Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-12-2017
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Na euro si nie umawialimy

ROZMOWA / z Markiem Jurkiem, posem do Parlamentu Europejskiego (Prawica Rzeczypospolitej)

Jakie s konkretne oczekiwania Polakw wobec nowego rzdu? Zmiana na stanowisku premiera ma wpyw na realizacj postulatw chronicych fundamenty cywilizacji chrzecijaskiej, jak ustawodawstwo chronice ycie?


– Rzd powinien jasno owiadczy, e stoi na gruncie zasad cywilizacji chrzecijaskiej, jednoczenie pamitajc, e i Nard, i Europa to wsplnota losu rwnie z tymi, ktrzy nie podzielaj naszych wartoci. Ale tak jak oni maj swj kierunek – tak i my bdziemy kierowa si uniwersalnymi zasadami cywilizacji ycia i praw rodziny. To od razu wyjani wiele nieporozumie i uwolni nas od tumaczenia si z tego, kim jestemy. Rzd nie musi zastpowa inicjatyw spoecznych, wystarczy, e bdzie wobec nich po prostu solidarny i lojalny. Wystarczy, e powie: inicjatywa „Zatrzyma aborcj” jest cakowicie zbiena z orzeczeniem Trybunau Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku i patrzy na ni z uznaniem. Reszt wykona parlament. Rzd natomiast powinien dba na co dzie o wykonywanie wszystkich przepisw chronicych ycie. Nie moe by tak jak za rzdw PO – gdy urzdowa interpretacja przepisw chronicych ycie naleaa do ich przeciwnikw. Sam premier ma ogromn pozycj polityczn, ale musi chcie z niej korzysta.

Komentatorzy wskazuj, e rzd z premierem Morawieckim na czele jeszcze silniej odejdzie od dziaa w kwestiach cywilizacyjnych (ochrona ycia, gender), a skupi si na ekonomii i poprawianiu relacji z zagranic. Podziela Pan te obawy?

– Niestety, premier Szydo mimo naszych wielokrotnych, a nasilonych w cigu ostatnich trzech miesicy apeli nie zdecydowaa si na wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej. Ta konwencja z udziaem Unii Europejskiej jest jeszcze gorsza ni jako wzajemna umowa pastw. Zreszt widzimy ju pierwsze sygnay, jak pogorszy sytuacj kobiet. Skracanie czasu odpoczynku emerytalnego kobiet albo przymusowe przekazywanie mom czci urlopu macierzyskiego to „genderowa rwno” w praktyce, a z konwencj pjdzie to jeszcze dalej. Tak wanie wyglda odchodzenie od „stereotypowych” rozrnie kobiety i mczyzny. Ale przecie nawet bez tego, wycznie ze wzgldu na prawo rodzinne, minister Kempa uznaa konwencj stambulsk za „potworka legislacyjnego”. Teraz premier Morawiecki ma szanse j wreszcie wypowiedzie i nadrobi te zaniechania.

Dla PiS sprawy ochrony ycia, rodziny s w ogle wane, warte zabiegw i uwagi?

– PiS dlatego zamao umow z Prawic Rzeczypospolitej, e od zawsze nie chce mie samodzielnej prawicy katolickiej, nawet najbardziej nastawionej na polityczn wspprac, ktra w najwaniejszych sprawach spoecznych bdzie oczekiwaa konkretw, nie sw. Szkoda tylko, e nie powiedzieli tego otwarcie opinii, a naszej umowy wsppracy nie wypowiedzieli uczciwie, zgodnie z ustalonymi zasadami, na co najmniej rok przed wyborami.

Katolicki elektorat PiS, ktry czuje si w duym stopniu przez rzdzcych pomijany, ma podstawy do niepokoju?

– Przede wszystkim w postawach spoecznych zaszy niebezpieczne zmiany. Do ubiegego roku byo rzecz oczywist, e istniej wartoci nienegocjowalne i postulaty, ktrych opinii katolickiej nie wolno odrzuca. Kapitulacja wadz wobec wspartej naciskami zagranicy „czarnej rewolucji” rok temu stworzya fatalny precedens. Wielu ludzi uwierzyo, e sprawy walki o wadz s waniejsze od spoecznego ksztatu Polski, e na manifestacj zasuguje walka z Trybunaem Konstytucyjnym, ale nie walka o ycie. Tymczasem to ad spoeczny powinien by celem, a wadza jedynie rodkiem, a nie odwrotnie. Nie mona sprowadza wyborcw chrzecijaskich do roli biernego zaplecza w wyborczej walce o wadz.

Jak ocenia Pan ekonomiczn strategi premiera Morawieckiego? Jako minister finansw opowiada si za otwarciem naszego rynku pracy na Ukraicw, by zwolennikiem TTIP.

– Przede wszystkim oczekuj, e premier wycofa si z deklaracji o moliwym przyjciu euro w przyszej dekadzie. Obecny rzd powinien wykorzysta okres swej wadzy do wzmocnienia waluty narodowej i uwolnienia Polski od (w istocie bezpodstawnych) zobowiza w zakresie porzucenia waluty narodowej. Pamitajmy, e dzi jest ona czym innym ni trzynacie lat temu. Wtedy bya narzdziem wymiany, dzi po przyjciu paktu fiskalnego i wobec jeszcze dalej idcych zamiarw wadzy Unii staje si narzdziem kontroli polityczno-gospodarczej. Dlatego potrzebne jest jasne stanowisko wadz Rzeczypospolitej, e Polska nie jest zwizana adnymi zobowizaniami w zakresie porzucenia waluty narodowej, a art. 227 Konstytucji, gwarantujcy jej istnienie, traktuje jako nietykalny. Rzd nie powinien w przyszoci przekazywa wadzy ze stanem prawnym, ktry innemu gabinetowi pozwoli pozbawi Polsk samodzielnoci walutowej.

Dlaczego ofensywne budowanie pastwowoci na naszej katolickiej tosamoci jest jedyn drog budowy silnej Polski?

– Nie ma sprzecznoci midzy naszymi wartociami i interesami. Sabo opinii chrzecijaskiej w Europie jest saboci Polski. Ze wzmocnieniem opinii chrzecijaskiej wzronie i nasza sia. To dotyczy zarwno solidarnoci rodkowoeuropejskiej, jak i patrzcych z sympati na Polsk rodowisk prawicowych w zachodniej Europie. A w planie wewntrznym – materialne instrumenty polityki prorodzinnej przynios spoeczne efekty, jeli zostan podjte przez rodziny. Dzi to rodziny chrzecijaskie s gwarancj demograficznej nadziei dla Polski. Dziki nim Polska trwa i przetrwa.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]