Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-10-2010
PROGRAM WYBORCZY PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGO

DOSY UKADW W SAMORZDZIE - CZAS NA SUB PUBLICZN

Prawica Rzeczypospolitej deklaruje dziaanie na rzecz ksztatowania samorzdu wojewdztwa witokrzyskiego sucego wspieraniu cywilizacji ycia i praw rodziny w wymiarze duchowym i materialnym.

Chcemy witokrzyskiego szanujcego swe chrzecijaskie dziedzictwo.

Promowa bdziemy przedsibiorczo, rozwj szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i spoecznej.

Bdziemy dba o utrzymanie akceptowanego spoecznie poziomu cen usug komunalnych.


Bdziemy dziaa na rzecz wzrostu znaczenia wojewdztwa witokrzyskiego w kraju, silnego ludmi tu mieszkajcymi.

Naszym celem jest aby gospodarstwa rolne byy wyspecjalizowane, efektywne i ekologiczne. Promocja produktw rolnych to rwnie zadanie samorzdu.

Ponadto:

1. Opracujemy i wdroymy plan zrwnowaonego rozwoju wojewdztwa, w tym plan bezpieczestwa energetycznego gmin z wykorzystaniem odnawialnych rde energii

2. Zapewnimy bezpieczestwo zdrowotne mieszkacw wojewdztwa witokrzyskiego przez program bezporedniej i specjalistycznej opieki medycznej znaczco poprawiajcy dostpno do usug medycznych.

3. Mamy program likwidowania bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez organizacj miejskich gied pracy, spdzielni pracy, grup pracowniczych.

4. Wprowadzimy Kart Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz ksztatowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trjk dzieci. Wyposaymy rodziny wielodzietne najsabiej uposaone w podrczniki szkolne.
5. Zagwarantujemy samorzdowe becikowe dla kadej rodziny z tytuu urodzenia dziecka oraz dodatek macierzyski, ktry bdzie przysugiwa rodzinom wielodzietnym.
6. Zwikszymy dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego przez pastwo.
7. Bdziemy dy do poprawy efektywnoci ksztacenia w szkoach samorzdowych poprzez wprowadzenie przydziau dodatkowych rodkw dla szk uzyskujcych najlepsze wyniki w edukacji i sporcie (udzia w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych). Zintensyfikujemy programy naprawcze dla placwek osigajcych gorsze wyniki.
8. Proponujemy zwikszenie uczestnictwa rodzicw w funkcjonowaniu szkoy poprzez ich udzia w wyborze dyrekcji szkoy, kadry nauczycielskiej, wybr programw nauczania oraz inwestycji i podziau rodkw finansowych.
9. Przywrcimy opiek medyczn i stomatologiczn we wszystkich placwkach owiatowych.
10. Bdziemy promowa adopcj, Rodzinne Domy Dziecka oraz Rodzinne Domy Opieki Spoecznej i mae placwki opiekucze jako wspomaganie infrastruktury sucej godnemu yciu ludzi starszych i niepenosprawnych.

11. Wprowadzimy system optymalizujcy przepyw i wydatkowanie rodkw finansowych z programw pomocowych. Upowszechnimy dostpno tych programw dla mieszkacw i firm w wojewdztwie.

12. Utworzymy Biznesowe Centrum Doradztwa i Obsugi Prawnej dla mikro i maych przedsibiorstw, powoamy lokalne centra przedsibiorczoci cile wsppracujce z podobnymi ju istniejcymi w wymiarze krajowym.

13. Zmodernizujemy i zwikszymy sie pocze drogowo-kolejowych z innymi regionami kraju.

14. Zmodernizujemy istniejce i zbudujemy nowe oczyszczalnie ciekw wprowadzajce nowoczesne technologie np. efektywnych mikroorganizmw.

15. Zbudujemy ekologiczn, speniajc potrzeby wojewdztwa i miasta Kielce, plazmow spalarni mieci.

16. Wprowadzimy skuteczn segregacj odpadw.

17. Bdziemy kontynuowa ide budowy nowoczesnego lotniska pod Kielcami.

18. Naszymi projektami s:

- budowa nowoczesnego obiektu tzw. Wyspy Tropikalnej, ktra bdzie z ca pewnoci hitem turystycznym Europy

- zagospodarowanie terenu na utworzenie pola golfowego w ramach witokrzyskiego Klubu Golfowego

- wybudowanie witokrzyskiej Kolejki Linowej

- utworzenie witokrzyskiego Centrum Geologicznego

19. Upowszechnimy darmowy Internet przez zwikszenie iloci internetowych punktw hot-spot.

20. Wdroymy plan walki z bezdomnoci.Zachcamy Pastwa gorco do poparcia i promocji pracy, ktr prowadzimy. Nasz program nie moe roztopi si w zgieku walki o wadze. Niech bdzie jasnym poparciem dla przywrcenia szacunku, wsppracy i zasad w naszym yciu publicznym.

Prosimy Pastwa o poparcie kandydatw Prawicy Rzeczpospolitej

Sejmik witokrzyski lista nr 9

Rada Miasta Kielce lista nr 16Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]