Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-12-2007
Bi PiS z prawej strony - tekst Mirosawa Czecha w Gazecie Wyborczej

Bd skada projekty ustaw, zbiera pod nimi tysice podpisw, urzdza marsze pro life. Spokoju nie bdzie. O polskich integrystach katolickich pisze
Mwi o sobie, e s katolikami konserwatywnymi czy "archipelagiem radykalnej ortodoksji". czy ich dziaanie na rzecz "cywilizacji ycia" w miejsce zalewajcej Zachd "cywilizacji mierci". W tym gwnie przejawia si ich przywizanie do dziedzictwa Jana Pawa II, ktry te pojcia wprowadzi do obiegu publicznego. Sens ich publicznego zaangaowania wyznacza obrona ycia pocztego bez adnych wyjtkw.

Polska usyszaa o nich szerzej wiosn tego roku przy okazji boju o wprowadzenie antyaborcyjnych zmian w konstytucji. Po ich przegranej ich lider Marek Jurek zrezygnowa z funkcji marszaka Sejmu i z kilkoma innymi parlamentarzystami wystpi z PiS-u.

Pod listem Jurka do premiera Kaczyskiego w sprawie bojkotowania prac nad poprawkami do konstytucji podpisao si blisko 70 posw. List, jak na twarde reguy dyscypliny w PiS-ie, by mocnym dowodem wpyww byego marszaka. Ale gdy odszed z PiS-u, zostao przy nim niewielkie grono wspwyznawcw. Katoliccy integryci musieli przyj do wiadomoci, e mog by silni jedynie w szerszej prawicowej grupie.

W kategoriach strategii politycznej Jurek popeni kardynalny bd - poparcie dla swych pogldw uzna za potencja dla nowego ugrupowania. Wypomnia to mu Jarosaw Sellin, PiS-owski wiceminister kultury i osobisty przyjaciel. Mwi, e nie rozumie jego ruchw - przecie powinien wiedzie, e oprcz walki do koca o wasne idee wana jest te jedno i sia prawicy. A t dzi gwarantuje PiS. Abp Michalik, przewodniczcy Episkopatu i najwikszy zwolennik grupy Jurka wrd hierarchw, podczas procesji Boego Ciaa mwi, e wrd kupczcych yciem pocztym partii znalaz si jeden "czowiek sumienia". Ale przed ostatnimi wyborami da do zrozumienia, e trzeba poprze PiS.

Wspdecydowanie o wadzy dawao integrystom poczucie mocy - peno ich byo w mediach i w polityce. W publicznym radiu i telewizji pracuj w programach informacyjnych, swe amy szeroko udostpnia im "Rzeczpospolita" kierowana przez Pawa Lisickiego, za co redaktor naczelny "Dziennika" nazwa konkurencyjny tytu sekt. Do swych pism zaliczaj "Frond" i "Christianitas". Prowadz strony internetowe i blogi. Dziaaj w organizacjach katolickich.

Uznawali, e oto nadszed ich czas. Identyfikowali si z hasem IV RP i rewolucji moralnej. Polsk chcieli zmieni gruntownie. Do ycia politycznego i spoecznego miaa wrci moralno wytrzebiona przez opary postkomunizmu zrodzonego przy Okrgym Stole i zakonserwowanego porozumieniem uksztatowanych wwczas elit. Z rwnym entuzjazmem zabrali si do moralnego uzdrawiania Kocioa i pastwa. Kluczem miao by rozliczenie z komunistyczn przeszoci.

I rzeczywicie zatrzli pastwem i Kocioem.

Stranicy witego ognia

Ich podstawowym hasem jest ad fontes, czyli "do rde" - wiary, teologii i filozofii. Twierdz, e Europa przeywa kryzys, bo wyrzeka si chrzecijaskiego dziedzictwa, bezkrytycznie poddajc si dyktatowi owiecenia i jego dziecka - liberalizmu. Ciga polemika z owieceniem, Voltaire'em i Rousseau czy ich z innymi nurtami katolickiej prawicy. Wsplnie walcz u boku mieszkacw Wandei przeciw oddziaom rewolucyjnej Francji. Razem zwalczaj lewic wszystkich czasw i odcieni, demaskuj masoneri i jej wpywy. W hiszpaskiej wojnie domowej sekunduj gen. Franco.

Spord zwolennikw prawicy wyrnia ich to, e dla siebie wybrali rol stranikw witego ognia - katolickiej ortodoksji i tradycji. Nie kryj krytycznego stosunku do Soboru Watykaskiego II. Uwaaj, e Koci poszed na zbyt dalekie ustpstwa wobec wiata wspczesnego, pacc za to ogromn cen zlaicyzowania spoeczestw Zachodu. Przeciwni s otwarciu na wiat, zmianom w liturgii i zbytniemu zaangaowaniu w ekumenizm. Wytrwale zabiegali o to, by Benedykt XVI dopuci sprawowanie mszy w. w tradycyjnym rycie trydenckim (w tym s podobni do Bractwa w. Piusa X - wyznawcw ekskomunikowanego przez Jana Pawa II abp. Lefebvre'a). „To akt sprawiedliwoci wzgldem Kocioa” - pisa Pawe Milcarek, redaktor naczelny „Christianitas”. I pyta: „Skoro za rwnoprawn uznano nawet form »trydenck « kultu, jak traktujemy »trydenck « tre naszej wiary w Ewangeli? Tre, ktra jako dogmat domaga si przyjcia przez wszystkich w Kociele”.

Przyczynili si do podjcia przez rzd Jarosawa Kaczyskiego decyzji o niepodpisywaniu Karty Praw Podstawowych ze wzgldu na rzekome zagroenia, jakie niesie dla ustawodawstwa w kwestiach wiatopogldowych. Byli inicjatorami podjcia przez Sejm dwch uchwa, w ktrych zapisano m.in., e "niszczenie ycia pocztego jest drastycznym naruszeniem praw czowieka. Nie mona go usprawiedliwi adnymi okolicznociami".

Szczegln sympati darz obecnego papiea - za obron ortodoksji. Czsto przywouj jego sowa wypowiedziane w czerwcu tego roku do biskupw sowackich, e ich ojczyzna oraz Polska s zagroone tym, i "dziedzictwo [katolickie], ktrego nie zdoa zniszczy reim komunistyczny, zostanie podwaone przez fermenty typowe dla zachodnich spoeczestw: konsumpcjonizm, hedonizm, laicyzm, relatywizm". Powinny wic wczy si do nowej ewangelizacji krajw starej Europy.

Ufaj, e ich katolicka rekonkwista ma si dopiero rozpocz.

Koci mj widz ubogi

Integryci nie s tosami z Radiem Maryja. Nie akceptuj radiomaryjnej bigoterii, cho doceniaj walor ewangelizacyjny toruskiej rozgoni. Dugo jej bronili, ale przestali. Pornia ich sprawa lustracji w Kociele, zwaszcza historia abp. Wielgusa i jego niedoszego ingresu. Toruskie media o wielu z nich pisay, e s "tzw. publicystami katolickimi".

Pawe Milcarek na swym blogu wyzna: „Czuj si oszukany - bo jednak akurat w sprawie ochrony ycia wierzyem w bezkompromisowo Radia” - cho ju wczeniej wiedzia, e wbrew twierdzeniom jego przeciwnikw „ani Radio Maryja nie jest »rzecznikiem Kocioa trydenckiego «, ani o. Rydzyk nie jest adnym »integryst «. Radio to po prostu inna wersja posoborowego aggiornamento”, czego dowodzi choby „bezceremonialne przeksztacanie liturgii w wiece”.

O. Rydzyk jako zwolennik soborowego otwarcia na wiat? Tego nie wymyliby nawet najtwardszy zwolennik redemptorysty.

Politycy integryci potrafi by jednak bardziej elastyczni od swych kolegw publicystw. Zawsze korzystaj z zaproszenia do toruskiej rozgoni, publikuj w "Naszym Dzienniku". Sam Jurek nie zareagowa na nazwanie przez o. Rydzyka zebrania kobiet u Marii Kaczyskiej "szambem".
Skomplikowane stosunki cz integrystw z Episkopatem. W peni akceptuj sukcesj apostolsk biskupw, ale coraz mielej wyraaj krytyczne opinie o konkretnych dziaaniach hierarchw. Ze sprawy lustracji odpytywali Episkopat z pasj Savonaroli. Krytykowali za jej niepodjcie na pocztku niepodlegoci, chowanie wstydliwych spraw pod korcem, dali jednoznacznych rozlicze. Po kadym odcinku medialnego serialu z ujawnianiem kolejnych kocielnych prawdziwych lub domniemanych agentw pytali hierarchw: "Dlaczego nic nie robicie?".

Nie szczdzili sw krytyki biskupom, ktrzy wyrazili sceptycyzm wobec prby wprowadzenia proaborcyjnych zmian w konstytucji. Wypowied abp. Gocowskiego w tej sprawie Jurek uzna w swoim publikowanym w "Christianitas" dzienniku za przejaw "fundamentalnego irenizmu", czyli niemal grzechu miertelnego ustpstw w doktrynie. I wyzna: "Marz o Kociele prawdziwego ubstwa (...), ktre nie wyrzeka si widzialnych znakw chway Boej, wietnoci wity i aktywnoci spoecznej, ale rezygnuje z nich, gdy nie mona tego osign w sposb odpowiadajcy naturze Kocioa. Takie ubstwo wymaga rezygnacji z nadambitnych inwestycji, z cichych ukadw z monymi polityki i gospodarki".

Znw w politycznej niszy

Namwi potny Koci polski, by wyzby si rodkw doczesnych dla realizacji swej misji, to zadanie dla prawdziwego "Boego szaleca". Rozumiem, e dzisiejsi ortodoksi mog tskni do czystoci ycia pierwszych chrzecijan. Ale czy ma to oznacza pozbawienie si przez Koci narzdzi, ktre od wiekw oswoi i stosuje nader skutecznie dla wikszej chway swojej i Boga?

Wolno od kompromisw zakrela rwnie aksjologi obecnoci integrystw w szerszych formacjach politycznych. „Nasz polityk - zanotowa Jurek - od lat prowadzilimy w oparciu o »opcj preferencyjn na rzecz narodowej wikszoci «. (...) Prawica w Polsce moe dysponowa wzgldn wikszoci, ale wanie dlatego jest to zbir niepodzielny”. Centroprawica musi jednak zrozumie, e „warunkiem koniecznym wikszoci prawicowej jest udzia aktywnej opinii katolickiej”. Prawica katolicka musi by zdolna do „odpowiedzialnej wsppracy w ramach szerszej, nie zawsze sympatycznej, struktury”, ale te do „powiedzenia »nie «, gdy wsppraca staje si pozorna i nie mona ju prowadzi naszej polityki na rzecz chrzecijaskiego charakteru pastwa, adu moralnego, praw rodziny. Wtedy przychodzi czas secesji - ktra musi trwa tak dugo, a centroprawica stanie si na nowo prawic”.

W oczach prezesa PiS-u tak postaw Jurek zasuy na miano "agenta lub wariata". W swych zapiskach pokaza, e wiadom jest ogranicze, jakie niesie jego postpowanie. "Ten dziennik staje si monotematyczny, ale tak wanie dziaa spoeczestwo liberalne. Systematyczna negacja chrzecijaskich zasad ycia prowadzi do tego, e chrzecijanie - upierajc si przy prawdzie moralnej - zaczynaj uchodzi za maniakw i (co wicej) tak si zachowuj".

Nie zwalabym winy na spoeczestwo liberalne. Kaczyskiemu, abp. Michalikowi i Sellinowi daleko do jego gorliwych propagatorw. Co takiego musi tkwi w autorze tych sw i jego kompanach, e innym przechodzi ochota na wspln dziaalno.

Integryci wyldowali dzi w politycznej niszy - tam, skd kilka lat temu wyruszyli na podbj wielkiego wiata. Warto o nich rozmawia nie ze wzgldu na ich polityczn si, bo tej - pozbawieni funduszy i struktur - nie maj. Ich jedyn si s pogldy, ktre wyznaje wiele osb ze wiata polityki, mediw i Kocioa. To do nich mog si odwoa, penic funkcj wyrzutu sumienia, by tamci nie zapomnieli o wartociach, ktre wsplnie uznaj za podstawowe.

Jurek i jego zwolennicy maj poczucie klski. Nie stracili jednak wiary w suszno swej misji. Szukaj wic sposobu na obecno w yciu publicznym. Rozpici s midzy utrzymywaniem rodowiska w osobnej partii politycznej a skupieniem aktywnoci w stowarzyszeniach i klubach. Za pierwszym rozwizaniem przemawiaj wzgldy praktyczne - dla wielkiego prawicowego partnera atrakcyjniejszy moe si okaza akces konkretnego podmiotu ni kilku do znanych osb. Za drugim - realistyczne zaoenie, e po niedawnych dowiadczeniach Jarosaw Kaczyski ma do wsppracy z ludmi, ktrych metod dziaania nie rozumie.

Kaczyski to gos Michnika

Czym mieliby si zaj polscy integryci? Moe bioetyk? Tomasz Terlikowski napisa w "Rzeczpospolitej" ("Katolicy potrzebuj skutecznego lobbingu", 13 listopada 2007), e w Polsce nie ma ustawy bioetycznej, ktra regulowaaby status prawny embrionu i dopuszczalno technik badawczych na komrkach macierzystych. Wskutek tego "ludzki zarodek ma w naszym kraju o wiele mniejsze prawa ni w Holandii". To, e badacze czy lekarze tego nie wykorzystuj, "wynika wycznie ze zwyczaju lub inercji". Dochodzi do tego aktywno rodowisk gejowskich i proaborcyjnych, ktre co prawda dzi s w odwrocie, ale adna koniunktura nie trwa wiecznie.

Wedug Terlikowskiego na PiS i PO „zorganizowana opinia katolicka” nie ma co liczy - te partie s za utrzymaniem status quo w sprawach wiatopogldowych. Wtruje mu Milcarek: nawet „w sprawie tak oczywistej jak respektowanie prawa do ycia dla wszystkich, przywdcy rzdu i opozycji powtarzali te same nieprawdy, ktre kiedy (...) ukua »Gazeta Wyborcza «. Jarosaw Kaczyski i Donald Tusk mwili jednym gosem - i by to gos Adama Michnika”.

Gdyby nie byo Michnika, konserwatywni katolicy powinni go wymyli.

W realnej dziaalnoci pozostaj im zatem stowarzyszenia katolickie, naganianie swych pogldw w mediach i wywieranie maksymalnej presji na parlamentarzystw mylcych jak oni. Bd skada projekty ustaw, zbiera pod nimi tysice podpisw, urzdza marsze pro life. Nie ustan w wysikach, by dokoczy dziea, ktrego nie udao im si zrealizowa w minionych dwch latach. Za ich spraw nie bdzie spokoju w kwestii prawnych regulacji spraw wiatopogldowych. Spokoju, ktrego chce spoeczestwo, wikszo politykw i prominentni biskupi.

Za wzr stawiaj sobie prawic amerykask - jak oni radykaln, wpywow i nieprzejednan w zwalczaniu "cywilizacji mierci". Jurek pisze, e w republikaskich prawyborach prezydenckich chrzecijascy konserwatyci poparli "mniej znanego, ale budzcego wiksze zaufanie Mitta Romneya, b. gubernatora Massachusetts. (...) Cywilizacja ycia ma prawo do swojej polityki".

Polscy integryci bd chcieli pj t sam drog. Tym bardziej e za trzy lata czekaj nas wybory prezydenckie. Jurek i jego zwolennicy sprbuj urzdzi na prawicy swoiste prawybory. Musi by do nich gotowy Lech Kaczyski i cay PiS, ktrych czeka nie tylko cika praca nad przesuniciem si do centrum, by zdoby gosy modego elektoratu, lecz rwnie konieczno odpowiedzi na pojawienie si polskiego Mitta Romneya.

Mirosaw CzechCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]