Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-05-2009
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej o pilnej potrzebie zmian konstytucyjnych

Rocznica Konstytucji Majowej zawsze zobowizuje do refleksji na temat stanu pastwa i ycia publicznego. A Polska dzi, tak jak przed dwustu laty, wymaga zasadniczej reformy konstytucyjnej. Wtedy wyzwaniem wewntrznym bya sabo militarna pastwa – dzi wyzwaniem jest kryzys rodziny i zapa demograficzna Polski. Polska u schyku XVIII wieku musiaa dostosowa si do wiata wzmoonej konkurencji mocarstw, gdzie bez naszego udziau dokonaa si dwa pokolenia wczeniej rewolucja geopolityczna na naszych granicach. Dzi musimy zbudowa swj wpyw na ksztat wsppracy europejskiej; bo albo bdziemy wpywa na Uni Europejsk, albo bdziemy biernym przedmiotem jej wpywu.

1. Opowiadamy si zatem za wyranym potwierdzeniem w Konstytucji praw czowieka nalenych dzieciom pocztym, zgodnie z projektem opracowanym przez sejmow Komisj Stefaniuka, ktry to projekt w RP 2007 uzyska poparcie – wprawdzie niewystarczajcej, ale – przygniatajcej wikszoci posw.

2. Konstytucja musi potwierdza podatkowe prawa rodziny, uznajc za dobro spoeczne wychowanie dzieci w rodzinie, ktrego koszty (na podstawowym poziomie) nie mog by przedmiotem opodatkowania.

3. Dla podniesienia autorytetu pastwa i przeciwdziaania partyjnej walce niszczcej ycie publiczne potrzebna jest konsolidacja wadzy pastwowej, przez jednoznaczne potwierdzenie i wzmocnienie kompetencji Prezydenta jako piastuna wadzy zwierzchniej.

4. Naley skreli w Konstytucji wymg proporcjonalnoci wyborw do Sejmu, co pozwoli na wprowadzenie wyborw wikszociowych w jednomandatowych okrgach wyborczych. Jest to warunek przywrcenia w polityce znaczenia przekona i osobistej odpowiedzialnoci.

5. W kontekcie przynalenoci Polski do Unii Europejskiej naley zapisa w Konstytucji, e Polska na forum organizacji midzynarodowych, do ktrych naley, dziaa na rzecz wartoci cywilizacji chrzecijaskiej i ksztatowania popierajcej te wartoci opinii midzynarodowej.

Wskazane wyej najpilniejsze zmiany niezbdne s dla przeamania kryzysu spoecznego, dla uporzdkowania polskiej polityki europejskiej, dla podniesienia autorytetu pastwa i uzdrowienia ycia publicznego. Polska musi mie Konstytucj odpowiadajc na realne wyzwania ycia narodowego w XXI wieku.

(-) Marek Jurek
Przewodniczcy Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]