Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-02-1999
Pustelnik z Watykanu - felieton Marka Jurka w tygodniku

Musimy mie odwag i po prd

Kim by, kim jest czowiek, ktry – po trudach suby Kocioowi jako teolog, kardyna i papie – wybra ycie pustelnika na Watykanie? Przede wszystkim, zgodnie z misj Piotra, umacnia w wierze wszystkich, ktrzy chcieli oprze si pokusie (jak mwi w „Soli ziemi”) „chrzecijastwa zaadaptowanego”, ktrzy chcieli zachowa ortodoksj, peni wiary – w dechrystianizujcym si wiecie.

Stojc u boku b. Jana Pawa II, kard. Ratzinger mwi w „Raporcie o stanie wiary”, e dzisiejsza kultura „odbiera jako wielki skandal przekonanie, e istnieje Prawda – pisana du liter – i e ta wanie Prawda moe by rozpoznawalna”. Do tej sprawy wrci w wykadzie na Sorbonie, gdzie mwi, e kryzys chrzecijastwa polega przede wszystkim na tym, e coraz rzadziej wystpuje jako „religio vera”, religia prawdziwa. Prawdziwa nie ze wzgldu na atrakcyjno „wartoci” (bo te stanowi wanie kapitaln „warto dodan” chrzecijastwa), ale prawdziwa ze wzgldu na prawdziwo wydarze, ktre s jego podstaw: Jezus prawdziwie by Bogiem, prawdziwie zaoy Koci, w ktrym yjemy, biskupi s prawdziwie nastpcami apostow, papiestwo – jest prawdziwie urzdem Piotra. Dlatego dla papiea byo tak wane, bymy potrafili powiedzie: „wiem, komu uwierzyem” (2 Tm 1,12). Wiara pewna Prawdy i wiadoma konkretnych prawd jest dzi tym waniejsza, e yjemy w wiecie mediw, ktre nie tylko ksztatuj oceny faktw, ale same fakty.

W czasie ostatniego spotkania z ksimi diecezji rzymskiej, ju po ogoszeniu abdykacji, ojciec wity mwi, e ju p wieku temu „by sobr Ojcw, prawdziwy sobr, ale by te sobr mediw. By to niemal osobny sobr, a wiat przez nie postrzega sobr, przez rodki przekazu (…) ten sobr mediw dociera do wszystkich. By on wic dominujcy, bardziej skuteczny i spowodowa tak wiele dramatw, problemw, rzeczywistych nieszcz: zamknite seminaria, zamknite klasztory, banalizacj liturgii, a prawdziwy sobr napotyka trudnoci, aby nabra konkretnego ksztatu, aby si urzeczywistni. Sobr wirtualny by silniejszy ni sobr realny”. Ingerencja mediw nie byaby jednak tak skuteczna, gdyby nie uleganie przez wielu katolikw pokusie „chrzecijastwa zaadaptowanego”. W „Raporcie o stanie wiary” kard. Ratzinger opowiada, e ju podczas trwania soboru „ujawni si rzekomy jego duch, ktry by niczym innym jak antyduchem (Konzil-Ungeist). (…) To za spraw tego antyducha zaczto uwaa, e historia Kocioa zaczyna si od Soboru Watykaskiego II jako swoistego punktu zerowego (…) [Tymczasem] nie ma adnego Kocioa »przed« i »po« Soborze (…) Sobr absolutnie nie zamierza ingerowa w cigo czasow Kocioa”. Sprawa tej diachronicznej jednoci Kocioa, jednoci w czasie, wiernoci Tradycji zawartej w caym Magisterium Kocioa – staa si jednym z motyww przewodnich pontyfikatu Benedykta XVI.

W 2010 roku ojciec wity powoa Rad Nowej Ewangelizacji, bo od lat ostrzega, e „chrzecijanie na nowo s w mniejszoci i to bardziej jeszcze, ni byli u schyku staroytnoci”. O tym smutnym fakcie b. Jan Pawe II pisa w swym europejskim testamencie, adhortacji „Ecclesia in Europa”, e o ile „nie sposb [kultury i historii Europy] zrozumie bez odniesienia do wydarze, jakie dokonay si najpierw w wielkiej epoce ewangelizacji, a nastpnie w kolejnych stuleciach, w ktrych chrzecijastwo, mimo bolesnego rozdziau midzy Wschodem a Zachodem, zyskao trwa pozycj jako religia Europejczykw” – o tyle dzi ju nie moemy by pewni czy „Syn Czowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiar (…) na ziemiach naszej Europy o dawnej tradycji chrzecijaskiej”. Europa jest coraz mniej chrzecijaska nie tylko dlatego, e chrzecijanie odchodz od wiary – ale i dlatego, e wadze narodw niegdy chrzecijaskich chc „spoeczestwa wielokulturowego”, w ktrym bdzie coraz mniej chrzecijan. Dlatego rwnie w Europie jako skandal potraktowano wykad Benedykta XVI w Ratyzbonie – gdzie (sowami bizantyjskiego cesarza Manuela) papie przypomnia przemoc, ktrej chrzecijastwo dowiadczyo ze strony islamu. Obok tego wykadu byy inne wielkie gesty, jak publiczny chrzest Cristiana Magdi Allama, wczeniej jednego z najwybitniejszych muzumaskich intelektualistw w Europie, albo spotkanie ojca witego z Orian Falaccio, krtko przed jej mierci, ktra jako niewierzca, lewicowa dziennikarka po 11 wrzenia 2001 zacza bi na alarm przed zagroeniem Zachodu i jego chrzecijaskiej kultury. To nie byy gesty antyislamskie, byy to po prostu gesty wiary, a take realizmu i solidarnoci wobec wszystkich chccych broni przyszoci wiata chrzecijaskiego i tosamoci narodw Europy.

Benedykt XVI mia t odwag wobec mediw, bo uczy, e kluczow rol w spoeczestwie odgrywaj „kreatywne mniejszoci”, wic i my, katolicy, musimy mie odwag i po prd za kadym razem, gdy wymaga tego prawda czy dobro wsplne. Ojciec wity bardziej zachca, ni wymaga, bo ten najagodniejszy z ludzi przede wszystkim dawa nam poczucie, e jest z nami. Te osiem lat mino tak szybko. W naszym yciu, w moim yciu zamyka si rozdzia, ale ja ju zawsze bd ratzingeryst.


rdo: Go Niedzielny GN 10/2013Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]