Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-06-2008
"Zatrzyma mier nienarodzonych" - artyku Mariana Piki w "Naszym Dzienniku"

Czowiek atwo oswaja si nawet z najstraszniejsz rzeczywistoci. Przykady cakowitego znieczulenia wobec za znamy z historii. Niektrzy tumacz, i znieczulica jest form przetrwania. Ale chyba nigdy nie mielimy do czynienia z tak powszechn obojtnoci wobec mordowania dzieci nienarodzonych. Rne s statystyki tego haniebnego procederu, ale nie ulega wtpliwoci, i w skali wiatowej id one w setki milionw istnie ludzkich. Polska - Ojczyzna Jana Pawa II - powinna zaangaowa si na arenie midzynarodowej w obron ycia dzieci nienarodzonych. Zasadnicze znaczenie bdzie mie rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obligujca wadze: rzd, ale take prezydenta, do aktywnych dziaa wspierajcych inicjatyw Stolicy Apostolskiej wprowadzenia moratorium na wykonywanie aborcji.

Dramat aborcji rozgrywa si kadego dnia, kadej godziny i kadej chwili. Masowo tej zbrodni, jej powszechno, a przede wszystkim prawna dopuszczalno i - co wicej - postrzeganie jej we wspczesnej kulturze jako wyrazu "postpu i wolnoci" uksztatoway zarwno wspczesn mentalno, jak i powszechn znieczulic na t tragedi. W jej cieniu wzrastaj kolejne pokolenia. We wspczesnej kulturze mamy bowiem do czynienia z apologi za. Czyny wystpne i zbrodnicze przedstawiane s jako "wyzwolenie" z okopw "zacofania". Szczytem przewrotnoci tego sposobu mylenia jest traktowanie mordowania dzieci nienarodzonych jako realizacj "praw czowieka", prawa do "wolnoci", do "stanowienia o sobie", prawa do "wasnego ciaa". Nienarodzone dziecko nie tylko przestaje by traktowane jako odrbna osoba, nie tylko przestaje by zrealizowaniem si kobiecoci i mskoci, ale postrzegane jest jako zagroenie, jako wrg tak grony i niebezpieczny, e w przeciwiestwie do najwikszych zbrodniarzy nie przysuguje mu nawet prawo do obrony. W tej samobjczej mentalnoci, dzieci - najwiksza rado i szansa dla kadej matki i kadego ojca na zrealizowanie swojego czowieczestwa - traktowane s jako zagroenie dla tej ich "samorealizacji". Natomiast mier ich dziecka nienarodzonego jawi si jako "wyzwolenie" tym razem od natury.

Prawo, ktre znieprawia
Tego rodzaju koncepcja "praw czowieka" jest zaprzeczeniem samego fundamentu czowieczestwa i w swojej istocie jest jego brutalnym przekreleniem. Koncepcja "praw czowieka" musi uwzgldnia najbardziej fundamentalne prawo, jakim jest prawo kadego czowieka do ycia.

Koncepcja "praw czowieka", ktra broni prawa do "wasnego ciaa" kosztem nienarodzonego dziecka, jest koncepcj z gruntu faszyw. I to faszyw podwjnie, poniewa nie tylko godzi w ycie dziecka nienarodzonego, ale take okalecza jego matk w jej kobiecoci i jego ojca w jego mskoci. Kobieta po zabiciu swego nienarodzonego dziecka jest kobiet nie tylko niezrealizowan w swej kobiecoci, ale jest take kobiet gboko okaleczon, gdy sama targna si na swoj kobieco i swoje czowieczestwo. Podobnie jest z ojcem.

Wyrazem tego zranienia jest bl przejawiajcy si czsto w lepej agresji zarwno przeciwko innym dzieciom nienarodzonym, jak i innym kobietom, ktre pragn zrealizowa si w swoim macierzystwie. Std bierze si ta intensywna nienawi wobec wszystkich, ktrzy broni ycia nienarodzonych. Wynika ona z blu okaleczenia i zudnej nadziei, i powszechno tej zbrodni zaguszy ten bl.

Koncepcja "praw czowieka" oparta na zanegowaniu ycia nienarodzonych jest nieludzka. Najwyszy czas, aby zerwa z t znieczulic, bdc wynikiem zafaszowania "praw czowieka" i nihilizmu obecnego we wspczesnej kulturze. Zbrodnia zawsze jest zbrodni i adne ideologie, adne maski nie przesoni tego faktu.

Najistotniejszym czynnikiem znieprawiajcym ludzkie pogldy i postawy jest prawo, ktre zamiast broni fundamentw naszej cywilizacji w postaci prawa do ycia staje po stronie zbrodni. Cywilizacja, ktr zaatakowa wirus samobjczy, nie bdzie w stanie przetrwa, jeeli go nie zniszczy. Dlatego postulat zmian prawnych, obok zmian kulturowych i moralnych, jest zasadniczym warunkiem odbudowy fundamentw spoecznego przetrwania i rozwoju. Prawo nie moe znieprawia ludzkich sumie, nie moe by apologi bezprawia, nie moe niszczy wasnych fundamentw. Prawu trzeba przywrci jego podstawow funkcj, jak jest obrona fundamentalnych wartoci spoecznych i moralnych. Bez obrony prawa do ycia cay system prawny jest zaprzeczeniem samego siebie.

Ruch na rzecz moratorium
Dlatego te postulat uchwalenia moratorium na mordowanie dzieci nienarodzonych jest wstpnym, ale koniecznym aktem majcym na celu odwrcenie ekspansji cywilizacji mierci i ocalenia czowieczestwa we wspczesnym wiecie. Ruch na rzecz tego moratorium musi by ruchem budzenia sumie, przezwycienia powszechnej znieczulicy, ruchem na rzecz przywrcenia prawu jego podstawowych funkcji, wreszcie, co jest najwaniejsze - ruchem na rzecz obrony ycia kadego nienarodzonego dziecka. W dzisiejszym zglobalizowanym wiecie kade, nawet pojedyncze dziaanie bardzo szybko zyskuje wymiar powszechny, kady czyn, kade dziaanie i kady podpis pod apelem o wprowadzenie tego moratorium jest dziaaniem na rzecz ocalenia ycia, jest dziaaniem budzcym sumienia, przywracajcym w wiadomoci spoecznej podstawowe rozrnienia dotyczce tego, co dobre i ze, jest ustanawianiem sprawiedliwoci we wspczesnym wiecie.

Apel Marka Jurka do prezydenta, premiera i obu marszakw w sprawie zaangaowania polskich wadz na arenie midzynarodowej w akcj wprowadzenia tego moratorium, ankieta "Naszego Dziennika" wrd posw, apel i akcja "Niedzieli", apel zorganizowany przez Prawic Rzeczypospolitej, koordynowany przez Andrzeja Mak, inicjatywy Polskiej Federacji Ruchw Obrony ycia, wszystkie te dziaania prowadz do budzenia sumie i mobilizowania polskich wadz do zaangaowania si na rzecz ochrony ycia na forum midzynarodowym.

Zasadnicze jednak znaczenie bdzie mie rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obligujca wadze: rzd, ale take prezydenta, do aktywnych dziaa na arenie midzynarodowej we wspieraniu inicjatywy Stolicy Apostolskiej wprowadzenia moratorium na wykonywanie aborcji. Niestety, wymowne milczenie prezydenta w tej kwestii, jak te rne manewry PiS, osabiajce si ewentualnej akcji, wymagaj wzmoonego nacisku spoecznego i na prezydenta, i na rzd, i na najwiksz parti opozycyjn, w celu zintensyfikowania zaangaowania na rzecz cywilizacji ycia. Dotychczasowe bezwarunkowe poparcie wyborcze katolikw dla poszczeglnych si politycznych powinno by zmienione na poparcie warunkowe, uzalenione od rzeczywistego, a nie pozorowanego dziaania na rzecz cywilizacji ycia.

Ruch na rzecz wprowadzenia moratorium na zabijanie dzieci nienarodzonych jest przykadem rzeczywistego zaangaowania na rzecz realizacji "praw czowieka", gdy staje w obronie najbardziej zagroonych i niewinnych ludzkich istot w przeciwiestwie do dziaa pozornych, hasowych, obudnych i faszywych, ktre dominuj w przestrzeni publicznej, a zwaszcza w polityce. Mona nawet powiedzie, e moe stanowi on sprawdzian kondycji moralnej kadego narodu, kadego spoeczestwa i kadego z nas.

S momenty w historii, kiedy wobec pewnych wydarze nie mona pozosta obojtnym. W dzisiejszych czasach niewtpliwie spraw, wobec ktrej nie mona przej obojtnie, jest obrona ycia dzieci nienarodzonych. Dlatego trzeba zespoli wszystkie wysiki, aby nie tylko w Polsce ugruntowa prawo do ycia, rwnie w jego konstytucyjnym wymiarze, ale take w wymiarze globalnym. Polska w swojej polityce powinna aktywnie promowa, zwaszcza na arenie midzynarodowej, wszelkie dziaania, ktre su realizacji prawa do ycia. W Polsce nie moe by zgody na wykrtn bezczynno naszych wadz w tym zakresie. Dlatego powszechny ruch na rzecz poparcia moratorium winien wymusi na prezydencie, premierze, parlamencie, partiach politycznych zaangaowanie, ale nie fikcyjne czy propagandowe, lecz rzeczywiste i skuteczne. Brak zaangaowania na rzecz prawa do ycia nienarodzonych w duszej perspektywie nie moe gwarantowa przetrwania naszemu Narodowi ani naszej cywilizacji. Dlatego naley budzi sumienia. Kade takie dziaanie przyniesie dobre owoce. Take gos czy podpis kadego z nas.
Marian Pika

"Nasz Dziennik" z dnia 9 czerwca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]