Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-09-0000
Pozorne przywdztwo

Rozwj czy regres pastw i narodw w znacznej mierze zaley od jakoci ich
przywdztwa politycznego. A przywdztwo to nie zajmowanie stanowisk, ale zdolno do trafnego rozpoznawania sytuacji i w oparciu o nie wyznaczania zarwno celw strategicznych, jak i czstkowych. Kady nard, ktry ma aspiracje ksztatowania samodzielnie swojego losu, a tym bardziej wpywa na rozwj swego midzynarodowego pooenia musi posiada swoj wielk strategi. Grand strategy, jak o niej pisz autorzy anglosascy, jest czym znacznie wicej, ni tylko programem wyborczym partii zwyciskiej na najblisz kadencj. Wielka strategia to przede wszystkim wnikliwe rozpoznawanie sytuacji wasnego narodu, wyzwa, zagroe i szans jakie przed nim stoj. To systematyczne rozpoznawanie charakteru trendw i tendencji wpywajcych na wewntrzn i zewntrzn dynamik zmian, przekraczajcych nie tylko horyzont najbliszej kadencji, ale obliczonej na dekady i pokolenia. To dopiero w oparciu o rozpoznane, a stale zmieniajce si trendy i uwarunkowania, w oparciu o wyznawane wartoci i preferowan wizj spoecznego i midzynarodowego adu mona wyznacza cele strategiczne i konstruowa kierunki biecej polityki realizujcej cele etapowe i czstkowe, ale mieszczce si w wielkiej narodowej strategii.
Od jakoci przywdztwa zaley na ile refleksja dugofalowa i cele strategiczne ksztatuj charakter biecej polityki. Tym bardziej, e w Polsce trudno mwi o wielkiej strategii, poniewa bieca polityka jest warunkowana sporami, ktre najczciej nie maj nic wsplnego z wyznaczaniem charakteru dalekosinej polityki, a sprowadzaj si do prestiowych sporw o nic. W istocie w Polsce najczciej nie uprawia si polityki, tak jak jest rozumiana w swej klasycznej definicji, ale mamy do czynienia z zachowaniami przypominajcymi walki gangw o zdobywanie pastwowych upw. W istocie polityka partyjna wypara i zastpia polityk pastwow. W najlepszym razie uprawiana jest polityka krtkiego dystansu, polityka reakcyjna tzn reagowanie na najbardziej dotkliwe biece problemy, bd szukanie hegemona, ktry rozwi nasze najbardziej dotkliwe problemy. Taki charakter w znacznej mierze miaa polityka wejcia do NATO i do Unii Europejskiej, bowiem postulaty te traktowane byy bardziej jako swoisty „koniec historii”, ni szansa na otwarcie nowych moliwoci polskiej polityki. Potwierdza to fakt przyjcia ju po akcesji doktryny dostosowywania si, a nie wspksztatowania. Co wicej, praktycznie w myleniu partii politycznych, a co za tym idzie take w polityce pastwa, prawie zupenie nieobecne jest mylenie w kategoriach dugiego trwania, co skazuje nasz polityk na systematyczny dryf, tracenie niewykorzystanych szans, niezdolno do zdefiniowania wyzwa i stawienia im adekwatnych odpowiedzi.
Dzi przede wszystkim opinia publiczna koncentruje si na zdolnoci rzdu, czy partii opozycyjnych do dania skutecznej odpowiedzi na wyzwanie kryzysu gospodarczego,
nic chyba bardziej dobitnie nie ukazuje kryzysu narodowego przywdztwa w dugim trwaniu, ni kwestia zapaci demograficznej i wynikajcej z niej koniecznoci wprowadzenia polityki prorodzinnej .Nie ma bowiem w adnej dominujcej dzi na scenie politycznej partii jakiejkolwiek gbszej refleksji nad wyzwaniami i zagroeniami, jakie stoj przed naszym narodem w wyniku tego zjawiska .A zapisy w programach wyborczych maj na celu jedynie pozyskanie wyborcw, a nie stawienie czoa problemowi.
Bowiem jako nard jestemy, w dramatycznej sytuacji. Nie tylko w wymiarze unijnym nastpuje degradacja naszej pozycji, ktr zawdziczamy nie innym skadnikom naszego narodowego potencjau, a tylko potencjaowi demograficznemu, ale zagraa nam katastrofa demograficzna. Katastrofa, ktra nie ograniczy si tylko do spadku ludnoci, ale doprowadzi do zaamania systemu emerytalnego, zaamania finansw publicznych, kryzysu gospodarczego i masowej emigracji tych, ktrzy jeszcze mogliby pracowa w przyszoci na nasze emerytury. Bowiem od pocztku lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodzicw, a wspczynnik zastpowalnoci pokole wynosi 1,2, gdy do prostej zastpowalnoci musi on wynosi przynajmniej2,1.Pokolenie dzieci ju od lat jest mniej liczne od pokolenia rodzicw o ok. 40%. Od 10 lat nastpuje bezwzgldny spadek ludnoci . W rezultacie do roku2020 liczba Polakw spadnie o milion, a do 2030 spadnie do poziomu 35,7mil, a w 2050 roku o ponad 20%. Liczba ludnoci poniej 18 roku ycia , ktra w 2006 wynosia 20% spadnie w 2030 roku do poziomu 13%. Za w tym samym czasie liczba emerytw si podwoi. Gdybymy dzi mieli taki udzia emerytw w spoeczestwie to tylko zapewnienie im obecnego poziomu wiadcze emerytalnych kosztowaoby dodatkowe 80miliardw zotych, a wiadczenia zdrowotne kosztowayby dodatkowo 50 miliardw. Tego polski budet po prostu nie wytrzyma, a mode pokolenie pracujce na utrzymanie wzrastajcej liczby emerytw po prostu bdzie uciekao z Polski nie chcc ponosi tych kosztw, co jeszcze zaostrzy ten kryzys .Na nasze emerytury po prostu nie bdzie komu pracowa. Sytuacja ulegnie dramatycznemu pogorszeniu ju za kilka lat, gdy pokolenie wyu demograficznego koca lat 40 i 50-tych zacznie przechodzi na emerytury. Jedynym rozwizaniem tej dramatycznej sytuacji jest wzrost urodze, ktry mgby uchroni nas przed najbardziej drastycznymi skutkami tego kryzysu Badania postaw rodzicielskich pokazuj, e polskie rodziny chc mie wicej dzieci, ale gwn barier przed ich posiadaniem jest ich sytuacja materialna Take badania pokazuj, i najuboszymi grupami spoecznymi s mode rodziny i rodziny wielodzietne. Posiadanie kolejnego dziecka, czsto bardzo wyranie obnia standard materialny rodziny. Dlatego przezwycienie kryzysu demograficznego, to przede wszystkim zlikwidowanie bariery materialnej, w postaci finansowego wsparcia rodzin ze wzgldu na posiadanie dzieci. Takim wsparciem mog by znacznie dusze patne urlopy macierzyskie, wiksze ulgi podatkowe na dzieci, zwaszcza od trzeciego, analogiczne do ulg podatkowych zasiki dla dzieci w rodzinach rolniczych, rnego rodzaju zestawy ulg komunikacyjnych, edukacyjnych ,dla rodzin wielodzietnych, uzalenienie wysokoci emerytur od iloci potomstwa itp.
A tymczasem odpowiedzi na to najgroniejsze dla przyszoci Polski wyzwanie jest ustawa rodzinna uchwalona kilka miesicy temu, w praktyce wydua obligatoryjny urlop macierzyski o dwa tygodnie z perspektyw 6 tygodni sukcesywnie wprowadzanego urlopu nieobligatoryjnego. Ustawa ta ponadto podnosi nieznacznie zasiki rodzinne dla rolnikw oraz podnosi wysoko skadki na ubezpieczenia emerytalne dla kobiet na urlopach wychowawczych. Jako remedium na kryzys demograficzny wprowadzono postulowane przez feministki urlopy tacieynskie. Mona powiedzie, i Platforma w peni zrealizowaa projekt PISu w tej dziedzinie. Jego istot bowiem jest koncepcja polityki prorodzinnej bezkosztowej wymylonej przez bya minister Kluzik-Rostkowsk. Projekt ten, przynajmniej w zakresie dugoci urlopw jest nawet regresem w stosunku do ustawy uchwalonej w czasach AWS. W istocie ta ustawa niczego nie rozwizuje, nie jest istotnym finansowym wsparciem rodzin, nie wydua w istotny sposb urlopw macierzyskich, nie wychodzi naprzeciw adnym zagroeniom wynikajcym z kryzysu demograficznego. Jest jedynie zamarkowaniem, i rzd „z troska pochyla si nad losem rodzin”. Jest to typowy przykad pozorowania dziaa, ktre maj na celu jedynie pozyskanie wyborcw, a nie przeciwdziaanie nadcigajcej katastrofie demograficznej. Przykad tej ustawy, a szerzej braku polityki prorodzinnej, bdcej odpowiedzi na zagroenie narodowym dramatem, dyskwalifikuje kwalifikacje przywdcze zarwno Platformy Obywatelskiej, ktra uchwalia ten projekt, jak i Prawa i Sprawiedliwoci, ktre go przygotowao. PIS bowiem wbrew do powszechnym przekonaniom nie jest te parti prorodzinn, o czym wiadczy gosowanie w poprzedniej kadencji przeciwko duej uldze podatkowej na dzieci. Obie te partie bowiem nie s zdolne do odpowiedzi na narastajce narodowe zagroenie i tym samym do penienia rzeczywistego narodowego przywdztwa, a wadze pojmuj jedynie w kategoriach okupowania najwyszych stanowisk. Ale w tym ich okupowaniu istnieje ogromne zagroenie narodowe, bowiem przez ten sam fakt uniemoliwiaj wypracowanie i wprowadzenie takiej polityki, ktra byaby skuteczn odpowiedzi na zagroenie katastrof demograficzn. Sytuacja jest tym powaniejsza, i w wiek reprodukcyjny weszo ju pokolenie miniwyu przeomu lat 70 i80-tych i bez szybkich dziaa za kilka lat to pokolenie bdzie stracone dla wzrostu demograficznego. Obie te partie nie s w stanie dostrzec podstawowego faktu i polityka prorodzinna, to nie polityka spoeczna, a dugofalowa inwestycja o fundamentalnym znaczeniu dla przyszoci narodu. Bowiem powstaje zasadnicze pytanie, po co zabiegi o budow autostrad, szk, rozwj gospodarczy, skoro nie bdzie to nikomu suyo? Nard to nie tylko pokolenia przesze i wspczesne, to przede wszystkim pokolenia przysze, to Polska naszych dzieci, wnukw i prawnukw. To dla nich yjemy i ich przyszo nadaje sens naszym wysikom. Ale nard musi najpierw trwa i rozwija si . Reszta to tylko dodatki i uatwienia dla jego istnienia. Jeeli nie myli si o przyszoci narodu, jeeli nie dziaa si dla jego przyszoci to taka polityka traci nie tylko wszelki sens, ale jest zagroeniem narodowej przyszoci. Jest blokad dla wyonienia skutecznego przywdztwa zdolnego stawi czoa narodowym wyzwaniom i zagroeniom. Dlatego jedyn drog uniknicia narodowego dramatu jest wyzwolenie si z hipnotycznego zaczarowania roztaczanego przez dominujce partie polskiej sceny politycznej. Ich spory s bowiem sporami tak naprawd o nic, a ich dominacja jest zagroeniem. Dlatego trzeba budowa rzeczywiste a nie pozorne przywdztwo narodowe.
Popularno sondaowa PO-PISu nie jest adnym dowodem, ani ich politycznej mdroci, ani zdolnoci do penienia narodowego przywdztwa. Bowiem w historii Polski najbardziej popularnym i najbardziej lubianym krlem by August III Sas, ale ktrego krlowanie, bo nie mona powiedzie rzdy, byy okresem pozorowanej wadzy i utraty tak cennego narodowego czasu. Dzi zarwno koncepcja przywdztwa PO jak I PIS to koncepcja saskiej degrengolady narodowego bytu. .I to jest grone memento dla naszej przyszoci.


Marian PikaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]