Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-08-2017
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Sabotowanie ycia

Z Markiem Jurkiem, posem do Parlamentu Europejskiego i prezesem Prawicy Rzeczypospolitej, rozmawia Beata Falkowska.

Wniosek o rejestracj komitetu „Zatrzymaj aborcj” wraz z projektem ustawy zabraniajcym zabijania dzieci pocztych z powodu ich niepenosprawnoci i choroby jest ju w Sejmie. Senator Antoni Szymaski (PiS) stwierdzi, e projekt moe wywoa sprzeciw spoeczny, bo prawo nie moe by sprzeczne z przekonaniami wikszoci.


– Od tej wypowiedzi powinno natychmiast oficjalnie zdystansowa si rodowisko polityczne senatora Szymaskiego. Taka deklaracja czy choby dywagacje – to sabotowanie akcji spoecznej, ktra dopiero si zaczyna i potrzebuje szerokiej solidarnoci. Jakie znaczenie na kocu bdzie mia formalny gos politykw, takich jak senator Szymaski, za tym projektem, jeli wczeniej bd stale legitymowa gosy przeciw, przedstawiajc prawo do ycia nie jako prawo czowieka, ale jako wiatopogldow kwesti subiektywnego sumienia?
Zaoenie, e prawo, aby dziaa – musi odpowiada wszystkim, to obudna utopia. Zakaz kary mierci ma przeciw sobie wikszo w wielu krajach europejskich, a jednak jest obowizujcym prawem we wszystkich. Dlaczego? Bo przyjmuje si (i co do samej zasady susznie), e naturalne prawa ludzi nie podlegaj odwoaniu przez adn wadz, rwnie powoujc si na wikszo. A w tej konkretnej sprawie – relacji midzy zakazem kary mierci a ochron ycia nienarodzonych – wypowiedzia si zreszt bardzo jasno w. Jan Pawe II: „Jeli tak wielk uwag zwraca si na szacunek dla kadego ycia, nawet dla ycia przestpcy i niesprawiedliwego napastnika, to przykazanie «nie zabijaj» ma warto absolutn w odniesieniu do osoby niewinnej” (Evangelium vitae 57).
Nie pojmuj twierdzenia, e ycie nienarodzonych moe by chronione tylko wtedy, gdy zgodz si na to aborcjonici, podczas gdy prawo do ycia mordercy nie podlega adnym decyzjom, nawet na podstawie prawa ustalanego przez wikszo spoeczestwa.

Senator Szymaski powtarza podnoszony ju wielokrotnie przez politykw PiS argument, e spoeczestwo nie doroso do poszerzenia zakresu prawnej ochrony ycia. Tymczasem nikt nie zakazuje PiS w toku prac legislacyjnych promowania ycia w debacie publicznej.

– Politycy maj obowizek angaowa si w debat publiczn, a przywdcy polityczni powinni pierwsi przekonywa spoeczestwo, a nie tylko nasuchiwa sondaowych wiatrw. Drew Westen bardzo trafnie napisa w „Mzgu politycznym”, e adna sprawa nie wygra, jeli politycy bd biernie oczekiwa, e poparcie dla niej wzronie samo. Politykw powinnimy wybiera ze wzgldu na ich zaangaowanie spoeczne, a nie ich z niego zwalnia. Przywdcy polityczni odwoujcy si do poparcia opinii katolickiej powinni pierwsi przypomina o powszechnym obowizku obrony ycia. Powinni rwnie przekonywa swoich oponentw, wskazujc, e sami s posuszni zobowizujcym powszechnym normom i solidarni z tymi, ktrzy maj prawo do wsparcia. Gdy w latach 90. walczylimy o zmiany prawne, na ktre dzi powouj si wszyscy – nie opieralimy si na gotowym poparciu spoecznym, ale budowalimy je.

Owoce tamtej pracy buduj wiadomo Polakw do dzi.

– Dziki potwierdzeniu w prawie czowieczestwa dziecka pocztego zacza stale rosn wiadomo i odpowiedzialno spoeczna, co powiadczaj duszpasterze i socjolodzy. Wtedy w polskim ustawodawstwie potwierdzilimy czowieczestwo dziecka pocztego, czas w kocu, aby zagwarantowa mu peni nalenych praw.

Jak odniesie si Pan do tezy senatora, jakoby denie do poszerzenia zakresu ochrony ycia odcigao spoeczne siy od dziaa pomocowych dla rodzicw chorych dzieci? Mona przeciwstawia sobie te dwa obszary?

– Mwic sowami Ewangelii: „to naleao czyni, i tamtego nie opuszcza” (k 11,42). Spoeczestwo ma zarwno obowizek pomaga ludziom w szczeglnej potrzebie, jak i broni odrzucanych. Przeciwstawianie dzi tych zobowiza wyglda tak, jakbymy w czasach PRL przeciwstawiali pomoc dla przeladowanych – sprzeciwowi wobec przeladowa. Ta analogia nie jest zreszt przypadkowa, wtedy rwnie od ludzi „odpowiedzialnych” czsto syszelimy: jak nie chcecie represji – to ich nie prowokujcie.

Dlaczego pastwo aborcyjne nie moe by dobrym pastwem?

– Dobre pastwo kieruje si dobrem wsplnym, a nie – jak pastwo liberalne – wsplnot interesw wadzy i jej zwolennikw. Sprawna organizacja konsumpcji czy rewanu spoecznego to jeszcze nie Rzeczpospolita. Znakomicie uj to polski Trybuna Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 r., uznajc ochron ycia od poczcia za warunek funkcjonowania praworzdnej demokracji. Ten fundament dorobku prawnego wolnej Polski powinnimy stale przywoywa i zgodnie z nim dziaa. I powinnimy by wiadomi, e czym innym jest pastwo dobra wsplnego, a czym innym pastwo liberalne, ktrego wadza jedynie wykorzystuje poparcie ludzi pragncych dobra wsplnego.

Jako bro przeciwko poszerzaniu zakresu ochrony ycia stworzono narracj przekonujc, e problem aborcji jest w Polsce marginalny i dotyczy promila osb, a kruszy kopie warto o sprawy rzekomo waniejsze, rzeczywicie wpywajce na ksztat naszego spoeczestwa.

– Jarosaw Kaczyski, mwic o katastrofie smoleskiej, bardzo trafnie stwierdzi, e tam, gdzie pojawia si imperatyw spoeczny – kocz si wyborcze kalkulacje. Wanie tak mamy obowizek reagowa na katastrof, ktra zabija codziennie i w ktr zupenie jawnie wcigane s dziesitki ludzi – kobiet, lekarzy, pielgniarek. Niedawno ukazao si wstrzsajce wiadectwo Kasi Sobczyk o tym, jak zgodzia si na mier swojego dziecka jako 19-letnia dziewczyna. Takie kobiety s ofiarami pastwa aborcyjnego. Przecie ojciec dziecka, ktry nakania kobiet do jego zabicia, ma po swojej stronie pastwo i moe powiedzie: czemu si sprzeciwiasz, przecie moesz si pozby tego dziecka. Pastwo aborcyjne pozostawia kobiet sam wobec aborcyjnej presji otoczenia. Doskonale pamitamy, jak to zadziaao w czasie „sprawy Agaty”.

Proaborcyjne ustawodawstwo infekuje cae spoeczestwo?

– Nieprzypadkowo Karta Praw Rodziny uznaje prawo do ycia za jedno z najwaniejszych praw rodziny. Ile mioci, ktre mogy da pocztek maestwom i rodzinom, rozpado si wskutek odrzucenia dziecka? Legalizacja dzieciobjstwa prenatalnego niszczy solidarno rodziny i caego spoeczestwa. Wspiera rwnie ideologi, ktra uderza w wykonywanie nawet tych przepisw prawa, ktre chroni ycie. Przecie zabijanie dzieci z zespoem Downa uderza w dzi obowizujce prawo. Niestety, zupenie nie syszymy, eby politycy przywoywali je dla ochrony ycia w konkretnych przypadkach, powouj si na nie wycznie przeciw obrocom ycia. Prokuratura do tej pory nie podja dziaa w sprawie mierci maego Huberta w szpitalu na Madaliskiego w Warszawie, mimo e od ponad roku ma zawiadomienie o tym przestpstwie. Narodowa Rada Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego, ktra chciaa si dowiedzie od prokuratora generalnego, czy w walce przeciw przestpczoci aborcyjnej, przeciw amaniu owego powszechnie aprobowanego „kompromisu ycia” – nastpia dobra zmiany – nie doczekaa si ani rozmowy, ani wyjanie.

Jak katolicki elektorat moe egzekwowa od politykw dziaania na rzecz ochrony ycia?

– Traktujc zasadnicze sprawy adu moralnego jako kryterium swoich wyborw. Partia, ktra ma gwarantowane poparcie – nie musi si liczy z wyborcami. To nie rodowiska obrocw ycia powinny zabiega o poparcie wadzy, to wadza powinna zasuy na zaufanie obrocw ycia.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]