Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-05-2016
Marian Pika dla Frondy: Polska musi ratowa Uni przed rozpadem na skutek dziaa KE

Portal Fronda.pl: Albo przyjmujemy uchodcw, albo pacimy ogromne kary. To najnowsza propozycja Komisji Europejskiej w ramach walki z kryzysem imigracyjnym. Czy to dobre rozwizanie?

Marian Pika, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej: Przede wszystkim w Unii Europejskiej nie ma walki z kryzysem imigracyjnym. Mamy do czynienia z dziaaniami ten kryzys pogbiajcymi. Walka z kryzysem byaby prb zahamowania napywu imigrantw do Europy a take prb odesania tych, ktrzy ju si tu znaleli. Takich dziaa nie ma. Komisja chce za to zmusi pastwa czonkowskie do przyjmowania imigrantw. W gruncie rzeczy KE dziaa na rzecz islamizacji Europy, a nie na rzecz jej ochrony przed napywem imigrantw.

adne chyba rodowiska w Unii Europejskiej podkrelajce wag narodowej suwerennoci nie bd zadowolone z propozycji KE. To woda na myn eurosceptykw i faktycznie rozbijanie UE?

W UE jest czsto tak, e pojawiajce si kryzysy s wykorzystywane do wzmacniania centralizacji. Take tym razem prbuje si wykorzysta kryzys imigracyjny do budowy jednego superpastwa, gdzie wszystkie zasadnicze decyzje bd podejmowane przez Komisj Europejsk. Propozycja zmuszania do przyjmowania imigrantw oraz karania za ich nieprzyjcie oznacza dalsze ograniczenie suwerennoci narodowej. Taka polityka moe wywoa cakowity rozkad UE. W moim przekonaniu wytrzymao spoeczestw krajw unijnych dochodzi do momentu krytycznego. Jeeli centralizacyjna polityka UE bdzie kontynuowana, to niewykluczony jest bardzo gboki kryzys UE z grob jej rozpadu.

Dla przyjcia propozycji Komisji Europejskiej potrzebna byaby take zgoda Polski. Jak mona wnioskowa z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli rzdu takiej zgody nie bdzie. To paskim zdaniem dobry kierunek?

W kwestii imigracji muzumaskiej wypowiedzi rzdu s czsto bardzo ambiwalentne. Myl, e czynnikiem, ktry wymusza na rzdzie bardziej stanowcze zachowania, jest wycznie presja polskiej opinii publicznej. Gdyby rzd zgodzi si na propozycj KE, to wywoaoby to bardzo powany kryzys wewntrzny w Polsce.

Zamy, e si jednak nie zgodzi i takiego kryzysu nie bdzie. Problem napywu imigrantw do Woch i Grecji jednak pozostaje. Jak im zatem pomc?

W kwietniu ubiegego roku UE podja zobowizania, z ktrych si niestety nie wywizaa. Konieczne jest uderzenie w ogromnie zyskowny biznes przemytniczy. Naley niszczy odzie i przemytnicz infrastruktur. Bez tego bdziemy mie do czynienia jedynie z dziaaniami pozorowanymi, co, jak podkrelam, grozi w duszej perspektywie rozpadem UE.

Zwolennicy rozwizania KE w Polsce podkrelaj, e w przyszoci mogoby ono okaza si zbawienne dla Polski wanie. Gdyby Rosja zaatakowaa Ukrain i dua fala uchodcza ruszyaby do naszego kraju pomoc ze strony UE mielibymy zagwarantowan. W tej perspektywie pomys KE nie jawi si jako wartociowy?

To s sprawy zupenie nieporwnywalne. Imigranci muzumascy nie szanuj naszej wolnoci ani naszej kultury. Ich imigracja ma charakter cywilizacyjnego podboju. S czynnikiem wycznie obciajcym budetu pastw narodowych, yjc tylko z zasikw socjalnych. Ukraicy natomiast przeciwnie: Polsce ju dzi znajduje si kilkaset tysicy Ukraicw. Pracuj, s czynnikiem aktywnym ekonomicznie. To zatem zupenie inne sprawy.

Jeeli jednak przyj wariant duej fali uchodczej z Ukrainy na skutek ewentualnej rosyjskiej agresji, to czy Polska poradziaby sobie sama?

Nie chodzi o to, e miaaby radzi sobie sama. Ukraicy ju imigruj do Polski i innych krajw europejskich. To jednak zupenie inny tup ludzi. Przyjedaj tu, by pracowa; szanuj prawo i wartoci kraju. Nie mona porwnywa tego z imigracj muzumask.

Podkrela pan pose konieczno zwalczania przyczyn imigracji. Obecnie najwaniejszym projektem unijnym jest jednak umowa z Turcj, ktra ma imigrantw zatrzymywa. Jak ocenia pan celowo porozumienia z Ankar?

Jestem dosy krytyczny, bo jednym z elementw tego porozumienia jest zniesienie systemu wizowego dla Turkw. Jest to w gruncie rzeczy otwarcie Unii Europejskiej na napyw ludnoci tureckiej. W moim przekonaniu Komisja Europejska mylaa, e wystarczy przekupi wadze tureckie i to zaatwia problem. Niestety, jest inaczej. S to moim zdaniem jedynie prodki, ktre nie oka si skuteczne w duszej perspektywie. Turcja ma moliwo decydowa wedle upodobania: wpuszcza imigrantw albo ich zatrzymywa.

Dlaczego zniesienie obowizku wizowego dla Turkw miaoby mie negatywne skutki?

Turcy chc osiedla si w Europie. Zwaszcza w Niemczech jest bardzo dua mniejszo turecka, ktra absolutnie si nie asymiluje. Co wicej prezydent Erdogan bdc w samych Niemczech powiedzia, e asymilacja to jest zbrodnia. Z zaoenia nie ma wic mowy o asymilacji Turkw do tych spoeczestw, do ktrych przyjedaj. Chodzi o co wprost przeciwnego: o ich islamizacj.

W Niemczech naucza 1000 imamw wyksztaconych w Turcji i wysanych do RFN. Dziaa tam te blisko 900 meczetw kierowanych przez tureckie organizacje. To paskim zdaniem element jakiej szerszej polityki?

Partia Erdogana jest parti islamistyczn. Zarwno on jak i premier Turcji nie ukrywaj swojego celu, jakim jest islamizacji Europy. Oczywicie, d do niego inaczej ni imigranci z Afryki Pnocnej. Mimo wszystko celem Turcji pozostaje islamizacja Europy. Powtrz wic: moim zdaniem charakter porozumienia z Turcj jest tylko prodkiem, ktry w duszej perspektywie nie ograniczy napywu muzumaskich imigrantw, a ze wzgldu na projekt zniesienia wiz uatwi Turkom osiedlanie si w Europie.

Przedstawiciele polskiego rzdu, zwaszcza szef MSZ minister Witold Waszczykowski, deklaruj jednak poparcie dla obecnoci Turcji w Unii Europejskiej. Podnosi si czsto, e Turcja stanowiaby w UE naturaln przeciwwag dla Niemiec, co ograniczaoby niemieck dominacj na kontynencie sprzyjajc w oczywisty sposb umocnieniu polskiej pozycji. Nie zgadza si pan pose z tak argumentacj?

Oczywicie s podstawy dla wsppracy polsko-tureckiej. To przede wszystkim paszczyzna Paktu Pnocnoatlantyckiego. Zarwno Polska jak i Turcja maj poczucie moliwego konfliktu z Rosj. Jednak istnienie paszczyzny wsppracy w ramach NATO nie oznacza, e w innych dziedzinach Polska czy caa Europa ma kapitulowa przed tureckimi postulatami. Wejcie Turcji do Unii Europejskiej oznacza w duszej perspektywie rozkad UE. Myl, e nie to powinno by naszym celem. Polska powinna gra raczej o zmian charakteru polityki europejskiej, a nie o rozpad Unii. W zwizku z tym deklaracja ministra Waszczykowskiego o poparciu dla obecnoci Turcji w UE bya deklaracj nieodpowiedzialn.

Na koniec pytanie o przyszo. Czy Unia Europejska przetrwa wszystkie kryzysy, ktre dzi ni targaj?

Trzeba przede wszystkim postawi diagnoz przyczyn kryzysu UE. Moim zdaniem zasadnicze przyczyny s dwie. Pierwsza to podwaenie i niszczenie chrzecijaskiej tosamoci naszego kontynentu. To chrzecijastwo byo i jest gwnym zasobem duchowym definiujcym charakter i tosamo narodw europejskich. Jest te gwnym rdem siy do obrony Europy. Drug przyczyn jest zakwestionowanie UE jako porozumienia pastw narodowych i prba budowy jednego superpastwa. W moim przekonaniu dla sprawnego funkcjonowania UE trzeba zrezygnowa z koncepcji superpastwa oraz niszczenia cywilizacji chrzecijaskiej. Dopiero wtedy bdziemy mogli skutecznie przeciwstawi si wyzwaniom, jak imigracja muzumaska czy nadmierna etatyzacja gospodarki. Jeeli nie porzuci si dziaa, ktre przyczyniaj si do kryzysu UE, to bdzie si on pogbia doprowadzajc w rezultacie do rozpadu Unii. Jak podkrelam, to nie moe by naszym celem i powinnimy walczy o zmian charakteru UE.

Rozmawia Pawe Chmielewski

rdo: Portal FrondaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]