Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-06-2010
Chcemy by trzeci si polityczn w Polsce. Wywiad Marka Jurka dla KAI

Podczas wyborw 20 czerwca zdecydujemy, kto bdzie trzeci si w Polsce – z jakim poparciem poszczeglne siy bd prowadzi polsk polityk – podkrela w rozmowie z KAI Marek Jurek, kandydat na prezydenta RP.

Przewodniczcy Prawicy Rzeczpospolitej mwi te o swoim stanowisku wobec in vitro, okrela jakie bd jego priorytety w przypadku wygrania wyborw i tumaczy co rni go w pogldach od Jarosawa Kaczyskiego.

Publikujemy pen tre wywiadu:

KAI: Jakie propozycje ustawodawcze chronice ycie wniesie Pan Marszaek jako prezydent RP?

Marek Jurek: Najwaniejsze jest potwierdzenie prawa do ycia jako pierwszego z praw czowieka. Bd wspiera kad inicjatyw chronic ycie, wspierajc parlamentarzystw pragncych pracowa na rzecz cywilizacji ycia na forum krajowym i europejskim. Chc te by oparciem dla rodowisk spoecznych podejmujcych t spraw.

KAI: Z tego, co Pan mwi wynika, e ustawa o dopuszczalnoci przerywania ciy musiaaby by znowelizowana.

Powinna, ale jeszcze waniejsze od zmian w ustawodawstwie zwykym jest konstytucyjne potwierdzenie, e prawo do ycia jest podstawowym prawem czowieka. Bo kad ustaw zwyk mona zmieni inn ustaw zwyk, tym bardziej, e widzimy, jak bardzo stale obniany jest poziom ochrony ycia przez wojn podjazdow. Na przykad przez zmian rozumienia kategorii ciy w wyniku przestpstwa – jeszcze dwa lata temu to by tylko gwat, dzi – po sprawie Agaty – za powd wystarczajcy do zabicia dziecka uznaje si szkolny zwizek gimnazjalistw, ktrzy rozpoczli wspycie. Natomiast gdybymy cztery lata temu przyjli wspierane przeze mnie zmiany konstytucyjne (ktre zaproponowaa jedna trzecie Izby, a popara jej 60 % wikszo) prawdopodobnie nie byoby sprawy Agaty, a debata na temat in vitro wygldaaby inaczej, szczeglnie w odniesieniu do dramatu niszczenia ycia w fazie embrionalnej, co dzi jest faktem.
Rwnie decyzje rzdu w delegowaniu sdziw do Europejskiego Trybunau Praw Czowieka musiayby wyglda inaczej, bo nie byoby moliwe wysyania tam prawnikw kwestionujcych porzdek konstytucyjny. Dzisiaj niestety podejcie do prawa do ycia jest bardzo rozmyte.

KAI: Pierwszym krokiem nowego prezydenta byaby wic zmiany w konstytucji.

Inicjatywa w tym zakresie naley do Parlamentu – bo Prezydent nie powinien traktowa swej inicjatywy ustawodawczej jako demonstracji. Ale powinien wspiera kad dobr inicjatyw polityczn i spoeczn. Tak dziaaem kierujc Sejmem. Do wiernoci cywilizacji ycia zobowizuje nas dziedzictwo Jana Pawa II i bogosawionego Ksidza Jerzego. Wierz, e jeli pozostaniemy im wierni – mamy przed sob przyszo i wykorzystamy potencja moralny, z ktrym zaczlimy budowa niepodlego. Jeeli nie – to go roztrwonimy.

KAI: Obecnie w Sejmie zoonych jest 5 ustaw dotyczcych in vitro dwie PO, jedna PiS, SLD oraz projekt spoeczny Contra in vitro. Ktra jest najblisza Paskim przekonaniom?

Jestem przeciwny metodzie in vitro jako prowadzcej w istocie do selekcji urodze, wic podzielam intencje projektu Contra in vitro. Jednak wszystkie te projekty podejmuj tez zwolennikw in vitro o zgodnoci towarzyszcych jej dziaa z prawem, zamiast po prostu broni faktu, e w polskim ustawodawstwie za pocztek ycia uznaje si poczcie i cho w wielu wypadkach ycie potem nie jest karnie chronione, akurat art. 157a chroni kade dziecko poczte, zarwno naturalnie, jak i pozaustrojowo. Potwierdzi to polski Sejm przyjt ogromn wikszoci gosw uchwa cztery lata temu. Gosowali za tym obecny premier Donald Tusk i obecna minister zdrowia Ewa Kopacz.

Poczcie jako moment pocztku ycia ludzkiego wskazuje kilka ustaw – Kodeks Karny, Kodeks Cywilny i Opiekuczy, Kodeks Rodzinny, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. W tej ostatniej w art. 2 powiedziane jest wyranie, e dzieckiem jest kada ludzka istota od momentu poczcia. Projekty ustaw wszczynaj wic abstrakcyjny spr moralny nie widzc koniecznoci interwencji prawnej wobec niszczenia ycia konkretnych dzieci, ktre ju zostay poczte. Traktuj prawo jak deklaracj przekona, a nie normy, ktre trzeba wykonywa chronic ludzi.
Rozmawiaem z trzema ministrami sprawiedliwoci, gdy wykonywali jeszcze funkcje prokuratorw generalnych – Krzysztofem Kwiatkowskim, Andrzejem Czum i Zbigniewem wikalskim – o koniecznoci dziaa w tej sprawie. Chorob polskiej polityki jest to, e politycy lubi od czasu do czasu si pokci – dziki czemu odbywa si tzw. „pozycjonowanie”, podzia rl, zbieranie gosw z rnych stron podzielonej opinii publicznej – zamiast budowa konsekwentnie pastwo, ktre chroni ludzi.

KAI: Jak ocenia Pan stan naszej polityki?

Z faktu, e nie przeprowadzono w 1989 r. dekomunizacji i e nie udao si w wolnej Polsce przeprowadzi koniecznych zmian spoecznych, zrodzi si program IV Rzeczpospolitej, ktry w 2005 r. zosta poparty przez 80 proc. spoeczestwa. Za ide naprawy ycia publicznego opowiaday si i PiS, i PO, i LPR. W tej chwili wszystkie dominujce partie si z tego wycofuj, twierdzc, e waciwie moemy uzna, e tak jak na pocztku lat 90. potrzebna jest jedynie techniczna modernizacja, a mwienie o sprawiedliwoci, pozycji Polski w Europie, prawach rodziny nie jest istotne. A przecie wiemy z dowiadczenia, e lekcewaenie zasad w yciu publicznym wcale nie wiadczy o pragmatyzmie i skutecznoci w sferze materialnej – w gospodarce, rozwoju, infrastrukturze. Przeciwnie – sprawy te domagaj si wanie mylenia w kategoriach przyszoci, uczciwoci, odpornoci na presj grup interesu, po prostu – zasad. Dla mnie zmiany, ktre zrealizuj nadziej, ktr poparlimy pi lat temu, s nadal aktualne i konieczne.

KAI: Jakie zmiany ma Pan przede wszystkim na myli?

Umieszczenie praw rodziny jako zasadniczego kryterium ycia ekonomicznego, w centrum polityki pastwa. Aktywna polityka na forum europejskim, w tym budowanie opinii chrzecijaskiej w Europie. Nie mog zrozumie, dlaczego rzd premiera Tuska nie przyczy si do pastw wspierajcych Wochy przed Europejskim Trybunaem Praw Czowieka w sprawie krzyy w klasach szkolnych, ale jeszcze bardziej nie rozumiem dlaczego opozycja nie domagaa si tego od rzdu. Po stronie Woch stany prawosawne kraje z poudnia Unii Europejskiej – Grecja, Bugaria, Rumunia, mae kraje katolickie – Litwa i Malta. W Polsce nie ma sprawy – ani dla rzdu, ani dla opozycji, a przecie chodzi o miejsce chrzecijastwa w yciu spoecznym i o szans na budowanie opinii chrzecijaskiej w Europie.
Jeszcze bardziej aktualny jest program przywrcenia znaczenia zasad, przekona i odpowiedzialnoci w polityce. Po nadziei, e polityka polska bdzie skoncentrowana wok dobra publicznego, od piciu lat widzimy coraz wiksz kontrol partyjnych central w stosunku do opinii publicznej i poszczeglnych politykw. Za tym idzie wzrost konformizmu w polityce. Zagroone s nowe instytucje, ktre powstay w nowym pastwie, takie jak Instytut Pamici Narodowej czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Partie wydzieraj sobie te instytucje, podczas gdy miay suy dobru publicznemu.
Program uzdrowienia ycia publicznego jest wci aktualny – jest potrzebny Polsce, a wyborcy, ktrzy si za nim opowiedzieli, maj prawo do lojalnoci ze strony politykw, ktrzy powinni ten program zrealizowa.
Projekt Czwartej Rzeczypospolitej zosta wyszydzony przez przeciwnikw i zdeformowany przez wykonawcw. Uwaam, e naley podj na nowo jego pierwotne intencje i zrealizowa.

KAI: Ale czy znajdzie si dostateczne poparcie spoeczne dla tego projektu i dostateczna liczba osb, ktre zaangaowayby si w jego funkcjonowanie?

Chc przebudzi, zwaszcza wrd modej inteligencji o pogldach chrzecijaskich, wiar we wasne siy, wiar, e moemy wpywa na polityk pastwa nie tylko popierajc konkretne partie, ale zbudowa wasn reprezentacj i wpywa na kierunek spraw kraju. Chc przeama wielkie poczucie niemonoci, przez co jestemy tylko kibicami polityki, a przecie Polska to nie stadion, a ycie publiczne to nie mecz.

KAI: Kto powiedzia, e obecnie Polacy chc mie wity spokj i warunki do grillowania. Mona tak postaw zrozumie, ale idzie to bardzo daleko – jest to odwrt od polityki i mylenia w kategoriach dobra wsplnego.

Klasyczna filozofia spoeczna uczy, e po latach tyranii narody atwo popadaj we wadz oligarchii – zmieniaj wadz, ktrej nienawidz, na wadz, ktrej biernie si poddaj. Sabo instytucji obywatelskich pokazay tzw. prawybory w PO. Okazao si, e w partii rzdzcej, ktra ma rekordowe sondae, do prawyborw, ktre miay wyoni kandydata na prezydenta (a liderzy PO wrcz gosili, e wybieraj prezydenta), poszo zaledwie 27 tys. ludzi. Dlatego zadaniem Prezydenta jest odbudowa przestrzeni obywatelskiej. Prezydent nie powinien by czowiekiem jednej partii, tylko gwarantem realizacji polskiej racji stanu.
Mj program to prezydentura aktywna, wpywajca na polityk rzdu i na proces ustawodawczy poprzez kompetencje, ktre Prezydentowi przyznaje Konstytucja. Jednoczenie Prezydent powinien by arbitrem i rzecznikiem solidarnoci, powinien zachca rzd i opozycj do dialogu i wcza w ten dialog spoeczestwo obywatelskie, autorytety spoeczne, stowarzyszenia.

KAI: Haso Paskiej kampanii wyborczej brzmi: „Najwaniejsza jest wiarygodno”.

Prof. Elzenberg pisa, e odwaga nie tylko jest cnot, ale warunkiem wszystkich cnt. Tak samo wiarygodno: ona jest warunkiem realizacji wszelkich deklaracji i zobowiza. Tymczasem plag polskiej polityki s zobowizania rwnie atwo skadane, jak potem zapominane, a nawet odwoywane. Dzi tak jest z programem Czwartej Rzeczypospolitej.
Politycy zawsze bd mieli pokus lekkomylnego deklarowania intencji, ale jeeli spoeczestwo jest silne, opinia publiczna potrafi zarwno ocenia zobowizania, jak i wymusza ich realizacj. Cho dzi przeszkadza w tym ze prawo wyborcze, ktre daje partyjnym centralom gwarancj nieprzerwanej obecnoci politycznej, zmienia tylko zakres ich wadzy. Natomiast tam, gdzie wybory przeprowadzane s wikszociowo, w jednomandatowych okrgach wyborczych, nawet wybitni politycy ponosz odpowiedzialno za polityk swojego rzdu. Tam nie ratuj ich adne pierwsze miejsca na listach. W takim systemie polityk musi si liczy ze stanowiskiem swojej partii, ale rwnie z tym, e za nieodpowiedzialny konformizm bdzie odpowiada przed wyborcami. Musi si liczy z indywidualn odpowiedzialnoci, przed ktr nie chroni gwarantowane miejsce na centralnie ustalanej licie.

KAI: Co jest najwaniejsze dla partii chrzecijasko-konserwatywnej?

Prawa rodziny – to rzecz najwaniejsza zawsze, ale zwaszcza dzisiaj, bo od przeamania kryzysu demograficznego zaley przyszo Polski – ekonomiczna, spoeczna, sia naszego pastwa. Kryzys demograficzny odczuwamy ju dzisiaj, kiedy powstaj pomysy wyduenia czasu pracy ludzi starszych. Jestemy starzejcym si spoeczestwem, bo nie ma ju prostej zastpowalnoci pokole.
Nie przeamiemy tego za pomoc dziaa administracyjnych, ale dziki solidarnoci, gdy pastwo stanie po stronie rodzin, zmniejszajc podatki dla rodzin wychowujcych dzieci, wyduajc urlopy macierzyskie, zaliczajc do czasu pracy przy naliczaniu emerytury lata przepracowane przy wychowaniu dzieci jako sta pracy.
Kolejn bardzo wanym celem jest aktywna polityka w Europie. Chodzi o to, abymy Europ ksztatowali, a nie tylko w niej protestowali czy potakiwali. Zasadnicz spraw jest te naprawa systemu politycznego. Likwidacja obecnego systemu finansowania partii politycznych, wprowadzenie jednomandatowych okrgw wyborczych. Rzecz szczeglnie piln jest decyzja o zachowanie waluty narodowej. Mam wraenie, e nawet premier Tusk si wycofa z szybkiego wprowadzenia euro, w kampanii unika tego tematu. Przykad Grecji studzi entuzjazm. Musimy wybra prezydenta, ktry nie tylko bdzie mwi, e musimy odsun ten projekt, ale powie jasno, czy w cigu swej kadencji bdzie broni walut narodow czy nie. Ja twierdz zdecydowanie, e w perspektywie najbliszej dekady, wic co najmniej dwch kadencji prezydenckich, powinnimy zachowa zotego jako instrument konkurencyjnoci naszej gospodarki.

KAI: Obnienie podatkw przemawia do wszystkich.

Powinno, ale nasz polityk rzdz emocje, wciganie opinii spoecznej w emocjonalny spr partyjny, czsto im mniej rzeczowy – tym bardziej ekscytujcy. Nawet tak wane decyzje ekonomiczne, jak zrealizowane z inicjatywy Prawicy Rzeczpospolitej obnienie podatku PIT dla rodzin wychowujcych dzieci – schodz wtedy na drugi plan, mimo, e odbieramy znacznie wysze nadpaty podatkowe ni 4-5 lat temu. Stale o tym przypominam.

KAI: Partia, ktrej Pan przewodzi, ma kilkuprocentowe poparcie, porwnywalnym z PSL. Stawia Pan na cierpliwe budowanie, jest Pan dogodystansowcem?

Sprawy Polski to nie kwestia jednej kadencji Prezydenta, rzdu czy Sejmu. Ale dobra polityka od razu te niesie dobre skutki. Obecne wybory mog by bardzo owocne, bo nawet jeli – jak wynika z sonday – w drugiej turze wystpi premier Kaczyski i marszaek Komorowski, to tym bardziej w pierwszej powinnimy decydowa o tym co w niej istotne. A otwarte jest wskazanie trzeciej siy w Polsce. To bdzie konkluzja gosowania 20 czerwca, Prezydenta wybierzemy 4 lipca. Walczc o pozycj trzeciej siy dla radykalnej lewicy SLD bardzo ostr kampani prowadzi pan Grzegorz Napieralski. Jego lewica jest znacznie bardziej radykalna ni nawet za rzdw Leszka Millera. Dlatego przekonuj prawicowych wyborcw: nie mylmy pierwszej tury z drug. Teraz rozstrzyga si, kto bdzie trzeci si, t, o ktr PO i PiS bd musiay zabiega i ktra w znacznym stopniu bdzie okrela charakter ycia publicznego. I dzi moja kampania to walka o to, aby t trzeci si nie bya radykalna lewica.
Ostatni sonda CBOS pokazuje, e dla 7 % wyborcw, a wic ponad miliona Polakw, moja kandydatura jest drugim wyborem. Wrd nich jest bardzo wielu, ktrzy myl o innym gosowaniu tylko z bdnie rozumianych racji pragmatycznych. Tymczasem jeli zmobilizuj solidarno wyborcw o pogldach chrzecijaskich i konserwatywnych – moemy by ju dzi trzeci i rozstrzygajc si w yciu publicznym. Tylko po prostu nie powinnimy rezygnowa z solidarnoci.
W ubiegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobylimy status pitej partii w Polsce. Bardzo wielu ludzi mwio mi potem, e auj, e nie poparli Prawicy Rzeczypospolitej ulegajc propagandzie „nie maj szans”. Byo ich bardzo wielu. Przypominam wic: Prezydenta wybieramy w drugiej turze. 20 czerwca natomiast zdecydujemy, kto bdzie trzeci si w Polsce – z jakim poparciem poszczeglne siy bd prowadzi polsk polityk. A wic rwnie z kim bdzie pracowa wybrany w drugiej turze Prezydent. Zachcam wic do wiary w si naszych gosw, dziki czemu moemy wygra obie tury. W pierwszej zagwarantowa prawicy chrzecijasko-konserwatywnej pozycj trzeciej siy w Polsce. W drugiej – wybra Prezydenta i zbudowa dla niego szerok wikszo na na prawo od centrum.

KAI: Pan, Jarosaw Kaczyski i Bronisaw Komorowski, jestecie odbierani jako reprezentanci prawej strony sceny politycznej. Co Pana rni od pozostaych prawicowych konkurentw?

Marszaek Komorowski jest kandydatem liberalnym. Ja jestem kandydatem Prawicy. Premier Kaczyski zabiega o poparcie prawicowych wyborcw, ale w bardzo wielu sprawach (przeciwdziaanie zmianom konstytucyjnym, potwierdzajcym prawo do ycia – synne „poprawki prezydenckie”, przyjcie Traktatu Lizboskiego, dwuznaczne stanowisko w sprawie euro, minimalizm w polityce prorodzinnej, bierno w budowaniu opinii chrzecijaskiej na forum europejskim) – prowadzi polityk sprzeczn z zasadami konserwatywnymi. Ale sam fakt, e Jarosaw Kaczyski zwraca si do opinii prawicowej czyni go wanym partnerem w realizacji tych zobowiza.
Chrzecijasko-konserwatywna prawica musi mie samodzieln reprezentacj w yciu publicznym rwnie po to, eby z takimi politykami jak Jarosaw Kaczyski budowa szerok wikszo na prawo od centrum. Ale musi mie samodzieln inicjatyw i wasny, silny mandat.

KAI: Pawa Kukiza ju Pan przekona, odda na Pana swj gos. A kiedy piewa piosenk „ZChN zblia si”, wic zatoczy chyba szerokie koo w swych poszukiwaniach?

Bardzo go ceni jako czowieka, nie mwic o tym, e to czowiek rwnie bardzo sympatyczny. Jego poparcie byo dla mnie bardzo cenne i zwyczajnie po ludzku mnie ucieszyo, tak jak Wojciecha Cejrowskiego w poprzedniej kampanii. Polityk uprawia si dla dobra publicznego, dla ochrony ludzi, eby wyrazi ich pogldy. Momenty, gdy ludzie potwierdzaj, e mwimy i dziaamy w ich imieniu, nale do najprzyjemniejszych w dziaalnoci publicznej.

Rozmawiaa Alina Petrowa-WasilewiczCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]