Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-02-2010
"Co, jeli nie chrzecijastwo?" - artyku Marka Jurka w tygodniku "Go Niedzielny"

O wartociach w polityce Marek Jurek diagnozuje, e Polska stoi dzi przed wyborem midzy cywilizacj chrzecijask a cywilizacj mierci. Dlatego kluczowym zadaniem dla ludzi wierzcych jest silna obecno w yciu publicznym opinii chrzecijaskiej.

Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej formuuje take program pozytywny, na ktry skada si przede wszystkim zaangaowanie na rzecz rodziny i ycia od poczcia, a take upominanie si o wartoci chrzecijaskie na forum instytucji europejskich.

Marek Jurek jest przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej, by posem na Sejm, czonkiem i przewodniczcym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, od 2005 do 2007 marszakiem Sejmu.

Do dyskusji zaprosilimy politykw reprezentujcych partie, ktre swj program i dziaanie opieraj na wartociach chrzecijaskich. Prbuj oni wskaza, jakie wartoci wynikajce z katolickiej nauki spoecznej s dla naszego ycia publicznego szczeglnie wane i w jaki sposb powinny by one realizowane. Oceniaj take, jak ta realizacja wyglda w praktyce. Dzi prezentujemy gos Marka Jurka, przewodniczcego Prawicy Rzeczypospolitej.


wiat zachodni – a z nim Polska – znajduje si dzi na rozdrou. Moemy rozwija si, opierajc si na zasadach cywilizacji chrzecijaskiej, ktra nie jest arbitraln „opcj wyznaniow”, ale po prostu cywilizacj szacunku dla Boga (Jan Pawe II uczy nas, e nie mona y, jakby Boga nie byo), dla narodu (jako najwaniejszej wsplnoty politycznej odpowiedzialnoci), dla rodziny (jako kluczowej wsplnoty duchowego i moralnego rozwoju oraz materialnego bezpieczestwa czowieka). Ale moliwe jest te odrzucenie cywilizacji chrzecijaskiej, a z ni gwarancji ycia narodw – i wybr kontrkultury mierci. Tak wyglda najwaniejszy dzi wybr ustrojowy, przed ktrym stoj Polska i narody naszej cywilizacji.

Niech nas zobacz
Kluczowe znaczenie dla jego rozstrzygnicia ma obecno w yciu publicznym silnej opinii chrzecijaskiej, oddziaujcej na wiadomo spoeczn i instytucje publiczne. Opinia chrzecijaska to wsplne przekonania ludzi, ale rwnie obecno tych przekona w mediach. Dlatego za jeden z najwaniejszych elementw mojego dorobku politycznego uwaam wkad w powstanie dwch sieci radiofonii katolickiej w latach 90., rozwj telewizji katolickiej w tamtym okresie, ochron konserwatywnych programw w TVP w poowie lat 90., za prezesury Wiesawa Walendziaka. Z alem myl o pniejszym zmarnowaniu wielu zbudowanych wtedy szans, ale to ju inna historia, wykraczajca daleko poza moje prace w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Po pierwsze – rodzina
Cywilizacja chrzecijaska to nie tylko spr z jej przeciwnikami, ale przede wszystkim pozytywne zaangaowanie. Przede wszystkim na rzecz rodziny. Dzisiejszy system ekonomiczny nakada na rodziny ogromne ciary podatkowe zwizane z wychowaniem dzieci (pacimy o wiele wicej porednich podatkw od konsumpcji, typu VAT, ni podatkw od dochodw, typu PIT). Kultura masowa faworyzuje zamonych i bezdzietnych, a nie oszczdzajcych i przyjmujcych dzieci na wiat. Pastwo liberalne ignoruje „nowe nierwnoci”, degradujce spoecznie rodziny tradycyjne (a wic traktujce rodzicielstwo jako zasadniczy wymiar wsplnego ycia). A rodziny broni dzi Polsk przed kryzysem demograficznym, stanowicym najpowaniejsze wyzwanie dla naszej przyszoci. 70 proc. dzieci rodzi si wrd 30 proc. rodzin; dodajmy – statystycznie uboszych. Te tendencje trzeba odwrci. Dla Polski – jako dla kraju gospodarczo sabszego – kryzys systemu emerytalnego moe by o wiele ciszy ni dla spoeczestw zachodnich. Moemy jeszcze unikn zjawiska masowej imigracji, cho jeli ono nastpi – bdzie dla Polski groniejsze ni dla Francji czy Wielkiej Brytanii. Trzeba wic myle o przyszoci, kierowa si solidarnoci, dziaa. Przeprowadzone trzy lata temu, dziki Prawicy Rzeczypospolitej, najwiksze obnienie podatku PIT dla rodzin wychowujcych dzieci nie tylko dowiodo, e zmiana polityki jest moliwa politycznie i ekonomicznie. Gdy przyszed midzynarodowy kryzys gospodarczy, okazao si, e podjta wtedy ochrona dochodw i poziomu ycia rodzin staa si wanym czynnikiem podtrzymujcym polski wzrost gospodarczy. Najpierw jednak trzeba byo pokona opr rzdu i bdzie trzeba jeszcze nie raz, bo dobra wsplnego zawsze trzeba broni przed naciskami grup interesw oraz oportunizmem i krtkowzrocznoci politykw.

Cywilizacja to szacunek dla ycia
Polska, wprowadzajc na pocztku lat 90. ustawow ochron ycia, odwrcia trend prawodawstwa europejskiego. Byo to moliwe, bo by kierunek polityczny – przede wszystkim Zjednoczenie Chrzecijasko-Narodowe – ktry z uporem dy do przeprowadzenia tych zmian. I dlatego, e od pocztku traktowalimy prawo do ycia jako pierwsze z praw czowieka, a nie „katolicki postulat wiatopogldowy”. wiadomo, e cywilizacja ycia to wyraz praw czowieka, stanowi coraz bardziej konieczny warunek zahamowania i skutecznego przeciwstawienia si naciskom jej przeciwnikw. Dzi w wikszoci krajw Europy aborcjonizm nie napotyka na polityczny opr – bo nie napotyka na opr moralny. Traktowany jest jako uprawniona opcja w pluralistycznym spoeczestwie, a nie jak ideologia dyskryminacji i negacja ludzkich praw.

Polska w Europie
Cho w Europie atwiej dzi usysze Parlament atakujcy papiea ni bronicy adu moralnego zbudowanego przez chrzecijastwo, moliwy jest inny gos. Polski Sejm potrafi cztery lata temu (miaem honor kierowa tymi pracami) zwrci si do Unii Europejskiej o poparcie „najwyszych racji moralnych podniesionych przez papiea Benedykta XVI i wsplnego stanowiska biskupw Europy [w sprawie] bada nad embrionami i zarodkowymi komrkami macierzystymi” i przypomnie, e „instrumentalne wykorzystywanie ciaa ludzkiego i niszczenie ycia pocztego jest drastycznym naruszeniem praw czowieka. Nie mona go usprawiedliwi adnymi okolicznociami i naley tych praktyk zaniecha, niezalenie od intencji, dla ktrych s podejmowane”. Polski Sejm potrafi, bronic adu moralnego, powiedzie, e „utosamiajc si z judeochrzecijaskim dziedzictwem moralnym Europy, nie moe aprobowa wprowadzania do dokumentw Unii Europejskiej poj w rodzaju »homofobia«”.
Nie jestemy skazani na dyktatur relatywizmu. Mickiewicz w „Ksigach pielgrzymstwa polskiego” pisa, e „cywilizacja, prawdziwie godna czowieka, musi by chrzecijaska”. Stawka si nie zmienia, cho ronie. Cywilizacja chrzecijaska to nie pomnik przeszoci. To drogowskaz ludzkiego rozwoju.


rdo:"Go Niedzielny" artyku z numeru 05/2010 07-02-2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]