Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-11-2010
Lizboski szlak degradacji - artyku Marian Piki w "Naszym Dzienniku"

Ostatni szczyt przywdcw pastw unijnych zleci przewodniczcemu Unii Hermanowi Van Rompuy'owi przygotowanie projektu zapisw na szczyt grudniowy. Inicjatorem tej nowelizacji s Niemcy wspierane przez Francj i rzd Donalda Tuska, ktry korzystajc z traktatowych zmian, pragnie zwikszy moliwoci wzrostu polskiego zaduenia, bez naraania si na unijne sankcje. Wedug przygotowywanych zapisw aden kraj nie bdzie w peni suwerenny przy podejmowaniu decyzji budetowych. Konieczno dostosowania si do wymogw unijnych w praktyce bdzie oznaczaa jeszcze wiksz dominacj interesw niemieckich.

Nie min jeszcze rok od wejcia w ycie traktatu lizboskiego, m.in. radykalnie ograniczajcego si polskiego gosu w strukturach unijnych, a ju przygotowywana jest jego nowelizacja. Angeli Merkel, kanclerz Niemiec (ktrych pozycj zdecydowanie wzmocni traktat lizboski), udao si na szczycie w Brukseli narzuci swoje stanowisko pozostaym przywdcom pastw Wsplnoty. Po raz pierwszy publicznie zadziaa mechanizm lizboski przyznajcy najwikszym pastwom dominujc pozycj w unijnej strukturze podejmowania decyzji. Po prostu Unia Europejska zaczyna sprawnie wykonywa niemieckie postulaty, nawet wtedy, gdy spotykaj si one z publiczn krytyk komisarz Unii Viviane Reding, ktra wprost mwia o niemiecko-francuskim dyktacie.
Niemiecki postulat nowelizacji traktatu lizboskiego sprowadza si do zdyscyplinowania polityki finansowej krajw Unii. Pretekstem jest tu przykad Grecji i jej nieodpowiedzialnej polityki finansowej oraz zagroenie podobnymi kryzysami w innych krajach Wsplnoty, takich jak: Portugalia, Irlandia, Hiszpania czy Wochy. Warto tu doda, i nadmierne zaduenie jest tylko jedn z przyczyn kryzysu. Drug jest przynaleno tych pastw do strefy euro i niemono stosowania elastycznej polityki monetarnej, pynnie dostosowujcej polityk finansow do potrzeb gospodarki. W tych krajach euro stao si barier wzrostu gospodarczego. Wedug niemieckich propozycji pastwa, ktre przekraczaj dopuszczalny poziom zaduenia i deficytu budetowego, byyby finansowo karane przez Komisj Europejsk. Wrd sankcji wymienia si take moliwo ograniczenia dopat do rolnictwa i moliwo korzystania z finansowego wsparcia rnorakich programw strukturalnych. Istota tych zmian, ktre w oficjalnej propagandzie usiuje si minimalizowa - "to tylko dwie linijki" - mwi brukselscy dyplomaci, sprowadza si do radykalnego ograniczenia suwerennoci gospodarczej pastw Unii. Wedug przygotowywanych zapisw, aden kraj nie bdzie w peni suwerenny przy podejmowaniu decyzji budetowych. Bdzie musia si dostosowa do wymogw unijnych, co w praktyce znaczy: do interesw niemieckich. Te propozycje, ktre na pierwszy rzut oka wydaj si racjonalne i zmierzajce do ograniczenia nieodpowiedzialnego zaduenia, kryj w sobie drugie dno. Nie kade zaduenie i deficyt s sobie rwne. Zaduenie na inwestycj i budow infrastruktury umoliwiajcej rozwj gospodarczy jest czym jakociowo rnym od zaduenia przeznaczanego na konsumpcj. Natomiast wedug unijnych zapisw oba rodzaje deficytu i zaduenia bd traktowane identycznie. Tak restrykcyjna polityka w stosunku do zaduenia i deficytu budetowego w polskim przypadku moe sta si barier uniemoliwiajc przezwycienie naszej gospodarczej i cywilizacyjnej peryferyjnoci. I uwaga ta nie jest obron obecnego zaniechania reform w zakresie finansw publicznych. Po prostu suwerenno budetowa jest zasadniczym warunkiem - podobnie jak suwerenno monetarna (utrzymanie zotego) - rozwoju gospodarczego. Przyjcie proponowanych zmian, wraz z rezygnacj z wasnej waluty, oznacza bdzie trwa rezygnacj nie tylko z wasnej podmiotowoci gospodarczej, ale take z szans na ekonomiczne wyrwnanie poziomu gospodarczego z pozostaymi krajami Unii Europejskiej.
W sytuacji Polski zagroenie proponowanymi ograniczeniami jest tym wiksze, e zasadnicz, strukturaln przyczyn narastania zaduenia, poza brakiem reformy finansw publicznych, jest starzenie si polskiego spoeczestwa. W Polsce rozpocz si ju proces zmniejszania si liczby ludnoci w wieku produkcyjnym. Roczniki niu demograficznego wkraczajce w wiek produkcyjny s mniej liczne od rocznikw wkraczajcych w wiek emerytalny. Ta sytuacja spowoduje w najbliszych latach wyrany spadek bezrobocia, ale nie w wyniku tworzenia nowych miejsc pracy, ale poprzez odpyw siy roboczej. Ten proces zapocztkowuje take zmniejszanie si bazy podatkowej i tym samym dochodw pastwa. Bez odwrcenia procesw starzenia si spoeczestwa niemoliwy bdzie nie tylko wzrost gospodarczy, ale take zahamowanie gronego zaduania przeznaczonego na utrzymanie i leczenie wzrastajcej populacji emerytw. Odwrcenie tej gronej tendencji jest moliwe tylko po wprowadzeniu szerokiej polityki prorodzinnej wspierajcej materialnie rodziny ze wzgldu na posiadanie dzieci. Polityka prorodzinna nie jest polityk konsumpcyjn, ale inwestycyjn. Jest to bowiem inwestycja w przysze pokolenia, ktre nie tylko bd utrzymywa pastwo i Nard, ale take od jej wprowadzenia i pozytywnych rezultatw zaley sama wydolno i wypacalno systemu emerytalnego. Bez odwrcenia obecnych tendencji demograficznych system emerytalny, ale take finanse publiczne ulegn cakowitemu zaamaniu. Wprowadzenie polityki prorodzinnej z kadym rokiem bdzie za bardziej kosztowne. Niemniej nie ma innej metody na odwrcenie niebezpiecznych tendencji. Im pniej zostanie wprowadzona, tym wiksze koszty trzeba bdzie przeznaczy z budetu pastwa. To bdzie oznaczao konieczno zwikszenia deficytu budetowego, i w tej sytuacji przyjcie przez Uni proponowanych rygorw finansowych pozbawi Polsk jedynej moliwej metody ratowania wasnej narodowej przyszoci.
Tak jak traktat lizboski zdegradowa pozycj Polski w strukturach unijnych (sia polskiego gosu spada z 93 proc. wartoci gosu niemieckiego wedug traktatu nicejskiego do poziomu 48 proc. wedug traktatu lizboskiego), tak proponowane zmiany ograniczajce suwerenno budetow, wraz z przyjciem euro, nie tylko pozbawi nas suwerennoci gospodarczej, lecz take trwale ska nasz kraj na podrzdno ekonomiczn wzgldem dominujcych pastw Unii, a zwaszcza wobec naszego zachodniego ssiada. Ta sytuacja wymaga zasadniczego polskiego sprzeciwu. Nie bdzie dzi polskim sukcesem postulowane przez rzd Tuska poluzowanie dotychczasowych rygorw dotyczcych funduszy emerytalnych, poniewa w obecnej sytuacji moe ono suy tylko interesom wyborczym partii rzdzcej. Niestety, zainteresowanie czoowych partii proponowanymi zmianami w traktacie jest prawie adne. Tymczasem, podajc lizboskim szlakiem, krok po kroku osabiamy nasz pozycj w Unii i skazujemy si na trwa wegetacj.

rdo: Nasz Dziennik listopad RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]