Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-03-2018
Nasz Dziennik - W potopie nihilizmu

Z Markiem Jurkiem, prezesem Prawicy Rzeczypospolitej, posem do Parlamentu Europejskiego, rozmawia Beata Falkowska

Katolicki elektorat po dwch latach rzdw „dobrej zmiany” dalej musi walczy o fundamentalne dla naszej cywilizacji wartoci, podmywane przez marsz nowej lewicy. Dokd bdzie prowadzio dalsze niepodejmowanie przez PiS tematw kluczowych dla konserwatywnej odnowy?


– Wybr jest prosty: albo pastwo relatywistyczne, w ktrym prawa podstawowe (ycie, rodzina, wychowanie) traktuje si jako wiatopogldowe kwestie subiektywnego sumienia, albo pastwo dobra wsplnego, ktre chce gwarantowa ich niepodwaalno. Jeli nie bdziemy budowa Rzeczypospolitej w oparciu o zasady cywilizacji chrzecijaskiej, adne zmiany nie bd trwae. Z tej perspektywy spoeczna inicjatywa „Zatrzymaj aborcj” jest wspaniaym wsparciem dla wadzy i miejmy nadziej, e wadza to doceni.

Odsuwanie na bok walki o prawn ochron porzdku wartoci opartego na prawdzie otwiera drog lewicowym eksperymentom spoecznym takim jak gender?

– Oczywicie, dlatego tak wane jest, by Polska budowaa siln opini chrzecijask w Europie i rzeczywist alternatyw dla rewolucji genderowej. Konwencja Praw Rodziny, o ktrej przedstawienie na forum europejskim apeluje do wadz Prawica Rzeczypospolitej, to konkretny przykad takiej polityki.

Lewicow rewolucj mona powstrzyma przez polityk ustpstw i koncesji?

– eby j zatrzyma, trzeba j przede wszystkim odrzuci. Prosz pamita, e na przykad polskie ustawodawstwo chronice ycie mamy nie dlatego, e kto wier wieku temu wymyli jaki urojony „kompromis”, ale dlatego, e cay czas opinia chrzecijaska walczya o prawo do ycia, przeciwstawiajc si kontrkulturze mierci i domagajc si waciwego ksztatu polskiego prawa.

Czy PiS t zmian odrzuca?

– Raczej mwi, e jej nie popiera, ale milczco uznaje j za dopuszczalne denie w „spoeczestwie pluralistycznym”. Nie widz tam adnej powanej refleksji, jak przeprowadzi zwrot w kierunku cywilizacji chrzecijaskiej i zapewni mu trwao. Raczej nastawienie charakterystyczne dla kiereszczyzny: pki rzdzimy – bdzie dobrze. Tymczasem odrzuci rewolucj trzeba tam, gdzie si zaczyna: na forum midzynarodowym. Dlatego pani premier w Strasburgu nie powinna bya mwi „chcemy Polski takiej jak Unia Europejska”, ale „nasza wierno cywilizacji chrzecijaskiej jest dorobkiem, ktrym dzielimy si z Europ” i e jestemy gotowi pracowa, by wyprowadzi Europ z jej spoecznego kryzysu. I niech nie mwi, e to wywoaoby sprzeciw, bo „zgod”, jak szerz, wida goym okiem. A naprawd wywoaoby nie tylko sprzeciw, ale i solidarno milinw ludzi w Europie.

Dlaczego politycy okrelajcy siebie jako konserwatyci, a jednoczenie przekonujcy, e wprowadzanie w ycie konserwatywnych reform jest niemoliwe, w szczeglnie niebezpieczny sposb niszcz ducha Narodu?

– Niedawno ukazaa si wietna filozoficzna ksika Pawa Grada „O pojciu tradycji”. To jedno z najwaniejszych wydarze kulturalnych ostatnich lat. Autor bardzo jasno pokazuje nihilistyczny charakter „prawicy laickiej”, ktra zamiast po prostu broni adu moralnego, szuka „mitw zaoycielskich”, tradycj chce kreowa przez „polityki historyczne”, a tym wszystkim buduje co najwyej chwilowe klimaty wyborcze, ktre si szybko rozwiewaj jak dym. Ich realno polega jedynie na tym, e zasaniaj rzeczywisto. Dobro wsplne Narodu to suwerenno Rzeczypospolitej, prawa rodziny, prawo do ycia, istot polskiej tradycji jest kultura chrzecijaska – to wartoci, ktrych nie trzeba wymyla.

Jak przejawia si ta zakamuflowana za parawanem patriotycznych hase walka z konserwatywnym porzdkiem wypywajcym z wiary? Jakie wzowe inicjatywy czekaj na podjcie przez PiS?

– Rzd powinien by zaraz na pocztku owiadczy, e chce prowadzi polityk opart na zasadach cywilizacji chrzecijaskiej. Wanie to otwieraoby pole zarwno do rzeczowych rozmw z naszymi zachodnioeuropejskimi partnerami w Unii Europejskiej, jak budowa nasz wsplnot losu mimo zasadniczych rnic w sferze wartoci, jak i do budowania wsppracy z pastwami Europy rodkowej w dziedzinie kultury i praw rodziny. Tymczasem apele o wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej pozostaj bez adnej odpowiedzi, prace nad ustaw „Zatrzymaj aborcj” s opniane, na „czarne marsze” aborcjonistw nie ma adnej odpowiedzi obozu wadzy (mimo ogromnego finansowania publicznego partii parlamentarnych), i to wszystko mimo zapowiedzi suchania ludzi. Jak wida, chodzio bardziej o nasuchiwanie sonday.

Czy ju dzi moemy mwi o pewnym spustoszeniu w myleniu rodowisk konserwatywnych? Na niektrych portalach okrelanych jako prawicowe temat ustawy „Zatrzymaj aborcj” stanowi tabu albo te przedmiot karkoomnych zabiegw majcych wykaza jego szkodliwo.


– Z konserwatyzmem to nie ma nic wsplnego, za to powiadcza, e kryzys cywilizacji europejskiej to nie jakie egzotyczne zjawisko, ktre istnieje gdzie indziej, ale wyzwanie duchowe, ktremu stale trzeba stawia czoa. Relatywistyczna demokracja ma wkodowan sugesti: milczcie o tym, co najwaniejsze – jeeli chcecie rzdzi. W ten sposb niszczy nie tylko ad moralny, ale i sam demokracj, ktrej nie ma bez przekona i odwagi cywilnej. Ataki na cywilizacj chrzecijask to zobowizanie do wikszego zaangaowania, a nie licencja na dezercj.

T drog przesza zachodnioeuropejska chadecja. Czy obecnie ta formacja odrnia si zasadniczo w kwestiach moralnych od lewicy?

– Zachodnioeuropejskie chadecje przyjy stopniowo kultur i jzyk skrajnej lewicy: ide, e caa zastana kultura ma charakter dyskryminacyjny, z ktrego trzeba ludzi wyemancypowa i wyzwoli. Na przedostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, tzw. maej sesji w Brukseli, z przeraeniem patrzyem, jak po wielkiej mowie komisarza „praw czowieka” Rady Europy Nilsa Muinieksa, ktry wzywa do szerzenia w Europie „swobd” aborcyjnych, oklaskiwaa go na stojco nie tylko lewica, ale i spora cz chadeckiej centroprawicy.

Mona powiedzie, e chadecy podaj spoeczestwom nowe kamstwa zamiast starych w wydaniu klasycznego marksizmu?

– W skali europejskiej stanowi umiarkowan cz lewicowo-liberalnej klasy rzdzcej, cho inaczej te partie wygldaj w Europie rodkowej. Tu czsto maj charakter rzeczywicie chrzecijasko-spoeczny.

Rzd PiS ju nie tylko odsuwa na bok walk o wartoci, ale wprowadza w nasz system prawny rozwizania ewidentnie inspirowane lewicow ideologi, tak jak w przypadku nowelizacji ustawy o owiectwie czy projektowanego zakazu hodowli zwierzt futerkowych.

– Przede wszystkim nie wiadomo, dlaczego w swym namitnym zaangaowaniu na rzecz praw zwierzt idzie tak daleko, e zakada nawet karanie kobiet. Przepraszam, e artuj, ale urzdzanie na forum Parlamentu Europejskiego akcji antyfutrzarskich, ordzia „sta nas na wiat bez futer”, to nie s rzeczy powane. Czy na tym ma polega polskie ordzie w dziedzinie – przepraszam – praw czowieka?

Odrzucanie postulatu wprowadzania w ycie spoeczno-polityczne wartoci pyncych z wiary to kierowanie katolikw w stron praktycznej apostazji?

– Przestrzega przed tym wity Jan Pawe II, tak pod koniec ycia opisywa wspczesn kultur zachodni. Trzeba mie wizj, jak temu si przeciwstawi, a nie tylko udzi, e nas to nie dotyczy. Jednym z najwaniejszych, jeli nie po prostu najwaniejszym wydarzeniem duchowym ostatnich lat, by Jubileuszowy Akt Przyjcia Jezusa za Krla i Pana. Za rzadko do tego wracamy, a przecie by to akt podobnej rangi jak luby Jasnogrskie p wieku temu. Wanie ten Akt powinien ukierunkowywa nasze zaangaowanie spoeczne. I pamitajmy o jednym: jeli prawda o Bogu ma by dla czowieka niepoznawalna, wtedy rwnie niepoznawalna staje si prawda o czowieku, a tym bardziej o dobru wsplnym narodu. Taka jest cena porzucenia uniwersalizmu cywilizacji chrzecijaskiej.

Czy prowadzc polityk ustpstw, skazujemy pokolenie naszych dzieci i wnukw na ycie w spoeczestwie aborcyjnym?

– Do tego wanie prowadzi brak zdecydowanego sprzeciwu, manewry politykw, ignorowanie jasnej dyspozycji moralnej, e nigdy nie wolno „uczestniczy w ksztatowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu” (Evangelium vitae, 73), bo to prowadzi „niepostrzeenie do coraz powszechniejszego ulegania permisywnej logice” przez spoeczestwo (EV, 74). To nastawienie powoduje, e coraz wicej katolikw uznaje aborcjonizm za stan naturalny, cywilizacj chrzecijask za przeszo, a co wicej, uwaa, e pastwo aborcyjne – jeli zagwarantuje nam dobry status spoeczny – te moe by „dobrym pastwem”. Wrc jeszcze raz do „Evangelium vitae” – wity Jan Pawe II uczy, e nie wolno „osabia niezbdnego sprzeciwu wobec zamachw na ycie” (EV, 74). Dzi sporo ludzi uwaa, e wrcz naley go zawiesi. I wanie taka postawa uderza wprost w sam nadziej.

Strategia globalnej lewicy polega obecnie na pacyfikacji jakichkolwiek archipelagw krytycyzmu i oporu przeciwko antyludzkim normom narzucanym przez midzynarodowe regulacje. Ile tych archipelagw mamy jeszcze w Europie? Z kim PiS mogoby podj ofensyw na rzecz ycia, rodziny i ochrony praw katolikw?

– Najpierw z rzdami Europy rodkowej, ktre opieraj si ideologii genderowej. Kady przejaw publicznej wiernoci cywilizacji chrzecijaskiej powinien by natychmiast wspierany przez Polsk. Polska powinna niezwocznie wypowiedzie konwencj stambulsk i udzieli wsparcia pastwom, ktre nie chc jej ratyfikowa. Ostatnio Bugaria i Sowacja zajy publicznie takie stanowisko. Estonia j ratyfikowaa. Postawa innych krajw si way. Nie moemy si przyglda, jak ideologia godzca w dobro wsplne naszego i kadego narodu staje si zasad midzynarodow, ktrej bd podlega wszystkie kolejne rzdy. Przypominam: jeszcze nie jest za pno. Jeli nie bdziemy dziaa, odpowiedzialno spadnie na wszystkich, ktrzy to bagatelizuj i biernie si z tym godz. I na aktywn postaw Polski czekaj miliony ludzi we wszystkich krajach Europy, ktrzy chc zachowa wolno swych narodw i ich chrzecijask kultur. Polska powinna by rzecznikiem tej opinii. To nie tylko powinno, ale i wielka szansa dla naszego kraju.

Dzikuj za rozmow.

rdo: Nasz Dziennik.

Zakupiony przez: lech.luczynski@marekjurek.pl
Z prawem do cytowania z podaniem rda, bez licencji do rozpowszechniania.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]