Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-11-2010
Wojewdztwo witokrzyskie - Problem bezdomnoci i propozycje rozwiza

Badania GUS wykazuj te, e ju 17,7 proc. rodzin ma poczucie zagroenia bied, 8,8 proc. zalega z opatami za czynsz, mog wic w najbliszym czasie zasili armi bezdomnych. - Skierowanie do noclegowni nie powinno by jedynym sposobem pomocy bezdomnym
Zapobieganie bezdomnoci kosztuje siedmiokrotnie mniej ni leczenie jej skutkw. Spoeczestwo oy na utrzymanie schronisk i noclegowni, na opiek medyczn dla tych ludzi. To nie wszystko: podopieczni nie pracuj, nie pac podatkw. Modelowa pomoc spoeczna powinna si opiera na trzech filarach: noclegowniach; caodobowych schroniskach, pomoc w podjciu pracy; wreszcie na hotelach socjalnych, ktre powinny si sta pomostem midzy bezdomnoci a staym miejscem zamieszkania. Schroniska, maj by centrami "aktywizacji yciowej", miejscem, gdzie ludzie ci mogliby si przekwalifikowa, a jednoczenie odzyska wiar we wasne siy.
Nasz stosunek do bezdomnoci mona okreli mianem wielkiej, zbiorowej hipokryzji. Przypominamy sobie o tym zjawisku dopiero wwczas, gdy przychodz mrozy i ludzie zaczynaj umiera na ulicach. Pomoc dla nich ogranicza si wwczas do znalezienia kta oraz przygotowania ciepego posiku i odziey. Tymczasem znaczna cz tych ludzi deklaruje wol wyrwania si z zakltego krgu, w jakim si znaleli. Trzeba im tylko umiejtnie pomc. W Polsce nie ma klimatu zachcajcego do odnoszenia si do bezdomnych z szacunkiem. Gdy w telewizji mwi si o zamarznitych z powodu naduycia alkoholu, umacnia to negatywny obraz tej grupy spoecznej. Spada te wraliwo politykw, ktrzy po wygranych wyborach czsto zapominaj o skadanych obietnicach.
Najwyszy czas, aby dopracowano si jednolitego programu profilaktyki, nastawionego take na likwidacj spoecznej znieczulicy. Dziaania te powinny obj zarwno udzielanie zapomg, dopaty do czynszu i energii, jak i pomoc w przekwalifikowaniu si, znalezieniu nowego miejsca pracy, zamianie mieszkania na tasze czy te pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, ktre mog prowadzi do rozpadu wizi rodzinnych. Zaledwie w 10 proc. gmin suby socjalne pomagaj bezdomnym w zaatwieniu staego miejsca zamieszkania lub przeciwdziaaniu jego utracie. Niestety, sporo organizacji pozarzdowych postpuje podobnie. To za metoda, utrwalajca patologi. Ludzie, ktrzy przez dugi czas pozostaj bezdomni, przyzwyczajaj si niejako do tego, zaczynaj ten stan akceptowa, nie widzc innego sposobu ycia.
Liczba bezrobotnych w wojewdztwie witokrzyskim wedug stanu na 30.09.2010r. wyniosa 79.208 osb, w tym:
• 18.447 bezrobotnych do 25 roku ycia (23,3%),
• 41.261 bezrobotnych kobiet (52,1%),
• 42.040 bezrobotnych zamieszkaych na wsi (53,1%),
• 66.755 bezrobotnych bez prawa do zasiku (84,3%),
• 12.453 bezrobotnych z prawem do zasiku (15,7%),
• 3.835 bezrobotnych niepenosprawnych (4,8%).

Propozycja:
Polityka nastawiona na tworzenie nowych miejsc pracy. Prace uyteczne spoecznie gwnie w brany remontowo-budowlanej, tworzenie hoteli socjalnych, pomoc w remoncie mieszka najuboszym mieszkacom.
Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa s realn moliwoci dla ludzi bezdomnych, jeli odpowiednie wsparcie zostanie zabezpieczone. Polityki zatrudnienia dla grup marginalizowanych i wykluczonych spoecznie powinny by wdraane z uwzgldnieniem wielorakich barier w zatrudnieniu ludzi dowiadczajcych bezdomnoci, wcznie z brakiem dostpu do adekwatnego, dostpnego i osigalnego mieszkalnictwa. le skonstruowane systemy wsparcia finansowego, z powodu ryzyka utraty wiadcze, mog tworzy bariery dla ludzi bezdomnych poszukujcych pracy na wolnym rynku. Podjcie pracy musi by opacalne dla ludzi bezdomnych, ktrzy s gotowi do jej wykonywania. Posiadanie moliwoci poczenia wiadcze spoecznych z dochodem pochodzcym z pracy w okresie inicjujcym zatrudnienie moe by niezbdne dla utrzymania pracy. Ludzie, ktrzy nie s gotowi do podjcia zatrudnienia musz mie zagwarantowany dostp do adekwatnego minimalnego przychodu i wiadcze socjalnych.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]