Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-12-2008
"Dzie wity wici" - artyku Mariana Piki w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Powraca sprawa witowania niedzieli, a waciwie niedzieli wolnej od pracy w handlu. Walka o prawo do witowania niedzieli przez pracownikw handlu ma dug histori. Jeszcze w Sejmie zdominowanym przez AWS powsta projekt przyznajcy pracownikom handlu prawo do witowania niedzieli, ktre przecie jest konstytucyjnie zagwarantowanym prawem pracowniczym (nie dotyczy to tzw. pracy cigej). Szkoda, przepad on niewielk liczb gosw. Sprawa powrcia w poprzedniej kadencji. Przy okazji ustawy o witowaniu wit kocielnych i narodowych Prawica Rzeczypospolitej zgosia poprawk rozszerzajc t ustaw na wszystkie niedziele. Niestety, nie tylko Platforma Obywatelska, ale take Prawo i Sprawiedliwo, wprowadzajc dyscyplin klubow w gosowaniu, obaliy t poprawk. Teraz Solidarno zamierza zgosi projekt spoeczny, ktry aby by rozwaany, wymaga zebrania przynajmniej 100 tys. podpisw poparcia. Ju teraz PO zapowiada, e nie poprze tego projektu. Ale pomimo tej zapowiedzi i waciwie pewnoci gosowania „przeciw” przez SLD, sdz, e nie tylko warto popiera ten projekt, ale trzeba si zaangaowa w wywieranie spoecznej presji na posw w celu jego uchwalenia.

Gwnym powodem, dla ktrego Platforma jest przeciw, tak jak PiS by przeciw w poprzedniej kadencji, jest argument ekonomiczny i „spoeczny”. Ot oba te obozy twierdz, e wolna od handlu niedziela to ogromne straty gospodarcze. Oczywicie, jest to argument faszywy. Handel bowiem nie tylko nie ma charakteru tzw. produkcji cigej, ale te nie musi ponosi strat z powodu jednego wolnego dnia. Po prostu zakupy zamiast w niedziel mog by zrobione w sobot bd w inny dzie. Ale co jest rzeczywicie na rzeczy. W niedziele, gdy ludzie maj wicej czasu, wdrujc po stoiskach w supermarketach, czsto kupuj wiele rzeczy zbdnych, ktrych w zwyky dzie tygodnia z braku czasu po prostu by nie kupili. Jest to prosty zabieg marketingowy – pokaza jak najwiksz ilo rzeczy, aby pobudzi popyt. Ale ten typ rozbudzania niepotrzebnej konsumpcji jest form manipulowania konsumentami.

Drugi argument powouje si na tzw. racje spoeczne, czyli oczekiwanie czci opinii publicznej na utrzymanie w handlu pracy w niedziele. Ot mamy do czynienia ze swoistym paradoksem. W czasach PRL-u „Solidarno” walczya o wolne soboty. Wwczas nikomu do gowy nie przychodzio, aby soboty byy wolne kosztem niedziel. Niestety, w wolnej Polsce niektre grupy spoeczne s pozbawione nawet odpoczynku niedzielnego. Nie tylko konsumenci maj prawo do odpoczynku, pracownicy handlu take. I jest to elementarny wymg sprawiedliwoci, aby take konsumenci i pracodawcy uznali to prawo. Korzystanie z wolnej niedzieli samemu i odmawianie tego innym jest po prostu niegodziwoci. Osobicie uwaam, e argument o braku zgody spoecznej na wolne niedziele jest faszywy take z tego powodu, e jest wyolbrzymiany. Przykad ustawy o witach pokazuje, e szybko uzyska on spoeczn akceptacj, i sdz, e tak bdzie te w przypadku uchwalenia ustawy o niedzielnym odpoczynku pracownikw handlu. Za witowaniem niedzieli przemawiaj wakie argumenty natury nie tylko religijnej, ale kulturowej i spoecznej.

Nasza kultura zostaa uksztatowana przez chrzecijastwo z jego przykazaniem „dzie wity wici”. To przykazanie, podobnie jak i pozostae, Bg da czowiekowi dla jego ochrony i dla jego dobra. Nie tylko przykazania „spoeczne”: „czcij ojca swego i matk swoj”, „nie zabijaj”, „nie kradnij”, ale take trzy pierwsze przykazania maj gboki sens humanistyczny, chronicy czowieka przed rnymi zagroeniami, zwaszcza przed dehumanizacj.

Odpoczynek niedzielny ma suy zarwno modlitwie, jak i refleksji nad wasnym yciem, ma te pogbia relacje ludzkie z najbliszymi, przede wszystkim z rodzin. To przykazanie pokazuje, e nie czowiek jest dla pracy, ale praca dla czowieka. Dlatego odpoczynek niedzielny jest form przeciwstawienia si degradacji czowieczestwa – poprzez uznanie duchowych, a nie tylko materialnych potrzeb czowieka. Jest to sprzeciw wobec dehumanizacji spoeczestwa degradowanego czsto jedynie do roli siy roboczej. Ten nakaz witowania niedzieli wspksztatowa nasz chrzecijask cywilizacj z jej fundamentalnym pojciem godnoci osoby ludzkiej, jako miary struktur spoecznych. To z tego pojcia rozwina si doktryna naturalnych praw czowieka i koncepcja demokracji. Prba pozbawienia choby jednej tylko grupy zawodowej tego prawa jest naruszeniem przyrodzonej godnoci kadej osoby, jest naruszeniem fundamentw naszej cywilizacji i kultury. Prawo do odpoczynku niedzielnego jest zagwarantowane konstytucyjnie. Nie mog z niego korzysta jedynie pracownicy w pracy cigej, ale i oni powinni mie odpowiedni rekompensat. Ale handel nie ma charakteru pracy cigej. Co wicej – zakaz pracy w niedziele moe zawiera pewne wyjtki, tak jak np. dyury w aptekach.
Utrzymanie pracy w niedziele w zawodach „niecigych” jest take postulatem stopniowej dechrystianizacji naszego spoeczestwa. Oznacza bowiem ograniczenie moliwoci korzystania z niedzielnych praktyk religijnych i stopniow laicyzacj obyczajw niedzielnych. Dlatego w postulacie utrzymania pracy w niedziele trzeba widzie take ukryty zamiar sekularyzacji spoeczestwa.
Nakaz witowania niedzieli ma gboki spoeczny sens. W sytuacji narastajcego kryzysu rodziny pogbianie wizi rodzinnych poprzez wsplne spdzanie niedzieli jest prawem kadej rodziny. Tylko nadzwyczajne sytuacje mog ten nakaz zawiesza. Jego stae zniesienie w imi efektywnoci produkcyjnej jest natomiast przejawem prymitywnego postmarksistowskiego ekonomizmu. W tego typu argumentacji mamy do czynienia z prb degradacji czowieka jedynie do funkcji produkcyjnych. Kryteria ekonomiczne musz szanowa godno osoby ludzkiej. Nie moe by zgody na doktryn i praktyk degradacji czowieczestwa. Inicjatywa „Solidarnoci” jest wic prb przywrcenia nalenych praw pracownikom handlu, prb obrony tradycyjnej polskiej kultury i obyczajowoci, opartej na religijnym przeywaniu niedzieli, a take prb obrony praw rodziny do wsplnego niedzielnego odpoczynku. Jest wic dziaaniem sucym nam wszystkim, nie tylko pracownikom handlu. Jest dziaaniem, ktremu przeciwstawiaj si potne siy ekonomiczne i polityczne. Decyzja naley jednak do si politycznych. Do tej pory zarwno PiS, jak i PO, a take SLD byy zdecydowanymi przeciwnikami witowania niedzieli. Te dwie dominujce partie polityczne s przede wszystkim „przedsibiorstwami” wyborczymi, tzn. s to partie bardzo oportunistycznie traktujce swoje programy. W tym przypadku ten oportunizm jest pewn szans na sukces, pod warunkiem, e spotkaj si one z bardzo siln presj spoeczn. Nie tylko zwizku zawodowego, ale wszystkich ludzi dobrej woli.

Czas ycia czowieka organizuje kalendarz, wyznaczajcy porzdek wit, niedziel, dni wolnych od pracy i dni pracy. I kalendarz ten daje czas na realizacj wasnego czowieczestwa bd degraduje czowieka w jego czowieczestwie. Dlatego porzdek wolnych niedziel tworzy nie tylko bardziej wolne, ale przede wszystkim bardziej ludzkie spoeczestwo. I bez takich samych praw dla pracownikw handlu nie bdziemy bardziej wolnym i bardziej ludzkim spoeczestwem. Dlatego trzeba odrzuci zatruwajce nasze ycie spoeczne mylenie w kategoriach prymitywnego postmarksistowskiego ekonomizmu i przywrci niedzieli w peni jej witeczny charakter.

"Tygodnik Katolicki Niedziela" z 7 grudnia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]