Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-11-2012
Marian Pika: Trzeba umie targowa si...

...i wyranie chcie robi z nimi interesy – mwi o najlepszej metodzie na wspprac z dyplomacj amerykask w rozmowie z dr Rafaem Zgorzelskim, Marian Pika, wiceprzewodniczcy Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP V kadencji (2005–2007), obecnie wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej.

Dr Rafa Zgorzelski: Jakie konsekwencje geopolityczne dla wiata przyniesie ze sob potencjalne zwycistwo w wyborach prezydenckich w USA, Mitta Romneya?

Marian Pika: Zwycistwo Romneya z pewnoci w sposb radykalny nie zmieni strategii Stanw Zjednoczonych. Ta polityka ulega rewizji w mniejszym zakresie, ni si powszechnie sdzi. Jednak nie znaczy to, e nie zmienia si wcale.

R.Z.: Czy Paskim zdaniem ewentualna wygrana Romneya wpynie na przypieszenie realizacji projektu budowy systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce w ramach wspdziaania z NATO i USA?

M.P.: Deklaracja w sprawie tarczy antyrakietowej jest dla Polski wana. Oznacza to podtrzymanie amerykaskiej obecnoci w naszej czci kontynentu. To wana deklaracja, lecz ona nie zastpi polskiego wysiku w zakresie budowy wasnego bezpieczestwa narodowego. Tarcza jest istotna take z tego powodu, e jej budowa osabia proces erozji Paktu Pnocnoatlantyckiego i buduje specjalne relacje polsko – amerykaskie.

R.Z.: Jak postrzega Pan midzynarodow pozycj Polskie w Europie i wiecie? Czy w strategicznym sojuszu z USA? A moe jako inaczej?

M.P.: Nasza rola zarwno w Europie, jak i w wiecie sabnie. Polska znajduje si bowiem pomidzy dwoma mocarstwami, ktre buduj swoja pozycj w Europie. Co wicej oba te mocarstwa, Rosja i Niemcy, wsppracuj ze sob nie tylko w wymiarze surowcowym. Maj take wsplna wizj porzdku midzynarodowego podwaajc hegemoni amerykask. Co prawda polityka budowy wasnej pozycji przez Rosj i Niemcy rni si, ale wzrost ich znaczenia oznacza bdzie relatywny spadek roli Polski. Niemcy buduj sw hegemonie pod hasem odpowiedzialnoci za losy Europy, spychajc pastwa naszej czci starego kontynentu do roli politycznych i ekonomicznych satelitw. Natomiast Rosja dy do odbudowy pozycji porwnywalnej z rol byego Zwizku Sowieckiego. To dla nas bardzo grona polityka. Oczywicie nie jest przesdzony ani scenariusz urzeczywistnienia aspiracji rosyjskich, ani niemieckich. Amerykaska obecno w Polsce, nie tylko temperuje jedne i drugie ambicje, ale przede wszystkim wzmacnia geopolityczn pozycj Polski. Warto pamita o tym, e pomimo erozji porzdku postzimnowojennego, to nadal Stany Zjednoczone s jego obroc i gwarantem. A to tylko dziki upadkowi systemu jataskiego wyonia si niepodlega Polska i hegemonia amerykaska jest wanie gwarantem tego porzdku, w ktrym jest moliwa Polska niepodlega. Ta sytuacja dyktuje nakaz takiej polityki polskiej, ktra nie tylko wzmacnia nasze relacje z USA, ale take przeciwdziaa antyamerykaskim nastrojom w Unii Europejskiej. Warunkiem wzmocnienia pozycji Polski jest nie tylko wsppraca z USA, czy przeciwdziaanie hegemonistycznej polityce Berlina i Moskwy, ale przede wszystkim zwikszenia polskiego potencjau narodowego. Te niebezpieczne tendencje w ewolucji naszych ssiadw nie s przesdzone. Ani Rosja, ani Niemcy nie musz zrealizowa swoich aspiracji. S bowiem take liczne zagroenia dla ich polityk. Dla Polski jest wane to, aby umiejtnie czy wspprac z USA z niekonfrontacyjnym budowaniem wasnej pozycji w Europie.

R.Z.: W jakim kierunku bdzie Paskim zdaniem ewaluowa europejski system bezpieczestwa i w jakim winien poda?

M.P.: Obecnie europejski system bezpieczestwa, a waciwie system natowski przeywa kryzys. W czasie zimnej wojny tym wrogiem jednoczcym by Zwizek Sowiecki. Obecnie NATO nie ma jasno zdefiniowanego przeciwnika i to decyduje o erozji tego ukadu. Jednoczenie Unia Europejska nie jest w stanie zastpi systemu natowskiego, natomiast moe go powanie osabi. Dla mnie jasne jest to, e bezpieczestwo Europy musi by zwizane ze Stanami Zjednoczonymi. W przeciwnym razie obecny kryzys europejski w wymiarze ekonomicznym i politycznym rozszerzy si take na kwestie bezpieczestwa.

R.Z.: Jest Pan absolwentem studiw z zakresu geopolityki i midzynarodowych stosunkw gospodarczych w katolickim Uniwersytecie Gergetown (USA), ktre ukoczy Pan w 1995 roku. Jak przez te kilkanacie lat Paskim zdaniem zmieniay si koncepcje postrzegania przez amerykask dyplomacj priorytetw w midzynarodowej polityce?

M.P.: Mwiem wczeniej o tym, e kryzy NATO wynika z braku jasno zdefiniowanego przeciwnika, a midzynarodowa polityka USA nie podlega zasadniczym przemianom. Dzi jednak gwne wyzwania dla Stanw Zjednoczonych pojawiaj si przede wszystkim w Azji. Std zdecydowane przesunicie zainteresowania tego pastwa w kierunku tego kontynentu. Europa zesza zdecydowanie na plan dalszy. To niebezpieczna dla Polski ewolucja polityki amerykaskiej, ale w znacznej mierze nieunikniona.

R.Z.: Czy nie uwaa Pan, e polskiej wsppracy z USA nadaje si zbytni charakter? Czy polska polityka zagraniczna nie jest czasami przesadnie proamerykaska?

M.P.: Dla Polski wane jest to, aby staa si uprzywilejowanym partnerem Stanw Zjednoczonych w tej czci Europy. To wzmacniaoby jej pozycj i dawao gwarancje amerykaskiego zaangaowania w wypadku zagroenia. Ambiwalencja w polskiej polityce bdzie osabia take zainteresowanie Amerykanw nasz czci wiata. Polacy czsto nie rozumiej mentalnoci amerykaskiej. Amerykanie, to nard kupiecki. Trzeba wyranie chcie robi z nimi interesy, ale trzeba si te umie targowa. Natomiast Polacy do Amerykanw podchodz bardzo emocjonalnie. Amerykanw nie musimy kocha, ale trzeba jasno zdefiniowa wasne interesy i umie si z nimi o swoje kramarzy. Niestety frazes w polityce z USA czsto zastpuje jasno zdefiniowane interesy i to jest podstawowa sabo naszej polityki.

R.Z.: Dzikuj za rozmow.

rdo: Geopolityka.orgCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]