Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-02-2014
Polska gosem chrzecijaskiej Europy (deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej przed wyborami europejskimi 2014)

Od wier wieku, w wielkich debatach i w codziennej polityce – ksztatuje si nie tylko kierunek rozwoju, ale rwnie realny ustrj niepodlegej Polski, porzdek wartoci, ktry bdzie okrela ksztat naszego ycia spoecznego i dziaania naszego pastwa. W Polsce, jak w caym wiecie zachodnim, trwa dramatyczna walka midzy cywilizacj chrzecijask arelatywistycznym liberalizmem, midzy prawem natury a jego cakowit negacj. U nas nakada si na to dodatkowo balast pwiekowego komunistycznego zniewolenia, ktry w rnych formach ciy nadal nad yciem publicznym. Si naszego narodu – w walce oniepodlego i o ad niepodlegego pastwa – byo zawsze ycie chrzecijaskie. Rzeczpospolita powinna je szanowa i wspiera, a nie niszczy. Ale tak jak jest potrzebne Polsce, tak potrzebne jest rwnie Europie – bo Polska potrzebna jest Europie.
Europa moe dziaa i y solidarnie tylko wtedy, gdy bdzie wspiera i szanowa ycie chrzecijaskie swoich narodw, gdy wartociami cywilizacji chrzecijaskiej bdzie kierowa si w swojej polityce zewntrznej, gdy bdzie korzysta z siy, dowiadcze i wartoci kulturowych narodw Europy rodkowej i gdy bdzie kierowa si solidarnoci wobec narodw chccych by czci politycznego Zachodu – takich jak Ukraina czy Gruzja.
Zaprzeczeniem solidarnoci i podwaaniem wsppracy europejskiej jest szczeglnie federalistyczny „imperializm prawny” – wchanianie kompetencji pastw narodowych przez instytucje Unii Europejskiej, wczanie instytucji wsplnotowych w mechanizm antychrzecijaskiej rewolucji, podwaajcej dziedzictwo chrzecijaskie, cywilizacj ycia iprawa rodziny, wsppraca z Rosj kosztem Polski i pastw batyckich, forsowanie wbrew logice ekonomicznej unii walutowej, podwaajcej pozycj konkurencyjn sabszych gospodarek w Unii czy wreszcie cyniczne narzucanie antyprzemysowego pakietu klimatycznego krajom Europy rodkowej (w ktrych gospodarkach klasyczne surowce energetyczne maj cigle zasadnicze znaczenie).
Egoizm maskowany europejsk fasad – sojusz konsumpcjonizmu i interesw najsilniejszych pastw – uderza przede wszystkim w dwch kierunkach: w ycie chrzecijaskie w Europie iw europejsk rol wyzwolonych spod dominacji sowieckiej pastw naszego regionu. W ostatnim czasie wszyscy widzielimy, jak ten podwjny atak skierowano rwnoczenie przeciw Wgrom.
Polska moe si rozwija tylko jako pastwo cywilizacji chrzecijaskiej, porzucenie jej zasad oznacza nie tylko zerwanie z kultur stanowic o naszej tosamoci, ale podwaenie najbardziej naturalnych podstaw ycia spoecznego: szacunku dla ycia, solidarnoci pokole, praw rodziny, wychowania. Jeli jednak chcemy zachowa te uniwersalne zasady w yciu naszego kraju – musimy dziaa na rzecz odrodzenia cywilizacji chrzecijaskiej, a przynajmniej przebudzenia opinii chrzecijaskiej w caej Europie. Tylko bowiem w chrzecijaskiej Europie Polska bdzie moga otwartym gosem mwi o dobru wsplnym narodw naszej cywilizacji, tylko w chrzecijaskiej Europie gos Polski naprawd bdzie si liczy.

Opinia chrzecijaska w Europie wana jest jednak nie tylko dla Polski czy innych narodw cigle identyfikujcych si z cywilizacj chrzecijask, potrzebna jest caej Europie – dla przeamania kryzysu duchowego, spoecznego, dla odzyskania wiary, dla odbudowania historycznego sensu wsplnoty naszych narodw, sensu w najlepszym tego sowa znaczeniu politycznego – sigajcego dalej ni codzienna konsumpcja. Wielko Europy zbudowao chrzecijastwo. To ono nadao cywilizacji europejskiej charakter uniwersalny. Bez chrzecijastwa Europa nie odzyska swojej wielkoci.
Czas na polityk Christendom mainstreaming – przywracania w gwnym nurcie polityki europejskiej obecnoci zasad cywilizacji chrzecijaskiej, zapewnianie im miejsca wdziaalnoci organizacji midzynarodowych, w polityce rzdw, w dziaalnoci partii politycznych. Jeli jutro cywilizacja chrzecijaska ma na nowo sta si zasad ycia Europy, dzi musi by zasad naszego sprzeciwu wobec metodycznego rozkadu cywilizacji europejskiej.
Dla urzeczywistnienia tej polityki w Europie niezbdne jest zaangaowanie Polski. Wynika to po prostu z historycznej, spoecznej i geopolitycznej rangi naszego kraju. To bowiem od naszej Ojczyzny rozpoczo si zwycistwo wolnego wiata w zimnej wojnie (co uroczycie potwierdzi b. Jan Pawe II w art. 23 „Centesimus annus”). To Polska jest jednym z szeciu wielkich pastw Unii Europejskiej. To Polska jest najwikszym wrd pastw Europy rodkowej (stanowicych zreszt wikszo pastw Unii). Bez Polski nie mona sobie wyobrazi solidarnoci rodkowoeuropejskiej, ktra stanowi warunek rzeczywistej solidarnoci europejskiej – poniewa bez tej solidarnoci kraje naszego regionu skazane s na peryferyzacj wobec interesw starej Unii.
Polska wic musi zabiega o swoj pozycj w Unii Europejskiej, ale jeszcze bardziej o taki charakter wsppracy europejskiej, ktry rzeczywicie bdzie realizowa solidarno i interesy narodw Europy. W Unii bowiem lekcewacej nasze wartoci i interesy nawet najwysze stanowiska wywodzcych si z Polski politykw bd tylko parawanem dla polityki marginalizacji naszego kraju, naszego regionu i wartoci, ktry suymy.
Dzi – poprzez federalizm – Europa zabrna w lepy zauek, tym bardziej wic naley okreli waciwe zasady wsppracy europejskiej. Rzdzi ni powinna prosta zasada: tyle wsplnych instytucji i kompetencji, ile wsplnych wartoci i interesw! Instytucje Unii naley tworzy dla realizowanej wsplnie, wyraajcej zgodne stanowisko narodw Europy polityki. Nie naley te tworzy nowych instytucji, wyposaanych w nowe kompetencje, gdy wartoci iinteresy czci Europy s kwestionowane lub ignorowane. Zawsze naley pamita, e filarami, na ktrych opiera si sia Europy, s pastwa narodowe. To ich wsppraca daa Zachodowi zwycistwa w dwch wojnach wiatowych i w zimnej wojnie. Kto niszczy pastwa i narody Europy – niszczy sam Europ.
Kluczowe znaczenie ma zatem okrelenie rzeczywistych postulatw solidarnoci europejskiej i polskich interesw w Europie.
Polityka solidarnoci i wsparcia wobec rodzin powinna by przez instytucje Unii Europejskiej wspierana, a nie hamowana. Jak stwierdzili przewodniczcy Parlamentw Europy rodkowej na VI Spotkaniu Partnerstwa Regionalnego w Warszawie w roku 2006 – „wzmacnianie rodziny powinno by priorytetem europejskiej polityki spoecznej”.


Nie mona utrwala ekonomicznych rnic w Europie. Dlatego Polska powinna trwale zachowa narodow walut i – co wicej – powinna animowa na forum unijnym wspprac pastw zachowujcych narodowy pienidz. W adnym wypadku interesy caej Europy nie mog by podporzdkowywane interesom pastw strefy euro.
Przyjcie paktu fiskalnego tak radykalnie zmienio charakter unii walutowej (poprzez uczynienie ze wsplnej waluty narzdzia kontroli budetw narodowych) – e w istocie uniewania to zobowizania dotyczce przyjcia jednolitej waluty.
Polskie rolnictwo ma prawo do takiej samej pomocy unijnej jak rolnictwo zachodnioeuropejskie. Powinno by traktowane jako warto dla caej Europy. To obrona rodzinnej wasnoci na polskiej wsi bya jednym z pierwszych frontw skutecznego oporu narodw zniewolonych przez sowiecki komunizm. Polska wie ma ogromny udzia wzwycistwie wolnego wiata w zimnej wojnie, dziki ktremu kraje zachodniej Europy mogy radykalnie zmniejszy swoje wydatki obronne i zwikszy codzienn konsumpcj.
Europa powinna zmieni zasady polityki klimatycznej. Nie moe by ona instrumentalnie wykorzystywana do osabiania konkurencyjnoci gospodarek rodkowoeuropejskich, wznacznym stopniu opartych na wglu.
Europa powinna wzmacnia bezpieczestwo energetyczne Europy rodkowej przez uruchomienie wsplnego importu i wsplnych linii przesyowych surowcw energetycznych ze rde niezalenych od Rosji.
Europa powinna czynnie wspiera desowietyzacj Europy wschodniej poprzez umacnianie niepodlegoci i narodowego charakteru pastw wyzwolonych z niewoli sowieckiej. W miar budowy praworzdnych, narodowych pastw – kraje te powinny zyskiwa moliwo penoprawnego udziau we wsppracy europejskiej.
Europa powinna potpi komunizm i pielgnowa pami o walce z komunizmem i jego ofiarach. Powinna wsplnie czci wszystkich, ktrzy walczyli o wolno z komunizmem: polskich onierzy’20 roku, fiskich bohaterw wojny zimowej, partyzantw walczcych zokupacj sowieck w krajach wschodniej i rodkowej Europy, zamczonych biskupw katolickich – b. kard. Stepinaca, b. bp. Chomyszyna i tylu innych, wgierskich powstacw’56 roku, przedstawicieli si porzdku, ktrzy zginli w walce z komunistycznym terroryzmem w zachodniej Europie, polsk Solidarno. Midzynarodowe potpienie komunizmu powinno by gwnym kierunkiem polskiej polityki historycznej na forum europejskim.
Solidarna obrona przeladowanych wsplnot chrzecijaskich w wiecie powinna sta si pierwszym zewntrznym celem europejskiej polityki praw czowieka.
Jednak najwaniejsze dla naszej przyszoci jest po prostu niepodlege Pastwo Polskie. To Rzeczpospolita powinna sta si bezpiecznym domem Polakw, w ktrym kolejnym pokoleniom przekazujemy ycie, wiar, kultur, wolno i dostatek materialny. Dzi poprzez pastwo musimy naprawi braki naszego ycia i usun zo, ktre je niszczy.
Chcemy Polski silnej – to znaczy Polski panujcej nad swym losem i wiadomie ksztatujcej swoj przyszo. Silna Polska to Polska, ktra ksztatuje warunki swego ycia, okolicznoci, ktre na ni oddziauj, a nie tylko im podlega, to Polska zdolna broni zasad i wartoci, wktrych uniwersalizm wierzymy. To jest cel polskiej polityki europejskiej, dla ktrej pracuje Prawica Rzeczypospolitej.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]