Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-05-2012
WprostExtra:lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek, ktry odpowiada na pytania czytelnikw Wprost

Chciabym y w pastwie, z ktrego nie tylko jestem dumny, ale ktre po prostu lubi, wrd ludzi ktrzy czuj si odpowiedzialnie za jego sprawy – przekonuje lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek, ktry odpowiada na pytania czytelnikw Wprost.pl.

Katarzyna Sikora: Czy nie auje pan decyzji o zaoeniu Prawicy RP? Czy nie lepiej byo odej z polityki i zaj si czym innym?

Marek Jurek: Prawic Rzeczypospolitej zaoylimy dla ludzi o naszych pogldach i dla nich nasza partia dziaa. Przez te pi lat zbudowalimy parti o jasnym programie, polityce, gronie politykw i dziaaczy. To wielka warto spoeczna.

Ireneusz Szczepanik: Dlaczego zdecydowa si pan na ponown wspprac z Jarosawem Kaczyskim?

Prawo i Sprawiedliwo uznao Prawic Rzeczypospolitej za trway nurt polityczny, co umoliwio obu partiom zawarcie porozumienia. Powinnimy razem pracowa, by odsun PO od wadzy i utworzy rzd prawicowy. Jarosaw Kaczyski ma nasze poparcie jako lider opozycji, w ktrej chcemy reprezentowa opini chrzecijask i konserwatywn.

Tomasz Lewandowski: Nie uwaa pan, e od czasu pamitnych gosowa dotyczcych ochrony ycia pocztego, ktre doprowadziy do pana rozstania z Prawem i Sprawiedliwoci, PiS zmienio si i poszo w kierunku wyznawanych przez pana pogldw?

Podejmujemy tak wspprac z Prawem i Sprawiedliwoci, jak wielokrotnie proponowalimy, gdy po sprawie konstytucyjnej uznalimy, e sprawy cywilizacji ycia i praw rodziny potrzebuj wasnej reprezentacji politycznej, samodzielnie uczestniczcej w szerokiej wikszoci na prawo od centrum. I na tym wanie polega porozumienie Prawicy Rzeczypospolitej z Prawem i Sprawiedliwoci. Oczywicie, liczymy na solidarno, ale zbudowalimy podstaw dla naszej aktywnej i samodzielnej akcji politycznej.

Krzysztof Chyla: Wierzy pan, e w Polsce moe powtrzy si scenariusz wgierski? Czy gdyby doszo do takiej zmiany na polskiej scenie politycznej, PiS powinien przygotowa si na ataki ze strony Unii Europejskiej – podobne do tych, z jakimi dzisiaj spotyka si Victor Orban?

Jestemy na dobrej drodze do zasadniczej zmiany spoecznej - przy czym warto pamita, e na Wgrzech miaa ona charakter najpierw duchowy, potem polityczny. Jeeli kraje Europy rodkowej zachowaj solidarno – bdziemy w Unii szanowani, a wsppraca europejska bdzie naprawd partnerska.

Krzysztof Chyla: Co sdzi pan o decyzji Jarosawa Kaczyskiego, ktry postanowi wystartowa w wyborach prezydenckich? Czy nie jest tak, e lider PiS chce udowodni Zbigniewowi Ziobrze, e to on wci rozdaje karty na prawicy?

To decyzja oczywista. Jarosaw Kaczyski jest liderem opozycji i jako taki chce j reprezentowa w wyborach prezydenckich.

Tomasz Miller: Co sprawio, e Prawica Rzeczpospolitej nie osigna porozumienia z Solidarn Polsk?

Przekonalimy si, e nie jest to adna nowa jako polityczna. U kolegw nasze zaangaowanie chrzecijaskie wzbudzio obawy - wyranie powiedzieli nam, e interesuje ich gwnie mj udzia w kierownictwie ich partii i bez tego nie s zainteresowani wspprac z Prawic Rzeczypospolitej. Ich stanowisko to gwnie krytyka roli Jarosawa Kaczyskiego w PiS oraz postulat podniesienia podatkw, a wic jednoczesna dekompozycja gospodarki i opozycji. W imi czego?

Tomasz Wawak: Obserwacja polskiej i europejskiej sceny politycznej wskazuje, e obecnie programy partii i rzdw dryfuj w stron centrum. W Polsce - moe poza PiS-em - brak jest w parlamencie partii forsujcych jakikolwiek spjny program polityczny, oparty na solidnych podstawach ideologicznych. Czy polityk o wyrazistych pogldach (niewane czy z lewicy czy z prawicy) ma szans wybi si na wspczesnej scenie politycznej jako lider, a jednoczenie nie zatraci swoich ideowych przekona?

Sensem polityki jest dobro wsplne. W polityce trzeba kierowa si przekonaniami - bez tego jest ona pusta. Pytanie wic nie powinno brzmie czy prowadzi polityk zasad, ale – jak to robi? Prawica Rzeczypospolitej ma prost zasad: jeeli prawica chrzecijasko-konserwatywna miaaby by traktowana jedynie jako fasada wizerunkowa w szerszej formacji – trzeba dziaa samodzielnie, potwierdzi trwao akcji politycznej i zdolno wyborcz. Jeeli szersze formacje centroprawicy s otwarte na wspprac szanujc samodzielno naszego nurtu – powinnimy i chcemy solidarnie wsppracowa.

Krzysztof Chyla: Czy wedug Pana kompromis midzy PO i PSL w kwestii reformy emerytalnej, moe by tragiczny w skutkach dla partii Waldemara Pawlaka, ktra ju teraz balansuje na granicy progu wyborczego?

Decyzja o koalicji z PO bya przed piciu laty bardzo ryzykowna dla PSL, ale w wyborach ludowcy si obronili. Dzi najwikszym zagroeniem dla PSL-u jest nacisk ze strony Janusza Palikota, ktry oferujc dobre usugi premierowi Donaldowi Tuskowi moe sprowadzi parti premiera Pawlaka do roli koalicjanta pozornego. Na dusz met bdzie to dla ludowcw sytuacja nie do zniesienia.

Uniemys Strczkowski: Gdyby mg pan decydowa o tym jaki system podatkowy bdzie obowizywa w Polsce, to jakie rozwizanie by pan przyj? Podatek liniowy czy podatek progresywny? Jeli ten drugi – to jak wysokie powinny by progi podatkowe?

Jestem przede wszystkim przeciwny podnoszeniu podatkw - mwiem o tym w czasie kampanii prezydenckiej. Obnienie PIT (przez rzd prawicowy) i CIT (wczeniej przez rzd lewicowy) uwaam za wane osignicia pastwa, a podwyk VAT-u (przez rzd liberalny) – za porak. Naley natomiast jak najszybciej obniy podatki rodzinom wychowujcym dzieci - ulga w PIT na kade dziecko powinna by rwna przecitnej wpacie VAT z tytuu wychowania dziecka, a wic powinna wynosi ok. 2800 z. Poprzednia obnika PIT dla rodzin wychowujcych dzieci, okazaa si – wzmacniajc popyt wewntrzny – bardzo korzystnym elementem obrony przed kryzysem.

Wojciech Marciniec: Jak ocenia pan przyszo Unii Europejskiej w kontekcie kopotw gospodarczych i widma recesji oraz rosncej niechci spoeczestwa do istnienia UE w obecnym ksztacie?

Unia – przyjmujc traktat lizboski, mimo odrzucenia Konstytucji dla Europy, zapdzia si w lep uliczk federalizmu. Tragicznym nieporozumieniem jest euro, ktre od pocztku miao sta si nie tyle instrumentem rynku, co ujednolicenia polityki gospodarczej. Sprawom zmian w strefie euro powinnimy przyglda si z yczliw neutralnoci, dbajc o koordynacj stanowiska pastw, ktre zachoway walut narodow (takich jak Czechy, Szwecja, Dania, Wielka Brytania). Polska powinna wyranie owiadczy, e przyjcie paktu fiskalnego, a wic zmiana regu dziaania unii walutowej, zwalnia nas ze zobowiza w tym zakresie i e chcemy zachowa trwale (jak Wielka Brytania i Dania) swoj narodow walut. W sprawach Europy powinnimy kierowa si prost zasad: tyle wsplnych instytucji i kompetencji, ile wsplnych wartoci i interesw. We wsppracy europejskiej nasza polityka powinna koncentrowa si wok bezpieczestwa energetycznego Europy rodkowej, utrwalenia niepodlegoci pastw i zmian politycznych powstaych we wschodniej Europie po rozpadzie Zwizku Sowieckiego, obronie korzystnej dla Polski polityki rolnej, wsppracy pastw, ktre zachoway walut narodow, budowie silnej opinii chrzecijaskiej w Unii Europejskiej.

Pawe Niewiadomski: Popiera pan pomys powrotu do koncepcji Kas Chorych, ktre zostay zlikwidowane przez SLD?

Uwaam, e powinnimy stopniowo odchodzi od przymusowych ubezpiecze spoecznych, zachowujc jednak odpowiedzialno pastwa wobec najbardziej potrzebujcych grup.

Pawe Niewiadomski: Czy szanuje pan osoby deklarujce narodowo lsk i akceptuje pan ich prawo do deklarowania takiej narodowoci?

Szanuj wszystkich ludzi. Tradycj Grnego lska bardzo ceni i lubi tam jedzi. I dlatego zawsze zachcam i przekonuj lzakw, by deklarowali si jako Polacy. Bo Polska – przy wszystkich problemach Grnego lska – stworzya warunki dla przetrwania lskiego regionalizmu. Ilu ludzi w Niemczech (mimo wolnoci politycznej i tysicy lzakw, ktrzy tam wyjechali) deklaruje narodowo lsk?

Bogusaw Tasak: Pana rzecznik napisa na Twitterze 1 kwietnia, e obejmuje pan stanowisko szefa KRRiT. Czy rzeczywicie chciaby pan wrci na to stanowisko?

To by art primaaprilisowy Tomka Millera, naszego rzecznika prasowego. Polityk obecnej KRRiT oceniam bardzo le.

Jan Kowalski: Dlaczego uwaa pan, e wikszo Polakw chce zakazu pornografii? Czy zamierza pan wprowadzi cenzur internetu na wzr chiski, aby uniemoliwi dostp do materiaw pornograficznych?

Pornografia obraa godno ludzk i jest za dla kadego spoeczestwa. Natomiast jakie bdzie stanowisko wikszoci opinii publicznej – dowiemy si, gdy prawica chrzecijaska bdzie miaa wystarczajc pozycj eby doprowadzi do debaty w tej kwestii.

Katarzyna Sikora: Jakie ma pan polityczne marzenie?

eby Polska bya silnym pastwem opartym na zasadach cywilizacji ycia i praw rodziny, prowadzcym aktywn polityk w Europie (szczeglnie w Europie rodkowej) i eby w naszej polityce przywrci znaczenie zasad, przekona i odpowiedzialnoci. Chciabym y w pastwie, z ktrego nie tylko jestem dumny, ale ktre po prostu lubi, wrd ludzi ktrzy czuj si odpowiedzialnie za jego sprawy.

rdo: Wprost.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]