Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-01-2011
"Rzdowe zakusy" - artyku Mariana Piki z Rzeczpospolitej

Za sukces wyborczy Platformy maj zapaci swoim przyszym zabezpieczeniem emerytalnym obecni i przyszli emeryci — uwaa publicysta i polityk

Ogoszona przez premiera Donalda Tuska „reforma” emerytalna, polegajca na przesuniciu do ZUS, wikszoci skadki wpacanej dotychczas do OFE, wywoaa niejasny niepokj wrd szerokiej opinii publicznej o przyszo zabezpieczenia emerytalnego. Pomys premiera spotka si z ”twrczymi „ kontrpropozycjami opozycji, jak np. PISu polegajcymi na stworzeniu moliwoci wyboru ubezpieczonych pomidzy OFE, a ZUS. PJN proponuje popraw sytuacji demograficznej przez budow obkw, a SLD debat o prezydenta. Natomiast pomys ten spotka si ze zdecydowanym sprzeciwem nie tylko „opozycji ekonomistw” z Balcerowiczem i prof. Rybiskim na czele, ale take wielu innych rodowisk ekonomicznych niepodzielajcych recept ekonomicznych tego rodowiska, a postulujcych dokoczenie samej reformy i wzmocnienie nadzoru nad otwartymi funduszami.

Uzasadnieniem propozycji rzdowych ma by fakt, e wikszo skadki (5 proc.naszych dochodw) jest inwestowane w obligacje rzdowe, czyli, ich wypacalno i tak zaley od kondycji finansw publicznych i wypacalnoci finansw publicznych. Natomiast przekazanie tej czci skadki do ZUS spowoduje zmniejszenie deficytu budetowego i tym samym uatwi jego utrzymanie na poziomie nie przekraczajcym konstytucyjnego progu 55 proc. PKB .Jest to wic zabieg czysto ksigowy, ale o powanych konsekwencjach zarwno ekonomicznych, jak i politycznych. Przekroczenie w roku wyborczym progu konstytucyjnego zaduenia, z jego wszystkimi swoimi konsekwencjami, ujawnioby cakowite bankructwo dotychczasowej polityki finansowej rzdu i zagrozioby szans wyborczym rzdzcej partii.

Bowiem wbrew propagandzie sukcesu o „zielonej wyspie”, uniknicie recesji w latach ubiegych, tylko w niewielkim stopniu zawdziczamy rzdowi, a w przewaajcej aktywnoci samej gospodarki. Natomiast w tej dziedzinie ktra rzeczywicie zaley od rzdu, czyli poziom deficytu i zaduenia mamy do czynienia z gwatownym wzrostem. Wedug danych MF deficyt w 2007 roku wynosi 1,9 proc. PKB, w roku ub przekroczy poziom 8 proc., a w tym oscylowa bdzie w granicach 6,5-7 proc.. I to jest rzeczywista, a nie propagandowa miara ekonomicznych osigni obecnego rzdu.

Ten „skok” na OFE spowoduje przypieszenie dalszego zaduanie si ZUS, ktrego ju dzi zobowizania wobec obecnych i przyszych emerytw wynosz blisko 2bln zotych i jest to zaduenie nie wliczane do oficjalnego zaduenia finansw publicznych. Przesunicie wikszej czci tej skadki do ZUS pozwolioby rzdowi na dalsze zaduanie pastwa i jednoczesne wygranie tegorocznych wyborw. A zatem za sukces wyborczy maj zapaci swoim przyszym zabezpieczeniem emerytalnym obecni i przyszli emeryci.

Polityka obecnego rzdu, a waciwie jego bezczynno doprowadzia do tego, i nasze finanse publiczne coraz bardziej staczaj si po rwni pochyej, coraz bardziej spadzistej i zagraajcej w przyszoci niezdolnoci pastwa do wywizania si ze swoich zobowiza finansowych. Im pniej bd podjte rodki zaradcze, tym bd one kosztowniejsze dla spoeczestwa. Istot rzdowej polityki jest wic przypieszenie nie tylko zaduenia budetu pastwa, ale take systemu emerytalnego. W tym sensie chronienie OFE przed rzdowymi zakusami ma sens jako ograniczanie destrukcji finansw publicznych, ale nie rozwizuje zasadniczego wyzwania, jakie stoi przed polskim spoeczestwem i pastwem, to jest bezpieczestwa zabezpieczenia emerytalnego polskiego spoeczestwa. Bo problem bezpieczestwa przyszych emerytur tylko w niewielkim stopniu zaley od „uratowania” OFE przed destrukcyjn polityk rzdu.

Kwestia efektywnoci emerytalnego zabezpieczenia, czy to ZUS-owskiego, czy te czonego z otwartymi funduszami emerytalnymi jest kwesti wtrn wobec struktury demograficznej spoeczestwa.. Emerytury wypracowuje powiem pokolenie bdce w wieku produkcyjnym, a beneficjentami s pokolenia, ktre przekroczyy prg swojej „produkcyjnoci” .Wyranie wida to w przypadku systemu ZUS-owskiego, ktry od lat ju musi by wspierany bezporednimi dotacjami z budetu. Wkraczanie w ycie dorose pokole niu demograficznego i systematyczne starzenie si polskiego spoeczestwa wymusza coraz wiksze dotacje z budetu. Do roku 2030 liczba ludnoci w wieku emerytalnym wzronie o prawie 50 proc..

Oznacza to, e przy zachowaniu obecnego poziomu wiadcze emerytalnych potrzebne bdzie dodatkowe 89 mld zotych na wiadczenia emerytalne i dodatkowo ok. 50mld na opiek zdrowotn. I nie wykluczy tej tendencji wprowadzenie rnych rodkw oszczdzajcych w rodzaju podniesienia wieku emerytalnego, zrwnania tego wieku kobiet i mczyzn, czy likwidacji przywilejw grniczych, sdziowskich czy mundurowych. One staj si koniecznoci, ale nie zapobiegn gwatownemu wzrostowi dotacji budetowych, czy systematycznego obnienia wiadcze emerytalnych. Tym bardziej, i procesowi wzrostu liczby emerytw towarzyszy bdzie proces spadku rocznikw w wieku produkcyjnym. Do roku 2030 liczba tej ludnoci spadnie o 5mln ludzi, a do 2050 o dalsze 5,5min. Obecnie liczba ludnoci w wieku produkcyjnym wynosi ok. 27mln.

Oznacza to, e na emerytw za lat 20 i dalej po prostu nie bdzie mia kto pracowa, tym bardziej, i dania utrzymania poziomu wiadcze emerytalnych wymusz z jednej strony wzrost transferw z budetu, a tym samym zwikszenie obcie pokole w wieku produkcyjnym, z drugiej za spowoduj przypieszon emigracj modego pokolenia niechtnego ponoszeniu kosztw systemu emerytalnego, przypieszajc tym samym jego cakowit upado. Aby uwiadomi sobie skale obcie jednostkowych wystarczy wspomnie, i w 2008 roku na 100 osb w wieku produkcyjnym(ale przecie nie wszyscy pracuj ) przypadao 41 osb w wieku emerytalnym, to w 2060 bdzie to poziom 91. I to przy zaoeniu , i poziom urodze wzronie. System ZUS-owski zbankrutuje i to wcale, nie w jakie mitycznej przyszoci, ale najprawdopodobniej za ycia nawet obecnych 50-latkw.

wiadomo kryzysu systemu ZUS-owskiego, kae niejako instynktownie broni funduszy OFE, jako formy zabezpieczenia na wypadek bankructwa ZUS. Ale i tu sytuacja nie przedstawia si duo lepiej. Oczywicie fundusze te dysponuj akcjami i obligacjami pastwowymi. Warto tych ostatnich zaley od wypacalnoci pastwa. Zaamanie systemu emerytalnego pocignie take zaamanie finansw publicznych i gboki kryzys gospodarczy, spowodowany take spadkiem ludnoci w wieku produkcyjnym. Take warto akcji, a take innych zabezpiecze indywidualnych, np. nieruchomoci ulegnie radykalnemu przeszacowaniu i to nie tylko ze wzgldu na kryzys gospodarczy, ale take na spadek ludnoci zainteresowanej nabywaniem tych aktyww. Zabezpieczenie w OFE opni, ale nie zapobiegnie deprecjacji aktyww zabezpieczajcych nasze bezpieczestwo emerytalne.

Istot problemu jest bowiem gwatowne starzenie si polskiego spoeczestwa spowodowane spadkiem urodze. Od pocztku naszej obecnej niepodlegoci pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodzicw. W cigu ostatniej dekady wspczynnik zastpowalnoci pokole waha si w wikszoci lat na poziomie 1,2-1,3, gdy do prostej sterowalnoci pokole ten wspczynnik powinien ksztatowa si na poziomie 2,1. Od pocztku lat 90-tych mamy do czynienia z gbokim kryzysem demograficznym. Teraz grozi nam katastrofa demograficzna.

Jedynym ratunkiem przed zbliajc si katastrof jest wzrost urodze. Badania postaw rodzicielskich wskazuj, e jeszcze gwnym powodem ograniczenia liczby dzieci w rodzinach polskich jest bariera ekonomiczna. Bez likwidacji tej bariery niemoliwe bdzie zapobiegnicie tej katastrofy. Ale to najwiksze wyzwanie i najwiksze zagroenie naszego narodu, jak do tej pory umykao uwadze zdecydowanej wikszoci dominujcych partii politycznych. A wszelkie dziaania prorodzinne, ograniczajce materialn barier w posiadaniu dzieci , spotykay si ze zdecydowanymi przeciwdziaaniami rzdzcych. W okresie AWS wyduenie urlopw macierzyskich byo blokowane przez wicepremiera Balcerowicza. Rzd Milera znis nieliczne elementy polityki prorodzinnej w tym dusze urlopy.

PIS gosowa przeciwko duej uldze podatkowej na dzieci. PO do tej pory nie bya w stanie dostrzec tego wyzwania. Brak reakcji na wyzwania demograficzne dyskwalifikuje tych politykw i te partie polityczne. Bez wprowadzenia natychmiastowego radykalnego wsparcia materialnego rodzin ze wzgldu na posiadanie dzieci nie zapobiegniemy nie tylko katastrofie demograficznej, ale i braku emerytur na nasz staro . To co proponuje rzd, to polityka „po nas, choby potop”, propozycje partii opozycyjnych s tylko gr pozorw i w swej istocie niepowane, wiadczce o niezrozumieniu otaczajcej rzeczywistoci.

rdo: RzeczpospolitaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]