Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-12-2010
Nadchodzi przesilenie- artyku Marian Piki w "Rzeczypospolitej"

Platforma jest tylko pozorn wadz, a PIS pozorn opozycj. Koncentrujc uwag na wzajemnej walce, obie partie doprowadziy do swoistego bezrzdu – pisze publicysta i polityk


Wszystko wskazuje, e ostatnie wybory samorzdowe i utworzenie nowego rodowiska politycznego skupionego wok Pawa Poncyljusza i Joanny Kluzik-Rostkowskiej oznacza zbliajce si przesilenie polityczne. Moe ono by czasowo zablokowane poprzez przyspieszone wybory przeprowadzone w terminie wiosennym. Nie ma jednak pewnoci, czy ta prba zablokowania bdzie udana i czy po nastpnych wyborach parlamentarnych powstanie ukad polityczny zdolny do w miar sprawnego funkcjonowania.

Partnerzy SLD

Od 2005 roku system polityczny opiera si na dominacji dwu oligarchicznych, wzajemnie zwalczajcych si partii, wspomagany dwoma drugorzdnymi partiami o malejcym potencjale politycznym. Specyfik polskiej sceny politycznej jest bezpardonowa, w istocie pozbawiona charakteru politycznego walka dwu dominujcych partii. Obie s partiami oligarchicznymi, wewntrznie niedemokratycznymi, funkcjonujcymi na zasadzie druyny wodza, zorientowanymi jedynie na wzajemny konflikt o wadz.

W tym modelu partii rnice programowe s jedynie funkcj wzajemnego konfliktu, s instrumentem walki, a nie celem. Nic te dziwnego, e mielimy do czynienia czasami z wzajemnym korzystaniem obu partii z propozycji konkurencji, jak np. przejcie w 2005 roku programu polityki zdrowotnej PO przez PIS i powierzenie Ministerstwa Zdrowia prof. Relidze, gwnemu krytykowi programu zdrowotnego PIS. W wielu fundamentalnych sprawach obie partie popieray t sam polityk, jak w przypadku traktatu lizboskiego. Wreszcie obie potrafiy odwoywa si do wsppracy z SLD, jak w przypadku telewizji publicznej.

Dla obu programy wyborcze byy jedynie instrumentem pozyskiwania wyborcw, a nie zobowizaniem spoecznym. Obie partie skutecznie mobilizoway emocje i nastroje spoeczne we wzajemnym podsycaniu konfliktu i wsplnym dzieleniu polskiego elektoratu. Dla obu partii wyjaowionych z programowych propozycji wzajemne straszenie przeciwnikiem politycznym byo metod na mobilizowanie wzajemnego poparcia.

Ostatnie lata pokazay take, e koncentracja uwagi na wzajemnej walce prowadzi do swoistego bezrzdu, tj. niezdolnoci do faktycznego rzdzenia krajem. Platforma jako partia wadzy staa si pozorn wadz, a PIS pozorn opozycj.

System zuyty

Ju w okresie poprzedzajcym katastrof smolesk mielimy do czynienia z objawami zuywania si tego systemu. Jednak katastrofa smoleska i nastpujce po niej wybory prezydenckie byy momentem przywracajcym w peni wigor tej niszczcej polsk polityk wzajemnej walki. Jednak powyborcza wolta Jarosawa Kaczyskiego i utworzenie nowego rodowiska politycznego oznaczaj nie tylko schyek PIS, ale take przesilenie caej sceny politycznej, wbrew partyjnie zorientowanym analitykom naszej sceny politycznej. Bowiem wynik tych wyborw pokazuje, i ten absorbujcy spoeczne emocje system zaczyna si zuywa.

W tych wyborach klsk ponis nie tylko PIS przeywajcy spadek wiarygodnoci spowodowany nagym zwrotem w zachowaniu swojego bossa i spowodowany tym kryzys odejcia wielu kluczowych politykw, autorw relatywnego sukcesu w kampanii prezydenckiej. Klsk poniosa take Platforma Obywatelska, ktra ze wzgldu na kryzys wiarygodnoci jej przeciwnika politycznego stracia gwny motyw swego politycznego poparcia.

"Upadek PIS jest grony take dla PO. Bowiem obie partie s partiami bliniaczymi, ktrych sia i znaczenie wynika z wzajemnego konfliktu"

Przeywajcy kryzys PIS nie by w stanie nie tylko zagrozi PO, ale nie by w stanie te zmobilizowa swoich przeciwnikw do poparcia politycznej konkurencji. Gwny motyw wysokiego poparcia PO si po prostu zaama. Co wicej, nie ma szans na odbudowanie dotychczasowej strategii mobilizacji wasnego elektoratu straszeniem zagroeniem przejcia wadzy przez PIS. Bowiem kryzys PIS ma charakter strukturalny.

Partie oligarchiczne, w swym charakterze bezideowe, bdce partiami „wszystkich”, s w stanie sprawnie funkcjonowa tylko w sytuacji sprawowania wadzy bd realnej nadziei na jej odzyskanie. W przeciwiestwie do partii ideowych nie s w stanie funkcjonowa w sytuacji braku realnych szans na odzyskanie wadzy. A w takiej sytuacji znalaz si PIS.

Zwijanie partii

To nie tylko efekt kolejnych przegranych przez t parti wyborw, z ktrych ta ostatnia klska jest najbardziej dotkliwa. To przede wszystkim utrata wiary w przywdcze moliwoci prezesa PIS. Bowiem ostatnia klska wyborcza to przede wszystkim efekt wolty medialnej samego prezesa rezygnujcego ze skutecznego mechanizmu wizerunkowego, ktry pozwoli mu uzyska relatywnie bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich.

Samodzielno tej grupy posw, ktra ostatecznie tworzy nowy klub parlamentarny, to nie efekt sporu ideowego czy programowego, ale to spr „retoryczny”, niezgoda na kolejn klsk PIS fundowan przez jej prezesa. W tym sensie nowa inicjatywa jest wiern kopi bezideowoci partii, ktr opucili. Prba przedstawiania tej inicjatywy jako sporu ideowego jest nieporozumieniem.

Spr dotyczy kwestii taktyki, wizerunku partii i skutecznoci jej dziaania. Jednak pomimo tej saboci ta inicjatywa ma wszelkie moliwoci dokona cakowitej destrukcji partii macierzystej. Ma ona bowiem miejsce w cakowicie innej sytuacji ni poprzednie kryzysy. rodowisko Marka Jurka odchodzio z PIS w sytuacji, gdy ta partia bya obozem rzdzcym. Nic te dziwnego, e stosunkowo niewielu jej czonkw przystpio do Prawicy Rzeczypospolitej, ktra budowaa swe struktury ze rodowisk pozapisowskich. Take secesja Polski XXI, pniej zwanej Polsk Plus, pomijajc charakter tego odejcia, miaa miejsce, gdy PIS by traktowany jako realna alternatywa dla PO.

Dzi mamy zupenie odmienn sytuacj. PIS nie jest realn alternatyw, a nawet obecna jego pozycja moe by zdeklasowana przez SLD. Dla setek, jeli nie tysicy lokalnych dziaaczy tej partii odpowiedzialno za ostatni klsk ponosi jej przywdca. Caa strategia polityczna realizowana po wyborach prezydenckich to zwijanie wasnej partii. Nic te dziwnego, e nie bd oni widzieli w niej swej przyszoci.

Zbiene interesy

Odpyw dziaaczy lokalnych i samorzdowych jest bardziej miarodajnym wyrazem upadku PIS ni postawa posw zatroskanych na rok przed wyborami wasnym miejscem na wyborczej licie. Przyszo PIS rozstrzygn lokalne, a nie centralne struktury. Cho system finansowania partii moe uchroni j od cakowitej implozji, to w sensie politycznym jej przysza pozycja bdzie bez politycznego znaczenia.

Ale ten upadek PIS jest grony take dla PO. Bowiem obie partie s partiami bliniaczymi, ktrych sia i znaczenie wynika z wzajemnego konfliktu i absorbowania opinii publicznej wasnymi emocjami. Upadek jednej ze stron konfliktu ujawnia wszystkie saboci drugiej strony. Wybory samorzdowe ujawniy zarysowujc si tendencj wzajemnej zalenoci w spadku poparcia obu oligarchicznych partii. To dlatego powstanie nowego rodowiska politycznego i groba dekompozycji PIS wywoaa popoch w samej Platformie. Prba dezawuowania tej nowej inicjatywy, a jest za co, przez politykw PO jest poredni form pomocy Jarosawowi Kaczyskiemu w opanowaniu kryzysu.

Nawet propozycja marszaka Schetyny ofiarowania stanowiska wicemarszaka nowemu klubowi jest prb pokazania, i nowy klub akceptuje dotychczasowe reguy gry, a nie jest ich zaprzeczeniem. Platforma ma wicej porednich moliwoci osabienia nowej inicjatywy ni partia, z ktrej odeszli. I wszystko wskazuje, i z tych moliwoci skorzysta. To nie tylko moliwoci medialne, ale przede wszystkim moliwo wyznaczenia terminu wyborw, tak aby nowa inicjatywa nie zdoaa zbudowa struktury terytorialnej. Podobnie jak w przypadku rozwizania Sejmu w 2007 roku, tu take mamy do czynienia ze zbienoci interesw obu partii oligarchicznych.

Niemniej tego typu zabiegi mog tylko przeduy sam proces politycznego przesilenia, ale nie s w stanie mu zapobiec. Mamy bowiem w Polsce do czynienia z procesem wyczerpywania si politycznych moliwoci partii oligarchicznych. Przykadem politycznego wyczerpywania si PO jest narastajca opozycja ekonomistw, kwestionujca sam sens obecnych rzdw, a zatem ten proces nie ogranicza si tylko do PIS i jego relacji z PO.

Wadza dla postkomunistw?

Proces przesilenia jest warunkowany zdolnoci do wyonienia alternatywy politycznej. Jednym z elementw tworzenia tej alternatywy jest inicjatywa Poncyljusza, Kluzik-Rostkowskiej i towarzyszy, cho bardziej spenia wymogi destrukcji obecnego systemu ni tworzenia alternatywy, zwaszcza nie kwestionuje bezideowoci partii dla „wszystkich”, ktre nie s w stanie odpowiedzie na zasadnicze wyzwania, a jedynie szukaj swego miejsca na scenie politycznej.

Charakter tego przesilenia jest otwarty. Za prba jego przedwczesnego zablokowania poprzez wczeniejsze wybory moe przynie tylko sukces postkomunistom, ale nie zapobiegnie samemu procesowi dekompozycji obecnego ukadu. Pytanie wic do partii PO – PIS. Czy za cen ratowania swoich pozycji s gotowi do oddania wadzy postkomunistom?

rdo: RzeczypospolitaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]