Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-09-2009
Stanowisko Prawicy Rzeczpospolitej wobec rzdowych planw prywatyzacyjnych

Alarmujce informacje o rosncym deficycie budetowym powinny sta si motywem energicznej ochrony i wspierania czynnikw wzrostu gospodarczego, ktrego sabnicie jest najwikszym zagroeniem przychodw budetu. Tymczasem rzd zamierza zachwianie rwnowagi budetu wykorzysta jako pretekst do bezprecedensowej w skali ostatnich latach wyprzeday wasnoci pastwowej, zarwno niskich udziaw w sprywatyzowanych ju przedsibiorstwach (tzw. resztwek), jak i caych przedsibiorstw o znaczeniu strategicznym, w tym przedsibiorstw energetycznych i infrastrukturalnych.

Dziaania te s w istocie rzeczy sprzeczne z deklarowanymi przez rzd celami. Nie zamierzamy jednak w tym momencie analizowa rzeczywistych intencji, ale po prostu wskaza na konsekwencje polityki premiera Tuska.

Ewentualne dochody z prywatyzacji nie zmniejsz deficytu finansw publicznych, bo mog by jedynie wykorzystywane do zmniejszenia potrzeb poyczkowych pastwa, a w przyszoci pozbawi budet dochodw z dywidendy.

Zakadana sprzeda majtku pastwowego w warunkach kryzysu musiaaby nastpi
po cenach zanionych, co spowoduje now aprecjacj polskiej waluty i uderzy w eksport oraz zdolnoci zatrudnieniowe polskich przedsibiorstw.

Bardzo antyrozwojowy charakter ma plan wyzbycia si przedsibiorstw energetycznych, ktre – ze wzgldu na okrelanie cen energii – maj kluczowe znacznie dla kosztw dziaania przedsibiorstw i zatrudnienia. Zamiast prywatyzacji tego sektora rzd powinien dokona jego konsolidacji dla dokonania koniecznych inwestycji, opartych o najbogatsze w Europie zoa wgla. Polityka taniej energii powinna by kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w Unii Europejskiej.

Rwnie szkodliwy charakter ma plan sprywatyzowania Giedy Papierw Wasnociowych. Oznacza faktyczn likwidacj polskiego rynku kapitaowego i przeniesienie obrotu akcjami
i obligacjami za granic. Warszawska GPW stanie si jedynie bram na gied nowego „strategicznego inwestora”. Gieda tymczasem powinna by miejscem jak najtaszego spotkania krajowych oszczdnoci z polskimi pomysami ich produktywnego wykorzystania. Prywatyzacja giedy doprowadzi do podwyszenia kosztw kapitau i tym samym eliminacji wielu inwestycji tworzcych zatrudnienie. Dla oszczdzajcych i dla funduszy emerytalnych prywatyzacja warszawskiej giedy bdzie oznaczaa nisze dochody i nisze emerytury z filara kapitaowego.

Proponowany plan prywatyzacji wpisuje si w faktycznie przegran koncepcj prywatyzacji poprzez „strategicznych inwestorw”. Kryzys pokazuje jak wiele niebezpieczestw niesie podporzdkowywanie gospodarki midzynarodowym koncernom, atwo wycofujcym z naszego kraju rodki inwestycyjne lub wrcz przenoszcym za granic zatrudnienie. „Strategiczny” inwestor z reguy nie ma strategii rozwoju polskiego przedsibiorstwa, likwidujc jego zdolnoci innowacyjne i przerywajc prace badawczo-rozwojowe. Koncepcja ta oznacza zmniejszenie naszych szans na rozwj w ramach gospodarki opartej na wiedzy i zgod na peryferyzacj Polski na globalnym rynku.

Wprawdzie rzd wycofa si po cichu z niedowarzonego pomysu likwidacji narodowej waluty, ale pomys atania dziur budetowych poprzez wyprzeda wasnoci pastwowej stanowi nowy przykad nieodpowiedzialnoci oraz braku dugofalowej strategii politycznej i gospodarczej dzisiejszej wadzy.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 8 wrzenia RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]