Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-06-2020
Marian Pika: W stron przywdztwa

Cho wybory prezydenckie s znakomit okazj do zaprezentowanie koncepcji przywdztwa narodowego, to kandydaci bardziej wpisuj si w logik demokratyczn pozyskiwania elektoratu obietnicami, bdcymi form korupcji politycznej, ni wskazywaniem kierunku rozwoju narodowego. Oczywicie z kampanii poszczeglnych kandydatw wida rnice pomidzy koncepcjami prezydentury, ale nie s to koncepcje przywdztwa, ale koncepcje zaspokajania rnych interesw spoecznych, ekonomicznych, czy ideologicznych. Taka koncepcja kampanii, a co wicej taka koncepcja prezydentury wynika z zaoenia, e najwaniejsze jest nie kierunek w ktrym pody kraj, a sukces wyborczy sam w sobie. Dlatego sztaby wyborcze prowadz badania fokusowe starajc si dostosowa kampani, jak te model prezydentury do spoecznych oczekiwa. I co wicej nie jest to tylko prosta forma oszukania wyborcw, e po wyborach bdziemy robi i tak to co uwaamy za suszne. To tylko czciowo prawda, Bo cho kandydaci nie mwi. o rzeczywistych priorytetach wadzy, to jednak kampanie profiluj do pewnego stopnia ich pniejsze zachowanie. Zawsze bd obawia si, e z ich obietnic bd przecie rozliczani. Dlatego w walce o sukces wyborczy faktycznie rezygnuj z sprawowania przywdztwa narodowego na rzecz nadania za zmieniajcymi si spoecznymi preferencjami.Ale to nie jest przywdztwo, a co najwyej zarzdzanie dryfem.pastwa w nieokrelonym kierunku, a raczej w kierunku w kierunku wyznaczanym przez zewntrzne siy. To nie jest przywdztwo, ale zaprzeczenie sensu przywdztwa.


W naszym narodzie oprcz oczekiwa na spenienie okrelonych spoecznych interesw jest mniej lub bardziej uwiadamiane oczekiwanie na rzeczywiste przywdztwo narodowe, ktre zdefiniuje zasadnicze wyzwania stojce przed naszym narodem i wskae kierunki, ktre zapewni naszemu narodowi pokojowy rozwj i bezpieczestwo.

Cho w kampanii wyborczej nie da si w sposb zniuansowany przedstawi wszystkiego, to jednak mona wskaza na priorytety, ktre okrel charakter przywdztwa. I tak najwaniejszym wyzwaniem jakie stoi przed naszym krajem, to kwestia zaamywania si systemu midzynarodowego, dziki, ktremu Polska odzyskaa ponad trzydzieci lat temu wolno. Jeeli Amerykanie wycofaj si z Europy i porozumiej si z Rosjanami, co jest realn moliwoci w perspektywie obecnej dekady, to polska wolno, a na pewno nasze moliwoci rozwojowe stan pod wielkim zagroeniem. aden z kandydatw nie mwi o tym najwaniejszym wyzwaniu jakie stoi przed Polsk. Wtedy nie ochroni nas ani Washington, ani Bruksela z Berlinem. Jeeli nie bdziemy mieli silnej armii, to bdziemy bezbronni. Jedynymi elementami z polityki bezpieczestwa pojawiajcymi si w kampanii, to postulat odbudowy marynarki wojennej. Oprcz okrtw podwodnych, ktre rzeczywicie s potrzebne, postulat rozbudowy nawodnej marynarki, postulat bardzo drogi, jest kompletnie nietrafiony z punktu widzenia obronnoci naszego kraju.Polska powinna w tej dekadzie zwikszy nakady na obron do 4% PKB. Ale to oznacza, e e efektywna polityka obronna ograniczy ekonomiczne korumpowanie spoeczestwa.

Drugim najwaniejszym wyzwaniem , to katastrofa demograficzna. Kandydaci skupiaj si na polemikach w sprawie LGBT. Groteskow odpowiedzi niektrych kandydatw, jest kwestia upowszechnienia propagandy homoseksualnej jako odpowied na katastrof demograficzn. Przeciwstawienie si temu nihilizmowi demograficznemu jest spraw wan, ale zdecydowanie niewystarczajc.Przyszo demograficzna zaley przede wszystkim od upowszechnienia si modelu rodziny przynajmniej dwa plus trzy. Dlatego naley albo wprowadzi 1000+ na trzecie dziecko, albo obniy podatek dla rodzin z trjk dzieci do 7% w pierwszej grupie dochodowej. Kandydaci, tego nie robi, bo rodzin 2+3 jest stosunkowo niewiele, i w zwizku z tym nie widz potrzeby odwoywania si do tej grupy. A tu nie chodzi o przekupywanie tej grupy, ale pokazanie konsekwencji spoecznych , ekonomicznych i politycznych dalszego pogbiania katastrofy demograficznej dla caego spoeczestwa.

Przyszo naszej gospodarki, bardziej ni od obnienia podatkw zaley od rozwoju nauki. Wzrost nakadw na nauk, przynajmniej do poziomu 2%PKB, czyli redniej unijnej jest nakazem chwili. Nie mwi ju o podniesieniu do poziomu nakadw Izraela, czy Korei. Poniewa naukowcy, to grupa stosunkowo nieliczna, to nie jest przedmiotem zabiegw wyborczych.Ale kwestia ta ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla naszej midzynarodowej pozycji, ale take dla dobrobytu polskiego spoeczestwa..
Wreszcie kwestia polskiej emigracji. Polska od wiekw krwawi, jako nard ktry pozwala na emigracje swojej populacji. Dzi jednym z najwaniejszych jest zatrzymanie tej emigracji i odwrcenie tego procesu. aden z kandydatw nie odnis si do tego zjawiska.Pomimo, e w tych wyborach zadeklarowao udzia okoo 400 ty polskich imigrantw. Polska powinna obniy podatek przynajmniej o poow na 5-7 lat dla wszystkich emigrantw ekonomicznych, ktrzy zdecyduj si na powrt do kraju. A take znie podatek od emerytur uzyskanych za granic, dla tych, ktrzy zdecyduj si osi na emerytur w Polsce.Takie rozwizania nie uszczupl w aden sposb polskiego budetu. Wprost przeciwnie, przyczynia si do wzrostu jego dochodw. A powrt emerytw do Polski jeszcze silniej zwi pokolenie ich dzieci i wnukw z naszym krajem, nawet jeeli pozostan za granic.

Przedstawione wyej propozycje, nie s zupen koncepcj przywdztwa narodowego, ale wyznaczaj pewien kierunek mylenia o przywdztwie zdecydowanie wykraczajc poza partyjny model sprawowania prezydentury i odwoujc si do dobra wsplnego. Nie jest bowiem prawd, e Polacy odwouj si tylko do egoistycznie rozumianego interesu , ale jest te gboka potrzeba w naszym narodzie, rzeczywistej troski o wsplny interes narodowy i wyjcie z logiki wojny plemiennej na rzecz dziaania dla wsplnych celw i wsplnych wartoci. Wsplnota narodowa jest bowiem, nadrzdna wartoci i ona , a nie partie, powinna by celem odniesienia dla polityki i dla przywdztwa narodowego. Prezydentura pomimo ograniczonych kompetencji, z racji charakteru procesu wyborczego ma jednak tytu do wyznaczania kierunku narodowego rozwoju. . I na tym powinna si przede wszystkim skupi kampania kandydatw na prezydenta.

Prezydentura powinna by zasadniczym elementem narodowego przywdztwa, a nie tylko partyjnym upem. Dlatego powinna przedstawi najbardziej fundamentalne wyzwania stojce przed narodem i propozycj odpowiedzi na te wyzwania, a nie tylko form przekupienia poszczeglnych grup wyborczych. I to jest jedyna metoda, aby kampania prezydencka odesza do enujcych poajanek i skupia si na tym co najwaniejsze. Myl, take, e to jest take klucz do zwycistwa.. To Polacy, jak kady nard chce przewidujcego i sprawnego przywdztwa.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]