Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-12-2008
"Silna Polska" - artyku Marka Jurka i Mariana Piki w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Niepodlego Polski – najpierw jej odzyskanie, potem utrwalenie – to dziedziczne zadanie polskiej inteligencji, jako grupy szczeglnie odpowiedzialnej za zachowanie tosamoci narodowej i przywdztwo polityczne. Zapewne niedowad w wypenianiu tych funkcji jest przyczyn sabego dzi – w szerszej opinii publicznej – uwiadomienia zada odzyskanego pastwa. Zada – bo pastwo ponosi odpowiedzialno za przyszo, za rozwj i przetrwanie wsplnoty narodowej, a nie jest ani celem dla siebie, ani jedynie agencj organizacji wygodnego ycia.

Debaty takie jak europejski system liczenia gosw s niewtpliwie wane, ale znaczenie, jakie si im przypisuje jest nieproporcjonalne do tego, co Amerykanie nazywaj narodow grand strategy. W naszej debacie politycznej zastpuj j cele etapowe: wejcie do struktur zachodnich, ich rozszerzenie na kraje uwolnione spod dominacji sowieckiej na Wschodzie, walka o polsk pozycj w Unii Europejskiej.

Ju ten ostatni cel pokazuje konieczno zasadniczych wyborw naszej narodowej przyszoci: jaki model spoeczny ma realizowa Unia – spoeczestwa konsumpcyjnego czy organicznego? czy ma by nowym pastwem czy zrzeszeniem narodw zachowujcych suwerenno? ma by rzeczniczk cywilizacji europejskiej, otwart na tych, ktrzy chc z ni wiza los, czy nowym spoeczestwem multikulturalnym, wyrzekajcym si tosamoci w imi „otwartoci”?

To wane kwestie, ale pytanie o przyszo Polski nie jest pochodn ich rozstrzygnicia – odwrotnie, to z woli odbudowy niepodlegego pastwa wynika musi odpowied na te problemy. Kada bdzie jednak tylko czci narodowej strategii.

Szukamy wzmocnienia naszego bezpieczestwa, utrwalenia naszej niepodlegoci, ochrony przed naciskiem rosyjskim – w strukturach wiata zachodniego. Wzmocnienie nie moe jednak oznacza delegowania na organizmy zewntrzne odpowiedzialnoci za nasz przyszo. Polska potrzebuje wsparcia dla naszego bezpieczestwa, ale sama moe wzmacnia wasn si, tak w interesie wasnym, jak rwnie wsppracy caego Zachodu. Stajc si potrzebni – wzmacniamy nasz podmiotowo. To wymaga jednak wzmocnienia narodowego potencjau – tak, by wobec spraw europejskich nabiera znaczenia pastwa centralnego, ktre dzi maj Niemcy i Francja, w mniejszym stopniu Wielka Brytania.

Postulat wzmocnienia potencjau narodowego nie budzi adnych kontrowersji na planie ekonomicznym. Czsto jest do niego redukowany. Cho w podejciu ekonomistycznym kryj si wewntrzne sprzecznoci – szczeglnie midzy pastwem opiekuczym, konsumpcj i rozwojem. Polska potrzebuje zarwno dugiego okresu wzrostu gospodarczego, jak i zmiany naszej struktury spoecznej – w kierunku wzmocnienia przedsibiorczoci i upowszechnienia wasnoci. Bez zwikszenia iloci przedsibiorstw, uatwienia inwestycji i uczciwej kumulacji majtku nasz wzrost nie bdzie mia trwaych podstaw. Kraj rwnie nie bdzie mia siy magnetycznej, zatrzymujcej modych i przedsibiorczych ludzi przed pokus wyjazdu na stae.

Jednak potencja narodowy to nie tylko gospodarka – to rwnie potencja demograficzny, kulturowy i moralny. Dopiero suma tych czynnikw stanowi o sile pastwa, wyraajcej si w pozycji politycznej i militarnej. Suma, a raczej iloczyn – bo brak ktregokolwiek z tych czynnikw nie moe by skompensowany przez inne; gdy rwny jest zeru – sprowadza do zera si caoci.

Struktura demograficzna wpywa dzi na proces pokojowy w Irlandii Pnocnej, na polityk Niemiec i Francji wobec wiata Islamu, czy wreszcie na ustrj Unii Europejskiej. Przekonalimy si o tym podczas swoich negocjacji. Jednak zrozumienie znaczenia to jedno, a podjcie odpowiedzialnoci to drugie. Dzi Polska ma najsabszy przyrost ludnoci w caej Europie. Na przecitne cztery Polki w wieku macierzyskim przypada tylko picioro dzieci, i co wicej – na og wikszo z nich rodzi jedna kobieta. Mimo to jej rodzina jest oboona ogromnymi podatkami (najczciej „niewidzialnymi”, bo porednimi), a ona sama nie dowiadcza ze strony pastwa prawie adnych oznak uznania dla wartoci swego macierzystwa.

Potencja gospodarczy i demograficzny da si skwantyfikowa, policzy. Take mona go porwna z innymi narodami i okreli na wsprzdnych narodowej siy. Trudniej uchwytna jest pozycja kultury i sia moralna.

Kultura tymczasem to rdze tosamoci. Stanowi nie tylko o odrbnoci narodu, ale o poczuciu wsplnoty niezalenym od przeciwstawiania si innym zbiorowociom. Niestety, w polityce jest czsto lekcewaona – bo refleksem ponurego wpywu marksizmu jest zarwno wyolbrzymianie znaczenia ekonomicznej „bazy”, jak i lekcewanie wpywu duchowej „nadbudowy”. Na szczcie dla dzisiejszego pokolenia Polakw rzecz ma nie tylko znaczenie teoretyczne. Mymy wiedzieli – w osobie Jana Pawa II – jaki wpyw w historii moe wywiera wiara, przekonania moralne, sia wewntrzna.

Jan Pawe II ponownie i na wiele sposobw uwiadomi nam znaczenie katolicyzmu jako esencji naszego zbiorowego ycia. Oczywista prawda o Polsce wchodzcej w histori wraz z chrztem, jej historii splecionej ze witoci od czasw Biskupw Wojciecha i Stanisawa po Ojca Kolbe i Ksidza Popieuszk, o naszej roli w Europie, najcilej zwizanej z przynalenoci do wiata chrzecijaskiego, zostaa potwierdzona przez epopej „Solidarnoci”. Ten zwizek duchowych i politycznych dziejw narodu jest dzi fundamentalnie zakwestionowany przez wspczesny europejski multikulturalizm, wcale nie bdcy drog do (wymagajcego tosamoci) dialogu kultur, ale po prostu fasad dechrystianizacji.

Nadanie znaczenia spoecznego tym trzem potencjaom – gospodarczemu, demograficznemu i kulturowemu – wymaga rwnie potencjau moralnego; woli kontynuacji zbiorowego ycia narodu. Bez niego nie ma ani przeliczenia indywidualnych korzyci materialnych na dobro wsplnoty, ani zdolnoci przekazywania ycia w rodzinach i wspierajcej je polityki solidarnoci, ani cigoci kulturowej – wymagajcej aktywnego przekazu tradycji w yciu rodzinnym i instytucjach spoecznych.

Potencja moralny to przekonanie o odpowiedzialnoci za wasne ycia i za innych – wobec Boga i wasnego sumienia. To rwnie przekonanie o wartoci ycia narodowego, ktre warto zachowa – dla bliskich i dla innych. To rado codziennoci, nadzieja przyszoci oraz gotowo powicenia i wysiku, wynikajce z realnej, analogicznej do rodzinnej, przynalenoci. Potencja moralny, to historyczny optymizm, ktry daje si do przezwyciania trudnoci i wyznaczania ambitnych celw. To przekonanie o duchowej i moralnej wartoci wizi narodowej, o jej znaczeniu – jako nonika wartoci uniwersalnych – dla poszczeglnych ludzi i innych narodw.

Ten styl ycia zderza si dzi z powszechnym, rzutujcym rwnie na polityk i mylenie o spoeczestwie – konsumpcjonizmem. Jeli porwnamy historyczny dynamizm Ameryki i bierno Europy – wyjanienia trzeba szuka przede wszystkim w planie moralnym.

Silna Polska to nie postulat nacjonalistycznej prnoci. To odpowied na dar wolnoci – ktr trzeba umocni i zachowa. Trzeba jej te nada sens moralny, tak by niepodlega Polska bya przede wszystkim gwarantem cigoci i obecnoci polskiej kultury, a take wsparciem dla przekraczajcego wymiar kultury ycia duchowego narodu, konkretyzujcego si w prawym, dobrym yciu rodzin i poszczeglnych ludzi.

Silna Polska potrzebna jest dzi Zachodowi, bo jestemy narodem o najsilniejszym w Europie poczuciu solidarnoci atlantyckiej. Potrzebna jest Europie – jako jeden z jej najliczniejszych narodw, z kluczow pozycj w regionie. Potrzebna jest naszym ssiadom na Wschodzie, by by oparciem w ich wydobywaniu si z zalenoci i chaosu postkomunizmu. Potrzebna jest nastpnym pokoleniom, by przekaza im wartoci, ktre otrzymalimy my sami.

Polska w przeszoci bya wanym czynnikiem jednoci i bezpieczestwa w Europie. W czasach jagielloskich zbudowalimy wsplnot realnie centraln w polityce Europy. Dzi nasza sytuacja jest inna – ale tak my potrzebujemy zbudowania na nowo naszej pozycji w otoczeniu midzynarodowym, jak i w Europie ksztatuje si nowy porzdek polityczny. Bdziemy jego podmiotem lub przedmiotem.

Najpierw to kwestia naszego wyboru.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]