Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-05-2008
"Ulga podatkowa" - artyku Mariana Piki w "Niedzieli"

W tym roku podatnicy mieli po raz pierwszy okazj do odliczenia od podatku sumy 1145 z na kade dziecko. Mona powiedzie, e poza zlikwidowanymi przez SLD duszymi urlopami macierzyskimi to pierwszy przejaw wyraniejszej polityki pastwa w zakresie poprawy sytuacji polskich rodzin. Bowiem, jak pokazuj badania, sytuacja materialna rodzin w znacznej mierze zaley od liczby dzieci w rodzinie. Najbardziej ubogimi grupami spoecznymi s rodziny wielodzietne i rodziny mode. Nic wic dziwnego, e w sytuacji zuboenia wiele rodzin rezygnuje z realizacji w peni swych rodzicielskich planw i marze. W Polsce stopa urodze naley do najniszych w Europie, pokolenie dzieci jest o 40% mniej liczne ni pokolenie rodzicw. Niestety, utrzymywanie si tej sytuacji grozi powanymi konsekwencjami, zagraa bowiem zarwno stabilnoci finansw publicznych, jak te zapaci systemu emerytalnego i kryzysem gospodarczym. Po prostu na przyszych emerytw nie bdzie mia kto pracowa.

W tej sytuacji program PiS z 2005 r. by odpowiedzi na zagroenie kryzysem demograficznym. Sdz take, e dziki temu programowi polityki prorodzinnej ta partia wygraa wybory. Ale ju pierwsze projekty w zakresie polityki prorodzinnej, np. o wydueniu urlopw macierzyskich i o ochronie prawa kobiet do pracy po powrocie z urlopw macierzyskich i wychowawczych, zostay zablokowane przez rzd. Take program polityki prorodzinnej ogoszony przez rzd wiosn ubiegego roku waciwie nie by programem wsparcia rodzin, ale programem aktywizacji zawodowej kobiet. A to przecie nie to samo. Program ten zosta bardzo krytycznie przyjty przez rodowiska prorodzinne. Ulegajc tej presji, wicepremier Zyta Gilowska uznaa za wykonalne wprowadzenie ulgi podatkowej na dzieci w wysokoci 572 z. Prawica Rzeczypospolitej zgosia wic przygotowany ju wczeniej projekt ustawy – z wysokoci zaproponowan przez Zyt Gilowsk. Po kilku tygodniach klub PiS zgosi analogiczny projekt. W trakcie prac nad tymi projektami Artur Zawisza przygotowa poprawk podwajajc wysoko ulgi do wysokoci 1145 z. Poprawka ta jednak zostaa negatywnie zaopiniowana przez komisje sejmowe wskutek sprzeciwu rzdu. W tej sytuacji podjem rozmowy z Platform Obywatelsk i niektrymi posami SLD w sprawie jej poparcia. W rezultacie, pomimo sprzeciwu rzdu i gosowania PiS w dyscyplinie klubowej „przeciw”, poprawka zostaa uchwalona. Ulga ta natychmiast zostaa zaatakowana przez wicepremier Gilowsk i minister Kluzik-Rostkowsk. Zapowiedziay one w Senacie jej likwidacj. I rzeczywicie w komisjach senackich senatorowie PiS-u zgosili postulowane przez rzd poprawki, ale wobec publicznej zapowiedzi Prawicy Rzeczypospolitej ujawnienia nazwisk tych senatorw, ktrzy signliby do kieszeni polskich rodzin, te poprawki zostay wycofane. W ten sposb, wykorzystujc strach przed zbliajcymi si wyborami i wbrew partii rzdzcej, uchwalono najwaniejsz ustaw z zakresu polityki prorodzinnej.

Dzi najwaniejsze jest uchwalenie i zrealizowanie tych projektw, ktrych nie udao si zrealizowa w poprzedniej kadencji, a zatem projekt wyduenia urlopw macierzyskich oraz podniesienia ubezpiecze emerytalnych dla kobiet na urlopach wychowawczych, tak aby nie by to czas stracony dla przyszej emerytury. Natomiast dziki uchwaleniu ulgi podatkowej istnieje moliwo rozszerzenia tego dobrodziejstwa take na te rodziny, ktre nie pac podatku dochodowego, tzn. rodziny rolnikw i rzemielnikw, ale nie w postaci ulgi podatkowej, a wiadcze zasikowych. Bez uchwalenia tej ulgi dzi nie byoby moliwe nawet postawienie tej kwestii w odniesieniu do rodzin rolniczych i rzemielniczych. Jednak dowiadczenie uchwalenia tej ulgi pokazuje, e take w tym wypadku potrzebne s rnorakie dziaania wymuszajce na posach poparcie tego projektu – dziaania polityczne, ale take medialne oraz naciski spoeczne. Dzi najwiksz barier dla rozwoju rodzin jest sytuacja materialna polskich rodzin i dlatego przede wszystkim materialnie trzeba im pomc.

"Niedziela" 21/2008 z dnia 25 maja 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]