Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-05-2014
Marian Pika: Silna Polska

Ostatni rok sta si wiadkiem manifestowania odradzajcego si polskiego patriotyzmu. W przeszo dwadziecia lat po upadku komunizmu, gdy w ycie dorose wchodz roczniki cakowicie uksztatowane ju w Polsce niepodlegej, mamy do czynienia z istotnymi przewartociowaniami postaw spoecznych. S to pokolenia, dla ktrych komunizm z jego kompleksami i fobiami naley ju do historii. Wraz z upywem czasu wkraczaj pokolenia, ktre, jak w kadym innym wolnym pastwie, chc by dumne z wasnego narodu, wasnej historii, chc by szanowani przez innych, a przede wszystkim chc broni wasnych interesw i wasnej godnoci. Te pokolenia bez kompleksw szukaj wasnej tosamoci, tosamoci wolnego i dumnego narodu. Tym samym szukaj swego miejsca zarwno w polskiej rzeczywistoci, jak i godnego miejsca Polski we wspczesnym wiecie. Ale jednoczenie to pokolenia, ktre nie godz si z oligarchizacja ycia publicznego i wyzbywaniem si atrybutw suwerennoci wasnego pastwa. To bardziej podwiadomy ni precyzyjnie sformuowany sprzeciw wobec satelickiej polityki wobec najsilniejszych pastw naszego kontynentu czy polityki rezygnacji z podmiotowoci narodowej na rzecz federalizujcej si Unii. To take sprzeciw wobec tej polityki, ktr symbolizuje traktat lizboski, pakiet klimatyczno-energetyczny czy rezygnacja z suwerennoci walutowej. To poczucie, e establishment rzdzcy nie reprezentuje tych pragnie, nastrojw, intuicji i emocji, ktre w ycie spoeczne wnosz, pozbawione kompleksw okresu komunistycznego, wchodzce w ycie dorose, mode pokolenie.

Te pokolenia maj narastajce poczucie zuycia dotychczasowej sceny politycznej, a jednoczenie, poza odbudow historycznej tosamoci poprzez nawizanie do tradycji obozu narodowego czy heroicznego oporu onierzy wykltych, brakuje jej myli politycznej i precyzyjnych hase t myl wyraajc. Spontanicznie wiec pojawiy si hasa "Wielkiej Polski". Jest ono raczej wyrazem ksztatowania historycznej tosamoci, nawizaniem do przedwojennych hase rodowisk narodowych, ni przemylanej koncepcji politycznej. Haso "Wielkiej Polski" moe mie tre duchow. Ale moe te sta si ucieczk w marzenia i gromkie sowa, a tym samym przeciwstawione walce o realn si i dobro Polski. Nasz wpyw na ksztat Europy, ycie, rodzin, kultura chrzecijaska, to sprawy wielkie. Bo jak mwi prymas Wyszyski, sama "Polska to wielka rzecz". Ale tylko antykwaryczne nawizanie do historycznej wielkoci naszego pastwa, samo w sobie sympatyczne i bdce przejawem naturalnej narodowej dumy, jako haso polityczne wyraajce zasadniczy kierunek politycznych aspiracji, moe mie niezamierzone polityczne konsekwencje. W dzisiejszej bowiem rzeczywistoci nawizanie do wielkoci terytorialnej naszego pastwa - w przeciwiestwie do okresu midzywojennego, gdy graniczylimy z wrogimi pastwami - moe wywoywa u naszych ssiadw zaniepokojenie moliwymi aspiracjami zmian terytorialnych. To poczucie jeszcze bardziej wzmacnia obecno wgierskiego Jobbiku, nieukrywajcego wasnych aspiracji zmiany terytorialnego status quo. A tymczasem nie ulega wtpliwoci, e potrzebna jest polityka radykalnego wzmocnienie polskich pozycji. Nie da si tego jednak zrobi w konflikcie z otaczajcymi narodami. Polskie bezpieczestwo narodowe w Europie rodkowej mona realizowa tylko wzmacniajc i popierajc interesy pastw naszego regionu. Polityka ta musi by jednak wolna od tsknoty budowy terytorialnej "wielkoci'. Nie jest to postulat ani realistyczny, ani te wzmacniajcy nasz pozycj, zwaszcza wobec naszych dwch historycznych konkurentw.

Ten ogromny potencja odradzajcego si patriotyzmu potrzebuje wic myli politycznej adekwatnej do wspczesnych wyzwa i hase precyzyjnie wyraajcych polityczne cele. W moim przekonaniu takim hasem streszczajcym zasadnicze cele polityczne wspczesnego czasu jest budowa nie "wielkiej', ale silnej Polski. Pozornie jest to haso bliskie czy nawet tosame z hasem "wielkiej" Polski. Ot niezupenie. Postulat bowiem silnej Polski nie zakada jakiegokolwiek konfliktu z ssiadami i jest znacznie bardziej dostosowany do uwarunkowa wspczesnych. Bowiem we wspczesnej epoce mona znacznie atwiej ni w przeszoci budowa si bez terytorialnej ekspansji. Warto te pamita, e postulat terytorialnej wielkoci wywodzi si z czasw, gdy ziemia i terytorium byy podstawowym wymiarem narodowego bogactwa. W tym sensie postulat terytorialny jest postulatem antykwarycznym. Nie znaczy to, ze mamy rezygnowa z postulatu zdecydowanej obrony praw polskiej mniejszoci pozostawionej na Wschodzie, czy te rezygnowa z ochrony naszego dziedzictwa kulturowego na tych terenach.

Dlaczego postulat silnej Polski jest wany i co on znaczy? Ot upadek I Rzeczpospolitej doprowadzi do zwichnicia sytuacji geopolitycznej w Europie, wprowadzajc trwa nierwnowag geopolityczn na naszym kontynencie. Przywrcenie tej rwnowagi wymaga odbudowania w rodkowej czci kontynentu orodka siy, ktry byby jednoczenie orodkiem stabilizacji i pokoju. Wytworzenie takiego orodka, ktrym nie s w obecnym stanie rzeczy pastwa midzymorza batycko-czarnomorsko-adriatyckiego ze wzgldu na swj niewystarczajcy potencja, stwarzaoby moliwo zagwarantowania geopolitycznego bezpieczestwa dla caego tego obszaru. Bowiem zagroeniem pokoju na tym terytorium jest jego sabo. To sabo, a nie sia, wywouje pokus jej wykorzystania, a tym samym jest ona czynnikiem destabilizujcym bezpieczestwo narodowe. Odbudowa siy na tym obszarze staje si wic czynnikiem odstraszajcym i tym samym gwarantujcym bezpieczestwo. Samym swym istnieniem spycha ona potencjalne pokusy si zewntrznych wobec tego obszaru do respektowania istniejcego status quo. Istnienie takiej siy staoby si barier dla ekspansjonistycznych aspiracji rosyjskich, dajc czas na przebudow rosyjskiej polityki i jej zaadaptowanie do nowej geopolityki regionu. Jednoczenie prowadziby do przeksztacenia obecnie quasi satelickich relacji z Niemcami w stosunki bardziej partnerskie. Nowy ukad, ze wzgldu na swj potencja, wzmacniaby ulegajcy obecnie erozji pakt pnocno-atlantycki. W takim ukadzie polityka polska uzyskaaby radykalne wzmocnienie wasnej podmiotowoci i wzmocniaby wasn wewntrzsterowno.

Budowa takiego orodka siy nie jest moliwa jedynie poprzez stworzenie takich czy innych ukadw w ramach tego obszaru. Brakuje tu bowiem dostatecznej siy zdolnej do zorganizowania tego obszaru . Dlatego zasadniczym postulatem gwarantujcym Polsce bezpieczestwo i pokj jest budowa wasnej siy, wasnego narodowego potencjau. Co to znaczy? Ot politycy rnych opcji twierdz, e to oni s zwolennikami budowy Polski silnej, ale pod pojciem tym rozumiej czsto rne koncepcje. Przede wszystkim wspczenie akcentuje si ekonomiczny wymiar narodowej siy. To potencja ekonomiczny, czyli wielko PKB staje si miernikiem nie tylko narodowego bogactwa, ale i narodowej siy. W tej perspektywie rozwj ekonomiczny staje si najwaniejszym wyznacznikiem narodowej polityki. Ale w historii mielimy do czynienia z rnymi strategiami ekonomicznego rozwoju. Czy obecna strategia, oparta o wyprzeda pastwowych przedsibiorstw i przycigania zagranicznego kapitau, jest optymalnym modelem rozwoju? Niewtpliwie Polska potrzebuje zewntrznych inwestycji i niewtpliwie zarzdzanie prywatne jest bardziej efektywne, ni zarzdzanie pastwowe. Ale takie dziaania nie wyczerpuj moliwych kierunkw rozwoju gospodarczego i sama prywatyzacja czy implementacja kapitau zagranicznego mog mie rny charakter i rny zakres. Przede wszystkim dzi ekonomici odkrywaj, ze pienidz ma narodowo i prywatyzacja oparta o kapita zagraniczny prowadzi do swoistej kolonizacji polskiej gospodarki. Taka prywatyzacja w znikomym stopniu buduje wasn narodow warstw przedsibiorcw. Wpuszczenie kapitau obcego w takich dziedzinach jak handel uderzyo w sposb zdecydowany w moliwo rozwoju rodzimej przedsibiorczoci. Take przejcie dominujcej czci rynku finansowego przez kapita zagraniczny jest zagroeniem dla stabilnego rozwoju polskiej gospodarki. Taki model prywatyzacji negatywnie si odbi na rozwoju potencjau naukowo-badawczego, bowiem w midzynarodowych koncernach na og jest on lokowany poza granicami naszego kraju. Natomiast przejcie w znacznej mierze mediw przez kapita zagraniczny oznacza rezygnacje z wewntrznej podmiotowoci. Oczywicie maksymalizacja wzrostu PKB powinna by poczona ze wsparciem rozwoju rodzimej przedsibiorczoci. Nie oznacza to wypchnicia kapitau obcego, ale jedynie dostosowanie go do dugofalowych potrzeb rozwojowych naszego kraju. To postulat odmiennej strategii rozwojowej ni obecnie realizowanej w naszym kraju. To postulat nadania tej strategi patriotycznego, narodowego wymiaru. To musi by przede wszystkim strategia przebudowy dotychczasowego modelu gospodarki peryferyjnej na gospodark aspirujc do roli wspuczestniczenia w szeroko rozumianym gospodarczym centrum. Z tym si wie nie tylko promocja innowacji i rozwoju nowych technologii, ale przede wszystkim strategia budowy rodzimej warstwy przedsibiorcw. Jest to postulat ograniczenia swoicie kolonialnej strategii rozwoju naszej gospodarki rozumianej przede wszystkim jako dostosowanie si do potrzeb rozwojowych najsilniejszych pastw Unii i zastpienia jej strategi awansu go gospodarczego centrum.

Reorientacja polityki gospodarczej jest konieczna do budowy naszego potencjau ekonomicznego. Wbrew wspczesnej materialistycznej wiadomoci, potencja narodowy nie sprowadza si tylko do wymiaru materialnego. To wany, ale nie jedyny, wymiar narodowej siy. Wspczenie zdecydowanie niedocenionym, chocia tak oczywistym wymiarem narodowego potencjau, jest potencja demograficzny. W dzisiejszej dobie to nie ziemia, nie bogactwa naturalne ani nawet nie kapita, s najwikszym bogactwem kadego narodu. Tym bogactwem s przede wszystkim ludzie, ich ambicje, zaradno, wiedza, innowacyjno i aspiracje. Narody liczne, dysponujce tym bogactwem, coraz bardziej licz si na wiatowej scenie, mimo, e jeszcze niedawno twierdzono co przeciwnego. Obecnie mocarstwami staj si narody liczne, bo to te narody maj najwikszy potencja rozwojowy. Nasza pozycja w Unii Europejskiej bardziej zaley od naszego potencjau demograficznego, ni ekonomicznego. To chonno rynku wewntrznego staje si jednym z najwaniejszych uwarunkowa rozwoju gospodarczego. Szczeglnie istotna jest modo spoeczestw. Im spoeczestwo biologicznie modsze, tym bardziej dynamiczne, bardziej ekspansywne, innowacyjne, twrcze. Natomiast spoeczestwa stare, to spoeczestwa konserwatywne w zym tego sowa znaczeniu. Te narody si dynamicznie rozwijaj, ktre s biologicznie mode, natomiast starzenie si spoeczestw jest barier ekonomicznego rozwoju. W Polsce pomimo gbokiego spadku urodze i starzenia si spoeczestwa nie prowadzi si praktycznie polityki prorodzinnej. Jeeli za mamy do czynienia z jakimi dziaaniami, to poza wyjtkami, jest to tylko pozorowanie tej polityki. Brak polityki demograficznej i w konsekwencji starzenie si naszego spoeczestwa, to najwiksza bariera rozwojowa, a rzdzcy nie zwracaj na to praktycznie adnej uwagi. Brak polityki demograficznej dyskwalifikuje rzdzcy establishment i jego zdolno prowadzenia polityki rozwojowej.

Potencja ekonomiczny i demograficzny, to wielkoci matematycznie kwantyfikowalne, dajce si obliczy i umieci w rankingu potencjaw poszczeglnych pastw. Ale sia narodu nie zaley tylko od jego materialnych i demograficznych aspektw, sia narodw do nich si nie ogranicza. W historii mielimy bowiem wielokrotnie przykady, i o sile narodw decyduj take pozakwantyfikowalne wymiary, takie jak kultura i morale narodw.

Dzi potencja kulturowy sprowadza si najczciej do wyksztacenia i zdolnoci korzystania z nowoczesnych instrumentw technicznych, a zwaszcza instrumentw komunikacyjnych. To wany wymiar potencjau kulturowego wspczesnych spoeczestw. Ale to s raczej instrumenty, ni kultura sama w sobie. Kultura, to przede wszystkim wartoci i idee przetworzone w dziea sztuki i naukowe wynalazki, ktre wzbogacaj nie tylko wasny nard, ale i dziedzictwo oglnoludzkie. Te idee maj przede wszystkim rdo w religii. Nasz kultur uksztatowa przede wszystkim katolicyzm. To Koci sta si swoistym kulturowym krgosupem ksztatujcego i rozwijajcego si polskiego narodu. Bez chrztu Mieszka, plemiona sowiaskie mieszkajce pomidzy Odr a Bugiem ulegby germanizacji i rutenizacji i nie powstaby nard polski. Wszystko z czego my Polacy moemy by dumni, od obrony chrzecijastwa prze naporem Tatarw i Turkw poprze XV-wieczn filozofie nienawracania pogan mieczem, tolerancj religijn, narodziny demokracji , dzieo Kopernika , romantyczn poezj a po postaw w. Maksymiliana i Jana Pawa II, to wszystko ma swoje rdo w Ewangelii. Bez katolicyzmu bymy nie istnieli, a laicyzacja i sekularyzacja, to prba likwidacji tego najwaniejszego zwornika naszej narodowej tosamoci. Bez niej przeksztacilibymy si bowiem w wydmy lotnego piasku rozwiewane przez wiatry historii. I taki sens ma polityka niszczenia moralno -religijnego dziedzictwa i wypychania go ze sfery publicznej. To polityka, w swej istocie, niszczenia naszego narodu, a nie jego modernizacji. Bez katolicyzmu nie ma wizi ktra by spajaa nasz nard i to katolicyzm jest najbardziej twrcz inspiracja naszej kultury.

Nie mniej istotnym wymiarem narodowej siy jest jego potencja moralny. To w narodowym wymiarze jest przede wszystkim patriotyzm. Z komunizmu wyszlimy zdewastowani nie tylko w wymiarze ekonomicznym czy kulturowym, ale take w wymiarze moralnym. Komunizm, to zaplanowany system niszczenia wizi moralnych czcych jednostk z narodem. W rezultacie nie tylko zniszczono narodowe elity, ktrym uniemoliwiono take odbudowanie si, ale take zniszczono w znacznej mierze poczucie narodowych powinnoci, narodowej godnoci i dumy. Dzi, po upywie ponad dwudziestu lat, mamy do czynienia z procesem powolnego i mudnego odradzania si polskiego patriotyzmu. To trudny proces wobec zdominowania mediw przez anarodowe, a czsto wprost antynarodowe media. Nie mniej ten proces, nie wspomagany przez pastwo, ktre propaguje tylko jego pastiszowa wersje, powoli nastpuje. A patriotyzm, ten moralny zwizek jednostki ze swym narodem, ma zasadnicze znaczenie dla naszej przyszoci. W historii bowiem wielokrotnie dowiadczalimy, ze narody zdemoralizowane, o zdezintegrowanym patriotyzmie, traciy wolno, za narody w ktrych nastpowao odrodzenie patriotyzmu potrafiy przezwyciy najgorsze bariery w swym rozwoju.

Wspczenie ten wymiar narodowej siy nie tylko jest czsto lekcewaony, ale wprost negowany. A tymczasem trzeba pamita, ze narodowy potencja funkcjonuje nie na podobiestwo sumy, ale raczej na podobiestwo iloczynu. To znaczy, ze saboci jednego czynnika mog by rekompensowane innym czynnikiem. Ale gdy jeden z czynnikw, na przykad potencja moralny jest rwny zeru, wwczas cay narodowy potencja take rwna si zeru. W historii bylimy wiadkami, gdy na przykad stosunkowo nieliczne watahy barbarzycw w porwnaniu z ludnoci staroytnego Rzymu, zniszczyy to zdemoralizowane imperium, czy w 1940 roku, gdy zdemoralizowana Francja, posiadajca rwnowany Niemcom potencja militarny, poniosa druzgocc klsk. Lekcewaenie duchowego i moralnego wymiaru narodowej siy jest zasadniczym bdem wspczesnych si politycznych. Patriotyzm jest kluczem do narodowego potencjau i do budowy silnej Polski. Bez jego odrodzenia nie sposb wyobrazi sobie odrodzenia take polskiej polityki i polskiego narodu. Przede wszystkim bez odrodzenia patriotyzmu, nie bdzie budowy narodowego potencjau, a polityka rozwojowa zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru dostosowania naszej gospodarki do potrzeb silniejszych gospodarek naszych zachodnich ssiadw.

Postulat silnej Polski, to wbrew pozorom nie przejaw nacjonalistycznego, ale uniwersalistycznego mylenia. Mylenia zakorzeniajcego nasz Ojczyzn w duchowym i cywilizacyjnym dziedzictwie zachodniego Chrzecijastwa. To polityka odpowiedzialnoci za nasze bezpieczestwo i rozwj, ale jednoczenie za pokj i bezpieczestwo caego naszego regionu Europy rodkowo-wschodniej. To polityka wytworzenia orodka siy, ktry odstraszaby jakiekolwiek zagroenia i dawa poczucie bezpieczestwa caej Europie. To nie sia naszego narodowego potencjau, a jej brak, jest zagroeniem pokoju. I dlatego postulat budowy narodowego potencjau we wszystkich jego podstawowych wymiarach jest postulatem i polityki realistycznej, i narodowej w penym tego sowa znaczeniu. Polityka narodowa, to przede wszystkim dziaanie na rzecz bezpieczestwa i rozwoju naszej ojczyzny, to polityka, ktra powinna by jasna i zrozumiaa. Dlatego hasa narodowe musz odzwierciedla jej zasadnicze treci, a nie kierowa uwag na rozwizania, ktre mog prowadzi na narodowe manowce. Oprcz zagroenia demograficznego, najwaniejszym wyzwaniem dugofalowym dla naszego kraju, jest zagwarantowanie bezpieczestwa i pokoju w naszej czci kontynentu. Musimy wic prowadzi polityk wsppracy z pastwami naszego regionu popierajc wsplne interesy. Nie da si zbudowa bezpieczestwa niszczc solidarno rodkowo-europejsk, ale ta solidarno i wsppraca jest niewystarczajca. Bez radykalnego wzmocnienia naszych moliwoci potencjaowych, nasza cz kontynentu pozostanie terenem stwarzajcym pokus dominacji i rozgrywanym przez ssiednie mocarstwa. To wanie ta pokusa jest gwnym zagroeniem bezpieczestwa i pokoju. Dlatego przede wszystkim musimy doprowadzi do takiego wzmocnienia potencjaowego, aby pokusy dominacji stay si bezprzedmiotowe. Bez odbudowy w Europie orodka siy rwnowacego potencjay naszych wschodnich i zachodnich ssiadw nigdy nie bdziemy bezpieczni. Dlatego budowa silnej Polski jest podstawowym zadaniem naszego i nastpnych pokole.

Marian Pika
Tekst z listopada 2012

Skomentuj na portalach m. in.:

Wpolityce.pl - Marian Pika: Pucz konstytucyjny

FRONDA.pl - Marian Pika: Silna Polska

Prawy.pl - Marian Pika: Silna Polska

Stefczyk.info - Marian Pika: Silna Polska

Konserwatyzm.pl - Marian Pika: Silna Polska

Narodowcy.net - Marian Pika: Silna Polska

Salon24 - Marian Pika: Silna PolskaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]