Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-11-2010
Kurs na kryzys - artyku Marian Piki w "Naszym Dzienniku"

Prezydencki projekt nowelizacji Konstytucji zmierza w kierunku przyjcia przez Polsk euro

Unijna machina przyspiesza. Pod koniec listopada na szczycie przywdcw pastw Unii podjto decyzj o przygotowaniu nowych zapisw traktatowych dotyczcych unijnej kontroli nad narodowymi budetami, a z okazji 100 dni prezydentury Bronisaw Komorowski zapowiedzia skierowanie do Sejmu projektu nowelizacji Konstytucji, ktry dotyczy naszego czonkostwa w Unii. Plany te, jeeli zostan zrealizowane, oznacza bd dalsze ograniczenie kompetencji pastwa polskiego na rzecz struktur unijnych.

Zapowied nowelizacji traktatu lizboskiego przyjto z pewnym zaniepokojeniem nawet w strukturach unijnych. Wynika to zarwno z obaw zwizanych z powodzeniem jego ratyfikacji, jak i z lku przed narastaniem niemiecko-francuskiego dyktatu w Unii, wobec ktrego nawet instytucje wsplnotowe nie bd przeciwwag. Projekt nowelizacji zakada radykalne ograniczenie suwerennoci pastwowej przy ustalaniu budetw narodowych. W praktyce oznacza to bdzie kontrolowanie nie tylko polityki budetowej strefy euro, lecz take wszystkich pastw czonkowskich przez Komisj Europejsk i Europejski Bank Centralny. Tymczasem zasadnicz przyczyn kryzysu gospodarczego pastw takich, jak: Grecja, Wochy, Hiszpania, Portugalia czy Irlandia, jest niemono dostosowania polityki finansowej wynikajcej z przynalenoci do strefy euro do potrzeb wasnych gospodarek. Zaoenia tzw. optymalnego obszaru walutowego przynosz korzyci ekonomiczne jedynie pastwom najlepiej rozwinitym gospodarczo. Kraje sabsze na wsplnej walucie trac, czego efektem jest ich obecna trudna sytuacja gospodarcza. Propozycja zmian traktatu lizboskiego zmierza wic do dalszego ubezwasnowolniania poszczeglnych krajw w ich polityce gospodarczej. Niemcy po prostu nie chc duej paci za kryzys w sabszych ekonomicznie pastwach Unii. Projekt ten jest polityczn konsekwencj traktatu lizboskiego, ktry przyzna Berlinowi dominujc pozycj w podejmowaniu decyzji w strukturach unijnych. Pierwszym ekonomicznym zwiastunem postlizboskiej struktury podejmowania decyzji jest ograniczenie wielkoci budetu Unii na przyszy rok. Dlatego tak szybkie poparcie przez premiera Donalda Tuska niemieckiej propozycji zmiany traktatu w krtszej i duszej perspektywie ekonomicznej jest kosztowne dla Polski jako beneficjenta funduszy europejskich.
W tym kontekcie naley rozwaa zapowiedzi zmian konstytucyjnych zgoszonych przez prezydenta Komorowskiego. S wrd nich pewne teoretycznie suszne postulaty, jak kwestia wymogu referendum przy przekazywaniu kompetencji wadz pastwowych strukturom unijnym. Dlaczego "teoretycznie suszne"? Poniewa w sytuacji medialnej dominacji jednej opcji politycznej atwo jest manipulowa opini publiczn. Co wicej, ju wczeniej Niemcy wprowadziy podobne rozwizania, wic ich powtrzenie w Polsce nie oznacza naszej samodzielnoci w polityce unijnej, ale jedynie naladowanie dominujcego w Unii pastwa. Jednak to nie te zapisy, ktre mona przedstawi opinii publicznej jako gwarancj naszej suwerennoci, stanowi istot zmian w Konstytucji zaproponowanych przez prezydenta. Ich esencj s plany likwidacji Rady Polityki Pieninej i zapis dotyczcy przynalenoci Narodowego Banku Polskiego do Systemu Bankw Centralnych. Ot likwidacja RPP oznacza likwidacj konstytucyjnej bariery w procesie rezygnacji z waluty narodowej, co jest tosame z moliwoci wprowadzenia w Polsce euro jedynie za zgod rzdzcej wikszoci. Propozycje prezydenta spotkay si z enigmatycznym przyjciem ze strony opozycji.
Przyjcie tych zmian konstytucyjnych, zwaszcza w kontekcie wprowadzenia nowelizacji traktatu lizboskiego, nie tylko ograniczyoby nasz suwerenno budetow, ale take stanowioby przygotowanie do rezygnacji z suwerennoci monetarnej. Wprowadzenie za euro w polskiej sytuacji gospodarczej (znacznie gorszej ni we Woszech, Hiszpanii czy Irlandii) oznacza bdzie naraenie si na grob podobnego kryzysu, jaki przeywaj obecnie sabsze ekonomicznie pastwa euro. Jest to polityka ekonomicznie samobjcza, skazujca nas w Unii na pozycje peryferyjne, nie tylko w wymiarze ekonomicznym. Co wicej, obecna struktura podejmowania decyzji w Unii, z dominujc pozycj najsilniejszych pastw, pozwala przypuszcza, e ani ewentualna nowelizacja traktatu lizboskiego, ani te polska rezygnacja z waluty narodowej nie zakocz procesu ubezwasnowolniania pastw narodowych. Ju od dawna Niemcy i Francja postuluj likwidacj suwerennoci fiskalnej, ktra pozwala mniej rozwinitym krajom Unii stymulowa rozwj gospodarczy.
Jeeli dzi nie przeciwstawimy si skutecznie polityce ograniczania suwerennoci, po wprowadzeniu kolejnych etapw "integracji" bdzie to coraz trudniejsze. W tej walce chodzi przecie o nasz przyszo i miejsce na europejskiej mapie.


rdo: Nasz Dziennik listopad RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]