Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-11-2009
Marek Somski: Cierpienia modego ateisty

Niezwyk wraliwo wykaza Europejski Trybuna zajmujcy si rzekomo prawami czowieka na cierpienia jakich doznaje ateista na widok symboli religijnych w miejscu publicznym. Sdziowie Trybunau poruszeni do gbi sytuacj niewierzcego w skd ind chrzecijaskiej Europie postanowili jednogonie zakoczy t woajca o pomst do ....( no wanie do czego ?) sytuacj i zakaza dalszego gwacenia uczu ateistycznych przez obecno krzya w szkole we Woszech. Tak to eurokochoz, ktry juz niejednokrotnie wykazywa zadziwiajce podobiestwo do dobrze nam znanego kochozu sowieckiego
( uniformizacja, reglamentacja, nowomowa) rozpocz porzdki ( po unormowaniu wielkoci jajek ogrkw itp. i skodyfikowaniu prawie wszystkich czynnoci na dob) w obszarze sumienia i wolnoci religijnej i zgodnie ze star dobr leninowsk zasad uzna niewtpliw szkodliwo religijnoci, a zwaszcza jej zewntrznych objaww w yciu spoecznym. Woski przypadek dotyczy wszake tylko jednej szkoy ale ju zosta potraktowany przez wygodniae sukcesu ideologicznego rodowiska lewicowe jako precedens i zarazem sygna do rozpoczcia zmasowanej akcji. Z punktu widzenia zaprezentowanego przez sd, ktry uznaje, e miejsce publiczne jako wasno wszystkich podlega procesowi oczyszczania religijnego, mamy do czynienia w Europie, a zwaszcza w Polsce z prawdziw stajni Augiasza w tym zakresie, bo to i cmentarze pene krzyy i krzye rozmieszczone na rozstajach drg, w miastach, wiszce na racach w samochodach i dranice stojcych w korkach i rozgldajcych si kierowcw ateistw, to krzye w firmach, urzdach, szkoach to krzye i tematyka religijna obecne w ogromnej iloci dzie sztuki zalewajcej od wiekw europejskie galerie, muzea, biblioteki. A dziw bierze, e dotd nikt nie wpad na to aby to uporzdkowa zgodnie z dyrektyw nr amane przez....Take w Polsce penej jeszcze yjcych wychowankw PZPR sygna jaki da trybuna sta si dla niektrych w tym dla europosanki Senyszyn niczym instrukcja z Moskwy dla Wandy Wasilewskiej wezwaniem do dziaania. Tak wic jak czytamy ta znana bojowniczka zapowiedziaa w niedziel w Krakowie podjcie zmasowanej akcji usuwania religijnych przeszkd na drodze do spoecznej szczliwoci. Mimo wielu gosw aby napisa o tej sprawie jakie otrzymaem od czytelnikw DN dugo si zastanawiaem czy porusza temat, ale ze wzgldu na wag prawn postanowienia trybunau i spoeczny rezonans uznaem, e nie mona tego nie skomentowa. Nie mona te nie zauway, e stajemy coraz bardziej wyranie wobec nowych wyzwa, a zwaszcza wobec koniecznoci czynnego oporu wobec wadzy europejskiej ktra dokonuje zatrwaajcej reinterpretacji praw czowieka , pozbawiajc je ukierunkowania podmiotowego na ochron przyrodzonej czowiekowi godnoci i prawa do ycia , do godziwej egzystencji, do bezpieczestwa szeroko rozumianego na rzecz afirmacji patologii w imi prawa do odmiennoci . Trybunau jako nie wzrusza spoeczne ubstwo i samotno jednostki w rnorakiej biedzie , nie wydaje w tym zakresie adnych wyrokw skazujcych rzdy, natomiast co chwila jestemy wiadkami radosnej twrczoci w zakresie urojonych uprawnie homoseksualistw , ateistw ,rewanystw nieruchomoci, hedonistw wszelkiej maci. Quo Vadis Europo! Najwyraniej zmierzasz na wschd tylko pamitaj e po drodze jest Polska, a na niej ju niejeden si potkn, cho czsto wiele wody w Wile upyn musiao bo Polak czsto po szkodzie mdry.. Przed referendum w 2004 roku, ktre zdecydowao o wejciu Polski do Unii Europejskiej nieliczni ostrzegali i argumentowali, e s powody aby nie zgadza sie na akcesj. W DN opublikowalimy wtedy apel w sprawie gosowania na nie! Niestety jako autor tego stanowiska nie uzyskaem wtedy nie tylko wsparcia ale nawet nikt w naszym rodowisku nie podj prby zrozumienia wyoonej argumentacji, nikt nie chcia dostrzec zagroe w zakresie windykacji majtku na byych ziemiach niemieckich, zagroe dla kultury narodowej i w ogle dla artykuowania jakiegokolwiek interesu o charakterze narodowym. Spotykaem sie raczej z wyranymi objawami ucieczki od tematu i unikania dyskusji rwnie ze strony szeroko rozumianych rodowisk katolickich. Poszlimy za gosem propagandy jak przysowiowe owce na rze w imi szybkiego stania si bliej nieokrelonymi europejczykami i otrzymania oprzyrzdowanych biurokratycznymi drogami przez mk pienidzy. Dzisiaj coraz wyraniej wida co znaczy ten europejczyk i jak ma wyglda w co wierzy czy raczej nie wierzy a tzw. pienidze unijne, ktre notabene pochodz w duej czci z naszej skadki, maja zamkn nam usta na wieki wiekw. Amen nie bdzie- nie wolno.
Marek Somski

rdo: Dziennik Nowogardzki.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]