Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-12-2018
Nasz Dziennik - Kawcki: Europa pod dyktando Berlina i Parya?

Z dr. Krzysztofem Kawckim, prezesem Prawicy Rzeczypospolitej, rozmawia Mariusz KamienieckiJak odebra Pan sowa kanclerz Merkel, ktra podczas niedawnej debaty w Berlinie powiedziaa, e pastwa narodowe powinny by gotowe do oddania suwerennoci?


– Ju sam temat konferencji „Parlamentaryzm midzy globalizacj a narodow suwerennoci”, zorganizowanej w Bundestagu przez Fundacj Konrada Adenauera, wskazuje wyranie, e parlamenty krajowe, a zatem reprezentacja opinii publicznej poszczeglnych pastw ma zosta pozbawiona suwerennoci. Ta suwerenno kadego pastwa jest wyraana w duym stopniu wanie poprzez parlamenty, a zatem mamy tu do czynienia z ingerencj i prb instytucjonalnego ograniczenia suwerennoci pastwowej.


Kanclerz Angela Merkel zastrzega, e ten proces pozbawiania suwerennoci powinien si odby w sposb uporzdkowany. Jak to rozumie?


– Przypuszczam, e okrelenie „w sposb uporzdkowany” oznacza wskazany przez takich politykw, jak Angela Merkel czy Emmanuel Macron i okrelony wanie przez nich. Co wicej – w zaoeniu – ten proces powinien si odbywa przy udziale parlamentw krajowych, ktrym zostanie niejako narzucony scenariusz.


Podczas wystpienia w Bundestagu Merkel bronia te midzynarodowego paktu migracyjnego ONZ, krytykowanego nawet w onie jej politycznego rodowiska, czyli CDU…


– Rzeczywicie wystpienie kanclerz Merkel chyba naley odczytywa czy analizowa w duo szerszym kontekcie, a ta jej pozytywna wypowied na temat midzynarodowego paktu ONZ dotyczcego tzw. swobodnej migracji uchodcw i migrantw, a wic globalnego porozumienia w tej sprawie, le wry na przyszo. Tym bardziej, e przeciwnikw takiego rozwizania Merkel okrelia mianem nacjonalistw w najczystszej formie. To nic innego jak prba okrelenia czy te zapowied podejcia i jzyka, jakim bdzie si posugiwaa caa unijna klasa polityczna i media stojce po stronie tzw. postpowej, popierajce polityk migracyjn Niemiec, Francji i brukselskich elit. To brzmi bardzo niebezpiecznie, dlatego e chociaby ten midzynarodowy pakt migracyjny ONZ de facto legalizuje migracj nielegaln, zawiera te wiele niebezpiecznych sformuowa. Jest to pierwsze tzw. globalne porozumienie w sprawie migracji, a caa ta umowa zmierza w kierunku stworzenia spoeczestwa multikulturowego. Jednak mamy tam rwnie zapowied walki z przejawami ksenofobii, dyskryminacji, a zatem otwiera si paszczyzn walki ze spoeczestwami, ktre chc zachowa zdrowe podstawy ycia narodowego, ktre d do zachowania wasnej tosamoci, religii, tradycji. W tym pakcie, ktrego broni Angela Merkel, pojawia si te zapis, e migranci przybywajcy do danego kraju bd mieli prawo do zachowania i rozwijania swojej wasnej kultury. Przekadajc to na migracj muzumask, oznacza to, e przybysze z zewntrz bd tworzyli wasny system wartoci, wasny system prawny, a wic to wszystko, co najgorsze, ujawnio sirwnie m.in. w Europie Zachodniej. Tak czy inaczej jest to te prba narzucenia pewnego jzyka, pewnej narracji, ktra ma dominowa w kampanii i podczas przyszorocznych wyborw do Parlamentu Europejskiego.


Co Pan myli, syszc takie treci, i jaki cel ma forsowanie tej utopijnej wizji?


– W wystpieniu kanclerz Niemiec pojawia si prba redefinicji narodu, kiedy Merkel mwi, e nard tworz ludzie, ktrzy na stae yj w danym kraju, a nie grupa, ktra ich definiuje jako nard. To nic innego jak odmawianie narodom prawa do definiowania pojcia narodu nawet w systemie prawnym. Mamy zatem do czynienia z prb tworzenia spoeczestwa kosmopolitycznego, spoeczestwa, a nie narodu. Jest to wizja utopijna i bardzo niebezpieczna. Jest to bardzo zy sygna, take jeli chodzi o przyszo i rozwj Unii Europejskiej. Mimo i w wielu krajach i narodach, co wida, zostay wzmocnione tendencje tosamociowe dce do wzmocnienia narodowej suwerennoci i taki proces ju trwa, np. w Skandynawii w takich krajach jak Szwecja, rwnie na poudniu Europy we Woszech, a przede wszystkim w Europie rodkowej jak Wgry, dalej Chorwacja, wcale nie jestem pewien, czy na tyle jest to proces wyrany, eby zmieni kierunek polityki unijnej. Tymczasem wida, e ostatnie wypowiedzi kanclerz Niemiec czy prezydenta Francji, chociaby dotyczce utworzenia wsplnej europejskiej armii, zmierzaj do bardzo daleko idcej federalizacji, a to nie jest dobry sygna.


Angela Merkel ma jakikolwiek mandat, eby narzuca innym pastwom cokolwiek, a tym bardziej oddanie czci suwerennoci?


– Pozycja Angeli Merkel w Niemczech, take w swojej macierzystej partii CDU, nie jest ju taka mocna, jak to bywao w przeszoci, ale wydaje si, e jest to proces naturalny. Angela Merkel wci jeszcze jest kanclerzem i od wielu lat kieruje polityk wewntrzn i zagraniczn Niemiec, ale jej pozycja dzisiaj nie jest ju taka mocna, jak bya wczeniej. To jednak nie oznacza, e pogldy Merkel nie s wci wspierane przez establishment niemiecki, przez dziaaczy koalicji CDU-CSU. Oczywicie s tam te przeciwnicy Angeli Merkel, ale stanowi oni mniejszo, dlatego naley domniemywa, e pogldy wyraane przez obecn kanclerz, jak rwnie jej nastpcw bd zbiene z koncepcjami wyznaczajcymi kierunek niemieckiej polityki. Ponadto wszystko wskazuje na to, e nowym szefem Komisji Europejskiej bdzie polityk bawarskiej CSU i szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, ktry generalnie w sprawach zasadniczych dotyczcych np. federalizacji, take jeli chodzi o ograniczenie suwerennoci pastwa polskiego– mam tu na myli presj na Polsk w kwesii reform wymiaru sprawiedliwoci – prezentuje stanowisko podobne do Angeli Merkel. Pomijajc ju to, jakie prawo ma Merkel w wyraaniu czy narzucaniu nam tej opinii.


Jest te pytanie, na ile Angela Merkel w Bundestagu wyraaa stanowisko i racje niemieckie, a na ile prezentuje stanowisko federalistyczne?


– To jest tosame. Jak syszymy z ust Merkel – Niemcy te maj swoje interesy w Unii Europejskiej, dlatego dla nich wyraanie koncepcji federalistycznych, dotyczcych pozbawiania suwerennoci poszczeglnych pastw czonkowskich, jest bardzo korzystne. A zatem te tendencje federalistyczne, a jednoczenie niemiecki interes pastwowy s ze sob mocno zwizane.


Wydaje si, e sporo racji mia prezydent Donald Trump, mwic, e dla Niemiec Unia Europejska jest jedynie narzdziem niemieckiej ekspansji …


– Zdecydowanie jest to waciwa ocena, zreszt coraz bardziej jest to widoczne. To jest ekspansja niemiecka, ale take – w duym stopniu – plan stworzony i realizowany wsplnie przez Berlin i Pary. Mona zatem mwi o ekspansji niemiecko-francuskiej. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to te jest w duym stopniu – obok niekompetencji brukselskich elit – rwnie konsekwencja polityki niemieckiej, niemieckiej ekspansji, na ktr Brytyjczycy nie chcieli si zgodzi. Brexit oczywicie jeszcze bardziej wzmacnia pozycj Niemiec na europejskiej scenie, co te nie jest korzystne m.in. dla Polski.


Wspomniana przez Pana Francja te ma wasne problemy, trwaj zamieszki, w ktrych gin ludzie, rozruchy w Paryu przeciwko polityce ekonomicznej Macrona, ktry te ma ambicj bycia „wodzem” Europy po zejciu ze sceny Angeli Merkel...


– Emmanuel Macron ma trudn sytuacj zarwno gospodarcz, jak te skomplikowan sytuacj polityczn. Wiadomo, kim s architekci francuskiej polityki – przecie nie jest tajemnic, e znacz rol odgrywaj tam niejawne ukady polityczne – myl tu gwnie o masonerii. Zreszt nawet oficjalne dane mwi, e znaczna cz parlamentarzystw we Francji to s ludzie zwizani z masoneri, ktra realizuje tak, a nie inn wizj spoeczestwa, spoeczestwa laickiego, wizj walki z chrzecijastwem, a przy tym koncepcj federalistyczn. A zatem samo powstanie partii pod kierownictwem Emmanuela Macrona, jak i on sam to by produkt marketingowy rodowisk masoskich, ktre widzc, e tradycyjne partie polityczne trac swoje pozycje, stworzyy tene produkt marketingowy i doranie osigny swoje cele. I nawet jeli Macron straci swoj pozycj, bo – jak wida– poparcie ma bardzo niskie wrd Francuzw, to niewykluczone, e s ju przygotowane kolejne projekty, podobne ruchy marketingowe rodowisk masoskich, ktre maj stworzy nowe byty polityczne, czasem– doranie – posugujce si nawet hasami prawicowymi. Jak wida, system polityczny Republiki Francuskiej jest w gbokim kryzysie, dlatego w tej sytuacji nie mona wykluczy sukcesw Frontu Narodowego Marine Le Pen.


Dzikuj za rozmow.


rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]