Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-03-2019
Wywiad Marka Jurka dla PAP: W PE rozszerzy si reprezentacja prawicy

- Dominacja obozu lewicowo-liberalnego w Parlamencie Europejskim ma podwjny charakter, nie tylko polityczny, ale i ideowy. Narzucili swj jzyk, swoje postulaty, nawet swoj wizj historii – mwi w wywiadzie dla PAP Marek Jurek, europose Prawicy RP, byy marszaek Sejmu.

PAP: - Jak podsumowaby Pan obecn kadencj Parlamentu Europejskiego? Z Paskich wystpie czy felietonw wynika, e PE nie funkcjonuje obecnie tak, jak powinien i wymaga zmian. Jakie to powinny by zmiany?

Marek Jurek: - Unia powinna skupi si na obronie wsplnych interesw, na przykad granic, powinna szanowa suwerenno pastw, zamiast je atakowa (jak Polsk czy Wgry), musi zaniecha popierania i propagowania aborcjonizmu i politycznego ruchu homoseksualnego, a zacz naprawd szanowa opini chrzecijask. Musi mie wiadomo, e podzielona ideowo Europa moe by wsplnot losu, ale narzucanie jej ideologii czy ponadnarodowej wadzy politycznej wygeneruje jedynie podziay i konflikty. Trzeba wic przede wszystkim przypomnie, e Unia Europejska jest zwizkiem pastw, e jej organy mog dziaa jedynie w granicach upowanie traktatowych, e solidarno europejska to stay dialog, a nie staa presja i ubezwasnowolnianie sabszych krajw. I e my, Polska i inne narody Europy rodkowej, jestemy w Europie u siebie, a nie na kursie zaawansowanej demokracji dla pocztkujcych.

PAP: - Jaka Paskim zdaniem czeka przyszo PE? Jak on moe wyglda po najbliszych wyborach? Co si zmieni? Czy skoczy si w PE dominacja partii liberalno-lewicowych?

MJ: - Z pewnoci rozszerzy si reprezentacja prawicy, wic ten Parlament bdzie mia charakter bardziej zrwnowaony. Ale dominacja obozu lewicowo-liberalnego ma podwjny charakter, nie tylko polityczny, ale i ideowy. Narzucili swj jzyk, swoje postulaty, nawet swoj wizj historii. Wiele wic zaley od ideowej i intelektualnej odwagi poszerzonej reprezentacji prawicy. Ale z ca pewnoci zwolennicy budowy Pastwa Europa i narzucania dominacji krajom Europy rodkowej bd dalej kontynuowa sw polityk. Mam natomiast nadziej, e najblisze lata mog sta si pocztkiem pozytywnego zwrotu, ktry nastpi za kilka lat.

PAP: - Jak ta dominacja dzi przekada si na dziaalno Europarlamentu?

MJ: - Choby w atakach na Polsk i Wgry lub w presji na kraje, ktre nie chc ratyfikowa genderowej konwencji stambulskiej (jak Bugaria, Sowacja czy Litwa). Wszystko to odbywa si przy kompletnym lekcewaeniu rzdw prawa, na ktre wadze UE z upodobaniem si powouj, gdy chc ingerowa w polityk pastw rodkowoeuropejskich. Same jednak ich nie stosuj. Wniosek o wykluczenie Wgier z decyzji Rady Europejskiej (w oparciu o synny Artyku Sidmy Traktatu UE) nie uzyska w Parlamencie wymaganych dwch trzecich gosw, jednak uznano go za wany, uniewaniajc gosy wstrzymujcych si posw. Wadze Unii wzywaj Bugari do ratyfikacji genderowej konwencji stambulskiej, mimo, e jej Trybuna Konstytucyjny uzna j za sprzeczn z konstytucyjnymi gwarancjami praw rodziny. Tam jednak, gdzie w gr wchodzi polityka gender – demokracja konstytucyjna przestaje si liczy.

PAP: - Zrezygnowa Pan ze startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego tak si stao?

MJ: Nie kandyduj na nastpn kadencj, bo nie udao mi si zbudowa koalicji, jak chciaem przedstawi do Parlamentu. Szerokiej koalicji katolickiej, wok Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego, albo przynajmniej bloku patriotyczno-republikaskiego z silnym nurtem katolickim. Natomiast oczywicie bd chcia innymi sposobami wpywa na nasz polityk w kwestiach europejskich. Dzi najwaniejsze sprawy to Traktat Wyszehradzki (czyli zawizanie systematycznej, pogbionej wsppracy pastw Europy rodkowej), Midzynarodowa Konwencja Praw Rodziny (ktr powinnimy przeciwstawi genderowej konwencji stambulskiej, natrtnie forsowanej przez Uni Europejsk po tym, jak staa si jej uczestnikiem) i wreszcie zachowanie naszej waluty narodowej, poczone ze sta wspprac pastw Unii Europejskiej, ktre tak jak my swoj walut zachowuj (takich jak Wgry, Czechy, Szwecja czy Dania). Oczywicie, mwi o priorytetach politycznych, bo zasady nadrzdne, ktre wyznaczaj moj polityk s proste: cywilizacja chrzecijaska i niepodlego Polski. A praktycznych wyzwa jest znacznie wicej. Od koniecznoci przeciwstawienia si pomysowi Armii Europejskiej, ktra mogaby si sta jednoczenie konkurencj dla narodowych si zbrojnych i dla NATO, po obron praw Polakw w krajach Unii. Nawiasem mwic, w tej ostatniej dziedzinie duym sukcesem ostatniej kadencji jest jasna europejska dezaprobata dla dziaalnoci niemieckich Jugendamtw.

PAP: - Prawica RP, ktrej jest Pan liderem, miaa startowa do wyborw w PE z list Kukiz’15. Ale tak nie bdzie. Dlaczego?

MJ: - Pierwotnie zamierzalimy kandydowa wsplnie z Ruchem Kukiz’15, z nadziej jednak na bardziej koalicyjny ksztat jego listy. Pawa Kukiza, z racji mocnego spoecznego mandatu, ktry uzyska w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, chcielimy traktowa jako naturalnego przywdc niezalenej prawicy. Pawe nawet myla i proponowa nam budow wsplnego Komitetu Kukiz’15-Europa Ojczyzn, ale potem si z tego wycofa. Szkoda, bo dzi wok PiS zbieraj si partie wystpujce w obronie suwerennoci (woska Liga, hiszpaski VOX, Szwedzcy Demokraci, a jutro prawdopodobnie wgierski Fidesz). Biorc pod uwag wspodpowiedzialno PiS za traktat lizboski, popieranie przez nich Armii Europejskiej, a nawet bezporednich podatkw europejskich – Pawe Kukiz byby o wiele bardziej wiarygodnym wyrazicielem tego kierunku. Chcielimy mu pomc, szkoda, e tego wyzwania nie podj.

PAP: - Jak Pan podsumowaby sw obecn kadencj w PE? Co zaliczyby Pan do swoich najwikszych osigni?

MJ: - Po pierwsze – obron Polski przed naruszajc traktaty presj Unii Europejskiej, na sali plenarnej, ale szczeglnie we „frontowej” Komisji LIBE (Swobd Obywatelskich). Cho nie podzielaem w sporym zakresie polityki PiS wobec Trybunau Konstytucyjnego (deklarowane cele mona byo z lepszym skutkiem osign „klasycznymi” metodami) – systematycznie przeciwstawiaem si ingerencjom Komisji, wykazujc brak podstaw traktatowych dla tej akcji. Jednoczenie uwiadamiaem krajowej opozycji, e jutro ich rzd moe pa ofiar podobnych ingerencji w zakresie polityki edukacyjnej czy spoecznej. Z tych samych powodw broniem Wgier (w tej sprawie reprezentowaem cay nasz klub parlamentarny), za co dwukrotnie dzikowa mi premier Orbn. Oczywicie systematycznie te broniem Polski w debacie publicznej, szczeglnie w mediach francuskich.

Po drugie – prac na rzecz praw rodziny, bo chodzi o fundament ycia naszego narodu i naszej cywilizacji, ktry jest na celowniku ideologii lewicowo-liberalnej. W trakcie pracy w Parlamencie przedstawiem we wsppracy z Instytutem Ordo Iuris propozycj Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i chocia przedstawi j powinien nasz rzd, zrobiem ju duo, aby znalaza oparcie i wsparcie w innych krajach. Do tego oczywicie dochodzi obrona na forum Parlamentu pastw, ktre nie ratyfikoway genderowej konwencji stambulskiej (Polska wypowiadajc t konwencj powinna jak najszybciej do nich doczy). Za rzecz bardzo wan uwaam te wysunicie kandydatury Mary Wagner (najbardziej przeladowanej w wiecie zachodnim obroczyni ycia) do Nagrody Sacharowa. Byo to do trudne, bo sprawie tej nie udzieli poparcia aden klub parlamentarny, mimo to zbudowalimy koalicj sumie politykw z rnych klubw. Dla adwokatw Mary Wagner i dla niej samej to bardzo wane wsparcie wobec represji sdowych. Ta udana akcja to bya obrona praw konkretnego czowieka nie w wymiarze symbolicznym, ale bardzo konkretnym.

Po trzecie – bezpieczestwo geopolityczne Polski. Na przykad do Raportu Czarnomorskiego, ktrego byem kontrsprawozdawc, wprowadziem kwestie wycofania si Rosji z Traktatu o konwencjonalnych siach zbrojnych w Europie, rosyjskiej doktryny wojskowej, ktra dopuszcza uycie broni nuklearnej przeciw pastwu, ktre takiej broni nie posiada, a take wezwanie Unii Europejskiej do wznowienia prac zmierzajcych do budowy gazocigu Nabucco” (czcego Europ z Morzem Kaspijskim i majcego zasadnicze znaczenie dla bezpieczestwa energetycznego Europy rodkowej). Pracowaem cay czas w grupie do kontaktw z Biaorusi, w bliskim kontakcie z prawicow opozycj biaorusk, i jeszcze do ostatniego Raportu rosyjskiego wprowadziem kwesti obrony niepodlegoci Biaorusi (o demokracji mwi wszyscy) w kontekcie szantau energetycznego, ktremu ten kraj jest poddany.

Po czwarte – dziaania na rzecz polskiej obecnoci w pamici historycznej Europy i potpienia komunizmu. Na samym pocztku kadencji przygotowaem Deklaracj „Nigdy wicej Jaty”, ktr podpisao kilkunastu posw ze wszystkich pastw Europy rodkowej, napadnitych w latach 1939-40 przez Zwizek Sowiecki. W setn rocznic rewolucji bolszewickiej zorganizowaem wystaw „Zbrodnia bez kary” w Strasburgu oraz debat „Dlaczego nie byo Norymbergi komunizmu” w Brukseli (uczestniczyem rwnie w podobnej debacie w Paryu). Wreszcie w ostatnim roku kadencji doprowadziem do precedensowego potpienia komunizmu i reimu sowieckiego oraz wezwania do karania sprawcw jego zbrodni i przestpstw. To wielki krok do przodu w debacie, w ktrej do tej pory syszelimy gwnie o abstrakcyjnym totalitaryzmie, a dekomunizacja bya widziana raczej jako „zagroenie dla praw czowieka”.

Dla porzdku dodam te, e systematycznie pozostawaem w opozycji wobec Komisji Junckera, nawet wtedy, gdy gosowaa przeciw niej zdecydowana mniejszo polskich posw. Jako bodaj jedyny polityk naszego klubu wsparem te wniosek o jego odwoanie z powodu tragicznej polityki proimigracyjnej.

Za sw prac w tej kadencji zostaem uhonorowany sowack Nagrod Neuwirtha (za obron ycia), medalem miasta Hnin-Beaumont (jednego z najbardziej „polskich” miast we Francji), a na koniec Nagrod Kardynaa Wyszyskiego, przyznawan przez prawnikw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rozmawia Jacek Krzemiski

rdo: Strona EuroPAP NewsCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]