodawstwo wszystkich demokratycznych pastw. Konwencja Stambulska to konwencja genderowa, zakadajca uycie wadzy i przymusu w walce ze „stereotypowymi rolami mczyzny i kobiety”. Powinna ona zosta wypowiedziana tym bardziej, e jej intencje zupenie odsonia ratyfikacyjna rezolucja Parlamentu Europejskiego, ktra (w punktach 3-4) wzywa wszystkie pastwa (wic rwnie Polsk) do legalizacji tzw. aborcji i uznaje ochron ycia dzieci nienarodzonych za „form przemocy wobec kobiet i dziewczt”. Warto te zauway, e ratyfikacja konwencji przez Uni Europejsk wyposaa j w nowe elementy nadzoru nad pastwami, gdy – jako strona konwencji – bdzie moga si do niej odwoywa „egzaminujc” pastwa z wykonywania jej dyspozycji. A jak ekstremalne wnioski moe wycign kierownictwo Unii z zaoe genderowych – pokaza atak na prawo kobiet do wczeniejszego odpoczynku emerytalnego. Jutro – w oparciu o konwencj – Unia moe zacz ingerowa w edukacj, ktr art. 14 konwencji zobowizuje do propagowania „niestereotypowych rl spoeczno-kulturowych”. Najpierw naley wypowiedzie konwencj. To prosta decyzja w sytuacji, gdy rzd ma absolutn wikszo w Sejmie i partie, ktre go tworz, byy ju jej przeciwne w czasie ratyfikacji krajowej. Rwnoczenie naley podj dziaania pozytywne. Od dawna apelujemy o zaproponowanie przez Rzeczpospolit zawarcia Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. W pierwszej kolejnoci z tymi pastwami Europy rodkowej, ktre nie ratyfikoway Konwencji Stambulskiej. Chcemy, eby Konwencja Praw Rodziny jak najszybciej staa si oficjalnym stanowiskiem Rzeczpospolitej. Polska musi mie jasny, klarowny przekaz na forum midzynarodowym, wyraajcy wartoci, ktrych bronimy i zasady adu spoecznego, ktre uwaamy za gwarantujce wolno, dobro wsplne, wszystkie dobra spoeczne, ktre Polska chce chroni w swoim yciu.

4.Zdecydowanie sprzeciwiamy si powracajcym co jaki czas pomysom stworzenia armii europejskiej i wywiadu europejskiego. S one pochodn idei Pastwa Europa, narzdzia do destrukcji narodowych suwerennoci i paraliowania inicjatywy politycznej poszczeglnych krajw naszego kontynentu. Zaoenie, e Unia bdzie lepsza, jeeli dostanie wicej wadzy, nie ma adnych podstaw. Nasz polityk europejsk powinna rzdzi prosta zasada: tyle wsplnych instytucji i kompetencji, ile wsplnych wartoci i interesw.

5.Polska debata publiczna jest skoncentrowana na walce zwalczajcych si central partyjnych, tymczasem minione wybory samorzdowe pokazay, e niezalenie od wzajemnie napdzajcego si duopolu PO-PiS, istnieje dua grupa osb wspierajcych niezalenych (od tego duopolu) kandydatw. PiS i PO to partie, ktre bezwzgldnie walcz ze sob o wadz, ale jednoczenie w wielu sprawach si zgadzay: od Traktatu Lizboskiego, po np. wsplne gosowanie za nieprocedowaniem projektu "Zatrzymaj aborcj". Dlatego Prawica Rzeczypospolitej bdzie uczestniczy w budowaniu niezalenej prawicy zajmujcej si zasadniczymi postulatami dobra wsplnego narodu a nie obserwowaniem czy uczestniczeniem w wyniszczajcej nasz nard wzajemnej walce najwikszych central partyjnych.

W imieniu Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej –


(-) Krzysztof Kawcki (-) Lech uczyski
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Sekretarz Generalny Prawicy

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]