Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-12-2009
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Rok kryzysu - prba bilansu

Najwaniejszym politycznym wydarzeniem mijajcego roku jest - w moim przekonaniu - wejcie w ycie traktatu lizboskiego. Rozwiewa si mit "wielkiego rozszerzenia" (Unii Europejskiej oddychajcej "dwoma pucami" - zachodnioeuropejskim i rodkowoeuropejskim, bdcej przeciwwag dla Rosji i ochron dla interesw swoich pastw) - zaczyna si rzeczywisto "wielkiego przyczenia" (Unii demonstracyjnie odrzucajcej wartoci cywilizacji ycia i prawa rodziny, traktujcej Polsk i inne kraje rodkowoeuropejskie jako przedmiot nieustajcego "procesu dostosowawczego" - do wymaga polityki najsilniejszych pastw UE na czele z Niemcami).

Odpowiedzialno za przyjcie tego traktatu czy Platform Obywatelsk oraz Prawo i Sprawiedliwo. Jest tym wiksza, e obie partie zamiast czeka na rozwj sytuacji w Europie, uruchomiy ju wiosn ubiegego roku proces ratyfikacyjny, czym jeszcze bardziej osabiy pozycj polityczn Polski. W efekcie Irlandia i Czechy - dwa kraje liczce cznie przeszo dwa razy mniej mieszkacw ni Polska - uzyskay wicej ni my gwarancji dla swych zasadniczych (i nie tylko materialnych) interesw.
W nowej Europie lizboskiej - gdzie radykalnie sabnie formalna sia polskiego gosu - jeszcze bardziej potrzebna bdzie odwana, wiadoma swych zasad i interesw, zdolna do wymaga i odmowy - polska polityka europejska. Pastwo PO - PiS - gdzie polityk dominuje propagandowa gra pozorw - nie jest zdolne do podjcia takiej polityki. Dzi zmiana polityczna staje si kwesti interesu narodowego.
Wejciu w ycie traktatu lizboskiego towarzyszy wiatowy kryzys ekonomiczny. Uderzy w Polsk spadkiem zatrudnienia i eksportu, ale jeli nasza gospodarka broni si przed kryzysem lepiej od innych, to - po pierwsze - dziki zachowaniu narodowej waluty, po drugie - dziki zwikszeniu moliwoci nabywczych rodzin wychowujcych dzieci (wskutek obnienia podatkw w latach podatkowych 2006-2007). Premier Tusk przez wiksz cz mijajcego roku milcza na temat wprowadzenia euro. Niestety, ostatnio ogosi zapowied likwidacji zotego i narodowej polityki pieninej za sze lat. Do tej pory opozycja - PiS - nie zoya jasnej deklaracji, e w sprawie tej przeciwstawi si rzdowi i nie zgodzi si w przyszej kadencji parlamentu na zmian chronicego narodow walut art. 227 Konstytucji. Cigle na tak jednoznaczn deklaracj czekamy!
Rok Paski 2009 przynis narastajcy atak na cywilizacj chrzecijask w Europie, ale uderzajcy rykoszetem w nasz kraj. Najpierw byy to ataki na Ojca witego, po pielgrzymce afrykaskiej. Po raz pierwszy doszo do formalnego ataku na osob Papiea ze strony parlamentu pastwa Unii Europejskiej (Belgii), ale rwnie do wielu innych antypapieskich wypowiedzi ze strony czoowych politykw europejskich. Wczeniejszy wyrok Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w Strasburgu w sprawie wytoczonej Polsce przez pani Alicj Tysic spowodowa w mijajcym roku wyrok polskiego sdu przeciw ks. Markowi Gancarczykowi, co stanowi podwaenie wolnoci Kocioa i wolnoci sowa podjte z otwartym lekcewaeniem dla polskiego prawa (mwicego jasno w art. 2 ustawy o rzeczniku praw dziecka, e kada istota ludzka od poczcia jest dzieckiem). Potem by wyrok przeciw krzyowi we woskiej szkole, a na koniec atak rzdu brytyjskiego na katolickie seminaria duchowne.
Chwalebna uchwaa polskiego Sejmu w obronie krzyy (podjta bez inicjatywy dwch wielkich partii politycznych) stanowi jedynie wyjtek potwierdzajcy regu milczenia. Tak jak zjawiska korupcji nie zwalczy si podejmowanymi raz na dwa lata uchwaami, tak samo polityka na rzecz cywilizacji chrzecijaskiej musi mie charakter cigy, a nie chwilowy i wymuszony okolicznociami. A parlament pastwa PO - PiS (mimo wprost formuowanych apeli) nie wystpi ani sowem w obronie Papiea, nie zareagowa adnymi krokami zaradczymi ani na wyrok w sprawie pani Tysic, ani na wyrok przeciw ks. Gancarczykowi, i nic nie wskazuje na to, by polska dyplomacja reagowaa dzi na antykatolickie podwaanie praw czowieka w polityce brytyjskiego rzdu.
Tym waniejsze byy w tym kontekcie kroki podjte przez Ojca witego na rzecz jednoci Kocioa - odwoanie ekskomunik dla biskupw Bractwa w. Piusa X oraz konstytucja "Anglicanorum coetibus" otwierajca tradycyjnym anglikanom drog do ycia w jednoci katolickiej. Decyzje Papiea to umocnienie wsplnoty ze wszystkimi, z ktrymi czy nas wsplne Credo - ale rwnie wzmocnienie jednoci wszystkich chccych broni cywilizacji chrzecijaskiej.
Zwiastunem korzystnej zmiany w polskiej polityce moe by spadek poparcia dla rzdu Donalda Tuska w nastpstwie ujawnienia afery hazardowej. Spora cz opinii publicznej zaczyna wreszcie widzie, co wyziera spoza fasadowej wizji uatwionego ycia, prezentowanej przez popliberalizm Platformy Obywatelskiej.
cznie wydarzenia mijajcego roku pokazuj niedostateczno dziaa oficjalnej polityki naszego pastwa (rzdu i opozycji) wobec wyzwa rozstrzygajcych o przyszoci Polski. Polska polityka jest w kryzysie i potrzebuje zmian. Ale zmiana narodowej rzeczywistoci to co znacznie wicej ni tylko zmiana partii u wadzy.

rdo: "Nasz Dziennik"

Skomentuj - Blog Marka Jurka, grudzie 2009 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]