Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-12-2008
"Totalitarna tolerancja" - artyku Mariana Piki w tygodniku "Go Niedzielny"

Czy szkoy bd miay obowizek zatrudnia aktywistw gejowskich jako nauczycieli? Projekt ustawy o zakazie dyskryminacji, ktry przygotowuje Ministerstwo Pracy, zawiera bardzo niepokojce treci.

Ministerstwo Pracy ujawnio szczegy projektu. Prace nad nim zostay podjte jeszcze przez poprzedni rzd, dcy do uwiarygodnienia si w strukturach unijnych. Mimo e polskie ustawodawstwo nie zawiera zapisw dyskryminujcych jakkolwiek grup spoeczn, to nie znaczy, e przypadki dyskryminacji nie wystpuj. Na przykad powszechnym zjawiskiem jest zwalnianie z pracy matek wracajcych z urlopw macierzyskich i wychowawczych. Ale nie o taki typ dyskryminacji tu chodzi, bowiem zarwno poprzednia, jak i obecna partia rzdzca gosoway w poprzedniej kadencji przeciwko projektowi ustawy wprowadzajcej ochron prawa do pracy tej grupy kobiet.

Szlachetne hasa, niepokojce treci
Proponowany projekt ustawy dotyczy czego innego. Pod szlachetnie brzmicymi hasami przeciwdziaania dyskryminacji kryj si zupenie inne treci i zamiary. Kluczowe znaczenie maj zapisy dotyczce zakazu „dyskryminacji” ze wzgldu na tzw. orientacj seksualn czy raczej – naleaoby powiedzie – ze wzgldu na dezorientacj w tej dziedzinie ludzkiego ycia. Projekt przewiduje take zakaz „dyskryminacji” ze wzgldu na pogldy polityczne. Autorzy projektu proponuj, podobnie jak to ma ju miejsce w wielu ustawodawstwach zachodnich, aby ciar dowiedzenia niedyskryminacji spoczywa na osobie bd instytucji o dyskryminacj oskaranej. A zatem nie osoba oskarajca ma udowodni win oskaronemu, ale oskarony ma udowodni swoj niewinno. Jest to przekrelenie fundamentu cywilizowanego ustawodawstwa, wedug ktrego oskaronemu przysuguje status niewinnoci do momentu udowodnienia winy. W tej koncepcji wystarczy zwyke pomwienie, bez adnych dowodw, aby narazi na konieczno udowadniania swojej niewinnoci. Koncepcja domniemania przestpstwa jest w istocie bardzo logiczna, bowiem ca cywilizacj stawia si w stan oskarenia. Podejrzani s wszyscy jej uczestnicy, oczywicie z wyjtkiem antychrzecijaskiej kontrkultury, od swojej cywilizacji si odcinajcej.

Co z tego wynika?
Projekt rozszerza zakaz „dyskryminacji” nie tylko na instytucje pastwowe, ale take na organizacje spoeczne i partie polityczne. Oznaczaoby to, e osoby publicznie obnoszce si ze swoj dezorientacj seksualn, lub wyznajce skrajne pogldy polityczne, np. faszystowskie czy komunistyczne, musiayby by zatrudniane we wszystkich zakadach pracy, take placwkach edukacyjnych i wychowawczych, oraz musiayby by przyjmowane nawet do takich stowarzysze i partii politycznych, ktrych cele i charakter s sprzeczne z ich zachowaniami. Co wicej, wadze tych partii czy stowarzysze nie miayby prawa dobiera sobie czonkw wedle wasnego uznania.
Nie jest to tylko teoretyzowanie, bowiem w krajach, w ktrych wprowadzono ustawodawstwo „antydyskryminacyjne” na porzdku dziennym s fakty zmuszania np. szk czy innych instytucji chrzecijaskich do zatrudniania osb obnoszcych si ze swoj dezorientacj seksualn. Ostatnio jeden z angielskich biskupw zosta skazany na grzywn za odmow zatrudnienia zdeklarowanego homoseksualisty w orodku wychowawczym dla modziey. Take ostatnio w Hiszpanii naoono grzywn na katolick stacj radiow za zwolnienie dziennikarki, ktra zawara „lub z kobiet”. Rwnie katolickie orodki adopcyjne w Wielkiej Brytanii zostay zmuszone do pozytywnego rozpatrywania wnioskw adopcyjnych od par homoseksualnych.

Ograniczanie wolnoci
Tego typu ustawodawstwo, wraz z tzw. ustawodawstwem kneblowym, ktre w wielu krajach karze wyrokami sdowymi za nazywanie np. zabicia nienarodzonego dziecka morderstwem, czy nazwanie, jak w przypadku skazanego szwedzkiego pastora, homoseksualizmu grzechem, wprowadza w nasze ycie publiczne normy, ktre radykalnie ograniczaj nasz wolno. Przygotowywana ustawa „antydyskryminacyjna” uderza bowiem nie tyko w tradycyjne europejskie wartoci, ale take w wolnoci chronione konstytucyjnie w naszym kraju. Uderza przede wszystkim w prawo rodzicw do wychowania wasnych dzieci zgodnie z wasnymi wartociami i zasadami oraz uderza w prawo obywateli do zgromadze.

Nakaz bowiem zatrudniania w szkoach i innych placwkach wychowawczo-edukacyjnych osb bez wzgldu na „orientacj seksualn” radykalnie ogranicza prawa wychowawcze rodzicw. Oznacza bowiem przymus ich wychowania czsto wedug zasad i kryteriw sprzecznych z pogldami rodzicw i ich wartociami wychowawczymi. Jest to zagroenie demoralizacj dzieci i zagroenie uksztatowania ich osobowoci wedug wrogich czy obcych kryteriw wychowawczych. Ten zakaz „dyskryminacji” radykalnie ogranicza nie tylko prawo rodzicw do wychowania wasnych dzieci, ale jest take pogwaceniem ich wolnoci religijnej. Rodzice bowiem maj prawo do ksztatowania, take religijnego, swoich dzieci, a przymus zatrudniania w szkolnictwie osb o skrajnych pogldach bd demonstrujcych lekcewaenie dla norm religijnego dziedzictwa jest wanie ograniczeniem wolnoci religijnej.

Take zakaz „dyskryminacji” ze wzgldu na pogldy polityczne w przyjmowaniu do organizacji spoecznych czy politycznych oznacza zniesienie wolnoci zrzesze. Bowiem kada grupa ludzi ma prawo ksztatowa zarwno cele, jak i charakter organizacji, ktre powoaa do ycia i w ktrych uczestniczy. Organizacje spoeczne i polityczne maj prawo nie dopuszcza do swych szeregw osb, ktre swymi pogldami bd zachowaniem nie daj rkojmi zachowania charakteru tych organizacji. Zakaz ten podwaa te bardzo istotny warunek funkcjonowania organizacji, jakim jest ludzkie zaufanie, bez ktrego nie jest moliwe ycie spoeczne. Prawny nakaz przyjmowania kadego, kto sobie tego zayczy, oznacza zniszczenie tego fundamentu ludzkiego zaangaowania na rzecz dobra wsplnego. I przypadki takich zachowa maj miejsce, np. zmuszono organizacje skautowskie na Zachodzie do przyjmowania w swoje szeregi instruktorw obnoszcych si ze swoj dezorientacj seksualn. Organizacje te w wietle „antydyskryminacyjnego” prawa nie byy w stanie uchroni si od niepodanych czonkw.

Akceptacja za
Ustawodawstwo „antydyskryminacyjne”, podobnie jak i prawa kneblowe ograniczajce wolno sowa, coraz szerzej zaczynaj ksztatowa spoeczn, kulturow i polityczn rzeczywisto wielu pastw Zachodu. Take powoli zaczynaj wkracza w nasze ycie. Jednak te projekty s sprzeczne nie tylko z kulturowo-moralnym dziedzictwem cywilizacji europejskiej, ale take z polsk konstytucj, ktra jest nadrzdna wobec wymogw unijnych. Unia Europejska nie moe od nas wymaga naruszenia wolnoci konstytucyjnych i naszych praw zagwarantowanych w traktacie akcesyjnym obwarowanym deklaracj o nadrzdnoci polskiego ustawodawstwa w sprawach moralnych i rodzinnych. A zatem moliwoci prawne unijnej interwencji w tych sprawach s mocno ograniczone. Dlatego tym bardziej dziwi skrajno tego projektu. Jest on bowiem prb zaaplikowania w naszym kraju ideologicznych rozwiza, ktre na pocztku lat 90. Marek Jurek okreli mianem totalitarnej tolerancji, tzn. radykalnego ograniczenia naszych wolnoci pod pretekstem pozornie szlachetnych rozwiza ustawodawczych.

W rzeczywistoci te „szlachetne” pobudki, podobnie jak obrona biednych przez komunistw, czy obrona godnoci narodowej przez faszystw prowadz do ubezwasnowolniania spoeczestwa i pozbawiania go wolnoci decydowania o swoim yciu w imi konstrukcji ideologizowanego i antychrzecijaskiego pastwa. Za haso „tolerancja” w istocie oznacza nie tylko brak sprzeciwu, ale akceptacj rnorodnego za w yciu spoecznym. Ustawodawstwo „antydyskryminacyjne”, podobnie jak i ustawy kneblowe s wyrazem pezajcego totalitaryzmu, wyraajcego si w systematycznym ograniczaniu ludzkiej wolnoci poprzez odrzucenie wartoci wyszych, norm moralnych i obyczajowych. To o takim zatruwajcym nasz rzeczywisto trendzie mwi Jan Pawe II i dlatego naley odsania totalitarne rysy tego typu ustawodawstwa i wspczesnej mentalnoci. Ten typ ochrony przed „dyskryminacj” jest bowiem niebezpiecznym zagroeniem i naszej wolnoci, i naszej podmiotowoci w yciu spoecznym. I dlatego temu projektowi ustawodawczemu trzeba postawi zdecydowan tam.

artyku z numeru 51/2008 21-12-2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]