Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-07-2020
Apel wyborczy rodowisk niepodlegociowych, narodowych i chrzecijaskich do polskich patriotw

Jestem Polakiem – wic mam obowizki polskie: s one tym wiksze i tym silniej si do nich poczuwam, im wyszy przedstawiam typ czowieka

Obowizki, o ktrych pisa Roman Dmowski w „Mylach Nowoczesnego Polaka”, przybieraj w rnych czasach rnorodne formy. Nasi przodkowie walczyli o niepodleg Polsk skadajc czsto danin krwi. Inni speniali patriotyczne powinnoci pracujc nad umacnianiem narodowej wsplnoty, bronic jej tosamoci i tradycji. Dzisiaj, w czasach politycznych i kulturowych przeomw naszym osobistym i zbiorowym obowizkiem staje si odpowiedzialne i roztropne gosowanie. Wobec dynamiki przemian wspczesnego wiata w dniu 12 lipca dokonamy wyboru drogi, ktr Polska poda bdzie nie tylko przez okres nastpnej prezydenckiej kadencji, lecz by moe przez ycie nasze i kolejnych pokole. Dokonamy wyboru (lub z powodu biernoci kto za nas go uczyni) midzy politykami, z ktrych jeden usiuje realizowa wizj Polski suwerennej, bezpiecznej i sprawiedliwej, opartej na tradycji i polskich dokonaniach, drugi za kluczc w otoczeniu gwiadzistych i tczowych flag przedstawia poytki sfederalizowanej Europy, w ktrej pastwo narodowe jest zem, a agresywne mniejszoci staj si instrumentem ideologicznego terroru i spoecznej inynierii.

Bardzo rny jest stosunek obu kandydatw do przeszoci, polityki historycznej i polskiej tosamoci. Po 2015 roku w Polsce wiele si zmienio. Mina epoka oficjalnych profanacji narodowych symboli, epoka rowych flag i ora z czekolady. Min czas bezrozumnych prb odsaniania najeonego bagnetami monumentu bolszewikw, brutalnego pacyfikowania Marszu Niepodlegoci, budkowych prowokacji, straszenia „polskim faszystami” i gorliwego przepraszania wiata za niepopenione winy. Z wikszym lub mniejszym powodzeniem ten frontalny atak na prawd i wartoci bliskie zdecydowanej wikszoci Polakw zosta powstrzymany.
W sposb godny i odpowiedzialny zacza by realizowana polityka orderowa symbolizujca wektor tej zmiany. Andrzej Duda wyrnia najwyszymi polskimi odznaczeniami zarwno wspczesnych nam bohaterw, jak np. Wadysawa Siemaszko odkrywajcego prawd o ukraiskim ludobjstwie na Woyniu, czy Kornela Morawieckiego, przywdc bezkompromisowo antykomunistycznej Solidarnoci Walczcej, jak i nadrabia historyczne zalegoci honorujc pomiertnie Orderem Ora Biaego Romana Dmowskiego, Zofi Kossak-Szczuck czy abp. Antoniego Baraniaka. Warto pamita o zaangaowaniu Prezydenta w przywracanie pamici o „onierzach Wykltych”, take o szkalowanych przez lata onierzach Narodowych Si Zbrojnych. Przypomnijmy sobie jego aktywny udzia w wielkich patriotycznych manifestacjach, jakimi byy pogrzeby odnalezionych szcztkw upaszki, Inki czy Zagoczyka. Przypomnijmy wreszcie sowa Andrzeja Dudy, wypowiedziane podczas obchodw 80. rocznic wybuchu II wojny wiatowej, pierwszego transportu polskich winiw do KL Auschwitz, czy podczas konferencji przed Biaym Domem. Bya w nich prawdziwie dumna, wolna Polska.

Dziki wsppracy Prezydenta i rzdu, po dekadach niechci ze strony kolejnych wadz III RP powracamy wreszcie do bogatego dorobku obozu narodowego. Endeckie i chrzecijasko-demokratyczne tradycje krzewi bdzie Instytut Dziedzictwa Myli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – pierwsza taka pastwowa instytucja kultury.

Spjrzmy dla odmiany na polityk historyczn prowadzon przez kontrkandydata oraz jego ekip rzdzc w stoecznym samorzdzie, ktra staje w obronie komunistycznych patronw ulic i konsekwentnie odmawia prawa do upamitnienia polskich patriotw. Do rangi symbolu urasta fakt, e w roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej druyna Rafaa Trzaskowskiego odrzuca petycj mieszkacw w sprawie budowy pomnika gen. Tadeusza Rozwadowskiego – obrocy Warszawy przed bolszewikami i jednoczenie zaarcie broni ulicy Jzefa Lewartowskiego – kolaboranta Lenina, ktry tworzy okupacyjn administracj podczas napaci Armii Czerwonej na Polsk.
Z podobn konsekwencj wysiki obecnego wodarza Warszawy i jego otoczenia koncentruj si na wspieraniu skrajnie lewicowych ideologii oraz dotowaniu agresywnej i blunierczej „kultury”, obraajcej nie tylko uczucia katolikw, lecz take poczucie smaku. Odmowie uhonorowania 40. rocznicy przeomowej pielgrzymki w. Jana Pawa II do Ojczyzny towarzyszyo wystawienie obrazoburczej „Kltwy” i decyzja o pozbawianiu rodkw z budetu miasta tych instytucji, ktrym nasz Papie patronuje.

Szeroko rozumiany obz patriotyczny, pomimo podziaw i wzajemnych krzywd, powinien w obecnym starciu cywilizacji zjednoczy siy przy urzdujcym Prezydencie Rzeczypospolitej i dostrzec w tym wyborze „obowizek polski”. Nie wymaga to od nas daru krwi skadanego przez pokolenia przodkw, lecz tylko rozwagi, wyobrani i odpowiedzialnoci. Wzywamy do tego obowizku kadego, a przede wszystkim wyborcw Krzysztofa Bosaka, Szymona Hoowni, Marka Jakubiaka, Wadysawa Kosiniaka-Kamysza, Mirosawa Piotrowskiego i Stanisawa tka, a take wszystkich, ktrzy nie uczestniczyli w I turze, dla ktrych Polska niepodlega, wolna i bezpieczna pozostaje wartoci.

Moemy, a nawet powinnimy by krytyczni wobec politykw. To nasze wite prawo. Czasem uwaamy, e Andrzej Duda mgby niektre problemy rozwiza sprawniej lub inaczej. Zadbajmy zatem o to, by w trakcie drugiej kadencji mg nas reprezentowa skuteczniej i lepiej je rozwizywa. Jedno jest bowiem pewne: alternatywa oznacza przyspieszon destrukcj przywracanej z trudem suwerennoci, prowadzi do pogbienia spoecznych podziaw i nie speni adnego z oczekiwa rodowisk patriotycznych, konserwatywnych i narodowo-chrzecijaskich. Wybr Andrzeja Dudy stwarza szans na ich realizacj.

Polski dzi nie sta na to, aby z tej szansy nie skorzysta!


Apel podpisali:

Marian Baraski - prawnik, wsptwrca Ligi Narodowo-Demokratycznej, zaoyciel pierwszych polskich ruchw pro-life
prof. Jacek Bartyzel - politolog, nauczyciel akademicki, dziaacz opozycji antykomunistycznej
Jan Budziaszek - muzyk, autor ksiek
dr hab. Sawomir Cenckiewicz - historyk, profesor Akademii Sztuki Wojennej
prof. Marek J. Chodakiewicz - historyk
Micha Chorosiski - aktor
Sylwester Chruszcz - b. pose Ligi Polskich Rodzin
dr Boena Czstka-Szymon - jzykoznawca
dr Micha Drozdek - socjolog zarzdzania, prezes Fundacji SPES
Andrzej Dubiel - meneder kultury, prezes Stowarzyszenia Muza Dei
Przemysaw Grny - zaoyciel i przywdca Ligi Narodowo-Demokratycznej, wizie polityczny PRL
Marek Jakubiak - przedsibiorca, b. pose i kandydat na Prezydenta RP, zaoyciel Federacji dla Rzeczypospolitej
dr Dariusz Jarosiski - dziaacz opozycji antykomunistycznej, publicysta, b. redaktor naczelny miesicznika "Debata"
dr hab. Krzysztof Kaczmarski - historyk obozu narodowego
Sawomir Karpiski - dziaacz opozycji antykomunistycznej, prezes Stowarzyszenia 13 grudnia, przewodniczcy Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Dziaaczy Opozycji i Osb Represjonowanych
dr Marek Kawa - amerykanista i wykadowca akademicki, samorzdowiec, b. pose Ligi Polskich Rodzin
prof. Krzysztof Kawalec - historyk obozu narodowego
dr Krzysztof Kawcki - prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn
Bogusaw Kiernicki - prezes Fundacji w. Benedykta
Janina Boenna-Korziska - dziaaczka spoeczna
Dariusz Kowalski - aktor
prof. Zbigniew Krysiak - ekonomista, prezes Instytut Myli Schumana
prof. Grzegorz Kucharczyk - historyk
prof. Tadeusz Kulik - wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej
dr Ewa Kurek - historyk
Pawe Kurtyka - architekt, prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki
Lech uczyski - prezes Fundacji ycie i Rodzina
Piotr Mazurek - b. wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, inicjator akcji "Go z pomnika bolszewika", radny Warszawy
prof. Stanisaw Mikoajczak - filolog, wykadowca akademicki, przewodniczcy Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu
dr Wojciech Muszyski - historyk obozu narodowego
Mariusz Patey - prezes Orodka Myli im. Romana Rybarskiego
Andrzej Przybysz - Instytut Chrzecijasko-Narodowy im. prof. Wiesawa Chrzanowskiego
prof. Mieczysaw Ryba - historyk, nauczyciel akademicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesawa Strzeszewskiego w Lublinie
Lidia Sankowska-Grabczuk - Chrzecijaski Kongres Spoeczny
Danuta Skalska - prezes Towarzystwa Mionikw Lwowa w Bytomiu
Jan Skalski - prezes wiatowego Kongresu Kresowian
Norbert Smoa Smoliski - muzyk, wokalista zespou Contra Mundum
Grayna Soja - Solidarno Polskich Rodzin
o. Bronisaw Sroka SJ - dziaacz opozycji antykomunistycznej, wizie PRL, czonek Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polakw
Grzegorz Strzemecki - Obywatelska Inicjatywa Rodzin,
Ewa Szakalicka - dziaaczka kresowa, reyser-dokumentalista, autorka filmu o kpt. R. Rajsie "Burym"
dr Krzysztof Tenerowicz - ekonomista i dziennikarz, pomysodawca Akademii Patriotyzmu
dr Wojciech Terlikowski - ekonom Ruchu wiato-ycie
dr Wojciech Turek - historyk i publicysta, dziaacz opozycji antykomunistycznej
Ryszard Walczak - wspinicjator budowy pomnika R. Dmowskiego w Warszawie, przewodniczcy Oglnopolskiego Komitetu Pamici b. ks. Jerzego Popieuszki
dr Pawe Piotr Warot - historyk i publicysta
Waldemar Wasiewicz - prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza
Grayna Wasilewska-Miernicka - wiceprezes Stronnictwa Pracy
Krzysztof Wojciechowski - reyser i scenarzysta
dr Pawe Wosicki - prezes Fundacji Gos dla ycia
dr Robert Wyszyski - socjolog, nauczyciel akademicki, b. dyrektor Instytut Kresowego, czonek zarzdu Zwizku Repatriantw
prof. Stefan Zawadzki - historyk, wiceprzewodniczcy Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu
prof. Jan aryn - historyk, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. PaderewskiegoCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]