Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-06-2007
Marek Jurek: Prawica gubi idee

Witold Gowacki: - Ogoszony w niedziel program PO to program jakiej partii?

Marek Jurek: - Platforma to partia prawicowo-liberaln, wzgldnie postliberalna, w tym sensie, e dokonaa rewizji liberalnych tradycji obozu UD-KLD. Ale jest to rewizja niepena.

- Autorzy programu okrelaj go jako liberalno-konserwatywny. Sowo "konserwatywny" znajduje w tym wypadku uzasadnienie?

- PO to partia przede wszystkim liberalna, cho nastawiona na pozyskiwanie czci wyborcw o prawicowych. W programie PO s elementy interesujce dla tej czci spoeczestwa. S te jednak spore znaki zapytania - na przykad jeli chodzi o polityk prorodzinn. Platforma sformuowaa wiele deklaracji w tym zakresie, ktre mog by podstaw do wsppracy. Pytanie jednak, jaka bdzie rzeczywista rola tych deklaracji w polityce Platformy. Czy bd one jedynie dodatkiem do podatku liniowego, czy bd na serio realizowane?

- To jedyna tego rodzaju wtpliwo?

- Wizja polityki zagranicznej i funkcjonowania Polski w UE sformuowana przez PO mieci si w powszechnie przyjtej koncepcji polskiej racji stanu (solidarno atlantycka, wschodnie rozszerzenie UE). Natomiast wykonanie tej wizji moe wyglda zupenie inaczej, jeeli PO da pierwszestwo nastawieniu dostosowawczemu wobec zasadniczych orientacji polityki Unii. Ju to wida w odwrocie od krytyki Traktatu Konstytucyjnego.

- Czy w nowym programie PO mona zaobserwowa zauwaalny krok w prawo partii do tej pory bardzo czsto plasowanej w centrum?

- Partia prawicowo-liberalna zawsze pozostanie czci centrum. To co mnie niepokoi, to fakt, e w programie PO zaznaczony jest ten sam dystans zarwno wobec postkomunistw, jak i rzdzcej dzi prawicy. Ten program absolutnie nie przesdza tego, w jakiej konfiguracji politycznej PO mogaby rzdzi po wyborach.

- Do wyborw najpewniej mamy jeszcze ponad dwa lata... Czy mapa prawej strony sceny politycznej uksztatowana po paskim odejciu z PiS pozostanie do tego czasu aktualna?

- Z lewej strony dziej si do wane ruchy. Na prawicy jednak obecny ukad najprawdopodobniej pozostanie trway, cznie z korekt jak jest Prawica Rzeczypospolitej, ktra przywraca samodzielno nurtu chrzecijasko-konserwatywnego.

- Pozostanie miejsce dla dwch duych ugrupowa o miejscami zblionym programie? Bo, czy program PO znaczco rni si od propozycji PiS?

- PiS w ostatnim czasie przeszed na pozycje partii pragmatycznej, kierujcej si sondaowym populizmem - podobnie jak PO. Programy obu wielkich mona sprowadzi do paradygmatu "skuteczne pastwo w subie wygodnego ycia". Pewne rnice jednak istniej. Zdecydowan saboci polityki PiS jest odoenie programu prorodzinnego. Pod tym wzgldem PiS jest jedynie pragmatyczn parti ludow, podczas gdy PO jest pragmatyczn parti liberaln.

- Platforma prezentuje te pewne propozycje ustrojowe…

- Do deklaratywnie zapowiedziaa denie do stworzenia ordynacji wikszociowej - co moe sprzyja przezwycieniu oligarchizacji polskiego ycia publicznego. Istniejce w tej chwili rozwizania wraz z zasadami finansowania partii politycznych su tylko utrwaleniu pozycji dominujcych w tej chwili ugrupowa, a nie zbudowaniu systemu otwartego. Takiego, w ktrym partie musiayby potwierdza suszno wasnych rozwiza nie tylko w konfrontacji midzy sob, ale take wobec wyborcw swojego kierunku. Pytanie tylko, czy Platforma traktuje te zmiany serio, skoro wrd priorytetw konstytucyjnych znalazo si nie zniesienie normy proporcjonalnoci, a jedynie zakaz kandydowania skazanych.

- Nie dowierza pan PO?

- Dobrze, e Platforma zauwaya zapa demograficzn w Polsce. Jednak deklaracja zmniejszenia podatkw dla rodzin musi by poparta liczbami - wtedy bdzie wiadomo, czy jest goosowna czy efektywna spoecznie.

- Czy dwa najwiksze prawicowe ugrupowania rzeczywicie wol pragmatyzm od polityki opartej na wartociach?

- Raczej populizm ni pragmatyzm.

- Czy populizm nie jest form pragmatyzmu?

- W polskiej polityce niewtpliwie mamy do czynienia z ogromnym kryzysem przekona. Partie polityczne staj si maszynami do realizowania nie tyle zaoe ideowych, co ambicji swych liderw. Przekonani o swoich racjach posowie staj si czsto si drugorzdn - s podporzdkowani wanie ambicjom i taktyce swych przywdcw. Ci za dziaaj w oparciu o sondae.

- Mona sobie wyobrazi bezideow prawic?

- Czasem retoryczna aura towarzyszca polityce moe zastpi idee. To charakterystyczne, e kiedy w programie PO jest mowa o wartociach, to faktycznie mwi si o cywilizacji ycia. Natomiast gosowania w wykonaniu posw PO cakowicie temu przecz. Czym innym jest mwienie o wartociach w kontekcie wyborczym, czym innym jest prba ich realizacji, konsekwentna polityka zmiany w sytuacji, gdy napotyka na polityczny opr. W tej chwili w takich sytuacjach zawsze zwycia populistyczny pragmatyzm.

- Na polskiej prawicy dominuj wic dwie wielkie partie ze skonnociami do populizmu i pragmatyzmu. Gdzie widzi pan miejsce dla wasnego ugrupowania?

- Prawica Rzeczypospolitej podejmuje sprawy najwaniejsze dzi, ale rwnie jutro. Bronimy wartoci cywilizacji chrzecijaskiej, ktra jest cigle ywa i potrzebuje wsplnego wyrazu w Europie. W planie spoecznym najwaniejsze s prawa rodziny, ktre rzutuj na funkcjonowanie gospodarki i systemu zabezpiecze spoecznych. Rwnie w Europie broni musimy wartoci cywilizacji ycia, to otwarta kwestia tego, czym bdzie wsppraca europejska. W kraju chcemy przezwyciy oligarchizacj polskiej polityki, zamienianie Polski w Republik bossw partyjnych, co wymaga zmian w prawie wyborczym i partii politycznych. Trzeba przywrci autentyzm debaty w demokracji i wag przekona w polityce. Budujemy parti chrzecijasko-konserwatywn, ktra bdzie broni wartoci, ktrych trwao i wag potwierdziy rwnie dowiadczenia naszego pokolenia.

- Jak mona osign ten cel?

- W wypadku praw rodziny to kwestia obnienia podatkw ze wzgldu na wychowywane dzieci, rwnie wyduenia urlopw macierzyskich (zoylimy projekt ustawy w tej sprawie). Trzeba zmieni prawo wyborcze na otwarte, najlepiej wprowadzajc ordynacj wikszociow, i znie przymusowe finansowanie partii politycznych (powinny by finansowane z budety, ale jak organizacje pozarzdowe). W Europie powinnimy organizowa opini chrzecijask, ale od wyrokw takich, jak ostatnie Trybunau Strasbourgskiego, trzeba si po prostu odwoywa, przywoujc rzeczywiste zasady Konwencji Praw Czowieka Rady Europy. Po prostu polityka, ale polityka naprawd, a nie tylko spektakl medialny.

- Czy nie jest jednak tak, e jak na razie obrona tradycyjnych wartoci w wydaniu polskiej prawicy nie sprowadza si do zmian w podatkach, lecz do inicjatyw takich jak intronizacja Chrystusa Krla bd walka z Teletubisiami?

- Artur Grski swoj dziaalnoci narazi bardzo wan prawd wiary na porwnania takie, jak Paskie. Ale to polityk, ktry dziaa w PiS, nie w Prawicy Rzeczypospolitej. Take pytanie prosz skierowa gdzie indziej. Ludzi epatujcych oryginalnoci nie naley myli z rzeczywistym yciem publicznym. To, e Platforma ma posa Palikota, nie zmienia faktu, e jest powan si polityczn, wobec ktrej trzeba zaj stanowisko. Postaci z SLD nie bd wymienia, bo to w ogle nie moje rejony.

- Tak jak PO ma Palikota, tak pan ma Artura Zawisz?

- Artur Zawisza jest bardzo zdolnym i twrczym modym politykiem. Nie wywouje sensacji.

- A minispdniczki?

- To po prostu element spin-kampanii prowadzonej przeciwko naszej partii. Kto wycign star interpelacj poselsk dotyczca prostytucji drogowej, a wic problemu powanego. Zawisza pyta o plany MSW, a nie prezentowa projekty ustaw. Interpelacja bya w peni uprawniona, bo wspczesne spoeczestwo nie moe by dostatnim miastem, na obrzeach ktrego funkcjonuj wysypiska mieci - bo ludzi nie wolno traktowa jak mieci. Tym bardziej jeli s opuszczeni i pogardzani.

- Zajmowanie si wysypiskami moe by jednak niebezpieczne. Mona dosta atk zawodowca. A wtedy w "miecie" jest si na marginesie. Jak broni wartoci "miasta", nie naraajc si na tak atk?

- Solidarno wymaga, by zajmowa si kadym.

- Moe "miasto" ma problemy nie tylko z wysypiskami mieci? Mona sobie wyobrazi prorodzinn polityk zagraniczn, prorodzinn armi, albo prorodzinny kodeks handlowy?

- Prorodzinnej armii nie, ale Milicj Obywatelsk pamitam - bdzie Pan o ni pyta PO? Ale mwmy powanie. W Unii Europejskiej na pewno uznanie praw rodziny za jedn z wartoci, na ktrych opiera si nasza wsppraca jest na pewno bardzo wane. Kiedy spotkalimy si w Warszawie w ramach Partnerstwa Regionalnego - wystpilimy o to wsplnie z przewodniczcymi Parlamentw Czech, Wgier, Sowacji, Austrii i Sowenii. W Europie na pewno trzeba budowa opini chrzecijask, ktrej akceptacja jest jedynym z elementw europejskiej polityki solidarnoci w ogle (obok atlantyckiej oraz krajw dcych do integracji na Wschodzie, jak Gruzja i Ukraina, a wewntrz - solidarnoci midzy Europ zachodni i rodkow).

- Sdzi pan, e Polacy naucz si krytycznie patrze na populizm?

- Polityka musi zawsze odpowiada na potrzeby spoeczne, to obowizek polityki i jeszcze nie populizm. Ale potrzebne jest rwnie budowanie silnej opinii publicznej wok staych zasad polityki i konsekwentna praca na rzecz jej celw. Krtko mwic - polityka naprawd.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]