Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-01-2012
Marek Jurek zachca do podpisania apelu o prorodzinne rozwizania podatkowe oraz tekst w Przewodniku Katolickim
Przewodnik Katolicki - Razem powiedzmy Nie! nadmiernym obcieniom Rodzin wychowujcych dzieci

Obserwujc nieprzyjazne polskim rodzinom poczynania premiera i rzdu, wikszo z nas pozostaje biernymi widzami. Ewentualnie lubimy sobie ponarzeka. Ale mona te sprbowa co zrobi...

Coraz czciej mwi si o tym, e grozi nam zapa demograficzna. Tym samym mniej liczne kolejne pokolenia nie bd w stanie zapeni rynku pracy ani odpowiednich dochodw budetowi, a jednoczenie nie zagwarantuj utrzymania swoim rodzicom i dziadkom. Ustrzec nasz kraj moe przed tym jedynie wprowadzenie przez pastwo rzeczywistej polityki prorodzinnej, ktra przyczyni si do zwikszenia liczby urodze. Dlatego rodowiska dbajce o polskie rodziny z pewn nadziej czekay na listopadowe expos premiera Donalda Tuska. Jego wygoszenie utwierdzio je jednak w opinii, e po nowym rzdzie nie naley spodziewa si dziaa, ktre poprawi sytuacj polskich rodzin. Do tego od stycznia zwikszeniu z 8 do 23 proc. ulega stawka podatku VAT na ubranka niemowlce i obuwie dla dzieci. W tej sytuacji Prawica Rzeczypospolitej, partia utworzona w 2007 r. przez grup posw PiS-u z Markiem Jurkiem na czele, postanowia wystosowa apel, w ktrym wzywa Sejm do odrzucenia wszelkich propozycji godzcych w podatkowe i spoeczne prawa rodziny. Moe go podpisa kady, kto zatroskany jest o los polskich rodzin.

Wyraz spoecznej niezgody
Sygnatariusze apelu podkrelaj, e skoro na dziesi modych Polek i dziesiciu modych Polakw przypada tylko dwanacioro dzieci, sytuacj naszego kraju ratuj rodziny, ktre nastawione s na wychowywanie potomstwa. – Niestety, jeli chodzi o polityk prorodzinn, na tle innych krajw europejskich, jestemy na przedostatnim miejscu, przed Rumuni – zauwaa Lech uczyski, koordynator akcji zbierania podpisw pod apelem, dodajc, e w Polsce hamuje si lub likwiduje nawet to, co zostao ju zrobione w tym obszarze, jak chociaby tzw. becikowe czy ulg prorodzinn. − Naszym apelem chcemy pokaza premierowi, jak „dba” o polskie rodziny i e panuje spoeczna niezgoda na propozycje skadane przez niego w tej kwestii − dopowiada Tomasz Miller, penomocnik Prawicy Rzeczypospolitej w Zbkach pod Warszaw, rwnie zaangaowany w zbieranie podpisw pod apelem. − Przewidujemy, e prace nad pierwszymi ustawami dotyczcymi polityki rodzinnej bd trway do poowy, a moe nawet do koca marca, kiedy to odbdzie si ich czytanie w Sejmie. Zanim do tego dojdzie, chcemy przekaza nasz apel premierowi, posom oraz prezydentowi. Do tego czasu mamy nadziej zebra przynajmniej kilkanacie tysicy podpisw − przyznaje uczyski.

Zaoenia byy inne
Apel pod hasem „NIE podwyce podatkw dla rodzin wychowujcych dzieci!” wzywa posw i premiera Tuska do zaniechania zapowiadanych dziaa majcych na celu zwikszenie obcie dla rodzin. Podejmuje on kilka istotnych kwestii, a wrd nich odczuwalny brak waloryzacji kryterium dochodowego uprawniajcego do wiadcze rodzinnych. − Kiedy ustalono je w 2004 r. na poziomie 504 z brutto na osob, minimalna pensja wynosia 824 z. Obecnie jest ona prawie dwukrotnie wiksza, kryterium natomiast pozostaje wci to samo. A przecie z zaoenia miao by ono co najmniej rwne kwocie minimalnego wynagrodzenia za prac – tumaczy Lech uczyski, penicy take funkcj sekretarza generalnego Prawicy Rzeczypospolitej. By moe jednak sytuacja w tej kwestii ulegnie w niedalekiej przyszoci poprawie. Jak bowiem zauway, 20 grudnia podczas posiedzenia Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny, Marek Bucior, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej, wszystko wskazuje na to, e progi dochodowe w wiadczeniach rodzinnych zostan w listopadzie tego roku zweryfikowane i podniesione.

Nie zasaniajmy si Uni
W prorodzinnym apelu jest take mowa o podniesieniu podatku VAT na ubranka dla niemowlt i dziecice obuwie. Ta decyzja jest reakcj Polski na wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej z padziernika 2010 r. Uznano w nim bowiem, e obowizujca wwczas w naszym kraju 7-procentowa stawka VAT na te produkty jest niezgodna z prawem unijnym. − A przecie w niektrych krajach czonkowskich stawka VAT na artykuy dziecice wynosi
0 proc., jak to jest w Wielkiej Brytanii, czy 3 proc. w Luksemburgu. Uwaam wic, e rzd powinien renegocjowa w tej sprawie z Uni Europejsk – mwi uczyski. Jego zdaniem dobrym rozwizaniem byby te zryczatowany zwrot podatkw zapaconych w zwizku z wychowywaniem dzieci. − Jak obliczylimy, samego VAT-u z tej racji przecitna polska rodzina paci rednio ok. 250−300 z miesicznie – wyjania.

Nie mona oszczdza na rodzinach!
Twrcy apelu zauwaaj te brak waloryzacji ulgi podatkowej na dzieci, ktr uchwalono w 2007 r. w wymiarze 1145 z przy wczesnej pacy minimalnej 936 z. Obecnie projekt rzdowy zakada, e ulga na pierwsze i drugie dziecko bdzie wynosia 1112 z, a na trzecie i kolejne − 1668 z przy pacy minimalnej ponad 1500 z. Niepokojce s zdaniem dziaaczy Prawicy Rzeczypospolitej take plany zniesienia zasiku porodowego, tzw. becikowego, oraz ulg podatkowych na dzieci dla czci rodzin. Ulga prorodzinna ma bowiem przysugiwa rodzinom, ktrych dochd przekracza 85 tys. z rocznie, a wic wchodzcym w drugi prg podatkowy, tylko w sytuacji, gdy bd one wychowyway co najmniej dwoje dzieci. Natomiast zasiek porodowy bdzie dotyczy wycznie rodzin, ktrych dochody nie przekraczaj 85 tys. z rocznie. − Wyliczenia ministra finansw Jacka Rostowskiego wskazuj, e rzd chce w ten sposb zaoszczdzi 250 mln z. A przecie nie powinien on oszczdza na rodzinach i na przyszych pokoleniach – zauwaa sekretarz generalny Prawicy.

Oto konkretne rozwizania
Oprcz zanegowania niektrych dziaa rzdu szkodliwych dla polskich rodzin, sygnatariusze apelu proponuj rwnie konkretne rozwizania zaczerpnite w sporej mierze z dowiadcze innych krajw europejskich. Wskazuj tutaj np. na uzalenienie wysokoci emerytury oraz wieku emerytalnego od liczby dzieci czy zlikwidowanie przywilejw dla osb yjcych w tzw. wolnych zwizkach, ktre traktowane s jak osoby samotnie wychowujce dzieci. Cenne byoby take wprowadzenie Oglnopolskiej Karty Duej Rodziny, ktra jest form docenienia roli rodzin wielodzietnych w spoeczestwie poprzez uatwienie im funkcjonowania na co dzie za pomoc wprowadzenia zniek komunikacyjnych czy w placwkach kulturalnych i obiektach sportowych.
Prorodzinny apel Prawicy Rzeczypospolitej podpisao ju ponad 4 tys. osb. Wrd nich s take znane nazwiska ze wiata mediw i polityki takie, jak: Jan Dziedziczak, pose na Sejm; Jan Maria Jackowski, senator i publicysta; Pawe Milcarek, redaktor kwartalnika „Christianitas”; Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny portalu Fronda.pl; Bogusaw Kiernicki, prezes Fundacji w. Benedykta, czy Jan Pospieszalski, muzyk i dziennikarz.

Konsekwentni w dziaaniu

Ta cenna inicjatywa podjta przez Prawic Rzeczypospolitej wynika z jej zaoe programowych. Od pocztku swojej dziaalnoci zgasza ona bowiem postulaty wspierania rodzin. Odegraa take zasadnicz rol we wprowadzeniu zasikw porodowych i duej ulgi PIT dla rodzin wychowujcych dzieci. Ale, jak zauwaaj dziaacze Prawicy, s to jedynie sygnay polityki, ktra musi by kontynuowana, a do osignicia zadowalajcych wynikw. − Zamierzamy przez cay czas wywiera nacisk spoeczny na rzdy – ten i nastpne, tak aby po kolei wprowadzay one nasze prorodzinne postulaty – ale te broni tego, co ju udao si wypracowa w tym obszarze. Chcemy to czyni razem ze rodowiskami, ktre troszcz si o polskie rodziny, w tym ze rodowiskiem rodzin wielodzietnych − podsumowuje Lech uczyski, zauwaajc, e w tego typu dziaaniach zawsze trzeba sobie zaoy duszy horyzont czasowy.

Apel prorodzinny mona podpisa na: www.apel.info.pl oraz www.prawicarzeczypospolitej.org. Na tych stronach mona rwnie pobra formularz sucy do zbierania podpisw na przykad wrd starszych osb niekorzystajcych z internetu, ktry wypeniony naley wysa do Krajowego Biura Prawicy Rzeczypospolitej (ul. Wsplna 61 lok. 105, 00–687 Warszawa).

Efekty dziaa prawicowej opozycji na rzecz poprawy sytuacji materialnej rodzin na pewno nie bd natychmiastowe, ale ju dzi naley jej pogratulowa inicjatywy i konsekwencji w podejmowaniu tej tematyki. Bez tego praktycznie nie istniaaby ona w przestrzeni publicznej, innymi sowy, rzd bezustannie zmniejszaby przychody rodzin, szczeglnie wielodzietnych, czy te zwikszaby ich wydatki, np. wzrostem podatku VAT, a my nawet nie wiedzielibymy, kiedy i jak to si dzieje. Pozostaje mie nadziej, e tym razem rzdzcy stan ponad doranym interesem partyjnym i w swoich dziaaniach wezm pod uwag racjonalne argumenty swoich politycznych przeciwnikw.


Przewodnik Katolicki - Razem powiedzmy Nie! nadmiernym obcieniom Rodzin wychowujcych dzieciCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]