Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-11-2017
Nasz Dziennik - Jurek: Unia nie jest wsplnot wartoci

Wywiad "Naszego Dziennika" z prezesem Prawicy Rzeczypospolitej, europosem Markiem Jurkiem.

Uczestniczy Pan w midzynarodowej debacie na temat przyszoci Europy, ktra odbya si w ostatnich dniach w Watykanie. Jakie jest najwaniejsze przesanie tego spotkania?

– Bardzo wana bya kocowa alokucja Ojca witego. Pady w niej stwierdzenia, ktre we wczeniejszej debacie plenarnej byy bardzo sabo obecne: przypomnienie roli chrzecijan, ktrzy s dla wiata tym, czym dusza dla ciaa, obrona nienarodzonych, konieczno wiernoci dziedzictwu narodw Europy i szacunku dla ich tosamoci. W sprawach imigracji Ojciec wity przypomnia, e musi ona by przedmiotem odpowiedzialnej polityki wadz publicznych. Ten gos by jak powrt do rzeczywistoci, bo wczeniej debata o Unii Europejskiej toczya si bardziej w odniesieniu do instytucji Unii i problemw jej wadz, ni w kontekcie tego, co naprawd Europa przeywa.

Chyba maj z tym problem politycy europejscy uznajcy si za chadekw, czyli chrzecijaskich demokratw.

– Partie i klasa polityczna Europejskiej Partii Ludowej odgrywa dzi kluczow rol w Unii i najzupeniej identyfikuje si z jej polityk. To z szeregw EPL wywodz si zarwno przewodniczcy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, jak i przewodniczcy Rady Europejskiej Donald Tusk.

A czemu Pan powici swoje wystpienia?

– W grupie roboczej apelowaem o porzucenie mitu „wsplnych wartoci Unii”, bo Unia ma wsplne instytucje, a te stanowi pewn warto, ale nie jedyn i nie najwaniejsz. Natomiast wartoci dla nas najwaniejsze: wiara i cywilizacja chrzecijaska, niepodlego i tradycja narodowa, ycie, rodzina i godno natury ludzkiej – s przez opini lewicowo-liberaln nie tylko odrzucane, ale wprost zwalczane. Niedawno Parlament Europejski ponad 70-procentow wikszoci gosw uzna tzw. aborcj za prawo czowieka! Nie jestemy wic adn wsplnot wartoci, ale moemy i powinnimy by wsplnot losu. czy nas przeszo i pami niegdy wsplnej kultury, realne zwizki polityczne naszych narodw, wsplnota geopolityczna. Wsplnota losu wzywa do wsppracy, wsplnej odpowiedzialnoci, porozumienia. Ale to wymaga szacunku i otwartoci na nasz tosamo. Dlatego najwaniejsze jest przebudzenie i solidarno opinii chrzecijaskiej, ktra powinna sta si wymagajcym podmiotem i partnerem wsppracy europejskiej. W pewnym sensie to wanie partie oficjalnej centroprawicy bd rozstrzyga, czy ten program si zmaterializuje. Ale jego motorem musz by ugrupowania identyfikujce si wprost z cywilizacj chrzecijask, promujce jej zasady, bronice jej instytucji i dce do zmian w Europie. Jeli natomiast Unia Europejska bdzie sza dalej w kierunku destrukcji pastw i adu moralnego, czekaj nas kryzysy wiksze ni Brexit.

Odnosi si Pan do dziaa unijnych politykw owej oficjalnej centroprawicy?

– Na sesji plenarnej zwrciem uwag, ebymy nie definiowali si przez opozycj wobec urojonego narodowego populizmu, bo populizm jest zupenie gdzie indziej, ni si go wskazuje. Odwoywanie si do dziedzictwa narodowego, odpowiedzialno za przysze pokolenia, przypominanie powinnoci spoecznych to nie aden populizm. Natomiast nie ma bardziej populistycznych frazesw ni hasa rewolucji 1968 roku. Na przykad „zakazuje si zakazywa”. Przecie nie ma adnego prawa bez zakazu, ktry by je chroni. Albo „prawo kobiety do wasnego ciaa”. Nikt przecie nie kwestionuje prawa adnej kobiety czy adnego mczyzny do wasnego ciaa, natomiast rozwijajce si dziecko nie jest organem, ktry mona po prostu „usun”, ale osob, ktra ma prawo si urodzi, i prawem kobiety jest uznanie spoeczne dla godnoci macierzystwa. A ju najbardziej populistycznym hasem jest „maestwo dla wszystkich”. Maestwo nie jest dla wszystkich, na przykad dla amatorw zwizkw grupowych czy dla nieletnich. Jest instytucj spoeczn, podlega zasadom moralnym i prawu. Zaapelowaem wic, bymy przeciwstawiali si wsplnie tym rewindykacjom zarwno jako bdom moralnym, jak i jako populizmowi i demagogii.

Jak te sowa zostay przyjte?

– Przez jednych z aplauzem i poparciem, przez innych – bez reakcji. Nawet wrd katolikw wida, e im bardziej sama Unia Europejska jest uznana za centraln warto, tym mniej zainteresowania budzi cywilizacja chrzecijaska. I co ciekawsze, im bardziej kto uwaa wanie Uni za najwysz warto polityczn, tym mniej chce wpywa na jej polityk.

Wyranie brakuje politycznej reprezentacji Europy chrzecijaskiej na miar jej rzeczywistej siy wrd zwykych ludzi.

– Odbudowa opinii chrzecijaskiej moe si dokona dzi przede wszystkim przez przykad pastw Europy rodkowej. Ale to wielkie pytanie, rwnie do naszego rzdu, czy politycy bd wykonywa tylko gesty dla emocjonalnego usatysfakcjonowania wasnych wyborcw, czy bd na forum europejskim prowadzi konsekwentn i przemylan polityk na rzecz zasad cywilizacji chrzecijaskiej. Natomiast przypadek Austrii pokazuje, e wzrost opozycji wobec polityki lewicowo-liberalnej moe zachci do zmian rwnie partie oficjalnej centroprawicy. Ale impuls musi przyj z zewntrz.

W Watykanie Komisj Europejsk reprezentowa jej wiceszef Frans Timmermans, znany nie tylko z atakw na polsk suwerenno, ale te z ostrej promocji przywilejw mniejszoci seksualnych.

– Wiceprzewodniczcy Timmermans nie chcia reagowa nawet na tak oczywiste naruszenia wolnoci i prawa jak eutanazyjne zabjstwo bronicej si kobiety w Holandii albo wprowadzanie proaborcyjnej cenzury we Francji. Te sprawy pokazuj, e aborcjonizmu i eutanazjonizmu nie chce kwestionowa nawet tam, gdzie zaczyna si atak wprost na wolno sowa albo zabijanie osb, ktre chc y. Obawiam si, e swej obecnoci na Watykanie nie potraktuje jako zachty do przemylenia racji podnoszonych przez opini chrzecijask, ale jako aprobat dla swej polityki.

Czy to samo nie dotyczy take autorw innych aktw antychrzecijaskich jak np. ostatnia bulwersujca sprawa ataku na pomnik w. Jana Pawa II?

– To oczywisty atak na wolno religii, na wolno sowa i na swobody samorzdowe we Francji. I kolejny test na uczciwo unijnej polityki praw czowieka.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]