Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-12-2008
"Obrona przed zagroeniem" - artyku Mariana Piki w "Przewodniku Katolickim"

Z kadym tygodniem, a nawet z kadym dniem rozwiewaj si nadzieje rzdu na bezbolesne przeczekanie wiatowego kryzysu gospodarczego. Kolejne prognozy ekonomiczne coraz bardziej obniaj przyszoroczne tempo wzrostu w naszym kraju. Tymczasem analizujc dziaania rzdu, nie wida adnego pomysu, adnej sensownej koncepcji przeciwdziaania narastajcemu spowolnieniu naszej gospodarki.

Brak diagnozy kryzysu
Wydaje si, i rzd Donalda Tuska liczy na to, e przeczeka kryzys i ograniczy jego wpyw na polsk gospodark zasaniajc si dziaaniami pastw zachodnich i instytucji unijnych. Brak waciwej diagnozy kryzysu powoduje, i zamiast realnej polityki przeciwdziaania zjawiskom kryzysowym mamy do czynienia jedynie z deniem do polaryzacji spoeczestwa na tle rezygnacji z suwerennoci monetarnej. W tym deniu ujawnia si cay brak zrozumienia istoty obecnego kryzysu wiatowego, wynikajcego midzy innymi z braku kontroli nad procesami globalizacyjnymi. Polaryzacja na zwolennikw i przeciwnikw polskiej waluty jest wygodna dla gwnych si politycznych, podczas gdy w celu zaradzenia nadchodzcemu kryzysowi konieczne s skoordynowane dziaania bronice interesw Polakw zarwno przed finansowymi grupami interesw, jak i szerzcym si egoistycznym postawom wysokorozwinitych pastw Unii Europejskiej. Bierno ta wynika te z lku przed przyznaniem si do bankructwa dotychczasowej ideologii gospodarczej, wyznawanej przez parti rzdzc i intelektualn nieporadnoci w sytuacji, gdy wszystkie „pryncypia” tej ideologii okazay si rdem zagroenia naszej gospodarki. Zasadniczym czynnikiem wystawiajcym polsk gospodark na niebezpieczestwo wiatowego kryzysu bya sprzeda wikszoci polskich bankw i innych najwikszych przedsibiorstw inwestorom strategicznym z pastw dzisiaj dotknitych kryzysem instytucji finansowych. Dzi „strategiczni” waciciele polskich bankw podejmuj prby wytransferowania rodkw finansowych z Polski w celu ratowania pynnoci „spek-matek” przy biernoci organw nadzorczych i pasywnoci rzdu. Drugim zasadniczym czynnikiem wystawiajcym polsk gospodark na niebezpieczestwo bya wieloletnia polityka schadzania gospodarki przy pomocy wysokich stp procentowych, co doprowadzio do wypchnicia polskiego dugu za granic i wysokich obecnie kosztw „rolowania” tego dugu. Polityka ta zagraa krachem finansowym, w sytuacji, gdy koncerny zagraniczne, bdce najwikszymi polskimi eksporterami, wobec spadku popytu na rynkach midzynarodowych przede wszystkim ograniczaj produkcj w zagranicznych, a nie macierzystych zakadach. Ograniczenie eksportu, ktry w dominujcej czci znajduje si w rkach zagranicznych, moe spowodowa radykalny spadek rezerw walutowych ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Obecny kryzys gospodarczy ujawnia w caej rozcigoci obud szeroko lansowanej tezy o anacjonalnym charakterze midzynarodowego kapitau.

Euro dla Polski?
Efektem „umidzynarodowienia” polskiego systemu bankowego jest dzi polityka wytransferowywania rodkw finansowych z polskich bankw i tym samym radykalne ograniczenie moliwoci kredytowania polskiej gospodarki. Radykalny wzrost restrykcyjnoci polityki kredytowej uderza nie tylko w budownictwo mieszkaniowe, ale w ca sfer produkcyjn i eksportow. Ta sytuacja prowadzi do skokowego spowolnienia rozwoju gospodarczego naszego kraju. Dlatego jedynie marketingowym chwytem jest w tej sytuacji pomys rzdu, by przyspieszy wprowadzenie Polski do strefy euro. Zamiast wspiera eksporterw, rzd prowadzi polityk, ktra w najbliszych latach doprowadzi do wzmocnienia polskiej waluty i dalszego ograniczenia polskiego eksportu. Upowszechnianie przekonania, i euro jest ratunkiem na obecny kryzys wynika albo z niezrozumienia obecnej sytuacji i mechanizmw funkcjonowania gospodarki, albo z uwzgldniania wycznie interesw kapitau spekulacyjnego, lobby „kredytowo-turystycznego” i importerw wypychajcych polskich pracownikw na bezrobocie lub zmuszajcych do emigracji.

Najwaniejszym obecnie dziaaniem rzdu i instytucji nadzorujcych polski rynek finansowy powinny by dziaania, ktre z jednej strony zapobiegn wytransferowywaniu rodkw finansowych za granic, z drugiej za doprowadz do utrzymania akcji kredytowej polskiej gospodarki na przedkryzysowym poziomie.

Niezbdny jest wysiek dyplomatyczny, ktry nie dopuci do powoania ponadnarodowych form nadzoru finansowego, co pozbawioby nasze pastwo moliwoci skutecznego nadzoru nad wasnym rynkiem finansowym, i przerzucioby koszty kryzysu midzynarodowych instytucji finansowych na barki pastw satelickich, do ktrych prbuje si wtoczy Polsk. Dlatego zadziwiajca jest bezradno rzdu i Komisji Nadzoru Finansowego przy wytransferowywaniu rodkw finansowych z Polski. Konieczne jest wzmocnienie, take ustawowe w trybie pilnym, moliwoci przeciwdziaania takim praktykom i zwikszenia przejrzystoci rynku finansowego.

Racjonalne rozwizania
Konieczne jest dekapitalizowanie pastwowych bankw i gwarancje rzdowe tylko dla nich, bowiem wzmocnioby to moliwoci finansowania tych obszarw gospodarki, z ktrych wycofuj si banki zagraniczne. Gwarancje dla wszystkich bankw, take zagranicznych, ktre wytransferuj rodki z naszego systemu finansowego, byyby dziaaniem nieodpowiedzialnym i przerzucajcym koszty ich kryzysu na barki polskich podatnikw. Za nieporozumienie naley wic uzna rozwaanie nad spenieniem da instytucji zagranicznych w przedmiocie gwarancji dla ich potencjalnie przynoszcego straty dziaania. W tym rozwizaniu polski podatnik nie do, e jest dotknity bdami instytucji zagranicznych, to jeszcze nie majc na nie wpywu, miaby gwarantowa wysokie wynagrodzenia w tych podmiotach, a w razie bdnych, a czasami szkodliwych dziaa, ponosi ich konsekwencje.

W zwizku z wycofywaniem si instytucji zagranicznych pastwo powinno wesprze finansowanie infrastruktury oraz budownictwa mieszkaniowego, z finansowania ktrego gremialnie wycofay si banki. Te dziaania musz by wsparte przypieszeniem pozyskiwania rodkw unijnych i z midzynarodowych instytucji finansowych przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne. Niepokojce jest ogromne opnienia w pozyskiwaniu rodkw unijnych na polskie inwestycje. Napyw tych rodkw przeciwstawiby si take nadmiernej deprecjacji polskiej waluty.

Wane dla przeciwdziaania narastaniu kryzysu gospodarczego jest zablokowanie pakietu energetyczno-rodowiskowego, lansowanego przez Uni Europejsk, oraz nowe inwestycje w energetyk opart o wgiel, bdce rdem naszej przewagi konkurencyjnej. Zgoda prezydenta Kaczyskiego na ubiegorocznym marcowym szczycie Unii Europejskiej na wdroenie pakietu energetyczno-klimatycznego mogaby nas pozbawi wszelkich korzyci finansowych pyncych z czonkostwa w tej organizacji.

Inne dziaania lansowane przez Uni, takie jak likwidacja limitw inwestycji zagranicznych i w instrumenty pochodne przez Otwarte Fundusze Emerytalne, nie tylko wystawiyby polskich emerytw na niebezpieczestwo utraty zabezpieczenia emerytalnego, jak dowodzi obecny kryzys, ale take osabiyby moliwoci inwestycyjne polskiej gospodarki.

Kto straci?
Polska nie uniknie negatywnych skutkw obecnego kryzysu instytucji finansowych i kryzysu gospodarczego, ale mona je wyranie ograniczy. Bierno rzdu czy koncepcja wejcia do strefy euro oraz gwarancje dla poyczek midzybankowych s dziaaniami potgujcymi zjawiska kryzysowe. Podobne skutki moe mie take polityka finansowego wspierania wszystkich bankw w Polsce zagroonych utrat pynnoci. Na barki podatnikw nie mona bowiem przerzuca odpowiedzialnoci za chciwo zagranicznych instytucji finansowych.

Trudne sytuacje zawsze wymuszaj sprawdzenie umiejtnoci rzdzenia. Jednak obecny kryzys odsania sabo i rzdu, i opozycji niezdolnych do przeciwstawienia si temu wyzwaniu. Brak realnej reakcji na zagroenia kryzysowe powoduje, i cay nard bdzie ponosi koszty bdw dotychczasowej polityki gospodarczej, i za kryzys zapacimy wicej, ni gdyby gwne siy polityczne byy zdolne do prowadzenia polityki opartej na fundamencie patriotyzmu gospodarczego. Najbardziej niepokojce w obecnej sytuacji jest to, e dominujce partie polityczne, zamiast pracowa nad ograniczeniem skutkw kryzysu, powicaj si polaryzowaniu spoeczestwa w sprawie wprowadzenia euro, a nie zapobieganiu narastajcego kryzysu.

"Przewodnik Katolicki" nr 49/2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]